Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

[1442].I.11. Вильно. В. к. л., королевич Казимир жалует виленскому воеводе Довгирду села Пячихвосты, Михлин, Подберезье и Скриголовы в Луцкой волости, навечно.

Оригинал: AGAD. Archiwum Radziwiłłów. Dz. II, 2A (временная сигнатура на 1995 г.). По описанию В. Микульского, бумага, 213 х 95 мм, на красном воске оттиск печати с "Погоней" (надпись на печати не читается).

Публикация: Mikulski W. Gramota wielkiego księcia Kazimierza Jaggiellończyka dla wojewody wileńskiego Dowgirda z 1442 r. // Przegląd Historyczny. 1995. T. 86, nr 1. S. 67-74 (транслитерация польским алфавитом).

Текст воспроизводится по публикации В. Микульского (кириллические буквы восстанавливаются на основе транслитерации). Кириллические цифры заменены на арабские.

Текст, опубликованный в соответствии с инструкцией Komitetа Historycznego Polskiej Akademii Umiejętności (1930)

      Sam h(ospodi)n- weliki kn(ja)z'.
      † M(ilost')ju b(o)ż'eju my weliki kn(ja)z' Kazimir- korolewicz' dali jesmo panou Dow-/kgirgou woewode wilenskomu sela Pjaczichwosty a Michlin- a Podberez'e a Skri/holowy ou luckoi wolosti sowsim szto k tym- selcem- sluszjaet' potomuż / kak- Maldryka derżal a dali jesmo emou tyi sela weczno.
      A p(i)san ou Wilni henwarja 11 den indik(ta) 5.

На обороте записи: 1) "Przywilej WXcia Kazimierza na wieś Piaczychwosty, Michlin, Podbierozie, Skryhołowy u łuckiej włości P Dowgirdowi Wojewodzie Wileńskiemu Janua 11 Indykta 5". 2) "Nr 4 Fasc. 1 Spraw Różnych". 3) "Piaczychwosty, Michlin, Podbierozie i Skryhołowy". 4) 889 (зачеркнуто). 5) 1214. Также оттиск штемпеля с надписью "AR XI".

Восстановленный кириллический текст

      Сам г(осподи)нъ велики кн(я)зь.
      † М(илость)ю Б(о)жьею мы, велики кн(я)зь Казимиръ, королевичь, дали есмо паноу Довъ|кгирдоу, воеводе виленскому, села Пячихвосты, а Михлинъ, а Подберезье, а Скри|головы оу Луцкои волости со всим, што к тымъ селцемъ слушяеть, по тому жь, | какъ Малдрыка держал. А дали есмо емоу тыи села вечно.
      А псан оу Вилни, генваря 11 ден индик 5.

О.Л. Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae; starbel.by/dok/d357.htm, 2019.XII.05.