Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

A | B | C | D – E | F – H | I – K | L – N | O – R | S – T | U – Z | А | Б | В | Г | Д | Е – Ж | З – И | K | Л | М | Н | О – П | Р | С – Т | У – Х | Ц – Я

 • 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas / Sudarė J. Kiaupienė; parengė R. Čapaitė, J. Kiaupienė, S.C. Rowell, E. Rimša, E. Ulčinaitė. Vilnius, 2002 || d43.

 • 450 год беларускага кнігадрукавання. Мн., 1968.

 • 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў // Беларусіка=Albaruthenica. Т. 9. Мн., 1998.

 • A thousand years of christianity in Ukraine: an encyclopedic chronology / Ed. O. Zinkewych, A. Sorokowski. New York etc., 1988.

 • A true Reporte of the taking of the great towne and Castell of Polotzko by the King Polonia... [London], 1579. (British Museum. General Catalogue..., vol. 229, col. 564).

 • Abracham W. Dziewosłęb. Studyum z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce. Lwów, 1922.

 • Abracham W. O justycyaryuszach w Polsce w XIV i XV wieku // Rozpr. i sprawozd. Wydz. hist.-fil. Akad. Umiej. T. 19. Kraków, 1887. S. 1–59. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 630–634].

 • Abracham W. Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII. Lwów, 1890.

 • Abracham W. Początki prawa patronatu w Polsce. Lwów, 1889.

 • Abracham W. Polska a chrzest Litwy // Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Kraków, 1914. S. 3–36.

 • Abracham W. Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi. T. 1. Kraków, 1904.

 • Abracham W. Udział Polski w Soborze Pizańskim (1409 r.). Kraków, 1904.

 • Abraham W. Aleksander // Polski słownik biograficzny. T. 1. Kraków, 1935. S. 66 || d43. Каменец-Подольский.

 • Abraham W. Założenie biskupstwa łacińskiego w Kamieńcu Podolskim // Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661. T. 1. Lwów, 1912. S. 1–39 || d46; d54.

 • Abramavičius V. Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas. Vilnius, 1963.

 • Abramowicz L. Cztery wieki drukarstwa w Wilnie (1525–1925). Wilno, 1925 || Рец.:: Ateneum Wileńskie. R. 3. № 10–11. 1925/26. S. 430–435.

 • Absag Brieff Königlicher Mayestat in Polln etc. dem Moscovittischen abscheulichen Tyrannischen Feind durch einen fürnemen vom Adel, Lopacinski genant..., mit einem blosem Säbel jüngst uberschickt. Nürnberg, 1580 (L. Heussler). – Шифр РНБ: 13.21.1.542. То же Nürnberg, 1580 (L. Heussler). – Шифр РНБ: 13.21.1.542а. Здесь и далее ссылки на европейские «летучие листки», посвещенные войнам ВКЛ и Ливонии с Московским государством XVI в., и на их библиографию приводятся по статье: Гольдберг А.Л. Печатные «Известия» о России в XVI в. / Публикация И.Г. Яковлевой // Белорусский сборник, № 3. СПб., 2005 – http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/sbornik/03/02.htm.

 • Absag oder feinds brieffe. So beyde der grossfürste der Moscowiter... und König in Poln... ein ander Irer jetzschwebender Kriegshandlung ernstlichen zugeschrieben . S. l., 1563. – (Nationalbibliothek. Wien).

 • Absagbrieff des grausames... Feindts des Moscoviters, König Sigismundo auss Polen, zugeschicket: Mitt sampt der Antwort, wo von Kün. May. hierüber beschechen... S. l., 1563. – Шифр РНБ: 14.23.8.5.

 • Acta archeologica Albaruthenica || d64 (вып. 1, 2).

 • Acta Baltico-Slavica: [rocznik poświęcony kontaktom słowiańsko-bałtyjskim w dziedzinie historii, językoznawstwa i kultury materialnej] / Białostockie Towarzystwo Naukowe || tt. 1–8: d54.

 • Acta concilii Constanciensis. Bd. 1. Akten zur Vorgeschichte des Konstanzer Konzils (1410–1414) / Hsgb. von H. Finke. Münster, 1896.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 1. Andrzeja na Więcborku Zebrzydowskiego, biskupa Włocławskiego i Krakowskiego korespondencyja z lat 1546–1553 z przydaniem Synodów r. 1547 i 1551, jako też innych dokumentów współczesnych / Wyd. W. Wisłocki. Kraków, 1878.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 2, vol 1. Acta Joannis Sobieski. T. 1, cz. 1. Pisma od roku 1629 do roku 1671 / Ed. Franciszek Kluczycki . Kraków, 1880.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 2, vol 2. Acta Joannis Sobieski. T. 1, cz. 2. Pisma od roku 1672 do roku 1674 / Ed. Franciszek Kluczycki . Kraków, 1881.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 3. Acta, quae in archivo ministerii rerum exterarum Gallici ad Joannis III regnum illustrandum spenctant / Ed. Kazimierz Waliszewski. Kraków, 1879.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 5. Acta, quae in archivo ministerii rerum exterarum Gallici ad Joannis III regnum illustrandum spenctant. T. 2. Ab anno 1677 ad annum 1679 / Ed. Kazimierz Waliszewski. Kraków, 1881.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 6. Acta regis Joannis III ad res anno 1683, imprimis in expeditione Viennensi, gestas, illustrandas / Ed. F.Kluczycki. Kraków, 1883.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 7. Acta, quae in archivo ministerii rerum exterarum Gallici ad Joannis III regnum illustrandum spenctant. T. 3. Ab anno 1680 ad annum 1683 / Ed. Kazimierz Waliszewski. Kraków, 1884.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 8, vol. 1. Leges, privilegia et statuta civitatis Cracoviensis 1507–1795 / Edidit Franciscus Piekosiński. T. 1, vol. 1. 1507–1586. Kraków, 1885.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 8, vol. 2. Leges, privilegia et statuta civitatis Cracoviensis 1507–1795 / Edidit Franciscus Piekosiński. T. 1, vol. 2. 1507–1586. Kraków, 1885.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 9. Stanislai Hosii epistola, 1551–1558. Et quae ad eum scriptae sunt epistolae tum etiam eius orationes legationes. Kraków, 1886.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 11. Sprawy wojenne krola Stefana Batorego. Dyaryusze, relacye, listy i acta z lat 1575–1586 / Zebrał i wydał X. Ignacy Polkowski. Kraków, 1886 || [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 474–478] || d08

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 12, vol. 1. Leges, privilegia et statuta civitatis Cracoviensis 1507–1795 / Edidit Franciscus Piekosiński. T. 2, vol. 1. 1587–1696. Kraków, 1890.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 12, vol. 2. Leges, privilegia et statuta civitatis Cracoviensis 1507–1795 / Edidit Franciscus Piekosiński. T. 2, vol. 2. 1587–1696. Kraków, 1892.

 • Acta historica res gestas Stephani Bathorei regis Poloniae illustrantia a 3 Martii 1578 usque ad 18 Aprilis 1579 / E vetere manuscripto edidit I.Janicki. Varsaviae, 1881. [Biblioteka ordynacyi Krasińskich, ser. 2, t. 5–6].

 • Acta Historica Universitatis Klaipedensis || Содержание тт. 1–3: d61.

 • Acta nuntiaturae Polonae / Moderatore H. D. Wojtyska. T. 2. Zacharias Ferreri (1519–1521) et nuntii minores (1522–1553). Romae, 1992 || d04.

 • Acta nuntiaturae Polonae / Moderatore H. D. Wojtyska. T. 3. P. 1. Aloisius Lippomano. Romae, 1993 || d04.

 • Acta Patriarchatus Constantinopolitani, MCCCXV–MCCCCII, e codicibus manuscriptis Bibliothecae Palatinae Vindobonensis, tt. 1–2 || d15.

 • Acta rectoralia almae Universitatis studii Cracoviensis inde ab anno MCCCCLXIX / Editionem curavit dr. W. Wisłocki. T. 1. 1469–1537. Cracoviae, 1893–1897 || d59.

 • Acta S.C. de propaganda fide ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia. Vol. 1 / Ed. A.G. Welykyj. Romae, 1953.

 • Acta Tomiciana. Index personarum et locorum, quae in tomis I–VIII continentur. Kórnik, 1951 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 1. 1507–1511. Poznań, 1852 || || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 10. 1528. Poznań, 1898 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 11. 1529. Poznań, 1901 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 12. 1530. Poznań, 1906 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 13. 1531. Poznań, 1915 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 2. 1512–1513. Poznań, 1852 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 3. 1514–1515. Poznań, 1853 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 4. 1516–1518. Poznań, 1855 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 5. 1519–1521. Poznań, 1855 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 6. 1522–1523. Poznań, 1857 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 7. 1524–1525. Poznań, 1857 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 8. 1526. Poznań, 1876 || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 9. 1527. Poznań, 1876 || d10.

 • Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. 1. 1233–1435. Leipzig, 1878 || d11.

 • Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. 2. 1436–1446. Leipzig, 1880 || d11.

 • Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. 3. Januar 1447 bis Juli 1453. Leipzig, 1882 || d11.

 • Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. 4. August 1453 bis September 1457. Leipzig, 1884 || d11.

 • Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. 5. 1458–1525. Leipzig, 1886 || d11.

 • Acten der Ständetage Preussens, Königlichen Antheils (Westpreussen). Bd. 1. 1466–1471. Danzig, 1896 || d11.

 • Actes de l’Athos. IV. Actes de Zographou / Publiés par W. Regel, E. Kurtz et B. Korablev. Saint-Pétersbourg, 1907.

 • Adamska A. Słowo władzy i władza słowa. Język polskich dokumentów monarszych doby Sredniowiecza // Król w Polsce XIV i XV wieku. Kraków, 2006. P. 57–87.

 • Adamus J. Kodeks dyplomatyczny Litwy // Ateneum Wileńskie. 1932. R. 7.

 • Adamus J. Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski. Łódź, 1961.

 • Adamus J. Najnowsza literatura o akcie krewskim // Wiadomości studium historii prawa litewskiego Uniwersytetu Stefana Batorego. T. 1. Wilno, 1938. S. 273–316.

 • Adamus J. O herbie miasta Wilna. Łódź, 1996.

 • Adamus J. O monarchii Gallowej. Warszawa, 1952.

 • Adamus J. O prawno-państwowym stosunku Litwy do Polski // Pamiętnik VI Powszechnego zjazdu historyków polskich w Wilnie. T. 1. Lwów, 1935. S. 174–180.

 • Adamus J. O tytule panującego i państwa litewskiego parę spostrzeżeń // Kwartalnik historyczny. R. 44. T. 1. Zesz. 1. Lwów, 1930. S. 313–332.

 • Adamus J. O wstępnych aktach procesu litewskiego (do II statutu) // Ateneum Wileńskie. 1937. R. 12.

 • Adamus J. Państwo litewskie w latach 1386–1398 // Księga pamiątkowa ku uczczeniu 400. rocznicy wydania I Statutu Litewskiego. Wilno, 1935. S. 15–79.

 • Adamus J. Polska teoria rodowa. Łódź, 1958.

 • Adamus J. Wydawnictwa źródeł do historii Litwy // Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie. T. 1. Lwów, 1935.

 • Adamus J. Zastaw w prawie litewskim XV i XVI wieku. Lwów, 1925.

 • Adelung, v. F. Kritisch-literärische übersicht der Reisenden in Russland bis 1700. Bd. 1. Petersburg – Leipzig, 1846.

 • Aeneas Sylvius Piccolomineus. De viris illustribus. Stuttgardiae, 1842.

 • Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. 2 wyd. Wrocław etc., 1994.

 • Akinshevich L. The Law of the Grand Duchy of Lithuania: Background and Bibliography. New York, 1953.

 • Akta albo sprawy sądów miasta Knyszyńskiego 1553–1580 / Wstęp i opracowanie J. Maroszek. Białystok, 1999 || d56a

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 1. Lwów, 1868 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 2. Lwów, 1870 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 3. Lwów, 1872 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 4. Lwów, 1873 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 5. Lwów, 1875 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 6. Lwów, 1876 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 7. Lwów, 1878 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 8. Lwów, 1880 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 9. Lwów, 1883 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 10. Lwów, 1884 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 11. Lwów, 1886 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 12. Lwów, 1887 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 13. Lwów, 1888 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 14. Lwów, 1889 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 15. Lwów, 1891 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 16. Lwów, 1894 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 17. Lwów, 1901 || d12.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 18. Lwów, 1903 || d12.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 19. Lwów, 1906 || d12.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 20. Lauda sejmikowe. T. 1. Lauda wiszeńskie 1572–1648 r. Lwów, 1909.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 21. Lauda sejmikowe. T. 2. Lauda wiszeńskie 1648–1673 r. Lwów, 1911.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 22. Lauda sejmikowe. T. 3. Lauda wiszeńskie 1673–1732 r. Lwów, 1914.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 23. Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731–1772 r. Lwów, 1928.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 24. Lauda sejmikowe halickie 1575–1695 r. Lwów, 1931.

 • Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego 1569–1573 / Wydał Wł. Hr. Krasiński. Objaśnił przypiskami Wł. Chomętowski. Część pierwsza (obejmująca akta od 9 stycznia 1569 roku do 1 kwietnia 1570 roku). Warszawa, 1869 [Biblioteka ordynacyi Krasińskich; Ser. 1, Rok 1869] || НБРБ: Р3670К.

 • Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego 1569–1573. T. 2 / Wyd. W.Krasiński; objaśnił przypiskami W. Chomętowski. Warszawa, 1870. [Biblioteka ordynacyi Krasińskich; Ser. 1, Rok 1870].

 • Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego 1569–1573. T. 3 / Wyd. W.Krasiński; objaśnił przypiskami W.Chomętowski. Warszawa, 1871. [Biblioteka ordynacyi Krasińskich; Ser. 1, Rok 1871].

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 1. (1479–1488). Toruń, 1955.

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 2. (1489–1492). Toruń, 1957.

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 3, cz. 1. (1492–1497). Toruń, 1961.

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 3, cz. 2. (1498–1501). Toruń, 1963.

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 4, cz. 1. (1501–1504). Toruń, 1966.

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 4, cz. 2. (1504–1506). Toruń, 1967.

 • Akta synodów prowincjalnych Jednoty Litewskiej 1611–1625. Warszawa – Wilno, 1915.

 • Akta synodów róźnowierczych w Polsce. T. 2 (1560–1570) / Oprac. M. Sipayłło. Warszawa, 1972.

 • Akta unji Polski z Litwą. 1385–1791. Kraków, 1932 || d05.

 • Akta, to jest sprawy zboru chrześcijańskiego wileńskiego, które się poczęły R. P. 1557 miesiąca decembra dnia 14 [...] w Brześciu Litewskim. Wilno, 1913 [Серия: Zbiór pomników Reformacyi Kościoła Polskiego i Litewskiego. Ser. 10, z. 1].

 • Akten und Recesse der livländischen Ständetage. Bd. 1–3. [1304–1535].

 • Akty cechów wileńskich, 1495–1759 / Zebrał i przygotował do druku H. Łowmiański przy współudziale M. Łowmiańskiej i S. Kościałkowskiego; przedmową i skorowidzem opatrzył J. Jurkiewicz. Poznań, 2006.

 • Albertrandi J. Dwadzieścia sześć lat panowania Władysława Jagieły, krola polskiego / Wyd. E.Raczyński. Wrocław, 1845 || d32.

 • Albertrandi J. Dzieje Królestwa Polskiego. Wyd. 2, w dwóch tomach, powiększone dodatkami. T. 1. Lwów, 1846.

 • Albertrandy J.Ch. Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego królów polskich. Kraków, 1849.

 • Albertrandy J.Ch. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka króla polskiego i w. księcia litewskiego. T. 1. Warszawa, 1826.

 • Album historischer Altertümer des Protestatismus in Wilna. Wilna, 1929.

 • Alef G. Rulers and Nobles in Fifteenth-Century Muscovy. London, 1983.

 • Aleksandrowicz B. Z przeszłości Słonima i ziemi Słonimskiej. Słonim, 1935 || d40.

 • Aleksiejūnas L., Kapočius V. Čia tuokėsi Kęstutis ir Birutė, gimė, augo Vytautas // Gimtasis kraštas. 1994, № 30. P. 6–7.

 • Aleksiejūnas V. Pirmosios lietuviškos kaltinės monetos // Archeologinės numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservimas. Vilnius, 1983.

 • Aleksiejūnas V. Skarb monet XV–XVII w. z Trok // Wiadomości Numizmatyczne (Warszawa). 1995, z. 3/4. S. 103–134.

 • Aleksiejūnas V. Trakų miesto XV–XVII a. monetų lobis (1991 m.) // ATL 1990 ir 1991 metais. Vilnius, 1992. P. 122–125.

 • Alexandrowicz S. Działania wojenne w XI–XIII w. // Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski. Cz. 1. Pod red. Z. Kosztyły, Białystok, 1986. S. 13–45.

 • Alexandrowicz S. Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w. // Acta Baltico-Slavica. T. 7. Białystok, 1970. S. 47–108.

 • Alexandrowicz S. Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVII w. // Miasta i kultura ludowa. Kraków, 1996.

 • Alexandrowicz S. Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Warszawa, 2012 || d64, d70a.

 • Alexandrowicz S. Miasteczka Białorusi i Litwy jako ośrodki handlu w XVI i w I połowie XVII wieku // Rocznik Białostocki. T. 1. Białystok, 1961.

 • Alexandrowicz S. Powstanie sieci miejskiej Podlasia na tle wczesnych procesów urbanizacyjnych w Wielkim Ksiestwie Litewskim // Kwartalnik historii kultury materialnej. T. 28. 1980. P. 413–428.

 • Alexandrowicz S. Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Poznań, 1971 (2 wyd. Poznań, 1989).

 • Alexandrowicz S. Zaludnienie miasteczek Litwy i Białorusi w XVI i pierwszej połowie XVII wieku // Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych. T. 27. Poznań, 1966.

 • Alexandrowicz S. Źródła kartograficzne do wyprawy połockiej Stefana Batorego roku 1579 // Od armii komputowej do narodowej (XVI–XX w.). Toruń, 1998.

 • Alexandrowiczowa M. Dzieje teatru wileńskiego. Wilno, 1938.

 • Alma Mater Vilnensis.

 • Alminauskis K. Vytauto skundas // Archivum philologicum. 1939. T. 8. P. 182–224.

 • Almonaitis V. Kaltinėnų kraštas XIV a. antroje pusėje – XV a. pradžioje // Kaltinėnai. Šilalės kraštas IX. Vilnius, 2010. P. 88–128.

 • Almonaitis V. Kaltinėnų kraštas XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje: istorinės geografijos bruožai // Istorija. Mokslo darbai, t. 3 (75). 2009. P. 3–16.

 • Almonaitis V. Kaltinėnų krašto bajorai XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje // Lietuvos istorijos metraštis. 2010 metai 1. 2011. P. 85–91.

 • Almonaitis V. Kionigsburgo piliavietės beieškant // Lituanistica, Nr. 2 (34). 1998. P. 3–12.

 • Almonaitis V. Kraštas XIII–XV amžiuje // Tauragės kraštas: istorija, kultūra, meno paminklai / Sudarė D. Klajumienė. Vilnius, 2007. P. 47–69.

 • Almonaitis V. Kur pražuvo Ariškių pilis? // Darbai ir dienos, t. 21. 2000. P. 285–294.

 • Almonaitis V. Laukuvos apylinkės kryžiuočių karo kelių aprašymų duomenimis // Laukuva. D. 1. Vilnius, 2005. P. 171–183 || d64.

 • Almonaitis V. Lietuvos krikštas ir Žemaitija // Lituanistica. 1996, № 2.

 • Almonaitis V. Medininkų krašto pietinė dalis kryžiuočių karo kelių aprašymų duomenimis // Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, t. 34. Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje. 2005. P. 163–174.

 • Almonaitis V. Pagėgių vietovardis rašytiniuose šaltiniuose: pirmieji paminėjimai // Darbai ir dienos, t. 44. 2005. P. 211–223.

 • Almonaitis V. Raudžių (Nemunijos) piliakalnis – užmirštas pietų Skalvos archeologijos ir istorijos paminklas // Istorija. Mokslo darbai, t. 4 (88). 2012. P. 3–16.

 • Almonaitis V. Vakarų Lietuva XIII–XV amžiuje. Kaunas, 2013.

 • Almonaitis V. Vokiečių ordino Dubysos pilis // Seredžius. Vilnius, 2003. P. 102–114 [то же: Lietuvos lokaliniai tyrimai, I dalis / 2000–2002. Vilnius, 2011. P. 356–367).

 • Almonaitis V. Vokiečių Ordino įsigalėjimas Žemaitijoje 1404–1406 m. // Lietuvos istorijos metraštis. 1997 metai. Vilnius, 1998. P. 41–50.

 • Almonaitis V. Vokiečių Ordino karo žygiai į Kaltinėnų kraštą // Lietuvos istorijos metraštis. 2009/1. Vilnius, 2010. P. 31–49 || d74.

 • Almonaitis V. Vokiečių ordino karo žygiai į Kaltinėnų kraštą // Lietuvos istorijos metraštis. 2009 metai 1. 2010. P. 31–49.

 • Almonaitis V. Žemaitijos administracinės struktūros XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje bruožai // Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, t. 37. 1998. P. 25–32.

 • Almonaitis V. Žemaitijos politinė padėtis 1380–1400 metais // Darbai ir dienos, t. 3 (12). 1996. P. 129–149.

 • Almonaitis V. Žemaitijos politinė padėtis 1380–1410 metais. Kaunas, 1998.

 • Almonaitis V., Nutautaitė J. Kasdienis gyvenimas Vokiečių ordino Dubysos pilyje // Istorija. Mokslo darbai, t. 61. 2004. P. 10–16.

 • Almonaitis V., Nutautaitė J. Vokiečių ordino Dubysos pilies statyba // Istorija: mokslo darbai, t. 57. 2003. P. 17–25.

 • Alseika D. Lietuvos unija su Lenkija Jogailos ir Vytauto Didžiojo laikais. Vilnius, 1927.

 • Alseikaite-Gimbutiene M. Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit. Tübingen, 1946 || 1Ба75944.

 • Altbauer M. O kryteriach ustalenia pierwowzoru tłumaczeń biblijnych (na podstawie wschodniosłowiańskiego tłumaczenia księgi Ruty) // Slavia. 1967. № 36 (4). S. 590–600.

 • Altbauer M. O technice przekładowej Szymona Budnego // Studia językoznawcze poświęcone profesorowi doktorowi Stanisławowi Rospondowi. Wrocław, 1966.

 • Altbauer M. Orientalizmy w przekładach biblijnych Franciska Skaryny // Х Международен конгрес на славистите: Резюмета на докладите. София, 1988. С. 379.

 • Altbauer M. Some methodological problems in research of the East-Slavic Bible translation (Vilnius Codex № 262). Jerusalem, 1968.

 • Altbauer M. Studies in vocabulary of the Byelorussian translations of the Bible // The Journal of Byelorussian studies. 1972. Vol. 2, № 4. P. 359–368.

 • Altbauer M. The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish Translation into Belorussian (Vilnius Codex 262). Jerusalem, 1992. культура, книжность, евреи, переводная

 • Altbauer M. The five biblical scrolls in a sixteenth-century Jewish translation into Belorussian (Vilnius Codex 262). Jerusalem, 1992.

 • Altbauer M. Ze studiów nad wschodniosłowiańskimi przekładami Biblii (o dwóch przekładach biblijnego akrostychu o zacnej niewieście) // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. 7. Warszawa, 1967. S. 179–190.

 • Altbauer M., Taube M. The Slavonic Book of Esther: when, where and from what language was it translated? // Harvard Ukrainian studies. 1985. Vol. 7. P. 304–320.

 • Altmann W. Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410–1437). Bd. 1 (1410–1424). Innsbruck, 1896–1897 || Сайт: Digitale Bibliothek – Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek).

 • Altmann W. Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410–1437). Bd. 2 (1424–1437. Nachträge und Register zu Bd. 1 und 2). Innsbruck, 1897–1900 || Сайт: Digitale Bibliothek – Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek).

 • Altpreussische Monatsschrift || Доступ с сайта De.wikisource.org. Дата проверки: || d51

 • Ambrosius Marcus de Nissa. Arma Regni Poloniae. [S. l., c. 1562] || d12

 • An early news-sheet. The Russian invasion of Poland in 1563. Ed. by J. C. H[otten]. London, 1874.

 • Anczyc W.L. Dzieje narodu węgierskiego. Kraków, [1870].

 • Andreae Cricii episcopi Premisliensis ad Ioannem Antonium Pulleonem baronem Brugij nuntium Apostolicum in Vngaria, de negotio Prutenico epistola. Cracoviae, 1525 || d40.

 • Andriulytė-Ragelienė M. Žemaičių christianizacijos pradžia // Athenaeum. 1936, t. 7, sąs. 1. P. 3–64.

 • Angermann N. Studien zur Livlandpolitik Ivan Groznyjs. Marburg – Lahn, 1972.

 • Angermann N. Wolter von Plettenberg, der größte Ordensmeister Livlands. Lüneburg, 1985.

 • Annaberger annalen, http://www.annaberger-annalen.de/.

 • Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi desinit Cardinalis Baronius, auctore Odorico Raynaldo congregationis oratorii presbytero. Accedunt in hac editione notae chronologicae, criticae, historicae, quibus Raynaldi annales illustrantur, supplentur, emendantur, auctore Joanne Dominico Mansi Lucensi congregationis Matris Dei. T. 8. Lucae, 1752 || d70a.

 • Annales Poloniae ex recensione Arndtii et Roepellii in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis recudi fecit G.H.Pertz. Hannoverae, 1866 [Серия: Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum] || Сайт: Digitale Bibliothek – Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek).

 • Annales Stanislai Orichovi Okszi. Dobromili, 1611.

 • Annales Stanislai Orichovii Okszii. Secundum codicem Gymn. R. Thorunensis ed. T.Działyński. Posnaniae, 1854.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 99. Studia Historica XI, wydanie specjalne. Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy / Pod redakcją J. Rajmana. Kraków, 2011 || d70a. Грюнвальд.

 • Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, ab anno ante natum Christum 210. ad annum Christi 997. deducti ac maximam partem ex orientis, occidentisque rerum scriptoribus congesti. Vindobonae, 1761.

 • Antanavičius D. 1380 ir 1412 m. Vytauto falsifikatų Bresto dvasininkams genezė // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/1. Vilnius, 2004. P. 41–70.

 • Antanavičius D. Lietuvio bajoro «Dešimtmetis Livonijos karas» (1610 m.) ir jo autorius. Vilnius – Kaunas, 2006.

 • Antanavičius D. Lietuvio bajoro «Dešimtmetis Livonijos karas»: autorystės problema // Lietuvos istorijos metraštis. 2000. Vilnius, 2001. P. 82–92. [De bello Livonico per decennium gesto: a Bibliographical Enigma of a Historical Source].

 • Antanavičius D. Lietuvio bajoro «Dešimtmetis Livonijos karas»: bibliografinės mįslės ir šaltiniotyrinė vertė // Lietuvos istorijos metraštis. 2000. Vilnius, 2001. P. 73–81. [De bello Livonico per decennium gesto: a Bibliographical Enigma of a Historical Source].

 • Antanavičius D. Mindaugo raštai Romos popiežiams: skaičius, forma, turinys, likimas // Konstantinas Jablonskis ir istorija. Vilnius, 2004. P. 111–123.

 • Antanavičius D. Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus 1579 m. kovo 26 d. testamentas // Lietuvos istorijos metraštis. 2005/1. Vilnius, 2006. P. 115–144 [The 26 March 1579 Will of Vilniaus Bishop Valerijonas Protasevičius].

 • Antanavičius V. Vytenis ir Gedminas. 1293–1341 / Versta iš rusų kalbos. Vilnius, 1921 || d55.

 • Antologia pamiętników polskich XVI wieku. Wrocław etc., 1966.

 • Antoniewicz J. Terrytoria plemienne ludów baltyjskich w okresie starożytnym w swietle badań archeologii i hydronimii // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn, 1965. № 4 (90). S. 513–520.

 • Antoniewicz J.B. O średniowiecznych źródłach do rzeźb, znajdujących się na szkatułce z kości słoniowej w skarbcu Katedry na Wawelu. Kraków, 1885.

 • Antoniewicz M. Pochodzenie episkopatu litewskiego XV–XVI wieku w świetle katalogów biskupów wileńskich // Studia Źródłoznawcze. T. 39. S. 47–68.

 • Antoniewicz M. Rodowod książąt Radziwiłłów w dziełach Alberta Wijuka Kojałowicza // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 27. 2009. S. 181–214 || d63.

 • Anužytė L. Konstantinas Jablonskis ir Lietuvos metrika // Konstantinas Jablonskis ir istorija. Vilnius, 2005. P. 33–44.

 • Anužytė L. Lietuvos Metrika – šaltinis ikistatutinio laikotarpio testamentinio paveldėjimo reguliavimui tirti // Lituanistica. 1999. № 3 (39). P. 3–15.

 • Anužytė L. Maro meto (1602) Merkinės miestiečių testamentai // Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. Kn. 3. Vilnius, 2001. P. 97–112.

 • Anužytė L. Žagarės miestelėnų ir valstiečių rūpesčiai mirties akivaizdoje (XVII a. pabaiga) // Istoriniai tekstai ir vietos kultūra: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmećiui. Šiauliai – Ryga, 2004. P. 186–192.

 • Anužytė L. Žemaitijos bajorų testamentai (XVI a. pabaiga – XVII a. pradžia) // Lietuvos istorijos metraštis 1998 m. Vilnius, 1998. P. 119–142.

 • Arbusow L. Die Handschriftliche Ueberlieferung des «Chronicon Livoniae» Heinrichs von Lettland // Acta Universitatis Latviensis. Bd. 15. Riga, 1926; Bd. 16. Riga, 1927.

 • Archaeologia Baltica. Vol. 15. Archaeology, Religion, and Folclore in the Baltic Sea Region. Klaipėda, 2011 || d55.

 • Archaeologia Historica Polona. T. 1–15. 1995–2005 || d69.

 • Archeion || Сайт: Archiwa Państwowe, http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=158.

 • Archeion. Bibliografia zawartości tomów 1–100. Dodatek do tomu 100 / Oprac. R. Piechota. Warszawa, 2000 || d24a.

 • Archeion. T. 95. Warszawa, 1995 || d24a.

 • Archeion. T. 97. Warszawa, 1997 || d24a.

 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1948–2005 || http://www.atl.lt/

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G. Bunge. Bd. 1. Aufl. 2. Reval, 1857.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G. Bunge. Bd. 2. Aufl. 2. Reval, 1861.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G. Bunge. Bd. 3. Dorpat, 1844.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G. Bunge. Bd. 4. Dorpat, 1845.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G. Bunge. Bd. 5. Dorpat, 1847.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G. Bunge. Bd. 6. Reval, 1851.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G. Bunge. Bd. 7. Reval, 1854.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G.Bunge. Bd. 8. Reval, 1861.

 • Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Bd. 18. Wien, 1857.

 • Archiv für Schweizerische Geschichte. Bd. 11. Zürich, 1856 || d09.

 • Archiva istorica a Romaniei / Red. B. P. Hajdeu. T. 2. Bucuresci, 1865.

 • Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce || d12 (t. 1–18).

 • Archiwum domu Radziwiłłów // Scriptores rerum Polonicarum. T. 8. Kraków, 1885 || d11.

 • Archiwum Domu Sapiehów = Archivum domus Sapiehanae. T. 1. Listy z lat 1575–1606 / Wyd. A. Prochaska. Lwów, 1892.

 • Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. T. 1. 1553–1579. Warszawa, 1904 || d60.

 • Archiwum Komisji Historycznej. T. 5. Kraków, 1889.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 6. Kraków, 1891.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 7. Kraków, 1894.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 8. Kraków, 1898.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 9. Kraków, 1902.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 10. Kraków, 1916.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 11. Polskie Ustawy Wiejskie XV–XVIII w. Kraków, 1938.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 12. Cz. 1. Kraków, 1919 || d36.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 12. Cz. 2. Kraków, 1919–1938.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. Serja 2. T. 1 (13). Kraków, 1923.

 • Archiwum Komisji Prawniczej, tt. 1–11 || http://dir.icm.edu.pl/.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 1. Kraków, 1895.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 2. Statuta Casimiri Magni. Kraków, 1921.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 3. Tłumaczenia polskie statutów ziemskich. Kraków, 1895.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 4. Statuta Casimiri Magni. – Constitutiones et iura terrae Lanciciensis. – Statuta terrestria in conventionibus Cracoviensi et Wartensi laudata. – Statuta in conventione generali in Pitrków anno 1447 laudata. Kraków, 1921.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 5. Statuta legata Gentilisa, wydane dla Polski na synodzie w Preszburgu 10 listopada r. 1309. – Najdawniejszy układ systematyczny prawa polskiego z XV wieku. – Średniowieczne prawa mazowieckiego pomniki z rękopisu Petersburskiego. – Kilka aktów do historyi sądownictwa według prawa niemieckiego w Polsce. – Najdawniejsza księga sądowa miasta Biecza. – Statuta capitulorum Gneznensis et Poznaniensis ecclesiarumque collegiatarum Varsoviensis et Lanciciensis. – Dwie taksy towarów cudzoziemskich z r. 1633. Kraków, 1897.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 6. 1. Acta Ecclesiae Collegiatae Varsoviensis. – De occlusione viae in Slesiam. – Jana Sierakowskiego Układ systematyczny prawa polskiego z r. 1554. – Projekt unji polsko-litewskiej z r. 1446. – Kraków, 1897–1926.

 • Archiwum Komisyi Prawniczej. T. 7. Pomniki prawa litewskiego z XVI wieku / Wyd. F.Piekosiński. Kraków, 1900 || d31.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 9. Materyały do dziejów robocizny w Polsce w XVI wieku. – Cautelae quaedam in iure terrestri tentae et observatae. – Prawa, przywileje, statuty i lauda księstw oświęcimskiego i zatorskiego. Kraków, 1913.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 1. 1366–1506. Lwów, 1887 || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 2. 1284–1506. Lwów, 1888 || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 3. 1432–1534. Lwów, 1890 || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 4. 1535–1547. Lwów, 1890 || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 5. 1513–1547. Lwów, 1897 || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 6. 1549–1577. Lwów, 1910 || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 7. 1554–1572. Lwów, 1910 || d12.

 • Arnold U. Studien zur preussischen Historiographie des 16. Jahrhunderts. Bonn, 1967.

 • Artomiusz P. Kazania pogrzebne nad zacnemi ciały Jana z Ostroroga y Helszki z Olchowca Swierczowney. [S. l.], 1582.

 • Artykuły do zjednoczenia // Warszawskie zeszyty Ukrainoznawcze. T. 4–5. 1997. S. 357–371.

 • Artykuły woienne, powagą Rzeczy-Pospolitey, Królów Polskich y Hetmanów W. X. Litt. roznymi czasy ustanowione. Nieśwież, 1755.

 • Aścik K. Jeszcze o najeździe na Łęczyce // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. T. 15, cz. 1. 1969. S. 317–321.

 • Aścik K. Najazd litewski na Łęczyce w 1294 r. // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. T. 10, cz. 1. 1964. S. 3–11.

 • Askanas K. Sztuka Płocka. Wyd. 3 popr. Płock, 1991.

 • Ateneum Wileńskie. Rr. 1923–1939 || R. 1–10: d20; R. 11, 13, 14: d19; R. 12: d16.

 • Ateneum: pismo naukowe i literackie || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Athenaeum: pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t.d. T. 1–2. Wilno, 1841.

 • Athenaeum: pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t.d. R. 1. T. 4. Wilno, 1841.

 • Athenaeum: pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t.d. R. 1. T. 5. Wilno, 1841.

 • Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Epoka przełomu z wieku XVI-go na XVII-sty. Dział II-gi. «Ziemie Ruskie» Rzeczypospolitej / Oprac. A. Jabłonowski. Warszawa – Wiedeń, 1889–1904.

 • Atskaņu chronika: Ditleba Alnpeķes «Rīmju chronika». Rīgā, 1936.

 • Atskaņu hronika = Livländische Reimchronik / V. Bisenieka atdzejojums, Ē. Mugurēviča piekšvārds, Ē. Mugurēviča, K. Kļaviņa komentari. Rīgā, 1998.

 • Augustyniak U. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy patronatu. Warszawa, 2001.

 • Augustyniak U. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. T. 38. 1994. S. 63–77.

 • Augustyniak U. Podlaska klientela Krzysztofa II Radziwiłła // Drobna szlachta podlaska w XVI–XIX w. / Red. S.K. Kuczyński. Białystok, 1991. S. 87–112.

 • Augustyniak U. Testamenty ewangelików reformacyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim. Warszawa, 1992. [Рец.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 2. Сш. 2 (3). 1995. С. 302–305].

 • Auszug aus der Chronik des Ordens vom Deutschen Hause zu St. Marien in Jerusalem, soweit solche auf Livland Bezug nimmt: mit einer Einleitung, abweichenden Lesarten, Anmerkungen und einigen Worterklärungen. Riga, 1857.

 • Avisi di diversi luoghi del Mondo, nelli quali s’intendodno la fina morta del Re di Moscovia... Firenze, [1572?]. – Шифр РНБ: 12.53а.11.819.

 • Avižonis K. Die Entstehung und Entwicklung des litauischen Adels bis zur litauisch-polnischen Union 1385. Berlin, 1932.

 • Avižonis K. Lietuvių kilimo iš romėnų teorija XV ir XVI a. // Rinktiniai raštai. T. 3. Roma, 1982. [Первое издание: Kaunas, 1939].

 • Avril Ph. Podroż do roznych kraiow Europy i Azyi przez missyonarzow S.J. w roku 1690 odprawiona... / Tłóm. z franc. przez R. Ładowskiego. Warszawa, 1791.