Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

[После 1392.VIII.05]. [Дата и место выдачи не указаны]. В. к. л. Витовт предписывает своим воеводам, наместникам и всем тивунам: по приезде к ним Виленского епископа с этим листом перед ним нужно собрать всю некрещенную Литву, и епископ ее окрестит; который Русин сам захочет креститься, тот пускай крестится, а который не захочет, тот пусть остается в своей вере; епископа и его провожатых нужно снабжать едой, питьем и фуражом; если же вместо епископа крестить народ приедут его священники, с теми обходиться так же, как с самим епископом.

Оригинал: неизвестен. По мнению первых издателей (1840 г.), а также Я. Фиялека и В. Семковича, был написан на "руском" языке.
Копия 1. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilniaus kapitulos fondas. F43-202. Liber I, часть 2 (сборник привилеев из архива Виленской капитулы). Л. CXXIII'-CXXIIII. Перевод на старопольский язык под заголовком "Privilegium super erectione ecclesiarum in tota Vilnensi diocesi". На поле рядом с текстом пометка: "Littere seu mandatum severum Vitoudi ad ciwunos, ut adveniente episcopo congregent Lituanos et eos baptizet etc." Я. Курчевский предполагал, что перевод на старопольский язык с "руского" языка был сделан в XVI в.

Основные публикации: Trzy edykta Władysława Jagełły i Witolda, z czasów zaprowadzenia wiary świętej w Litwie. Dwa wyroki Witolda w sporze granicznym // Wizerunki i roztrząsania naukowe. Poczet nowy drugi. T. 14. Wilno, 1840. S. 134-135; Przyałgowski W. Żywoty biskupów wileńskich. T. 1. Petersburg, 1860. S. 21-22 (фрагмент); Kurczewski J. Kościół Zamkowy czyli Katedra wileńska: w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Cz. 2. Źródła historyczne na podstawie aktów kapitulnych i dokumentów historycznych. Wilno, 1910. S. 23; Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej. T. 1. 1387-1507 / Oprac. J.N. Fijałek, W. Semkowicz. Kraków, 1932-1948. S. 39, № 23 (дата: после Островского соглашения, то есть после 5 августа 1392 г.).

Текст воспроизводится по изданию "Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej", дополнительно сверен с фотоснимком рукописи (копии 1).

      Ot xyadza wyelkyego Wytvwtha ku moym woyewodam y namysnykom y ku wszystkym moym czywonom po wszey moyey dzerzawye.
      Bądz wam swyadomo, ysz gdy ku wam przyyedzye xyadz byskup stym lystem y z moya pyeczączyą sam, tedy wy moy czywonowye sbyerzczye przed nym Lythwą, ktorzy szyą nyekrczyly a thych okrczy byskup, yako yego wola.
      A ktory Russyn badze a bądze chczyal po swey woly szya krczycz, ten szyą nyechay krczy; a ktory nyechcze, on bądze w swey wyerze.
      A samemu byskupowy dawayczye yeszcz pycz dosycz y yego konyem y przeuodnykom.
      A nye przestanpuyczye mego slowa xyadza wyelykyego, a ktory szyą ynaczey vczyny, swą szyyą zaplaczy.
      A gdzye sam byskup nyechcze yachacz a przyszle swoye popy, a tych tak sluchayczye, yako samego byskupa tak yego kaplanow, gdzye bądą krczycz. A ynaczey nyedzalayczye.

О.Л. Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae; starbel.by/dok/d385.htm, 2020.IV.12.