Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

Литовская Метрика

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ АКТОВ, ФОНД 389 "ЛИТОВСКАЯ МЕТРИКА", ОПИСЬ 1. КНИГИ 101-190.

"Книги записей - литовские" (продолжение):

 • 101. (101/Y.) 1623-1626. Метрика земли Северской, в которой записаны привилегии, пожалования, подтверждения и другие акты при вице-канцлере Павле Сапеге. "Metrika ziemi Siewierskiey za panowania K.I.M. Zygmunta III, w ktorey przywileie, daniny, consensa, konfirmaty, fundusze y inne sprawy za podkanclerzstwa I.W. Pana Pawła Sapiehi". (370 л.)

 • 102. (102/С.С.) 1627-1631. Первая часть содержит привилегии, пожалования, контракты, подтверждения литовские. Вторая часть - северские при вице-канцлере Павле Сапеге. (497 л.)

 • 103. (103/195) 1630-1632. Привилегии, пожалования, судебные решения, баниции, установления комиссий при канцлере Альберте Станиславе Радзивилле. "1. Przywileie i daniny; 2. Przywileie na daniny w prowinciey Siewierskiey; 3. Dekrety; 4. Sprawy zeznane i per oblatam wniesione; 5. Banitie, sublewatie y relaxatie; 6. Commisie, rewizie y inquisitie". (254 л.)

 • 104. (104/D.D.) 1630-1632. Привилегии и другие акты, выданные за меньшею печатью Павлом Сапегой, вице-канцлером ВКЛ. (261 л.)

 • 105. (105/206) 1631-1641. Ливонские привилегии и судебные решения. "Acta privilegiorum et decretorum Livonicorum Sac. Reg. Maiestatis Sigismundi III et Vladislai IV; Cancellariatu Illris Alberti Stanislai Radziwił, Ducis Ołycae et Nieswiez etc." (133 л.)

 • 106. (106/199) 1633. Привилегии, пожалования и декреты Владислава IV. "Przywileie, confirmatie, conseruatie, począwszy od szczęsliwey coronatiey krola I.M. Władysława IV dnia 6 febr. odprawowaney". (646 л.)

 • 107. (107/200) 1633-1641. Книга канцлера А.С.Радзивилла, содержащая акты, предъявленные в королевскую канцелярию для посвидетельствования. "Księgi spraw zeznanych, per oblatam wpisanych, assekuratie, protestatie y relatie". (381 л.)

 • 108. (108/201) 1633-1641. Королевские привилегии, пожалования и подтверждения разного рода сделок в Смоленском воеводстве. "Przywileie, confirmatie, consensy etc. na daniny w wojewodstwie smolenskim". (824 л.)

 • 109. (109/G.G.) 1633. Книга меньшей канцелярии, содержащая привилегии, пожалования и подтверждения. "Wpisowanie spraw do metriki za szczęsliwą coronatią I. Mci Władysława IV do pieczęci mnieyszey przyiętych". (46 л.)

 • 110. (110/Н.Н.) 1633-1635. Того же содержания. Книга вице-канцлера Павла Сапеги. На конце книги приписка: "Roku panskiego 1636 dnia 20 Marca te księgi oddałem do rąk Pana Władysława Kirdeia sekretarza I. K. Mci, metrikanta Cancellariey Mnieyszey W.X.L. w Wilnie - Theophil Kędzierski". (538 л.)

 • 111. (111/203) 1634-1636. Привилегии, пожалования и подтверждения; книга канцлера Альберта Станислава Радзивилла. (737 л.)

 • 112. (112/К.К.) 1635-1639. Книга вице-канцлера Стефана Паца, содержащая королевские подтверждения разных частных имущественных сделок. (186 л.)

 • 113. (113/208) 1637-1641. Книга канцлера А.С.Радзивилла, содержащая королевские привилегии, пожалования и подтверждения. (651 л.)

 • 114. (114/211) 1640-1645. Того же содержания. (817 л.)

 • 115. (115/213) 1641-1645. Книга большей канцелярии канцлера А.С.Радзивилла. (305 л.)

 • 116. (116/215) 1643-1644. Привилегии, пожалования, подтверждения и судебные решения короля Владислава IV, касающиеся Ливонии, скрепленные коронным канцлером Георгием Оссолинским. "Privilegia y Decreta Inflantskie y Kurlandskie". (49 л.)

 • 117. (117/N.N.) 1641-1643. Книга вице-канцлера Мартияна Тризны, содержащая королевские подтверждения частных сделок. "Sprawy wieczyste, przyznania, cessye, actycatii za podkanclerzstwa Xdza Marcyana Tryzny". (96 л.)

 • 118. (118/Q.Q.) 1642-1643. Того же содержания и того же вице-канцлера. "Metryka W.X.L. przywileiow, consensow, konfirmatiy, conserwatiy za podkanclerzstwa Xdza M.Tryzny coadiutora biskupstwa wilenskiego" (516 л.)

 • 119. (119/W.W.) 1645-1647. Привилегии, пожалования и подтверждения; книга вице-канцлера К.Л.Сапеги. "Księgi przywileiow, confirmatiy, consensow, przyznania, ktore się zaczynaia w roku teraznieyszym 1645 od sejmu walnego szescniedzielnego, za obięciem mnieyszey pieczęci przez I.W. Kazimierza Leona Sapiehę. W zawiadywaniu mnie Iana Kazimierza Umiastowskiego Secretarza I. K. Mci Regenta kancellariey mnieyszey W.X.L." (1024 л.)

 • 120. (120/322, 337) Сборник писем, пожалований, декретов, сублеваций в царствование королей Яна Казимира, Яна III, Михаила и Августа ІІ. Книга составлена без всякой системы. (710 л.)

 • 121. (121/216) 1645-1648. Привилегии, пожалования и подтверждения. (261 л.)

 • 122. (122/217) 1646-1648. Того же содержания; книга канцлера А.Ст.Радзивилла. (182 л.)

 • 123. (123/223) 1649-1650. Того же содержания. Продолжение номера 121. (668 л.)

 • 124. (124/А.А.А.) 1649-1650. Того же содержания. Книга канцлера Льва Сапеги (так у Пташицкого; очевидно, надо: подканцлера К.Л.Сапеги). (326 л.)

 • 125. (125/В.В.В.) 1648-1651. Того же содержания и того же вице-канцлера. "Xięgi przywileiow za podkanclerstwa K.L.Sapiehi, a za regenstwa Ierzego Białozora za lat dwie, to iest 1650 i 1651; a przy koncu tych Xiąg iest częsc przywileiow anni 1648, ktore za regenstwa Umiastowskiego nie były sporządzone y introligowane". (369 л.)

 • 126. (126/230) 1651-1655. Книга канцлера А.С.Радзивилла, содержащая королевские подтверждения частных сделок. (145 л.)

 • 127. (127/231) 1651-1653. Книга того же канцлера содержит привилегии и пожалования в ВКЛ и в княжестве Северском. (519 л.)

 • 128. (128/F.F.F.) 1652-1654. Книга вице-канцлера К.Л.Сапеги содержит привилегии, пожалования, подтверждения и королевские рескрипты. "Xięgi przywileiowe za panowania krola Iana Kazimierza, za podkanclerstwa K.L.Sapiehi, a za regenstwa Ierzego Białozora". (499 л.)

 • 129. (129/232) 1654-1655. Привилегии, пожалования и подтверждения в княжеских Литовском и в Северском при короле Яне Казимире. Книга канцлера А.Ст.Радзивилла. "Księgi przywileiow danin confirmatiy, conservatiy, consensow w xięstwie Litewskim y Siewierskim za krola Iana Kazimierza, a za sprawą I.O. Albrychta St. Radziwiła canclerza W.X.L.". (347 л.)

 • 130. (130/236) 1654-1660. Того же содержания. Книга канцлера Христофора Паца. "Za sprawą I.W. Pana Christophora Paca kanclerza". (463 л.)

 • 131. (131/245, 247) 1654-1662. Того же содержания. Книга Александра Нарушевича, вице-канцлера ВКЛ, составленная Симоном Войтехом Млынецким, виленским каноником, регентом меньшей канцелярии ВКЛ. "Metryka przywileiow y roznych spraw za panowania krola Iana Kazimierza, a za sprawą I.W. Pana Alexandra Naruszewicza, przez xiędza Symona Woyciecha Młynieckiego kanonika wilenskiego, regenta kancellariey mnieyszey W.X.L." (744 л.)

  Публ., регесты и выдержки: Metryka Litewska. Księga wpisów Nr.131 / Oprac. A. Rachuba. Warszawa, 2001 || В Нац. библ. РБ: 1Ба289769.

 • 132. (132/246, 248) 1657-1668. Того же содержания. (529 л.)

 • 133. (133/235) 1658-1667. Привилегии, пожалования, подтверждения; во второй части баниции, сублевации и реляксации. Книга канцлера Хр.Паца. (658 л.)

 • 134. (134/238) 1660-1662. Привилегии, пожалования, подтверждения в княжестве Литовском, Инфлянтах и в кн. Северском. Книга того же канцлера. "Księgi przywileiow, danin, confirmatiy, consensow w wielkim xięstwie Litewskim, Inflantskim y Siewierskim za krola Iana Kazimierza za sprawą I.W. Christopha Paca canclerza W.X.L., a za regenta xiędza Ierzego Michała Bienickiego, sekretarza I.K. Mci". (199 л.)

 • 135. (135/G.G.G.) 1662-1667. Книга вице-канцлера Александра Нарушевича. "Metryka roznych spraw, zapisow zeznanych, przywileiow aktykowanych, conferowanych - za sprawą I.W. pana Alexandra Naruszewicza podkanclerzego W.X.L. przez Xiędza Symona Woyciecha Młynieckiego regenta cancellariey mnieyszey W.X.L." (313 л.)

 • 136. (136/247, 249) 1659-1672. Книга большей канцелярии ВКЛ при короле Михаиле; книга канцлера Христофора Паца. (375 л.)

 • 137. (137/Н.Н.Н.) 1670-1673. Книга вице-канцлера князя Михаила Казимира Радзивилла. "Xsięga spraw wieczystych przyznanych za panowania krola Michała za podkanclerstwa M.K. książęcia Radziwiła". (58 л.)

 • 138. (138/255, 257) 1676-1690. Книга канцлеров Паца и М.А.Огинского. На конце книги приписка: "Roku 1690 Januaryi 26 dnia I.W. pan Marcian Alexander z Kozielska Oginski, kanclerz W.X.L. Panu Bogu ducha oddał, toc y moie ustały metryko y Pieczęcią W.X.L. rządy - St. Kaz. Buchowiecki wiceregent i metrykant tey kancellaryi W.X.L." (516 л.)

 • 139. (139/L.L.L.) 1676-1677. Книга меньшей канцелярии ВКЛ. "Metryka W.X.L. przywileiow y innych roznych spraw od roku 1676 podczas koronatii Naiasnieyszego Iana III krola I. Msci w Krakowie. Za reientowstwa Xdza Andrzeia Ossowskiego reienta kancellaryi mnieyszey W.X.L." (178 л.)

 • 140. (140/258, 261) 1677-1689. Книга канцлеров Паца и Огинского. На конце запись метриканта Буховецкого о смерти Огинского, как в кн. 138. (188 л.)

 • 141. (141/N.N.N.) 1678-1690. Дела меньшей канцелярии ВКЛ вице-канцлера Михаила Казимира Радзивилла. "Sprawy cancellariey mnieyszey W.X.L. I.O. Michała Kazimierza Radziwiła, podkanclerzego i hetmana polnego przez wielebnego Al. Mich. Galinskiego, suffragana smolenskiego, regenta cancellariey mnieyszey W.X.L. sprawowana". (177 л.)

 • 142. (142/О.О.О.) 1681-1690. Того же содержания. Книга вице-канцлера Д.М.Радзивилла. "Metryka W.X.L. roznych przywileiow, spraw potocznych, wieczystych, przyznanych za podkanclerzstwa I.O. Xięcia Dominika Mikołaia Radziwiła; za regencii Xdza Iana na Pokrzywnicy Pokrzywnickiego, regenta cancellariey mnieyszey W.X.L. sporządzona". (341 л.)

 • 143. (143/431) 1684-1690. Реестр привилегий, пожалований, сублеваций, баниций, универсалов. (515 л.)

 • 144. (144/277, 284) 1690-1693. Разные пожалования; книга канцлера Доминика Радзивилла. "Księgi przyznania, przywileiow, consensow y innych spraw a tempore accesus na urząd kanclerski W.X.L. I.O. Dominika M. Radziwiła przez Xdza Iana Pokrzywnickiego, regenta kancellariey Wielkiey W.X.L. sporządzona". (67 л.)

 • 145. (145/Q.Q.Q.) 1690-1696. Метрика ВКЛ разных привилегий, глейтов, дел поточных. Книга вице-канцлера Карла Станислава Радзивилла. "Metryka W.X.L. roznych przywileiow, gleytow, spraw potocznych, wieczystych y przyznanych za podkanclerstwa I.O. Karola Stanisława Radziwiła". (240 л.)

 • 146. (146/Т.Т.Т.) 1690-1694. Того же содержания и того же вице-канцлера, составлена регентом меньшей канцелярии Михаилом Лышкевичем. "Przezemnie Michała Lyszkiewica stolnika orszanskiego, sekretarza I.K. Mci, pieczęcią W.X.L. y kancellaryą mnieyszey metryki zawiaduiącego sporządzona". (492 л.)

 • 147. (147/279, 283) 1692-1693. Глейты, охранные грамоты, выданные королем Яном III. Книга канцлера Д.М.Радзивилла. "Księga gleytow zaręcznych y innych spraw za krola Iana III, za kanclerstwa I.O. Dominika Mikołaia Radziwiła, przezemnie Władysława Iana Wolskiego sporządzona". (372 л.)

 • 148. (148/288) 1697-1709. Книга большей канцелярии ВКЛ, в царствование Августа II; книга канцлера Карла Станислава Радзивилла. "Akta albo metryki kancellariey wielkiey W.X.L. panowania Augusta II, za kanclerstwa Xięcia Karola Stanisława Radziwiła, za zawiadywania pieczęcią y metrykami Kazimierza Karola Woydziewicza regenta kancellaryi wielkiey W.X.L." (838 л.)

 • 149. (149/Y.Y.Y.) 1697-1699. Метрика ВКЛ разных привилегий, глейтов, дел поточных и крепостных короля Августа ІІ; книга вице-канцлера К.С.Радзивилла. "Metryka W.X.L. roznych przewileiow, gleytow, consensow, spraw potocznych, wieczystych za podkanclerstwa K.St.Radziwiła". (471 л.)

 • 150. (150/Z.Z.Z.) 1699-1703. Книга меньшей канцелярии ВКЛ того же содержания; книга вице-канцлера Станислава Антона Щуки. (382 л.)

 • 151. (151/А.А.А.) 1699-1710. Того же содержания и того же вице-канцлера. Составлена Михаилом Пузыною, регентом меньшей канцелярии ВКЛ. (73 л.)

 • 152. (152/B.B.B.B.) 1699-1710. Того же содержания. "Liber metrices seu Instaurationis antiquae praxis scribendorum omnium privilegiorum, confirmationum et immunitatum restitutionis sepultae autoritatis ministerii ac toti Cancellariae restauratore illustrissimo Stanislao in Szczuczyn et Radzyn Szczuka procancellario M.D.L. Capitaneo Lublinensi, Varsaviensi etc. omnia munus hoc concernentia in vi sua fixa sunt". (160 л.)

 • 153. (153/Е.Е.Е.Е.) 1699-1710. Того же содержания и того же вице-канцлера. (215 л.)

 • 154. (154/D.D.D.D.) 1703-1710. Того же содержания и того же вице-канцлера. (167 л.)

 • 155. (155/289, 293) 1709-1719. Привилегии, пожалования, подтверждения короля Августа II. Книга большей канцелярии канцлера К.С.Радзивилла. "Akta metryki wielkiey W.X.L. za kanclerstwa I.O. Karola Stanisława Radziwiła, przezemnie Kazimierza Antoniego z Złotkow Złotkowskiego czesnika Sieradzkiego teyże pieczęci sporządzone". (602 л.)

 • 156. (156/F.F.F.F.) 1712-1721. Книга меньшей канцелярии вице-канцлера Казимира Чарторыского, содержащая подтверждения имущественных сделок. "Acta metryki mnieyszey cancelaryi W.X.L. zawieraiące w sobie consensa na ustąpienie, arędowanie etc. za podkanclerstwa I.O. Xiążęcia Kazimierza Czartoryskiego". (229 л.)

 • 157. (157/G.G.G.G.) 1712-1721. Книга меньшей канцелярии ВКЛ вице-канцлера князя Чарторыского, содержащая привилегии на должности - сенаторские, земские и военные - в царствование короля Августа II. "Acta metryki mnieyszey cancellaryi W.X.L. zawieraiące w sobie urzędy senatorskie, ziemskie, żołnierskie za podkanclerstwa I.O. Xiążęcia K. Czartoryskiego". (184 л.)

 • 158. (158/Н.Н.Н.Н.) 1712-1721. Книга меньшей канцелярии ВКЛ вице-канцлера Чарторыского, содержащая привилегии на разные имения короля Августа II. "Acta metryki cancellaryi mnieyszey W.X.L., zawieraiące w sobie przywileie na dobra rozne iura communicativa za podkanclerstwa I.O. Xiążęcia K. Czartoryskiego". (181 л.)

 • 159. (159/I.I.I.I.) 1712-1722. Книга меньшей канцелярии вице-канцлера К.Чарторыского, содержащая рескрипты, универсалы, глейты, подтверждения и проч. короля Августа II. "Acta metryki cancellaryi mnieyszey W.X.L., zawieraiące w sobie rescripta, listy, commissye, gleyty etc. za podkanclerstwa I.O. Xiążęcia K. Czartoryskiego". (564 л.)

 • 160. (160/292, 296) 1720-1724. Книга большей канцелярии канцлера князя Михаила Корибута Вишневецкого; составлена Михаилом Бродовским, секретарем большей печати ВКЛ. "Acta metryki Wielkiey W.X.L. za kanclerstwa Xiążęcia Michała Serwacego Korybuta na Wisniowcu Wisniowieckiego przezemnie Stan. Mich. Brodowskiego, sędziego grodzkiego, krzemienieckiego teyże pieczęci wielkiey sekretarza sporządzone". (1130 л.)

 • 161. (161/К.К.К.К.) 1722-1724. Книга вице-канцлера, содержащая привилегии на должности, староства и имения. “Przywileie na starostwa, dobra post fata communicativa”. (253 л.)

 • 162. (162/293, 297) 1724-1733. Книга большей канцелярии ВКЛ канцлера Михаила Корибута Вишневецкого. Составлена Войцехом Францем Доманским. “Acta metryki cancellaryi wielkiey W.X.L. za kanclerstwa Xiążęcia M. Korybuta Wisniowieckiego przezemnie Woyciecha Franciszka Domanskiego sekretarza pieczęci wielkiey W.X.L. sporządzone”. (696 л.)

 • 163. (163/L.L.L.L.) 1724-1725. Книга меньшей канцелярии вице-канцлера Чарторыского, содержащая привилегии, подтверждения на разные имения, староства, должности – сенаторские, земские, гродские – короля Августа II. “Acta metryki cancellaryi mnieyszey W.X.L. zawieraiące w sobie przywileie post fata na dobra, rożne tenuty za podkanclerstwa Xiążęcia Michała Czartoryskiego”. (187 л.)

 • 164. (164/M.M.M.M.) 1724-1725. Книга меньшей канцелярии вице-канцлера М.Чарторыского, содержащая железные листы, глейты, рескрипты, привилегии на должности короля Августа II. “Acta metryki cancellaryi mnieyszey W.X.L. zawieraiące w sobie listy żelazne, commissie, rescripta, moratoriae, uniwersały, presentacie za podkanclerstwa Xcia Michała Czartoryskiego”. (83 л.)

 • 165. (165/N.N.N.N.) 1726-1727. Книга меньшей канцелярии вице-канцлера М.Чарторыского, содержащая, главным образом, привилегии на разного рода должности. “Acta metryki cancellaryi mnieyszey W.X.L., zawieraiące w sobie przywileie varii generis za podkanclerstwa Xcia M.Czartoryskiego za sekretarii pieczęci mnieyszey Antoniego Kossowskiego, łowczego Bydgoskiego”. (342 л.)

 • 166. (166/О.О.О.О.) 1728-1730. Того же содержания, той же канцелярии М.Чарторыского и того же регента. (298 л.)

 • 167. (167/Р.Р.Р.Р.) 1731-1733. То же. (296 л.)

 • 168. (168/294, 298) 1734-1735. Того же содержания и той же канцелярии М.Вишневецкого, что и книга 162 (продолжение). (381 л.)

 • 169. (169/295, 299) 1735-1736. Книга большей канцелярии канцлера Яна Фридриха Сапеги. “Acta metryki kancellaryi wielkiey za panowania krola Augusta III, za kanclerstwa Iana Fryderyka Sapiehy przezemnie Felixa Stanisława Owsianego, actualnego teyże pieczęci wielkiey sekretarza sporządzone”. (401 л.)

 • 170. (170/Q.Q.Q.Q.) 1736-1740. Книга меньшей канцелярии ВКЛ вице-канцлера князя Михаила Чарторыского, регента Коссовского. “Acta metryki cancellaryi mnieyszey za podkanclerstwa Xiążęcia M. Czartoryskiego za sekretaryi Stefana Kossowskiego”. (267 л.)

 • 171. (296, 300) 1737-1739. Книга большей канцелярии ВКЛ канцлера Яна Сапеги. “Acta metryki kancellaryi wielkiey za podkanclerstwa Iana Fryderyka hrabi na Kodniu Sapiehi, przez Felixa Owsianego sporządzone. Te acta przezemnie aktualnego I.K. Mci teyże pieczęci sekretarza sporządzone w zamku Kodenskim dnia 31 Decembra 1739 roku. Felix Stanisław Owsiany”. (566 л.)

 • 172. (172/297, 301) 1740-1745. Книга той же канцелярии канцлера Я.Ф.Сапеги. (897 л.)

 • 173. (173/W.W.W.W.) 1741-1745. Книга меньшей канцелярии вице-канцлера М.Чарторыского. Содержит пожалования на должности – военные, духовные и гражданские, - подтверждения прав, привилегий и вольностей городам и проч. “Acta metrices cancellariae Minoris M.D.Lith.” (359 л.)

 • 174. (174/355) 1745-1748. Книга большей канцелярии канцлера Я.Ф.Сапеги. “Acta metryki kancellaryi wielkiey za kanclerstwa I.F. Sapiehi”. (529 л.)

 • 175. (175/Х.Х.Х.Х.) 1746. Книга меньшей канцелярии вице-канцлера М.Чарторыского. “Xięga actorum metryki kancellaryi mnieyszey za podkanclerstwa Xiążęcia M.Czartoryskiego”. (207 л.)

 • 176. (176/Y.Y.Y.Y.) 1747-1752. Книга меньшей канцелярии ВКЛ вице-канцлера Михаила Чарторыского. “Acta metryki kancellaryi mnieyszey W.X.L. za podkanclerstwa I.O. Xiążęcia Michała Czartoryskiego za sekretaryi pieczęci mnieyszey Iozefa Dulemby”. (562 л.)

 • 177. (177/357) 1748-1750. Книга большей канцелярии ВКЛ канцлера Яна Фр. Сапеги. “Acta metryki kancelaryi wielkiey W.X.L. za kanclerza Iana Fryderyka Sapiehi przez Felixa Stan. Owsianego, sekretarza pieczęci większej sporządzone”. (859 л.)

 • 178. (178/358) 1750-1751. Того же содержания и того же канцлера. На конце книги приписка: “Te acta metryki kancellaryi wielkiey W.X.L. cum fatis D.M. Iasnie wielmożnego Iana hrabi na Kodniu Sapiehi kanclerza W.X.L. die 6 Iulii anno 1751 subsecutis zakonczone, przezemnie niżey podpisanego ad archiwum metryk W.X.L., w Warszawie będących, oddane (подпись) Owsiany”. (211 л.)

 • 179. (179/360) 1752-1757. Книга той же канцелярии канцлера Михаила Чарторыского. “Xięga actow metryki kancellaryi wielkiey W.X.L. zawieraiąca rożne przywileia, consensa, iura communicativa, patenta, confirmacye, rescripta z pod pieczęci wielkiey W.X.L. wyszłe. Od postąpienia na kanclerstwo I.O. Xcia Michała Czartoryskiego in anno 1752 die 6 Octobris”. (488 л.)

 • 180. (180/361) 1752-1763. Книга той же канцелярии и того же канцлера. Содержит привилегии и подтверждения на имения. “Xięga metryki kancellaryi wielkiey W.X.L., w ktorey znayduią się rożne transakcye to iest: prawa przedażne, zastawne na dobra ziemskie, cessye na starostwa, krolewszczyzny, obligi na summy, plenipotencye, komplanacye, manifesta i inne dokumenta coram actis teyże metryki przyznawane nec non per oblatam podawane; za kanclerstwa Xcia Michała Czartoryskiego, za sekretaryi pieczęci wielkiey W.X.L. Iozefa Dulęby”. (323 л.)

 • 181. (181/А.А.А.А.А.) 1752-1760. Книга меньшей канцелярии ВКЛ вице-канцлера Михаила Антона Сапеги при секретаре Адаме Хмаре. "Akta metryki kancellaryi mnieyszey za podkanclerstwa I.W.P. Michała Antoniego Sapiehy za sekretaryi pieczęci W.X.L. Adama Chmary". (436 л.)

 • 182. (182/С.С.С.С.С.) 1753-1760. Книга той же канцелярии и того же вице-канцлера. Содержит королевские подтверждения частных имущественных сделок. "Acta metryki kancellaryi mnieyszey przyznanych i aktykowanych dokumentow za podkanclerstwa I.W.P. Michała Antoniego Sapiehy, a za sekretaryi pieczęci W.X.L. Adama Chmary". (185 л.)

 • 183. (183/365) 1758-1763. Книга большей канцелярии канцлера М.Чарторыского. Продолжение книги 179. "Xięga aktow metryki kancellaryi wielkiey W.X.L. zawieraiąca rożne przywileia, konsensa, iura communicativa, patenta, confirmacye, rescripta etc. z pod pieczęci wielkiey W.X.L. wyszłe za kanclerstwa I.O. Michała Czartoryskiego, za sekretaryi pieczęci wielkiey Iozefa Dulęby". (556 л.)

 • 184. (184/370) 1764-1773. Книга той же канцелярии, содержащая разные привилегии на должности - сенаторские, земские, духовные, гражданские и военные - в царствование короля Станислава Августа при канцлере М.Чарторыском и секретаре Иосифе Дулембе. "Xięga aktow kancellaryi wielkiey W.X.L. zawieraiąca przywileia rożne na senatorye, dignitarye, urzędy ziemskie, nominacye na biskupstwa, prezenty na kanonie i plebanie; listy przypowiednie na chorągwie, patenta na oficerstwa etc. wyszłe z pod pieczęci wielkiey W.X.L. od szczęsliwego wstąpienia na tron krola Stanisława Augusta, za kanclerstwa I.O. Xcia Michała Czartoryskiego, za sekretaryi pieczęci W.X.L. Iozefa Dulęby". (499 л.)

 • 185. (185/371) 1764-1775. Книга той же канцелярии. Содержит привилегии, пожалования и подтверждения на разные староства, имения, доходные статьи, торги, ярмарки. Продолжение книги 183. (449 л.)

 • 186. (186/372) 1764-1775. Книга большей канцелярии. Содержит королевские подтверждения частных имущественных сделок. Продолжение книги 180. "Xięga metryk kancellaryi wielkiey W.X.L. w ktorey znayduią się rożne tranzakcye iako to: obligi na summy, plenipotencye, kamplanacye, manifesta, prawa przedażne, zastawne na dobra ziemskie, cessye na krolewszczyzny i inne dokumenta coram actis teyże metryki przyznane, tudzież per oblatam podawane; od wstąpienia na tron Krola Stanisława Augusta, za kanclerstwa Xcia M.Czartoryskiego, za sekretaryi Iozefa Dulęby". (290 л.)

 • 187. (187/D.D.D.D.D.) 1764-1772. Книга меньшей канцелярии вице-канцлера Антона Тадеуша Пржездецкого, секретаря Иосифа Довнаровича. Содержит королевские подтверждения частных сделок. "Akta metryki kancellaryi mnieyszey W.X.L. przyznanych i aktykowanych dokumentow, za podkanclerstwa I.W. Pana Thadeusza hrabi Przezdzieckiego, a za sekretaryi Jozefa Downarowicza". (186 л.)

 • 188. (188/Е.Е.Е.Е.Е.) 1764-1772. Книга меньшей канцелярии ВКЛ содержит привилегии на разные должности - духовные и гражданские, пожалованные в царствование короля Станислава Августа, при вице-канцлере Антоне Тад. Пржездзецком. "Akta metryki kancellaryi mnieyszey W.X.L. na urzędy rożne duchowne i swieckie oraz prezenty na plebanie za podkanclerstwa I.W. Antoniego Thadeusza hrabi Przezdzieckiego". (86 л.)

 • 189. (189/F.F.F.F.F.) 1764-1772. Книга той же канцелярии и того же вице-канцлера. Содержит привилегии, пожалования и подтверждения в царствование Станислава Августа. "Akta metryki kancellaryi mnieyszey W.X.L. przywileiow, konsensow, iurium communicativorum za podkanclerstwa I.W. Antoniego Thadeusza hrabi Przezdzieckiego". (216 л.)

 • 190. (190/G.G.G.G.G.) 1765-1771. Книга меньшей канцелярии вице-канцлера А.Т.Пржездзецкого, содержащая привилегии городам, дипломы на дворянство, на ордена и т.п. "Acta metryki kancellaryi mnieyszey W.X.L. przywileiow, nobilitacyi, konfirmacyi, oblat, indigenatow za podkanclerstwa I.W. An. Th. Hrabi Przezdzieckiego". (153 л.)