Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

A | B | C | D – E | F – H | I – K | L – N | O – R | S – T | U – Z | А | Б | В | Г | Д | Е – Ж | З – И | K | Л | М | Н | О – П | Р | С – Т | У – Х | Ц – Я

 • Čapaitė R. The Everyday Life of Grand Duke Vytautas of Lithuania According to Contemporary Correspondence // Lithuanian Historical Studies. 2008, Nr. 8. P. 1–24 || d65. Витовт, государство, социум, политика

 • Caro J. Das Interregnum Polens im Jahre 1587 und die Parteikämpfe der Häuser Zborowski und Zamojski. Gotha, 1861.

 • Caro J. Geschichte Polens. Bd. 2. Gotha, 1863. || d34.

 • Caro J. Geschichte Polens. Bd. 3. 1386–1430. Gotha, 1869 || d32.

 • Caro J. Geschichte Polens. Bd. 5. H. 1. 1455–1480. Gotha, 1886. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 105–112] || d34.

 • Carte e cronache manoscritte per la storia Genovese esistenti nella Biblioteca della r. Università Ligure / Per A. Olivieri. Genova, 1855.

 • Casimiriana I: fontes vitae et cultus S. Casimiri / Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos šaltiniai / Par. M.Čiurinskas. Vilnius, 2003. [Series: Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae; 3].

 • Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri / Ankstyvieji šv. Kazimiero "gyvenimai" / Par. M. Čiurinskas. Vilnius, 2004. [Series: Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae; 4].

 • Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae. P. 1. Recensionem codicum graecorum continens. Oxonii, 1853.

 • Catalogus bibliothecae Hungaricae nationalis Szechenyianae. T. 1. Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos complectentis. Supplementum 1. A – Z. Posonii, 1803.

 • Catalogus bibliothecae Hungaricae Szechenyiano – Regnicolaris. T. 1. Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos complectentis. Supplementum 2. A – Z. Sopronii, 1807.

 • Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Vol. 1. Oprac. J.Korzeniowski, Kraków, 1887–1893. [sygn. 1–917]; Vol. 2. Oprac. S. Kutrzeba. Kraków, 1908–1913. [sygn. 918–1681]. [Рец. на первую часть: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 309–311]. || d29 (ч. 1).

 • Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae et Universitatis Regimontanae. Fasc. 1. Codices ad iurisprudentiam pertinentes / Digessit et descripsit A.I.H. Steffenhagen. Regimonti, 1861.

 • Cattermole R. The Council of Constance and the War in Bohemia. London, 1855.

 • Cehak-Hołubowiczowa H. Słowiańskie cmentarzysko kurhanowe koło wsi Płatowo w powiecie i województwie nowogródzkiem // Ateneum Wileńskie. R. 13. Z. 1. 1938. S. 183–196.

 • Cehak-Hołubowiczowa H. Zabytki archeologiczne województwa Wileńskiego i Nowogródskiego. Wilno, 1936.

 • Celichowski Z. Polskie indeksy księżek zakazanych. Rozprawka bibliograficzna. Kraków, 1899 [оттиск из Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. 10].

 • Čelkis T. Keliais po viduramžių Lietuvą. I: XIII–XV a. pirmosios pusės sausumos kelių samprata // Lituanistica. 2013. T. 59, nr. 2 (92). P. 61–76 || d69. дороги

 • Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų stepėse XIV–XVI amžiuje samprata // Lietuvos istorijos studijos. 2012, nr. 30. P. 25–35 || d69. Южная Русь

 • Čelkis T. Nuo teritorinio ruožo prie linijos. Sienų sampratos pokyčiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI amžiuje // Lietuvos istorijos studijos. 2008, № 22. P. 58–73 || d56; d58.

 • Cellarius, Andreas Regni Poloniae magnique ducatus Lituaniae. Omniumque regionum juri Polonico subjectorum: Novissima descriptio, urbium potissimarum icones elegantissimas&delinitionem hujus Regni Geographicam oculis subjiciens / Studio Andreae Cellarii. Amsterodami, 1659.

 • Čepienė K., Petrauskienė I. Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai, 1576–1805. Vilnius, 1976.

 • Černy A. Pieśni białoruskie z powiatu dziśnieńskiego guberni wileńskiej: dodatek do pieśni białorusko-polskich z powiatu sokólskiego guberni grodzieńskiej zapisanych przez J. Baudouin de Courtenay. Kraków, 1894.

 • Česnys G., Kučinskas V. The Balts and the Finns in historical perspective: a multidisciplinary approach // Acta medica Lituanica. 2004. Vol. 11, Nr. 3. P. 8–14 || d68, балты, финны, начальная

 • Chachaj M. Mikołaj Czarny Radziwiłł a Kościół katolicki w Szydłowcu // Z dziejów parafii szydłowieckiej / Red. J. Wijaczka. Szydłowiec, 1998. S. 7–15.

 • Chadyka J. Kulturotworcza rola Unii Brzeskiej na Białorusi // Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci: Materiały międzynarodowego sympozium naukowego. Lublin, 20–21/IX 1995 r. Lublin, 1998. S. 167–178.

 • Charkiewicz W. «Scipion Ruski» Konstanty Iwanowicz książe Ostrogski, wielki hetman litewski, wojewoda trocki, kasztelan wileński, marszałek ziemi Wołyńskiej, starosta łucki, brasławski, winnicki etc. Wilno, 1934.

 • Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans / Gedimino laiškai / Ed., transl. and commented by S.C.Rowell. Vilnius: Vaga, 2003 || d43, кс.

 • Chiquet J. Les Estats De La Couronne De Pologne. Paris, 1719.

 • Chłędowski K. Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi. T. 1. Warszawa, 1876.

 • Chłędowski K. Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi. T. 2. Warszawa, 1876.

 • Chłędowski K. Zygmunt Korybut // Biblioteka Warszawska. T. 3. Warszawa, 1864. S. 32–98.

 • Chmarzyński G. Sarkofagi polskie XIV w. [Poznań, 1938?].

 • Chmel J. Die Handschriften der k.k. Hofbibliothek in Wien im Interesse der Geschichte, besonders der österreichischen. Bd. 1. Wien, 1840.

 • Chmielnicka L. Działalność kulturalno-mecenasowska Ogińskich na Witebszczyźnie // Przegląd Wschodni. 2001. Z. 4 (28).

 • Chodynicki I. Dykcyonarz Uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych. Porządkiem alfabetycznym ułożony. T. 1. A – K. Lwów, 1833.

 • Chodynicki I. Dykcyonarz Uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych. Porządkiem alfabetycznym ułożony. T. 2. L – P. Lwów, 1833.

 • Chodynicki I. Dykcyonarz Uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych. Porządkiem alfabetycznym ułożony. T. 3. R – Z. Lwów, 1833.

 • Chodynicki I. Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów teraznieyszych. Lwów, 1829.

 • Chodynicki K. (Rec.) Halecki O. Dzieje unji Jagiellońskiej. T. 1–2 // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 85–98.

 • Chodynicki K. (Rec.) Jakubowski J. Z zagadnień unji polsko-litewskiej // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 99–100.

 • Chodynicki K. (Rec.) Лаппо И.И. Западная Россия и ее соединение с Польшею в их историческом прошлом. Исторические очерки. Прага, 1924; Łappo I.I. Základní zákony velikého knižeství litevského a Polsko po lublínské unii // Sbornik vèd. právních a státních. R. XXIII. 1923. Seš. 3–4 // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 5–6. 1924. S. 252–277.

 • Chodynicki K. (Rec.) Пичета В. Аграрная реформа Сигизмунда Августа в Литовско-Русском государстве. Ч. 1 и 2 // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 2. 1923. S. 280–300.

 • Chodynicki K. Geneza dynastji Giedymina // Kwartalnik historyczny. 1926. T. 40, z. 4. S. 541–566.

 • Chodynicki K. Geneza i rozwój legendy o trzech męczennikach wileńskich // Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 417–451.

 • Chodynicki K. Geneza i rozwój podania o zabójstwie Zygmunta Kiejstutowicza. (Ze studjów nad dziejopisarstwem litewskiem) // Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 15. 1928. S. 79–103.

 • Chodynicki K. Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska: Zarys historyczny, 1370–1632. Warszawa, 1934 || d45; d46.

 • Chodynicki K. Książę litewski na Kujawach w XIV w. // Prace Komisji Historycznej PTPN. T. 7. Poznań, 1933. S. 597–606.

 • Chodynicki K. Legenda o męczeństwie czternastu franciszkanów w Wilnie // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 12. 1927. S. 54–78.

 • Chodynicki K. O stosunkach wyznaniowych w cechach wileńskich od XVI do XVIII w. // Księga pamiątkowa ku czci O.Balzera. T. 1. Lwów, 1925. S. 117–131.

 • Chodynicki K. Próby zaprowadzenia chrześcijaństwa na Litwie przed 1385 r. // Przegląd historyczny. T. 18, 1914. S. 215–318.

 • Chodynicki K. Przegląd badań nad dziejami Litwy w ostatnim dziesięcioleciu 1920–30 // Kwartalnik historyczny. R. 44. T. 1. Z. 1. Lwów, 1930. S. 273–300.

 • Chodynicki K. Stanisław Smolka. Stanowisko Smolki w rozwoju badań nad przeszłością W. Ks. Litewskiego // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 7–8. 1924. S. I–XIII.

 • Chodynicki K. Ze studijów nad dziejopisarstwem Rusko-Litewskim (T. z. Rękopis Raudański) // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 10–11. 1925/26. S. 387–401.

 • Chodźko L. Historya domu Rawitów-Ostrowskich związana z dziejami Polski, Litwy, Prus i Rusi składających Rzeczypospolitę polską. T. 1. Między latami 1190–1650. Lwów, 1871.

 • Chodźko L. Rodowód Xiążąt Ogińskich. [Paris, 1859].

 • Choiseul-Gouffier S., de. Vladislas Jagellon et Hedwige, ou la réunion de la Lithuanie à la Pologne: nouvelle historique (1382). T. 1. Paris, 1824.

 • Choiseul-Gouffier S., de. Vladislas Jagellon et Hedwige, ou la réunion de la Lithuanie à la Pologne: nouvelle historique (1382). T. 2. Paris, 1824.

 • Choisnin J. O elekcyi Henryka Walezyusza na króla polskiego pamiętniki Jana Szoanę (Jean Choisnin) [...] XVI-go wieku. Wilno, 1818.

 • Chomik P. Działalność piśmiennicza monasterów prawosławnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku // Białoruskie zeszyty historyczne. T. 41. Białystok, 2014. С. 24–48 || d70a.

 • Chomik P. Życie monastyczne w Wielkim księstwie Litewskim w XVI wieku. Kraków, 2013.

 • Christliche Erinnerunge... Item das der Moscoviter sich auch jetzt... den Christen im Deudtschen Reich gewalt zufügen... will... An die Christlichen Chur und Fürsten... jetzt auff dem Tage zur Naumburg bey einander versamlet. Durch c. Cruceim. S. l., 1561. – Шифр РНБ: 13.9.2.728.

 • Chronica Hungarorum: I. magistri P. Belae regis notarii; II. magistri Simonis de Keza; Gesta Hungarorum: III. Chronicon pictum Vindobonense / Rec. M.Florianus. Lipsiae, 1883 [Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores; 2].

 • Chronica Johannis Naucleri praepositi tubingensis, succinctim compraehendentia res memorabiles seculorum omnium ac gentium, ab initio Mundi usque ad annum Christi nati 1500. Coloniae, 1579.

 • Chronica minora: I. Chronicon Posoniense; II. Magistri Rogerii Carmen miserabile; III. Adnotationes historicae; IV. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex; V. Petri Ransani Epitome rerum Hungaricarum / Rec. M. Florianus. Budapest, 1885 [Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores; 4].

 • Chronica Nestoris. Textum russico-slovenicum versionem latinam glossarium / Ed. F.Miklosich. Vol. 1. Vindobona, 1860.

 • Chronicon Dubnicense: Cum codicibus Sambuci Acephalo et Vaticano, cronicisque Vindobonensi picto et Budensi accurate collatum; Accesserunt II. Adnotationes chronologicae seculi XII et XIII-i; III. Chronicon Monacense; IV. Chronicon Zagrabiense et Varadiense; V. Joannis de Vtino brevis narratio de regibus Hungariae / Rec. M. Florianus. Quinque-Ecclesiis, 1884 [Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores; 3].

 • Chronicon seu Annales Wigandi Marburgensis, equitis et fratris Ordinis Teutonici = Kronika Wiganda z Marburga, rycerza i brata Zakonu Niemieckiego / Ed. J. Voigt et E. Raczyński. Posnaniae, 1842 || d51; d57.

 • Chronik der vier Orden von Jerusalem / Hrsg. R.Toeppen. Marienburg, 1895.

 • Chronologia polska. Warszawa, 1957.

 • Chronologisch-topographisches und alphabetisches Verzeichniß der livländischen Ordensgebietiger // Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. 6. 1852. S. 429–523 || Орден, Ливония

 • Chrzanowski I. Marcin Bielski: Studium historyczno-literackie. 2 wyd. Lwów etc., 1926.

 • Chrzanowski T. Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów. Warszawa, 1993.

 • Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X–XVII wiek). Kraków, 1997.

 • Chrześcijaństwo w Polsce: Zarys przemian, 966–1979. Lublin, 1992.

 • Chrzystianizacja Litwy. Kraków, 1987 || d55.

 • Chwalibińska J. Ród Prusów w wiekach średnich. Toruń. 1948.

 • Ciampi S. Rerum Polonicarum ab excessu Stephani regis ad Maximiliani Austriaci captivitatem liber singularis. Florentiae: Typis Iosephi Galletti, 1827.

 • Cicėnienė R. LDK ankstyvoji knygos visuomenė: genezė ir raida (iki XVI a. vidurio) // Knygotyra. 2010. № 55. P. 7–26 || d57

 • Cicėnienė R. Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pradžioje – XVI a. viduryje: sklaidos ir funkcionavimo sąlygos // Knygotyra. 2009. № 53. P. 7–37 || d57

 • Cieszkowski A. Materyały do historyi Jagiellonów z archiwów weneckich. Cz. 1 // Roczniki Towarzystwa przyjaciół nauk Poznańskiego. T. 15. Poznań, 1887. S. 59–80 || [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 472–474]. || d38 (117605).

 • Cihodaru C. Din nou despre Iurg Coriatovici şi Iuga vodă // Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului judeţean Vaslui. 1 (1979). P. 139–157.

 • Ciocîltan V. The Mongols and the Black Sea Trade in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. Leiden, 2012.

 • Ciołek E.V. Oratio... in... Augusten. conventu ad caesarem Maximilianum, nomine... regis Polonie Sigismundi habita. Augsburg, 1518.

 • Cipolla C. Un Italiano nella Polonia e nella Svezia tra il XVI e il XVII secolo. Torino, 1887. (Miscellanea di storia Italiana. Ser. II, t. XI). [Гваньини; Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 597–598].

 • Čirūnaitė J. Baltiški LDK kariuomenės dokumentų antroponimai // Darbai ir dienos. 1999, № 10 (19). Р. 69–78.

 • Citko L. «Kronika Bychowca» na tle historii i geografii języka białoruskiego. Białystok, 2006.

 • Ciundziewicka A. Gospodyni litewska czyli Nauka utrzymywania porządnie domu i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy, zapasy kuchenne, apteczkowe i gospodarskie tudzież hodowania i utrzymywania bydła, ptastwa i innych żywiołów, według sposobów wyprobowańszych i najdoświadczeńszych, a razem najtańszych i najprostszych. Wyd. 3. Wilno, 1856.

 • Civezza M., da. Storia universale delle missioni Francescane. Vol. 3. Roma, 1859.

 • Clades Dantiscana anno Domini 1577, XVII aprilis, a Ioanne Lasicio polono descripta. Posnaniae, 1577 || d40.

 • Codex diplomaticus Brandenburgensis. Ht. 1, bd. 24. Berlin, 1863.

 • Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis. T. 1 / Wyd. J.K. Kochanowski. Warszawa, 1919.

 • Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae / Studio et opera A. Boczek. T. 3. Ab annis 1241–1267. Olomucii, 1841.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 9. Vol. 4. Ab anno Christi 1367–1374. Budae, 1834.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 9. Vol. 7. Supplementare alterum ab anno 1343–1382. Budae, 1842 || d50.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 10. Vol. 1. Ab anno Christi 1382–1391. Budae, 1834 || d50.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 10. Vol. 2. Ab anno Christi 1392–1400. Budae, 1834 || d50.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 10. Vol. 3. Supplementare et ultimum. Ab anno 1382–1400. Budae, 1838 || d50.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 10. Vol. 4. Ab anno 1401–1409. Budae, 1841 || d50.

 • Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. T. 10. Vol. 5. Ab anno Christi 1410–1417. Budae, 1842 || d50.

 • Codex diplomaticus Lithuaniae, e codicibus manuscriptis, in archivo secreto Regiomontano asservatis / Ed. E. Raczyński. Vratislaviae, 1845.

 • Codex diplomaticus Lubecensis. Lübeckisches Urkundenbuch. Abt. 1. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Th. 2. H. 1. Lübeck, 1858.

 • Codex diplomaticus Majoris Poloniae / Ed. E. Raczyński. Poznań, 1840.

 • Codex diplomaticus Masoviae novus. Cz. 1. Wrocław, 1987; cz. 2. Dokumenty z lat 1248–1355 / Wyd. I. Sułkowska-Kurasiowa i S. Kuraś. Wrocław, 1989.

 • Codex diplomaticus oder Uhrkunden so die Pommersch-Rugianisch- und Caminische auch andere benachbarte Lande angehen ... / [Hsgb. von] Friderich von Dreger. T. 1. Stettin, 1748.

 • Codex diplomaticus Ordinis Sanctae Mariae Theutonicorum / Ed. J.H. Hennes. Mainz, 1845 || d13.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 1 / Ed. L.Rzyszczewski, A.Muczkowski, A.Z.Helcel. Warszawa, 1847 || d15.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 2, cz. 1 / Ed. L.Rzyszczewski, A.Muczkowski. Warszawa, 1848 || d15.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 2, cz. 2. Warszawa, 1852 || d15.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 2, cz. 3. Indices alphabetici personarum locorum et vocabulorum specialium ad utramque partem tomi secundi Codicis diplomatici Poloniae. Warszawa, 1853 || d15.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 3 / Ed. L.Rzyszczewski, A.Muczkowski, J. Bartoszewicz. Warszawa, 1858 || d15.

 • Codex diplomaticus Poloniae. T. 4. Res Slesiacae a Michaele Boniecki olim congestae. Warszawa, 1858 || [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 103–107]. || d15.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 1. Königsberg, 1836 || d07.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 2. Königsberg, 1842 || d07.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 3. Königsberg, 1848 || d07.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 4. Königsberg, 1853 || d07; d04.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 5. Königsberg, 1857 || d07.

 • Codex diplomaticus Prussicus. Bd. 6. Königsberg, 1861 || d07.

 • Codex diplomaticus Saxoniae || Сайт: Codex diplomaticus Saxoniae Regiae.

 • Codex diplomaticus Silesiae. Bd. 5. Breslau, 1862.

 • Codex diplomaticus Silesiae. Tt. 1–36 || T. 5: d51; T. 30, L. 1/2; T. 30, L. 3/5: d29.

 • Codex diplomaticus universitatis studii generalis cracoviensis : continet privilegia et documenta quae res gestas Academiae eiusque beneficia illustrant. P. 1. Pertinet ab Anno 1365 usque ad Annum 1440. Cracoviae, 1870.

 • Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 1. Urkunden der Jahre 1231–1340. Mainz, 1860 || d67. Пруссия, источники

 • Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 2. Urkunden der Jahre 1341–1375 nebst Nachträgen von 1240-1340. Mainz, 1864 || d67. Пруссия, источники

 • Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 3. Urkunden der Jahre 1376–1424 nebst Nachträgen. Braunsberg und Leipzig, 1874 || d65, d67. Пруссия, источники

 • Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 4. Urkunden der Jahre 1424–1435 und Nachträge. Braunsberg, 1935 || d67. Пруссия, источники

 • Codex Mednicensis seu Samogitiae diocesis. Pt. 1 / Ed. P. Jatulis // Fontes Historiae Lituaniae. T. 3. Romae: Academia Lituana Catholica Scientiarum, 1984.

 • Codex Pomeraniae vicinarumque terrarum diplomaticus. Bd. 1. Bis auf das Jahr 1260 incl. / Hrgb. F. von Dreger. Berlin, 1768 || d46.

 • Codex Pomeraniae diplomaticus. Bd. 1. Greifswald, 1862.

 • Colloquia Russica. Series I, vol. 2. Przemyśl i ziemia Przemyska w strefie wpływów ruskich. X – połowa XIV w. Kraków, 2013 || d67

 • Colloquia Russica. Series I, vol. 3. Русь в эпоху монгольских нашествий (1223–1480). Материалы III Международной научной конференции, Варшава, 15–17 ноября 2012 г. Науч. ред. Вит. Нагирный. Краков, 2013 || d64, d67. Русь, Золотая Орда, Венгрия, Гедиминовичи, Ворскла, татары, выход, Кафа

 • Commentarius rerum a Stephano Rege adversus magnum Moschorum Ducem gestarum Anno 1580. Claudiopoli, 1581.

 • Compendium privilegiorum et gratiarum Societatis Iesu. Antverpiae, 1635.

 • Conditiones Pacis, a Magno Moscoviae Duce Petitae, a Rege Polonia concessae... Magdeburgi, [1582].— Шифр РНБ: 13.7.2.1044.

 • Confirmatio generalis omnium ivrivm, privilegiorvm, libertatvm Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuanię facta per... Staphanu[m] primum Dei gratia Regem Poloniae... [Kraków, post 1576.V.04]. - Экземпляр: Biblioteka Narodowa, BN.XVI.F.125 adl..

 • Congregationes particulares ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes. Vol. 1. Romae, 1954.

 • Congressus ac celeberrimi conventvs caesaris Max. et trium regum Hungariae, Boemiae et Poloniae, in Vienna Panoniae, mense iulio Anno 1515 facti, brevis ac verissima descriptio. 1515 || d40.

 • Constitucie, statuta y przywileie, na walnych seymiech Koronnych od roku 1550 do roku 1637 uchwalone. Kraków, 1637 || d18.

 • Constitucye seymu walnego koronaciey krolewskiey 1576: Działo się na Zamku Krakowskim na seymie walnym koronatiey naszey trzydziestego dnia maia roku M.D.LXX.VI... [Kraków, 1576].

 • Constitutiones et Statuta vel Sintagmata provintialia Incliti regni Polonie: Per serenissimum atque Invictissimum principem et dominum dominum Kazimirum primum: Polonie regem. Magnumque ducem Lithwanie. Russie. Prussieque dominum et heredem etc. Edita et promulgata Cuius profecto: multiplex et varia atque recondita et altissima eruditio: in maximisque pacis et belli negotiis exercitatio. Tum vero pro conditione et statu hominum vitia corripientis; Quique terras tumultuantes et res novas molientes: ad fidem et obsequium Regium sua opera redegit: atque pacatas et quietas tandem reddidit. Leipzig, 1488.

 • Conze W. Agrarverfassung und Bevölkerung in Litauen und Weißrußland. Leipzig, 1940.

 • Copey des Brieffes: Welche der Litawische Hauptman gen Warschaw, dem Herrn Radivill zugeschickt, darinnen vermeldet, wie es ihme in eroberung der Schlacht, so er mit dem Moscowitter gethan, ergangen... Augspurg, 1564 (M. Franck).- Шифр РНБ: 12.43.2.406. То же Nürnberg, 1564 (N. Knorr). – Шифр РНБ: 13.9.2.522.

 • Corpus Antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum usque ad Ioannem Cochanovium. T. 2. Pauli Crosnensis Rutheni atque Ioannis Visliciensis Carmina. Cracoviae, 1887 || d02

 • Corpus Juris Hungarici. 1000–1526. T. 1. Budapest, 1899.

 • Corpus scriptorum historiae Byzantinae. P. 19. Nicephorus Gregoras. Vol. 1. Bonnae, 1829.

 • Corpus scriptorum historiae Byzantinae. P. 19. Nicephorus Gregoras. Vol. 2. Bonnae, 1830.

 • Corpus scriptorum historiae Byzantinae. P. 19. Nicephorus Gregoras. Vol. 3. Bonnae, 1855.

 • Cracovia Lithuanorum saeculis XIV–XVI / Sud. W. Urban, S. Lūžys, iš lot. k. vertė A. Vaškelienė. Vilnius, 1999.

 • Cronberg H., von. Eyn Sendbrieff an Babst Adrianum, darinn... angezaygt wirt ein... Weg zu Aussreuttung aller Ketzereyen und zu haylsamer Rettung gantzer Christenhait von des Türcken Tyranney. Nürnberg, 1523.

 • Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum cruciferis. Anno Christi 1410. Z rękopisu Biblioteki Kórnickiej. Wyd. Z. Celichowski. Poznań, 1911.

 • Cronica di Matteo e Filippo Villani con le vite d'uomini illustri fiorentini di Filippo e la cronica di Dino Compagni. Milano, 1834 || d70.

 • Crusade and Conversion on the Baltic Frontier. 1150–1500 / Ed. A.V. Murray. Burlington, Vermont, 2001.

 • Cudzodziemcy o Polsce. T. 1–2. Kraków, 1971.

 • Curieuser Geschichts-Calender darinnen die merckwürdigsten Geschichte des Königreichs Polen und Gross-Hertzogthumbs Litthauen von Anno 1500 biss 1697 denen Jahren, Monaten und Tagen nach, auff besondere neue art allen Liebhabern der Historien zu Nutz in beliebter kürtze vorgestellet werden. Leipzig, 1697.

 • Curieuser Geschichts-Calender, darinnen die [...] Geschichte des Gross - Fürstenthums Russlandes oder Moscoviens von Anno 840 an biss 1679 [...] vorgestellet werden. Leipzig, 1697.

 • Curieuser Geschichts-Calender, darinnen die vornehmsten Thaten und Geschichte derer Durchlauchtigsten Chur-Fürsten zu Brandenburg, so von Anno 1598. biss auff gegenwärtige Zeit regiert haben, nach den Jahren, Monaten und Tagen, zusammen getragen und ausgefertiget worden von Joh. Peter Ludwig, P. P. zu Halle. Mit Chufl. Sächs. Gnäd. Privilegio. Leipzig, 1697.

 • Cuspinianus J. Congressvs Ac Celeberrimi Conventvs Caesaris Max. Et Trivm Regvm Hvngariae, Boemiae, Et Poloniae, In Vienna Panoniae, mense Ivlio, Anno M. D. XV. facti, breuis ac uerissima descriptio. [Wien], 1515.

 • Cuspinianus J. Der namhaftigen kay. Ma. vnd dreyer Kunigeen zu Hungern Beham vnd Poln zamenkumung vnd versamllug so zu wienn in dem Heymonat: nach Christi gepurd M.D. xv. iar geschehe ain kurtze vnd warhafte erzelung vnd erklarung. Wien, 1515.

 • Cuspinianus J. Oratio protreptica ad Sacri Romani Imperii proceres, ut bellum suscipiant contra Turcum, cum descriptione conflictus nuper in Hungaria facti, quo periit rex Hungariae Ludovicus, et qua via Turcus Solomet ad Budam usque pervenit ex Albagraeca, cum enumeratione clara dotium, quibus a natura dotata est Hungaria. Becs, 1526.

 • Ćwikła L. Bractwo cerkiewne jako forma organizacji ludności prawosławnej na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI–XVII w. // Czasy Nowożytne. 2000. T. 8. S. 119–135.

 • Ćwikła L. Działalność edukacyjna prawosławnych bractw cerkiewnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku // Roczniki Nauk Społecznych. 2004. T. 32, z. 2. S. 95–111.

 • Ćwikła L. Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344–1795. Lublin, 2006.

 • Ćwirko-Godycki M. Słowianie południowi: studjum antropologiczne ze szczególnem uwzględnieniem typów morfologicznych. Poznań, 1931.

 • Cygielman A. Jewish autonomy in Poland and Lithuania until 1648. Jerusalem, 1997.

 • Cynarski S. Sarmatyzm – ideologia i styl życia // Polska XVII wieku. Państwo – społeczeństwo – kultura. Warszawa, 1969. S. 220-243 || d56a.

 • Cynarski S. Zygmunt August. Wrocław, 1988. [Wyd. 2., przejrz.: Wrocław, 1998].

 • Čypčychlej učma Trochka: Lietuva karajlarnyn jyrlary / Į Trakus paukščiu plasnosiu: Lietuvos karaimų poezija / Ed. K. Firkavičiūtė. Vilnius, 1997.

 • Czacharowski A. Rola króla Władysława Jagiełły w pertraktacjach polsko-krzyżackich przed wielką wojną // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia. № 24. 1990. S. 51–71.

 • Czacki T. Czy prawo rzymskie było zasadą praw litewskich i polskich? I czy z połnocnemi narodami mielismy wiele wspolnych praw i zwyczaiow? Rosprawa czytana w Krzemieńcu na otwarciu roku szkolnego 1808. w Gimnazyum Wołyńskiem. Wilno, 1809.

 • Czacki T. Dzieła. T. 1. O litewskich i polskich prawach. T. 1. Poznań, 1843.

 • Czacki T. Dzieła. T. 2. O litewskich i polskich prawach. T. 2. Poznań, 1844.

 • Czacki T. Dzieła. T. 3. Poznań, 1845.

 • Czacki T. O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem. T. 1. Warszawa, 1800 || d08

 • Czacki T. O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem. T. 1–2. Kraków, 1861.

 • Czacki T. Rozprawa o żydach i karaitach. Kraków, 1860.

 • Czacki T. Rozprawa o żydach i karaitach. Z. 1. Kraków, 1860.

 • Czacki T. Rozprawa o żydach i karaitach. Z. 2. Kraków, 1860.

 • Czacki T. XIII tablic ważnych dla starożytności polskich pod względem paleografii używanej w najdawniejszych dyplomatach, począwszy od r. 1185 zawierających między innymi fac simile podpisów królów polskich. Wilno, 1844.

 • Czacki T. Zbiór ciekawy XIV tablic numizmatycznych rytych na miedzi, zawierających wizerunki numizmatów polskich obustronnie wydanych przy dziele "O litewskich i polskich prawach"...: w ogóle sztuk 215 i oryentalnych sztuk 10. Wilno, 1844.

 • Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku. Poznań, 1996.

 • Czapliński W. Stanowisko państw skandynawskich wobec sprawy inflanckiej w latach 1558–1561 // Zapiski historyczne. 1963, t. 28, z. 3. S. 379–405.

 • Czarkowski P. Dzieje w Polsce, Litwie i na Rusi z poglądem na wpływ Europy. Od 862 do 1825 r. Warszawa, 1859.

 • Czarnecki J. (pseud.). Wilno w dziejach książki polskiej. Wilno, 1928. [Рец.: Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 15. 1928. S. 184–185].

 • Czarniecki K.Ł. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. Gniezno, 1875–1881.

 • Czarniecki K.Ł. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. Gniezno, 1881–1882.

 • Czartoryscy. Trzydzieści sześć życiorysów. Kraków, 1938.

 • Czartoryska I.E. Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach. Warszawa, 1828.

 • Czermak W. Grunwald. Lwów, 1910.

 • Czermak W. Sprawa równouprawnienia schizmatyków i katolików na Litwie (1432–1563) // Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności. 1903, t. 44. S. 348–405.

 • Czerski S. Opis Żmudzkiey dyecezyi. Wilno, 1830.

 • Czołowski A. Historja Lwowa: od założenia – do roku 1600. Lwów, 1925.

 • Czołowski A. Sprawy wołoskie w Polsce do roku 1412 // Kwartalnik historyczny. T. 5, 1891. S. 569–598.

 • Czuczyński A. Traktat książąt litewskich z Kazimierzem Wielkim z r. 1366. // Kwartalnik historyczny. R. 4, 1890. S. 513–515 || d24a.

 • Czwojdrak B. Czy istniało stronnictwo królowej Zofii Holszańskiej // Średniowiecze Polskie i Powszechne. Rocznik 2012, tom 4 (8). S. 251–264 || d70a.

 • Czwojdrak B. Królowa Zofia Holszańska a biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki – konflikt, współpraca czy rywalizacja // Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu / Red. F. Kiryk, Z. Noga. Kraków, 2006. S. 143–155.

 • Czwojdrak B. Miłość i polityka w kręgach dworu królewskiego – królowa Zofia Holszańska i jej rycerze // Miłość w czasach dawnych / Red. B. Możejko, A. Paner. Gdańsk, 2009. S. 121–129.

 • Czwojdrak B. Z badań nad dworem królowej Zofii Holszańskiej // Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 2 (6). Katowice, 2010. S. 157–179.

 • Czwojdrak B. Zofia Holszańska † 1461. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa, 2012.

 • Czwołek A. Lew Sapieha, dyplomata w slużbie Zygmunta III // Леў Сапега (1557–1633 гг.) і яго час: зборнік навуковых артыкулаў. Гродна, 2007. С. 123–139.

 • Czyżewski P. Alfvrkan Tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony. Wilno, 1616.