Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

A | B | C | D – E | F – H | I – K | L – N | O – R | S – T | U – Z | А | Б | В | Г | Д | Е – Ж | З – И | K | Л | М | Н | О – П | Р | С – Т | У – Х | Ц – Я

 • Falkenburg J. In Regium Et Magnificum Serenissimi potentissimique Poloniae Regis Henrici, Filii et Fratris Regum Franciae, Andium Ducis, in urbem Lutetia[m] Parisiorum Ingressum, Carmina Gratulatoria : Authore Iacobo a Falkenburg, dicto Milichio, Brandenburgo, Jurisconsulto, Regio Franciae alumno. Parisiis, 1573.

 • Falkowski E. Ustrój Wileńskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (była Jednota Ewangelicko-Reformowana Wielkiego Księstwa Litewskiego): jego stosunek do Państwa Polskiego i jego uprawnienia w dziedzinie prawa małżeńskiego. Wilno, 1936.

 • Falkowski W. Elita władzy za panowania Kazimierza Jagiełłończyka (1447–1492). Studium aspektów politycznych. Warszawa, 1992.

 • Faworyci i opozycjoniści: król a elity polityczne w Rzeczpospolitej XV–XVII wieku / Red. M. Markiewicz, R. Skowron. Kraków, 2006.

 • Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905. T. 3. Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki. Cz. 1. Baśnie fantastyczno-mityczne. Kraków, 1902.

 • Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905. T. 3. Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki. Cz. 2. Tradycye historyczno-miejscowe oraz powieści obyczajowo-moralne. Kraków, 1903.

 • Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905. T. 4. Przysłowia, żarcik, wyrażenia stałe oraz zagadki ludu, mieszczan i zagrodowców z okolic Grodna, Sokółki, Białegostoku, Bielska, Wołkowyska, Słonima, Nowogródka, Słucka, Lidy, Wilejki, Święcian i Oszmiany. Warszawa, 1935.

 • Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej: materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905. T. 1. Wiara, wierzenia i przesądy z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki. Kraków, 1897.

 • Federowski M. Lud białoruski. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905. T. 5. Pieśni. Warszawa, 1958.

 • Federowski M. Lud białoruski. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905. T. 6. Pieśni. Warszawa, 1960.

 • Federowski M. Lud białoruski. Pieśni frywolne i taneczne. Uzupełnienie do t. 6. Warszawa, 1960 || d27.

 • Federowski M. Lud białoruski. T. 7. Suplement do tomu V i VI. Warszawa, 1969.

 • Federowski M. Lud białoruski. T. 8. Inedita. Pieśni z archiwum zbieracza / Oprac. M. Czurak. Warszawa, 1981.

 • Fedorovas G.B. Lobių su lietuvos lydiniais ir monetomis topografija // Lietuvos istorijos instituto darbai. T. 1. Vilnius, 1951. P. 181–228.

 • Felczak W. Historia Węgier. Wyd. 2. Wrocław, 1983.

 • Feldman J. Dzieje unii jagiellońskiej w świetle badań historiografii polskiej // Przegląd Powszechny. R. 40, T. 164, 1924. S. 31–54.

 • Fennell J. The Crisis of Medieval Russia, 1200–1304. London – New York, 1993.

 • Feodalinių žemes valdų Lietuvoje inventorių aprašymas / Sudarė V.Abramavičius. Vilnius, 1963.

 • Ferrerius Z. Oratio habita Thorunii ad Poloniae Regem contra errores Martini Lutheri. – Sigismundus I rex Poloniae. Edictum contra Lutheri scripta. – Ferrerius Zacharias. [Epistola ad Lutherum]. – [Epistola] sacris concionatoribus in Polonia, Russia ac Prussia. – Decretum pro ritu Christiano per Magnum Ducatum Lithuaniae. – Concrematio. Publica concrematio librorum Martini Lutheri in Prusia. – Carolus V imperator. Edictum in causa Lutherana. Cracoviae, 1521 || d18.

 • Fijałek J. Jan Tortyłowicz-Batocki, pierwszy ewangelik na Żmudzi // Reformacja w Polsce. R. 1. 1921.

 • Fijałek J. Kościół rzymsko-katolicki na Litwie // Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Warszawa etc., 1914.

 • Fijałek J. Opisy Wilna aż do połowy XVII wieku // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3–4. 1923. S. 313–336; R. 2. № 5–6. 1924. S. 122–158.

 • Fijałek J. Pierwszy biskup sufragan wileński, którego nie było // Kwartalnik teologiczny wileński. R. 1–2 (1923–1924). Wilno, 1923. S. 515–521.

 • Fijałek J. Pierwszy synod diecezji wileńskiej w katedrze św. Stanisława 1520/21 r. // Kwartalnik teologiczny wileński. R. 1–2 (1923–1924). Wilno, 1923. S. 81–88.

 • Fijałek J. Stanowisko episkopatu polskiego wobec hołdu pruskiego w r. 1525 // Pamiętnik słuchaczy uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1887. S. 39–96. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 654–655].

 • Fijałek J. Teksty opisowe Wilna // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3–4. 1923. S. 506–526.

 • Fijałek J. Wnuk Kiejstuta Jan książę drohiczyński, kustosz krakowski i sandomierski, drugi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego // Kwartalnik historyczny. R. 28. 1914. S. 181–197.

 • Fijałek J.N. Uchrześcijanienie Litwy przez Polskę i zachowanie w niej języka ludu. Kraków, 1914.

 • Filipavičiene G. Retrospection of Trakai fortification system in the 14th – 15th centuries // Castella Maris Baltici. T. 6. Vilnius, 2004.

 • Filipczak-Kocur F. Skarb litewski za pierwszych dwu Wazów, 1587–1648. Wrocław, 1994.

 • Filjushkin A. Ivan the Terrible: A Military History. London: Frontline Books, 2008.

 • Finkel L. Elekcya Zygmunta I: Sprawy dynastyi Jagiellońskiej i unii polsko-litewskiej. Kraków, 1910.

 • Finkel L. Inwentarz archiwum Uniwersytetu Lwowskiego. Lwów, 1917.

 • Finkel L. Marcin Kromer – historyk polski XVI wieku. Rozbiór krytyczny. Kraków, 1883 .

 • Finkel L. Michał Gliński // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 9. 1925/26. S. 71–81.

 • Finkel L. Pani Litaworowa (przyczynek z archiwum Gdańskiego) // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3–4. 1923. S. 527–530.

 • Finkel L. Poselstwa Jana Dantyszka. Lwów, 1879.

 • Finkel L., Sawczyński H. Bibliografia historyi polskiej. [Cz. 3]. Kraków, 1906.

 • Finkel L., Sawczyński H. Bibliografia historyi polskiej. Cz. 1. Kraków, 1891.

 • Finkel L., Sawczyński H. Bibliografia historyi polskiej. Cz. 2. Kraków, 1895.

 • Finkel L., Sawczyński H. Bibliografia historyi polskiej. Dodatek 2, z. 1, obejmujący lata 1901–1910. Kraków, 1914.

 • Fischer A. Zakłd Narodowy Imienia Ossolińskich. Lwów, 1917.

 • Fischer G.W.T. Versuch einer Geschichte der Reformation in Polen. Th. 1, H. 1–2. Grätz, 1855.

 • Fisher A. The Crimean Tatars. Stanford, California, 1978.

 • Foerster R. Wladislaus Jagello II. rex Poloniae et Hungariae 1434–1444 ex fontibus et documentis adhuc ignotis illustratus. Vratislaviae, 1871 || d40.

 • Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes. T. 1. Toruń, 1959.

 • Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes. T. 2. Toruń, 1960.

 • Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes. T. 3. Toruń, 1963.

 • Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes. T. 4. Toruń, 1967.

 • Fontes rerum Austriacarum. Abth. 1. Scriptores. Bd. 1. Joh. Tichtel – S. v. Herberstein – J. Cuspinian – G. Kirchmair. Wien, 1855.

 • Fontes rerum Austriacarum. Abth. 1. Scriptores. Bd. 2. Geschichtsschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen. Th. 1. Wien, 1856 || d04.

 • Fontes rerum Austriacarum. Bd. 6. Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen. Theil 2. Wien, 1865 [Nachdruck: New-York – London, 1970] || d04.

 • Fontes rerum Austriacarum. Bd. 6. Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen. Theil 3. Wien, 1866 [Nachdruck: New-York – London, 1970] || d04.

 • Fontes rerum Bohemicarum. T. 4. Chronicon Aulae Regiae. – Excerpta de diversis chronicis additis quibusdam Aulae Regiae memorabilibus. – Chronicon Francisci Pragensis. – Chronicon Benessii de Weitmil. Praha, 1884 || d57.

 • Forssman J. Die Beziehungen alt Russischer Furstengeschlechter zu Westeuropa. Ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Nordeuropas im Mittelalter. Bern, 1970.

 • Forster Ch. Pologne. Paris, 1840.

 • Forstreuter K. Deutschland und Litauen im Mittelalter. Köln, 1931 || d68. Неман, Пруссия, ВКЛ, торговля, пути, реки

 • Forstreuter K. Die Memel als Handelsstraße Preußens nach Osten. Königsberg, 1931 || d68. Неман, пути, торговля

 • Forstreuter K. Preußen und Rußland im Mittelalter. Die Entwicklung ihrer Beziehungen vom 13 bis 17 Jahrhundert. Königsberg – Berlin, 1938. [Рец.: AW. R. 13. Z. 2. 1938. S. 291–292].

 • Fragment diariusza sejmu Warszawskiego z roku 1572 / Podał St.Bodniak // Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z. 4. Kórnik, 1947. P. 153–163.

 • Fredro J.M. Dzieje narodu Polskiego pod Henrykiem Walezyuszem / Przeł. z łac. W.Syrokomla. Petersburg – Mohylew, 1855 || d16.

 • Freher M. Rerum Germanicarum Scriptores aliquot insignes. Ed. 3. T. 1–3. Argentorati, 1717.

 • Freibergs G. The Descripciones Terrarum: its date, sources, author and purpose // Christianity in East Central Europe. Late Middle Ages / Ed. J. Kłoczowski. Lublin, 1999. S. 180–201.

 • Friedelówna T. Ewangeliarz ławryszewski: Monografia zabytku. Wrocław etc., 1974.

 • Gabrys J. Lietuvių-lenkų unija. Philadelphia, 1915.

 • Gachet E. Examen critique des voyages et ambassades de Guillebert de Lannoy, 1399–1450. Bruxelles, 1843 || d44.

 • Gadebusch F.C. Abhandlung von livlandischen Geschichtschreibern. Riga, 1772.

 • Gaerte W. Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg, 1929.

 • Galaunė P. Lietuvos kultūros turtų likimas. Chikago, 1982 || То же: Mūsų žinynas. № 9–11. Kaunas, 1923.

 • Galaunė P. Vytauto portretai. Kelios pastabos del Vytauto Didžiojo vaizdavimo prototipų autentiškumo // Lietuvių tautos praeitis. Vol. 4, № 3/4. 1930. [Репринт: 1980]. P. 157–184.

 • Gallus Anonymus. Chronicon ad fidem codicum, qui servantur in Pulaviensi Tabulario Celsissimi Adami Principis Czartoryscii [...] denuo recensuit, ex mandato Regiae Societatis Philomathicae Varsaviensis. Varsaviae, 1824.

 • Gallus Anonymus. Chronicon. Leopoli, 1899.

 • Gallus Anonymus. Kronika polska / Tł. R.Grodecki. Kraków, 1923.

 • Gar Erschröckliche newe Zeytung von dem Moschowitter welcher vor wenig tagen in der Kron zu Polen Polotzko... erobert hat. Von J. Reinhardus Grawingellius. Nürnberg, 1563 (N. Knorr). – РНБ: 13.13.4.22 || d40 (другой экз.).

 • Garbacik J. Zygmunt Luksemburczyk wobec Wielkiej Wojny 1409–1411 // Małopolskie Studia historyczne. T. 3, z. 1–2. 1960. S. 15–36.

 • Gardner M.M. Queen Jadwiga of Poland. Dublin, 1944.

 • Gąsiorowski A. Formularz dokumentów traktatowych polsko-krzyżackich z XIV–XV wieku // Archeion. T. 46. 1978. S. 171–184.

 • Gąsiorowski A. Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434. Warszawa, 1972.

 • Gąsiorowski S. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku. Kraków, 2008 || караимы.

 • Gątkiewicz F. Z archiwum Drohobycza: zbiór przywilejów, aktów, dekretów granicznych, lustracyi, memoryałów, i t.p. Drohobycz, 1906.

 • Gawin E. Między Polską a Zakonem. Polityka Siemowita IV w latach 1386–1426 // Rocznik Mazowiecki. 2002. T. 14. S. 9–25 || d56

 • Gawlik M. O sławnym dziejopisarzu polskim Janie Długoszu. Lwów, 1916.

 • Gawrylczyk B. Dekanat Połocki w świetle opisów parafii z 1784 roku. Praca magisterska. Białystok, 2005 || d65. источники, Полоцк, католицизм, костелы

 • Geisztor A. Działania wojenne Litwy w roku 1262 i zdobycie Jazdowa // Studia historyczne Stanisławowi Herbstowi na sześćdziesięciolecie urodin. Warszawa, 1967. S. 5–14.

 • Genealogia domu Ostrogskich. Wilno, 1871.

 • Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi / Wyd. 2. Lwów, 1858 || d65. Галиция, Волынь.

 • Gerlach J. Stanowisko duchownych wedle Statutu Litewskiego III (1588 roku) // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 2. 1923. S. 203–225.

 • Gersdorf H. Der Deutsche Orden im Zeitalter der polnisch-litauischen Union. Die Amtszeit des Hochmeisters Konrad Zöllner von Rotenstein (1382–1390). Marburg, 1957.

 • Gerulaitienė V. Mato Pretorijaus rankraščio «Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla» publikacijos archeografiniai principai // Lietuvos istorijos metraštis. 1998. Vilnius, 1999. [Publication Principles of Matthaeus Praetorius' Manuscript «Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubhne»].

 • Gerullis J. Kęstutis prūsų atmintyje // Tauta ir žodis. 1924, t. 2. P. 27–28.

 • Gerullis J. Nauji XVI amžiaus dokumentai apie reformaciją prūsų Lietuvoje // Tauta ir žodis. 1926, t. 4. P. 426–432.

 • Giedroyć M. Chrystianizacja Litwy (pierwsze kontakty XIII w.) // Zeszyty Historyczne. Z. 80. Paryż, 1987. S. 3–32.

 • Giedroyć M. Lithuanian Options prior to Krewa (1385) // La Christianizzazione della Lithuania. Citta del Vaticano, 1989. S. 85–103.

 • Giedroyć M. The arrival of Christianity in Lithuania: (1) Early contacts (thirteenth century) // Oxford Slavonic Papers. V. 18, 1985. S. 1–30; (2) Between Rome and Byzantium (1281–1340) // Ibid., V. 20, 1987. S. 1–33; (3) Baptism and survival (1341–1387) // Ibid., V. 22, 1989. S. 34–57.

 • Giermański S. Summariusz kleynotow, abo herbow państwa y rycerstwa Korony Polskiey y W. X. Litew. z roznych authorow: a mianowicie z Bielskiego, z Paprockiego y scriptow S. S. Jagodyńskiego zebrany, a dla snadnieyszego nalezienia czytelnikowi wedle obiecadła sporządzony y wydany. [Kraków, 1881]. [Перепечатка издания 1621 г.].

 • Gierowski J. Die Union zwischen Polen und Litauen im 16 Jh. und die polnisch-sachsische Union des 17 und 18 JhS. // Wiener Beitrage zur Geschichte der Neuzeit. Jg. 21. 1994. S. 63–82.

 • Giesmės dangaus miestui: XVI–XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija / Sud. D. Pociūtė-Abukevičienė, M. Vaicekauskas. Vilnius, 1998.

 • Gieysztor A. Działania wojenne Litwy w r. 1262 i zdobycie Jazdowa // Studia historyczne S. Herbstowi na 60-lecie urodzin w upominku (= Zeszyty Naukowe WAP. Ser. hist., № 15/48). 1967. S. 5–14.

 • Gilewicz A. Stanowisko i działalność gospodarcza Władysława Opolczyka na Rusi w latach 1372–1378 // Prace historyczne wydane ku uczczeniu 50-lecia Akademickiego koła historyków Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 1878–1928. Lwów, 1929. S. 71–105 || d56a

 • Gimbutas M. The Balts. London, 1963 || d05. – начальный

 • Girvilas K.A. Pre-christian name giving in Lithuania // Lituanus. Vol. 24, Nr. 3. 1978. P. 19–41 || d64. язычество, имена

 • Giza A., Podralski J. List sultana tureckiego Murada III do króla Polski Zygmunta III Wazy z 1590 r. W zasobie Archiwum Pań stwowego w Szczecinie // Miscellanea Historico-Archivistica, t. XII. Warszawa, 2000. S. 119–125.

 • Giza A., Podralski J. List Zygmunta Augusta do książąt pomorskich z 1568 roku // Miscellanea Historico-Archivistica, t. XII. Warszawa, 2000. S. 113–118.

 • Gizbert-Studnicki W. Zarys historyczny wileńskiego kościoła ewangelicko-reformowanego i jego biblioteki. Wilno, 1932.

 • Giżycki F.K. Wiadomość historyczna o krajach połączonych z Polską i o jej lennościach. Lwów, 1846 || d32

 • Giżycki J.M.A. Mozyrz: luźne kartki z przeszłości. Warszawa – Wilno, [ca 1911].

 • Giżycki J.M.A. Wiadomości o dominikanach prowincyi litewskiej. Cz. 1. Kraków, 1917.

 • Giżycki J.M.A. Wiadomości o dominikanach prowincyi litewskiej. Cz. 2. Kraków, 1923.

 • Giżycki J.M.A. Z przeszłości powiatu wołkowyskiego. Kraków, 1905.

 • Gładyszówna J. Ludwik Wittelsbach, margrabia brandenburski, wobec Polski // Roczniki Historyczne. R. 9, 1933. S. 1–45.

 • Glatman L. Szkice historyczne. Kraków, 1906.

 • Glemža J. Medininkai castle // Castella Maris Baltici. T. 6. Vilnius, 2004.

 • Gliczner E. Chronicon regum Poloniae, una cum origine gentis Regnique Polonici, prowinciarum, districtuum... P. 1. Thorunii, 1597.

 • Gliczner E. Chronicon regum Poloniae, una cum origine gentis Regnique Polonici, prowinciarum, districtuum... P. 2 (Antonii Possevini refutatio). Thorunii, 1597.

 • Gloger Z. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T. 1–2. Warszawa, 1907–1909.

 • Gloger Z. Dawna Ziemia Bielska i jej cząstkowa szlachta. Warszawa, 1873.

 • Gloger Z. Dawna Ziemia Łomżyńska. Warszawa, 1876.

 • Gloger Z. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 1. Warszawa, 1900 || d17.

 • Gloger Z. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 2. Departamenta – Kapelani. Warszawa, 1901 || d17.

 • Gloger Z. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 3. Warszawa, 1902 || d17.

 • Gloger Z. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 4. Pieczęcie najstarsze szlachty polskiej – Żywe obrazy. Warszawa, 1903 || d17.

 • Gloger Z. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków, 1900.

 • Gloger Z. Księga rzeczy polskich. Lwów, 1896.

 • Gloger Z. Nieznany śpiewnik historyczny Polski z końca wieku XVI-go. Warszawa, 1905.

 • Gloger K. Germanen in Osteuropa. Versuch einer Geschichte Osteuropas von Anfängen bis zum Beginn des 13 Jhrhunderts. Leipzig, 1943.

 • Goetz L.K. Deutsch-Russische Handelsverträge des Mittelalters. Hamburg, 1916 || d40.

 • Goldfrank D.M. The Lithuanian Prince-Monk Vojšelk: A Study of Competing Legends // Harvard Ukrainian Studies. 11:1–2 (1987). P. 44–76.

 • Gołębiowski Ł. Dzieje Polski za panowania Jagiellonów. T. 1. Warszawa, 1846.

 • Gołębiowski Ł. Panowanie Władysława III. Warszawa, 1846.

 • Gołębiowski Ł. Panowanie Władysława Jagiełły. Warszawa, 1846 || d40.

 • Gołębiowski S. Czasy Zygmunta Augusta. Ustęp z przeszłości. Cz. 1. Wilno, 1851.

 • Gołębiowski S. Czasy Zygmunta Augusta. Ustęp z przeszłości. Cz. 2. Wilno, 1851.

 • Gorczak B. Katalog rękopisów archiwum X.X. Sanguszków w Sławucie i historja tegoż archiwum. Sławuta, 1902 || d32.

 • Gorczak B. Rodowód ks. Sanguszków. Sławuta, 1899. – 369 s.

 • Gordziejew J. Przyczynek do dziejów kancelarii miejskich grodzieńskich w XVI–XVIII w. // Białostocczyzna. № 1–2. Białystok, 2001. S. 3–12.

 • Gorecii L. Descriptio belli Iuoniae, Voiuodae Valachiae, quod anno MDLXXIIII [1574], cum Selymo II, Turcarum imperatore, gessit. Francofvrti, 1578.

 • Gorecki L. Opisanie wojny Iwona hospodara wołoskiego z Selimem II cesarzem tureckim, toczonej w roku 1574 / Przeł. z łac. W.Syrokomla. Petersburg – Mohylew, 1855.

 • Górka O. Zagadnienie czarnomorskie w polskiej politycie średniowiecznej // Przegląd historyczny. 1933. Z. l/2. S. 322–347.

 • Górnicki Ł. Dworzanin Polski / Wyd. K.J.Turowski. Kraków, 1858.

 • Górnicki Ł. Dworzanin polski. Kraków, 1639.

 • Górnicki Ł. Dzieje w Koronie Polskiej od r. 1538 do r. 1572. Sanok, 1855.

 • Górnicki Ł. Dzieje w Koronie Polskiej za Zygmunta I y Zygmunta Augusta aż do śmierci iego. Z przytoczeniem niektorych postronnych ciekawości od roku 1538 aż do roku 1572. Warszawa, 1754.

 • Górnicki Ł. Dzieła wszystkie. T. 3 Pisma oryginalne. Warszawa, 1886 2008.II.15.

 • Górny M. Władysław Jagiełło – potomkiem Piastów // Genealogia. T. 1, 1991. S. 85–89.

 • Górski K. «Descriptiones terrarum» (nowo odkryte źródło do dziejów Prus w XIII w. // Zapiski historyczne. T. 46, z. 1. 1981. S. 7–16.

 • Górski K. Bitwa pod Grunwaldem // Biblioteka Warszawska. Warszawa, 1888.

 • Górski K. Formularz Jerzego: pisarza grodzkiego krakowskiego ok. 1399–1415. Toruń, 1950.

 • Górski K. Historja artylerii polskiej. Warszawa, 1902.

 • Górski K. Inwentarz aktów sejmikowych Prus Królewskich (1600–1764). Toruń, 1950.

 • Górski K. Litewskie powiązania «Banderia Prutenorum» Jana Długosza. Na marginese książki Svena Ekdahla // Dlugossiana. Studie historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza / Ed. S. Gawęda // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. DLXI. Prace historyczne, 65. Warszawa, 1980.

 • Górski K. O koronie. (Bitwa pod Byczyną dnia 24 stycznia 1588 r.). Studyum wojenno-historyczne // Bibl. warszawska. 1888. T. 1. S. 1–32. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 660–669].

 • Górski K. Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1982. № 3 (157). S. 151–168 || d42.

 • Górski K. Religijność Krzyżaków a klimat kulturalny // Przegląd historyczny. T. 75, z. 2. 1984. S. 249–258 || d45, d60.

 • Górski K. Stany i unie państw na przykładzie Prus i Polski w XV i XVI w. // Zapiski historyczne. T. 39, z. 3. 1974. S. 125–132.

 • Górski K. Studia nad dziejami polskiej literatury antytrynitarskiej XVI w. Kraków, 1949.

 • Górski K., Pakulski J. Udział Polaków w krzyżackich rejzach na Litwe w latach 40. i 80. XIV w. // Zapiski historyczne. T. 52, 1987, z. 3. S. 39–58.

 • Gotzmann J. Der Weg zum «Ewigen Frieden»: Die Kontroverse nach einem umstrittenen Vertragsabschluss des Hochmeisters Paul von Rusdorf aus dem J. 1433: Inaug.-Diss... Köln, 1994.

 • Grabarczyk T. Armia króla Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald // Annales Universitais Paedagogicae Cracoviensis. Folia 99. Studia Historica XI (2011). Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy. Kraków, 2011. S. 7–25 || d69. Грюнвальд, Орден

 • Grabieński W. Dzieje narodu polskiego. Cz. 1. Kraków, 1897.

 • Grabowski J. Między Polską, Luksemburgami, Litwą a zakonem krzyżackim. Uwagi nad zhołdowaniem Mazowsza przez Kazimierza Wielkiego // Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów. Toruń, 1997. S. 121–138.

 • Grabowski J. W sprawie daty urodzin Kazimerza I Trojdenowicza. Ze studiów nad Genealogią Piastów Mazowieckich // Roczn. Pol. Tow. Heraldycznego. R. 2. 1995. S. 173–176.

 • Grabowski M. Ukraina dawna i teraźniejsza. T. 1. O zabytkach najgłębszej starożytności. Kijów, 1850.

 • Grabowski T. Ostatnie lata Melecyusza Smotryckiego: szkic z dziejów literatury unicko-prawosławnej wieku XVII. [Lwów, 1916].

 • Grabowski T. Z dziejów literatury unicko-prawosławnej w Polsce 1630–1700. Poznań, 1922.

 • Grabski A.F. Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV–XV w. Warszawa, 1968.

 • Grabski A.F. Rycerstwo polskie w służbie obcej w wiekach średnich // Historia wojskowości polskiej. Wybrane problemy. Warszawa, 1972. S. 39–62.

 • Grala H. Chrzestne imię Szwarna Daniłowicza. Ze studiów nad dyplomatyką południowo-ruską XIII i XIV w. // Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Warszawa, 1985. S. 196–208.

 • Grala H. Drugie małżeństwo Romana Mścisławicza // Slavia Orientalis. 1982. S. 112–121.

 • Grala H. Rurikowicze na Bałkanach w XII i XIII wieku // Balcanica Posnaniensia. T. 4. Poznań, 1989. S. 131–140.

 • Grala H. Wokół dzieła i osoby Alberta Schlichtinga. (Przyczynek do dziejó w propagandy antymoskiewskiej w drugiej połowie XVI w. // Studia Źródłoznawcze. T. 38. S. 35–52.

 • Grala H. Zródła do dziejów stosunków polsko-moskiewskich w XVI w. (Nowe znaleziska w Archiwum Warszawskim Radziwiłłow) // Miscellanea historico-archivistica. 1997. T. VII. S. 137–139.

 • Gramota wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka dla wojewody wileńskiego Dowgirda z 1442 r. / Wyd. W. Mikulski // Przegląd historyczny. T. 86. Z. 1. 1995. S. 67–74.

 • Gratvlatio illvstrissimo ac reverendissimo ... Benedicto Woynae episcopo Vilnensi a Sodalitate B.V. Mariae Annvnciatae S.I. Academica Vilnensi. Vilnae, 1600.

 • Grimm J. Geschichte der Deutschen Sprache. Bd. 1. Auflage 2. Leipzig, 1853.

 • Grimm J. Geschichte der Deutschen Sprache. Bd. 2. Leipzig, 1848.

 • Grimsted Kennedy P. A Missing Volume of the Ruthenian Metrica – Polish Crown Documents for Ukrainian Palatinates, 1609–1612, in the Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences // Harvard Ukrainian Studies. 1987. Vol. 11, №. 3/4. P. 487–520.

 • Grimsted Kennedy P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Ukraine and Moldavia. Princeton, NJ, 1988.

 • Grimsted Kennedy P. Czym jest i czym była Metryka Litewska? (Stan i perspektywy odtworzenia zawartości archiwum kancelaryjnego Wielkiego Księstwa Litewskiego) // Kwartalnik historyczny. 1985, R. 92. Zesz. 1. S. 55–85.

 • Grimsted Kennedy P. The Ruthenian (Volhynian) Metrica: Polich Crown Chancery Records for Ukrainian Lands, 1569–1673 // Harvard Ukrainian Studies. Cambridge, Mass., 1990. Vol. 14. № 1 / 2. P. 7–83.

 • Grimsted Kennedy P. The Stefanyk Library of the Ukrainian Academy of Sciences: A Treasury of Manuscript Collections in Lviv // Harvard Ukrainian Studies. 1981. Vol. 5. № 2. P. 195–229.

 • Grimsted Kennedy P. Układ i zawartość Metryki Litewskiej // Archeion. T. 80. 1986. S. 121–182.

 • Grimsted Kennedy P. What is and what was the Lithuanian Metrica? The contents, history and organization of the chancery archives of the Grand Duchy of Lithuania // Harvard Ukranian Studies. 1982. Vol. 6. № 3.

 • Grodno / Kółko historyczne przy I-em społecznem gimnazjum koedukacyjnem w Grodnie. Wyd. 2-e. Grodno, 1936 || d56.

 • Grunau S. Preussische Chronik. Bd. 1. Tractat 1–14. Leipzig, 1876 || d13.

 • Grunau S. Preussische Chronik. Bd. 2. Tractat 15–22. Leipzig, 1889 || d13.

 • Grunau S. Preussische Chronik. Bd. 3. Tractat 23–24 und Register. Leipzig, 1896 || d13.

 • Grunwald. 550 lat chwały. Warszawa, 1960.

 • Grunwald: szkic historyczny. Album jubileuszowe. Poznań, 1910 .

 • Gruszecki S. Walka o władzę w Rzeczypospolitej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów. Warszawa, 1969.

 • Grużewski B. Z powodu nowego wydania Historyi ustroju Polski prof. Kutrzeby (Stanisław Kutrzeba: Historya ustroju Polski w zarysie. Wydanie drugie, Lwów 1908, str. XII + 278). Lwów, 1909.

 • Grygiel J. Życie i działalność Zygmunta Korybutowicza // Prace Komisji Historycznej. Ossolineum. 1988. № 52. S. 23–78.

 • Grzegorz M. Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r. Toruń, 1970.

 • Grzegorz z Szamotuł. Sermo de indulge[n]tiis Bullaeque iubilei pro fabrica ecclesie Cathedralis Vilnensis a sede apost[olica] concessae Resolutio. Kraków, 1532.

 • Grzesik R. Święty Wojciech w środkowoeuropejskiej tradycji hagiograficznej i historycznej // Studia Źródłoznawcze. T. 40. S. 43–56.

 • Grzybowski S. Teki Naruszewicza. «Acta regum et populi poloni». Wrocław, 1960 [Dzieje nauki i techniki, 13].

 • Guagnin A. Kronika Sarmacyiej Europskiej. Kraków, 1612.

 • Guagnin A. Rerum Polonicarum tomi tres, Quorum primus omnium Poloniae regum, a Lecho ad Stephanum Bathoreum, etiam num Regem gestas complectitur: adjecta recens historiarum in nostram aetatem incidentium continua narratione et ceter. Alexandro Guagnino, equite aurato peditumque praefecto authore. Francofurti: Excudebat Joann. Wechelus, 1584 || d36.

 • Guagnini A. Sarmatiae Europeae descriptio, quae regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Masouiam, Prussiam, Pomeraniam, Liuoniam, & Moschouiae, Tartariaeque partem complectitur. Cracoviae, 1578.

 • Guagnini A. Sarmatiae Europeae descriptio, quae regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Massouiam, Prussiam, Pomeraniam, Liuoniam, et Moschouiae, Tartariaeque partem complectitur. Spirae, 1581 || d17.

 • Gudavičius E. «Lietuvos» vardas XI a. – XII a. I pusės šaltiniuose // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Darbai. Ser. A. T. 3 (84). 1983. S. 79–88.

 • Gudavičius E. «Vieno mito pėdsakais». Slon to slon, a byl li on? // Atgimimas. 1994, № 29. P. 7, 10; № 30. P. 10–11; № 31. P. 10–11. [ То же Voruta. № 40–47 (226–233). 1995 m. spalio 27 d.] || d17.

 • Gudavičius E. 1219 metų sutarties dalyviai ir jų vaidmuo suvienijant Lietuvą // Lietuvos TSR Aukрtųjų mokyklų darbai. Istorija. 1982. T. 22. P. 33–46.

 • Gudavičius E. Ar pasistūmėta sovietinėje istoriografijoje po Henriko Łowmiańskio «Studijų apie Lietuvos valstybės ir visuomenės genezę» // Lietuvos istorijos studijos. 1998. № 5. P. 7–21.

 • Gudavičius E. Ar Treniota žemaičių kunigaikštis? // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Ser. A. 1982. T. 4. P. 63–70. Тройнята, Жемайтия

 • Gudavičius E. Aukščiausia žemės nuosavybė «barbarinėje» Lietuvoje // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. 1983. T. 23. P. 3–12.

 • Gudavičius E. Baltų alodo paveldėjimas ir disponavimas juo // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. Serija A. 1980. T. 3. P. 55–62. социум, владения, Литва

 • Gudavičius E. Baltų alodo raida // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. Serija A. 1979. T. 4. P. 95–103. социум, владения, Литва

 • Gudavičius E. Bandymas lokalizuoti XIII a. lietuvių kunigaikščių valdas // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. Ser. A. T. 3 (88). Vilnius, 1984. P. 69–79.

 • Gudavičius E. Dar kartą dėl Lietuvos valstybės kūrimosi centro ir laiko // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Ser. A. 1986. T. 2. P. 53–60.

 • Gudavičius E. Dėl lietuvių antpuolių Mozūrijoje XIII a. 7-ojo dešimtmečio pradžioje // Lietuva ir jos kaimynai: nuo normanų iki Napoleono: Prof. Broniaus Dundulio atminimui. Vilnius, 2001. P. 82–94.

 • Gudavičius E. Dėl lietuvių žemių konfederacijos susidarymo laiko // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. T. 24. 1984. P. 12–28.

 • Gudavičius E. Dėl Lietuvos valstybės kūrimosi centro ir laiko // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. Ser. A. T. 2 (83). Vilnius, 1983. P. 61–70.

 • Gudavičius E. Following the Tracks of a Myth // Lithuanian Historical Studies. Vol. 1. Vilnius, 1996. P. 38–58.

 • Gudavičius E. Gedimino sąjunga su Lenkija // Politika. 1991, № 26. S.21–23.

 • Gudavičius E. Grunwald and Vytautas Risk. What happened after the Battle of Grunwald? // Vilnius. 1995, winter. S. 167–178.

 • Gudavičius E. Kas kovėsi Durbės mūšyje // Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų darbai. Istorija. 1987. T. 27. P. 3–21.

 • Gudavičius E. Kas žuvo 1337 m. prie Bajerburgo? // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. Serija A. T. 4 (89). 1984. P. 92–100.

 • Gudavičius E. Krėvos sutarties (1385 m.) tikslai ir jų įgyvendinimo galimybės // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Darbai. Ser. A. T. 1 (58), 1977. S. 67–74.

 • Gudavičius E. Krėvos sutarties faktinė esmė // Gimtasis krastas. 1989, № 9. S. 5.

 • Gudavičius E. Krėvos sutarties teisinė esmė // Gimtasis krastas. 1989, № 2. S. 8.

 • Gudavičius E. Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII a. Vilnius, 1989.

 • Gudavičius E. Lenkų atsiradimas Rytų Lietuvoje // Rytų Lietuva. Istońja, kultūra, kalba. Vilnius, 1992. S. 24–30.

 • Gudavičius E. Lietuvos europėjimo keliais: Istorinės studijos / Sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas. Vilnius, 2002.

 • Gudavičius E. Lietuvos istorija. Vol. 1. Nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Vilnius, 1999.

 • Gudavičius E. Lietuvos valstybės susidarymo reikšmė Vokietijos «veržimuisi į Rytus» // Lituanistica. 1990. № 3. P. 21–30.

 • Gudavičius E. Lithuania’s road to Europe // Lithuanian Historical Studies. Vol. 2. 1997. P. 15–27.

 • Gudavičius E. Miestų atsiradimas Lietuvoje. Vilnius, 1992.

 • Gudavičius E. Mindaugas. Vilnius, 1998.

 • Gudavičius E. Mindaugo epochos šaltiniai // Naujasis židinys-Aidai. 1993. № 6. P. 34–40; № 7/8. P. 62–67.

 • Gudavičius E. Polityczny problem królestwa Litewskiego w połowie XIII w. // Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII. do połowy XVI wieku / Red. M. Biskup. Toruń, 1990. S. 61–84.

 • Gudavičius E. Saulės mūšio (1236 m.) vietos problematika // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Ser. A. 1988. T. 4. P. 64–72.

 • Gudavičius E. Saulės mūšis ir Šiauliai // Šiaulių praeitis ir dabartis. Vilnius, 1986. P. 24–37.

 • Gudavičius E. Šv. Brunono misija // Darbai ir Dienos. T. 3 (12), 1996. S. 115–128.

 • Gudavičius E., Jasas R., Žepkaitė R. Lenkija: Ryšiai su Lietuva // Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 2, 1986. S. 512–514. – политика, Польша

 • Gudmantas K. Lietuvių kilmės iš romėnų teorijos genezė ir ankstyvosios Lietuvos vardo etimologijos // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 17. Vilnius, 2004. P. 245–268 || d08. – начальная

 • Gudmantas K. Lietuvos metraščio Vavelio nuorašas (fragmentas) // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 34. Vilnius, 2012. P. 121–151 || d63. источники

 • Gudmantas K., Ryčkov A. Demetrijaus Zankiewicziaus Notifikacija apie Laurušavo vienuolyną, išrašyta iš senos rusiškos rankraštinės kronikos (šaltinio tyrimas ir publikacija) // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 34. 2012. P. 153–184 || d64. источники, православие, Лаврыш

 • Gumowski M. Miennica Wileńska w XVI i XVII wieku. Warszawa, 1921.

 • Gumowski M. Moneta u Krzyżaków // Zapiski historyczne. T. 17. Z. 3–4. 1952. S. 7–68.

 • Gumowski M. Numizmatyka litewska wieków średnich. Kraków, 1920.

 • Gumowski M. Pieczęcie królów polskich. Kraków, 1919.

 • Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich // Ateneum Wileńskie. 1930. R. 7, z.3–4. S. 684–725.

 • Gumowski M. Ulryk Hozjusz, ojciec kardynała, horodniczy wileński // Przegląd powszechny. T. 171. 1926.

 • Gumplowicz M. Zur Geschichte Polens im Mittelalter. Zwei kritische Untersuchungen über die Chronik des Balduin Gallus. Innsbruck, 1898.

 • Gumuliauskas A. Lietuva: nuo valstybės susikšrimo iki valstybės atkūrimo. Vilnius, 1993.

 • Gute glückliche Newezeitung und ware Beschreibung von der jetzigen Türkischen Niderlag... sampt angehengten Bericht der Niderlag des Moscovitters vor der... Handelsstatt Wenden. Nürnberg, 1579 (L. Heussler). – РНБ: 13.21.1.539.

 • Guzevičiūtė R. Du Sofijos Vitautaitės atvaizdai: epochos įtaka kostiumo interpretacijai // Lietuvos pilys 2007. Vilnius, 2008. P. 132–142 || d67. Софья Витовтовна

 • Gwagnin A. Sarmatiae Europeae descriptio. Cracoviae, 1578.

 • Gwagnin A. Sarmatiae Europeae descriptio. Spirae, 1581 || Сайт: Fondos digitalizados de la Universidad de Sevilla.

 • Gwagnin A. Z kroniki Sarmacyi Europskiej. Kraków, 1860.

 • Gwanini A. Omnium Regionum Moschoviae Monarchae subieatorum, moram et religionis descriptio et dasta tyrannisa Jahannis Basilidis Rerum Moscoviticarum autores varii: unum in corpus nunc primum congesti. Francofurti, 1600.

 • Gwioździk J. Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych. Katalog starych druków. Katowice, 2004.

 • Gzella J. Małopolska elita władzy w okresie rzadów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370–1382. Toruń, 1994.

 • Haack F.W. Vocabularium Litthvanico-Germanicum et Germanico-Litthvanicum. Halle, 1730.

 • Haftka M. Elbląg we wczesnym średniowieczu i problem lokalizacji Truso // Pomerania Antiqua. T. VI. 1975. S. 193–280.

 • Hahn W. Poezya polska wieku XVI w stosunku do literatury obcej. Lwów, 1912.

 • Halecki O. A History of Poland. New-York, 1943.

 • Halecki O. Anna z Radziwiłłów (1476–1522) // Polski słownik biograficzny. T. 1, 1935. S. 125–126.

 • Halecki O. Borderlands of Western Civilization: A History of East Central Europe. New York, 1952.

 • Halecki O. Borys, ks. podolski 1377–1386 // Polski słownik biograficzny. T. 2, 1936. S. 356–357.

 • Halecki O. Dzieje unii Jagiellońskiej. T. 1. Kraków, 1919; T. 2. Kraków, 1921 || d40 (t. 1).

 • Halecki O. From Florence to Brest (1439–1596). Rome, 1958 || d70a.

 • Halecki O. Geografia polityczna ziem ruskich Polski i Litwy 1340–1569 // Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział 1 i 2. R. 10. Z. 8. Warszawa, 1917. S. 5–24.

 • Halecki O. Idea Jagiellońska // Kwartalnik historyczny. R. 51, z. 1–2. Lwów, 1937.

 • Halecki O. Jadwiga of Anjou and the Rise of East Central Europe. New-York, 1991.

 • Halecki O. Koriatowicze a przodkowie Holszańskich i Czartoryskich // Miesięcznik Tow. Heraldycznego. 1939. R. 18. № 6. S. 81–88.

 • Halecki O. Litwa w połowie XV wieku w świetle najdawniejszej księgi metryki // Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. T. 1. Z. 4. Warszawa – Lwów, 1922.

 • Halecki O. Litwa, Ruś i Żmudź jako części składowe Wielkiego Księstwa Litewskiego // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Seria 2. T. 59. Kraków, 1916. S. 214–254 (и отдельный оттиск) || d64.

 • Halecki O. Małżeństwo królowej Jadwigi w świetle historii. Toruń, 1938.

 • Halecki O. O początkach szlachty i heraldyki na Litwie // Kwartalnik historyczny. 1915. R. 29. S. 169–186.

 • Halecki O. Ostatnie lata Świdrigiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza Jagiellończyka. Kraków, 1915.

 • Halecki O. Powołanie ks. Władysława Opolskiego na tron krakowski w r. 1273 // Kwartalnik historyczny. R. 27, 1913. S. 213–315.

 • Halecki O. Przyczynki genealogiczne do dziejów układu krewskiego // Miesięcznik heraldyczny. R. 14. № 7–8. Warszawa, 1935. S. 97–111.

 • Halecki O. Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w roku 1569. Kraków, 1915.

 • Halecki O. Wcielenie i wznowienie państwa litewskiego przez Polskę (1386–1401) // Przegląd historyczny. T. 21. Warszawa, 1917–1918. S. 1–77.

 • Halecki O. Witold // Pamiętnik V Powszechnego zjazdu historyków polskich w Warszawie, 28-go listopada do 4-go grudnia 1930 r. T. 2. Protokoły. Lwów, 1931. S. 362–375.

 • Halecki O. Z Jana Zamojskiego inwentarza archiwum koronnego // Archiwum Komisji Historycznej. T. 12. Kraków, 1919.

 • Halecki O. Zagadnienia kulturalne w dziejach Unji Jagiellońskiej. [Warszawa, 1927]. – 13 s. [Оттиск: Przegląd hist. T. 26, z. 3. S. 396–408].

 • Halecki O. Ze studiów nad wielkim bezkrólewiem // Sprawozdanie Polskiej Akademii Umiejętności. 1933. № 10.

 • Halecki O. Zgoda sandomierska 1570 r.: Jej geneza i znaczenie w dziejach reformacyi polskiej za Zygmunta Augusta. Warszawa etc., 1915.

 • Halenczanka G.I. Państwowość Wielkiego Księstwa Litewskiego na tle przemian w XV–XVIII wieku (Zagadnienia metodologiczne) // Ostatnie lata I Rzeczypospolitej. Łowicz, 1996. S. 11–14.

 • Halperin Ch.J. Muscovite Political Institutions in the 14th Century // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Vol. 1, Number 2. Spring 2000 (New Series). P. 237–257 || d70a. Москва

 • Hammer-Purgstall J. Geschichte der Chane der Krim unter osmanischer Herrschaft... [S. l.], 1856.

 • Hammer-Purgstall J. Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak, das ist: Der Mongolen in Russland. Pesth, 1840.

 • Hammer-Purgstall J. Geschichte des osmanischen Reiches. Bd. 1–10. Pest, 1827–1835.

 • Hampe K. Der Sturz des Hochmeisters Heinrich von Plauen // Sitzungsberichte der Preußischen Akademie Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 3. 1935.

 • Handbuch der Geschichte Weißrußland / Hrsg. von D. Beyrau und R. Lindner. Göttingen, 2001.

 • Handelsrechnungen des Deutschen Ordens. Im Auftrage des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreussen / Hrsg. von C. Sattler. Leipzig, 1887. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 642–643] || d46; d56.

 • Hanowicz J. Bibliotheca, alias Consignatio Generalis Libror[um] Arcis Nesvisiensis per Classes dispositorum Iussu & Imperio Illrismi Ducis ac Principis Dni D. Alexan[dri] Ludovicii Radziwil Marschalci Supremi Mag. Duc. Lit: &c. &c. &c: Opera vero & Industria Joannis Hanowicz Infamulatoris olim & Notarii Cubicularis Eius Illmae Cels.dnis nunc Consulis Iurati, & Aedilium Publicarum Praefecti Priuilegiatae Civitatis Nesvisiensis confecta A: D: 1651 Aprilis Diebus. Nieśwież, 1651.

 • Hansisches Urkundenbuch / Ed. K. Hohlbaum. Bd. 1. Halle, 1876.

 • Hansisches Urkundenbuch / Ed. K. Hohlbaum. Bd. 2. Halle, 1879.

 • Hansisches Urkundenbuch. Bd. 4, 5, 6, 7/1 || Tt. 1, 2, 3–1, 4, 5, 6: d32.

 • Hanusch I.J. Die Wissenschaft des Slawischen Mythus in weitesten, den altpreussisch-lithauischen Mythus mitumfassenden Sinne. Lemberg, Stanisławów und Tarnow, 1842.

 • Harasiewicz M. Annales ecclesiae Ruthenicae. Leopoli, 1862.

 • Hardy T.D. Syllabus (in English) of the documents relating to England and other kingdoms, contained in the collection known as «Rymer's foedera». Vol. 2. 1377–1654. London, 1873.

 • Hartknoch C.J. De republica Polonica libri duo, quorum prior historiae polonicae memorabiliora, posterior autem jus publicum reipubl. polonicae, lithuanicae provinciarumque annexarum comprehendit. [...] Editio tertia altero tanto fere auctior. Lipsiae, 1698.

 • Hartłeb K. Biblioteka Zygmunta Augusta. Studjum z dziejów kultury królewskiego dworu. Lwów, 1928.

 • Hasdeu B.P. Foiţa de istorie şi literatură. Bucureşti, 2007.

 • Hassencamp R. Ein venetianischer Gesandschaftsbericht a.d. 16 Jahrhundert über das Königreich Polen // Zeitschrift der hist. Geselschaft für die Provinz Posen. 1886. T. 1. S. 61–82; T. 2. S. 145–163. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 340–341].

 • Hawryluk J. Z dziejów cerkwi prawosławnej na Podlasiu X–XVII w. Belsk Podlaski, 1993.

 • Hedemann O. Druja Magdeburskie miasto. Wilno, 1934.

 • Hedemann O. Historja powiatu Brasławskiego. Wilno, 1930.

 • Hedemann O. Testamenty brasławsko-dziśnieńskie XVII–XVIII wieku jako źródło historyczne. Wrocław, 1935.

 • Hegendorfer K. Encomiu[m] terrae Poloniae. Kraków, 1550.

 • Heidenstein R. Commentarium de bella Moscovitico. Cracoviae, 1585.

 • Heidenstein R.] Reinholdi Heidensteinii secretarii regii Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri 12. Francofurti ad Moenum, 1672.

 • Heidensztejn R. Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594. Ksiąg XII / Z łac. przetłóm. M. Gliszczyński. T. 2. Petersburg, 1857.

 • Hein M. Das Staatsarchiv Königsberg und seine nationale Bedeutung. Elbing, 1933.

 • Heinemann O. Kenna von Lithauen, Kasimirs IV Gemahlin // Monatsblätter. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde. Bd 17, 1903, № 5. S. 73–76.

 • Heinl K. Fürst Witold von Litauen in seinem Verhältnis zum Deutschen Orden in Preussen während der Zeit seines Kampfes um sein litauisches Erbe. 1382–1401 // Historische Studien. Heft 165. Berlin, 1925 || Рэц. (К.Хадыніцкага): At. Wil. R. 4. № 12. 1927. S. 220–222.

 • Heinrici Chronicon Livoniae. Ed. altera / Recogn. L. Arbusow et A. Bauer // Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatim editi. T. 31. Hannoverae, 1955.

 • Helcel A.Z. Dawne prawo prywatne Polskie. Kraków, 1874 .

 • Helianus L. Lodouici Heliani Vercellensis Christianissimi Francorum Regis Senatoris, ac oratoris de bello suscipiendo aduersus Venetianos & Turcas oratio, Maximiliano Augusto, in conuentu Praesulum, Principum, Electorum, & Ciuitatum Romani Imperij dicta in Augusta Vindelica. IIII. Idus Aprilis. Anno a partu virginis. M. D. X. Strassburg, 1510.

 • Hellman M. Das Lettenland im Mittelalter. Münster – Köln, 1954.

 • Hellman M. Die Anfänge christlicher Mission in den baltischen Ländern // Studien über die Anfänge der Mision in Livland / Hrsg. von Manfred Hellman. Sigmaringen, 1989. S. 7–36.

 • Hellman M. Die Erzbischöfe von Riga und Litauen vom 13. bis zum 15. Jahrhundert // Baltikum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury 12–18 wieku. Toruń, 1992. S. 123–130.

 • Hellman M. Die geschichtliche Bedeutung des Großfürstentums Litauen // Saeculum. Bd. 9. Freiburg – München, 1958. S. 87–112.

 • Hellman M. Zu den Anfängen des litauischen Reiches // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. Bd. 4. 1956. München, 1956/1957. S. 159–165.

 • Hellman M. Zur Geschichte des Deutschtums in Litauen // Auslandsdeutsche Volksforschung. Bd.1. Stuttgart, 1937. S. 447–459.

 • Hellmann M. Der Deutsche Orden und die Königskrönung des Mindaugas // Zeitschrift für Ostforschung. Bd. 3. 1954. – Миндовг.

 • Hellmann M. Die polnisch-litauische Union von 1385/86 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd 34, 1986. S. 19–34.

 • Hellmann M. Einheimische und äussere Faktoren bei der Entstehung des mittelalterlichen Russland // Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo. XVI (1969).

 • Hellmann M. Grundzüge der Geschichte Litauens und des litauischen Volkes. Darmstadt, 1990.

 • Henning S. Lifflendische Churlendische Chronica von 1554 bis 1590 / Von T.Kallmeyer. Riga, 1857.

 • Henning S. Lifflendische Churlendische Chronica. [Leipzig – Riga, ca 1847]. [Репринт изд.: 1594].

 • Henrichs von Lettland Livlandische Chronik, ein getreuer Bericht, wie das Christenthum und die deutsche Herrschaft sich im Lande der Liven, Letten u. Ehsten Bahn gebrochen.Nach Handschriften mit vielfacher Berichtigung d. ublichen Textes aus d. Lateinischen ubersetzt u. erlautert Eduard Pabst. Reval, 1867.

 • Henrikas Latvis, Hermanas Vartbergė. Livonijos kronikos / Iš lotynų kalbos vertė ir paaiškinimus parašė akademikas J. Jurginis. Vilnius, 1991.

 • Henriko Valua 1574 m. privilegija Kauno miestui / Parengė Z. Kiaupa // Kauno istorijos metraštis. T. 1. Kaunas, 1998. P. 166–170.

 • Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego): wydanie z rękopisu / Wyd. Z. Gloger. Kraków, 1870.

 • Herbarz szlachty prowincyi witebskiej. Kraków, 1899.

 • Herbarz szlachty witebskiej / Wyd. F.Piekosiń ski // Herold Polski. Krakó w, 1899. S. 108–132.

 • Herbinius I. Religiosae Kijovienses cryptae, Sive Kijovia subterranea. Jenae, 1675 || d51.

 • Herbst S. (Rec.) Kuczyński S. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411. Warszawa, 1960 // Zapiski historyczne T. 22. Z. 1–3.

 • Herbst S., Walicki M. Obraz bitwy pod Orszą // Rozpr. Kom. Hist. Sztuki. Warszawa, 1949. S. 33–66.

 • Herburt J. Chronica sive Historiae Polonicae... descriptio. Basel, 1571.

 • Herburt J. Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta. Samoscii, 1597 || d18.

 • Herburt J. Statuta y przywileie koronne z łacińskiego ięzyka na polskie przełożone. [Kraków, 1570].

 • Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae / Hsgb. E. Strehlke. Leipzig, 1863.

 • Herodoti Historiae / Recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Carolus Hude. Vol. 1. Oxonii, 1908.

 • Herodoti Historiae / Recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Carolus Hude. Vol. 2. Oxonii, 1908.

 • Hesch M. Letten, Litauer, Weissrussen. Vienna, 1933.

 • Heveker K. Die Schlacht bei Tannenberg. Berlin, 1906.

 • Heymowski A. Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich, recte Lyncenich // Studia Źródłoznawcze. T. 29. 1985.

 • Heymowski A. Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammer // Studia Źródłoznawcze. T. 12. 1967. S. 73–111.

 • Hierosolymitana peregrinatio illustrissimi Domini Nicolai Christophori Radzivili, ducis in Olika & Nyeswiesz, comitis in Szydlowiec & Myr... IV. Epistolis compraehensa, ex idiomate Polonice in Latinam linguam translata et nunc premium edita. Thoma Tretero custode varmiensi interprete. Brunsbergae, 1601.

 • Hildebrand H. Auszuge aus einem verlorenen rigischen Missivbuche von 1343–1387 // Mittheilungen aus der livl. Geschichte. 1876, № 13.

 • Hildebrand H. Bericht über die im Rеvаl'schen Rathsarchiv für die russisch-livlandischen Wechselbeziehungen im 15. und 16. Jahrhundert ausgefuhrten Untersuchungen // Bull. de l'Acad. Imp. des sciences», t. XVII, № 3. [ То же Melanges russes tires du Bull. de l'Acad. Imp. des sciences, IV, livr. 6].

 • Hildebrand H. Bericht über die in Rigischen Archiven vornahmlich für litauische und westrussische Geschichte angestellten Forschungen // Bull. de l'Acad. Imp. des sciences», t. XIII. [ То же: Melanges russes tires du Bull. de l'Acad. Imp. des sciences, IV].

 • Hildebrand H. Das Rigische Schuldbuch (1286–1352). St.-Pbg., 1872.

 • Hildebrand H. Die Chronik Heinrichs von Lettland. Dorpat, 1867 [1 изд.: Berlin, 1865].

 • Hildebrand H. Die Deutsche Kontor zu Polozk // Baltische Monatsschrift. 1873, Bd. 22. [Русский перевод: Прибалтийский сборник, т. 2].

 • Hildebrand H. Die hansischlivlandische Gesandschaft des Jahres 1494 nach Moskau und die Schliessung des deutschen Hofes in Nowgorod // Baltische Monatsschrift. 1871, Bd. 20.

 • Hildebrand H. Livonica, vornahmlich aus dem XIII Jahrhundert, im Vaticanischen Archiv. Riga, 1887.

 • Hildebrand H. Verbesserungen zu K.E. Napiersky's Russisch-Livländischen Urkunden // Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. 12. 1880. S. 259–294 || источники

 • Hildebrand H. Zehn Urkunden zur älteren livländischen Geschichte aus Petersburg und Stockholm. 1224–1348 // Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. 12. 1880. S. 367–380 || источники

 • Hirschberg A. Jan Łaski. Arcybiskup gnieźnieński sprzymierzeńcem sułtana tureckiego. Szkic historyczny. Lwów, 1879.

 • Hirschberg A. Stronnictwa polityczne w Polsce za Zygmunta I. Lwów, 1879 || d24.

 • Historia dyplomacji polskiej. T. 1. Połowa X w. – 1572 / Pod red. M. Biskupa. Warszawa, 1982.

 • Historia funebris in obitu divi Sigismundi Sarmatiarum regis & ad Sigismundum Augustum filium admonitio. Authore Petro Royzio Maureo Hispano Celubero. Cracoviae, 1548 || d40.

 • Historia Kościoła w Polsce / Red. B.Kumor, Z.Obertyński. T. 1, cz. 1. Do roku 1506. Poznań – Warszawa, 1974.

 • Historia o pozabiianiu bazilianów w połockiey cerkwi przez cara moskiewskiego etc. w roku 1705tym, dnia 30 Junia starego. Paryż, 1863.

 • Historia polityczna Polski. Cz. 1. Wieki średnie. Warszawa, 1920.

 • Historia rerum in Polonia gestarum anno M.DC.XX recens in Academia Cracouiensi, annuatim ad serae tantum posteritatis memoriam, scribi instituta, nunc tamen... in lucem edita avthore... Joanne Jnnocentio Petricio. Cracoviae, [1622?].

 • Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 1. Kraków, 1933.

 • Historia Societatis Jesu. Partes 1–5. Romae, 1615–1710.

 • Historiae Ruthenicae scriptores exteri saeculi XVI / Coll. A. de Starczewski. T. 1. Berolini et Petropoli, 1842 || d18.

 • Historiarum Poloniae et M. D. Lith. scriptorum collectio magna. T. 1–5. Varsaviae, 1761–1777.

 • Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae scriptorum. T. 1. Varsaviae, 1761 || d56.

 • Historiya rerum a Poloniae rege in Moscovia superiori anno fortiter et feliciter gestarum... S. l., 1581. – РНБ: 13.19.2.42.

 • Historja Polski: katalog systematyczny dzieł XVI–XX w. / Wyd. J. Münnich. Kraków, 1930.

 • Historya o początkach cudownego obrazu Nayswiętszej Panny Maryi Żyrowickiey w Litwie y oraz o ziawieniu w Rzymie tegoż obrazu, którym S. Bazylego W. synowie, jako naydroższym skarbem zaszczycaią się przedrukowana za wiadomością duchowney zwierzchności roku 1816. Wilno, [1816].

 • Hławiczka K. Polesie: pieśni ludowe poleskie. Katowice, 1935.

 • Hlebowicz A. Krótki rys życia Witolda W. Ks. Lit. Wilno, 1821.

 • Hodinka A. Documenta Koriatovicsiana et fundatio monasterii Munkacsiensis // Analecta ordinis S. Basilii Magni. Vol. 2 (8). Fasc. 1–2. Romae, 1954. S. 165–189.

 • Hodoeporicon Moschicum – Christophori Radiwilonis – Scriptum Vilnae a Francisco Gradovio. Vilnae, 1582.

 • Hoffman K.B. Historya reform politycznych w dawnej Polsce. Lipsk, 1867 .

 • Hoffman K.B. O najdawniejszych grobowcach królów polskich. Poznań, 1872 .

 • Hoffman K.B. O panslawizmie zachodnim. Studium historyczne. Poznań – Berlin, 1863 .

 • Hoffman K.B. Przyczyny podziału monarchii Polskiej po Bolesławie Krzywoustym w wieku XII. Krakó, 1872 .

 • Hoffmann J.D. Prussia varia belli fortuna iactata sub imperio Casimiri III, Regis Pol. Ad cuiusrei memoriam Die 11 Septembr. A. D. 1755. Elbingae, 1755.

 • Hoffmann J.D. Prussiae nova primordia intrantibus in eam equitibus domus Teutonicae D. 14 Sept. A. 1752. Elbingae, 1752.

 • Hoffmann J.D. Res equitum Ordnis Teutonici in Prussia florescentes. Ad quas audiendas Die 13 Sept. A. 1753 qui legibis praelegendi. Elbingae, 1753.

 • Höhlbaum K. Die jüngere Livländische Reimchronik des Bartholomaus Hoeneke. 1315–1348. Leipzig, 1872 || d35.

 • Höhlbaum K. Joh. Renners Livländische Historien und die jüngere Livländische Reimchronik. T. 1. Göttingen, 1871.

 • Holban M. Du caractère de l'ambassade de Guillebert de Lannoy dans le nord et le sud-est de l'Europe en 1421 et de quelques incidents de son voyage // Revue des ètudes sud-est europèennes. Vol. 5, №3/4. 1967. P. 419–434.

 • Hołubowicz H., Hołubowicz W. Wykopaliska na Wileńszczyźnie w latach 1938 i 1939. Wilno, 1940.

 • Hołubowicz W. Granica osadnictwa Słowian i Litwinów na Wileńszczyźnie w czasach przed- i wczesnohistorycznych. Wilno, 1938.

 • Hołubowicz W. Mumje egipskie w Wilnie. Wilno, 1933.

 • Hołubowicz W. Pięć lat pracy terenowej Muzeum Archeologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1933–1937). Wilno, 1937.

 • Homann J.B. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […]. 1752.

 • Honik Z. Urząd podwojewodziego w Wielkim Księstwie Litewskiem: studjum historyczne. Wilno, 1935.

 • Horoch E. Dzieje Parczewa: 1401–2001. Parczew, 2001.

 • Horwat J. Grzymislawa, księż niczka opolska // Roczn. Muzeum w Gliwicach. T. 7/8. 1991/1992–1994. S. 380–384.

 • Horwat J. Lew, książę halicki wobec wydarzeń w Polsce końca XIII wieku // Zesz. Nauk. WSP w Rzeszowie. № 12. Ser. Społ. Pedagog. i Hist. Historia. Z.4. 1994. S. 45–50.

 • Hoszowski K.M. Wiadomości historyczno-prawnicze w przedmiocie rzeczy mennicznej w dawnej Polsce. Kraków, 1864.

 • Hozjusz S. Opera omnia in dvos divisa tomos. Coloniae, 1584 .

 • Hozjusz S. Operum D[omini] Stanislai Hosii, cardinalis, Episcopi Varmiensis, In Concilio Trid[entino] Praesidis Tomus secundus: Nunc postremo ab ipso auctore multis in locis supra omnes priores editiones auctus et recognitus. Lyon, 1564.

 • Hruša A. Pismo dokumentów kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego pierwszej połowy XVI w. jako źródło do historii urzędu (w świetle materialów Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi) // Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym. Toruń, 2007.

 • Hruša A. Problemy badań kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego lat 40. XV wieku – pierwszej ćwierci XVI wieku // Bellicum diplomaticum IV Thorunense. Dyplomatyka staropolska – stan obecny i perspektywy badań. Toruń, 2011. S. 75–94 || d61.

 • Hubatsch W. Albrecht von Brandenburg. Heidelberg, 1960.

 • Hube R.J.F. Historya prawa karnego ruskiego. T. 1, cz. 1. Od czasów najdawniejszych do cesarza Mikołaja I. Warszawa, 1870 || d60.

 • Hube R.J.F. Prawo polskie w 14 wieku: sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi 14 wieku: ze źródeł współczesnych. Warszawa, 1886.

 • Hube R.J.F. Prawo polskie w 14-tym wieku: ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1881.

 • Hube R.J.F. Prawo polskie w wieku trzynastym. Warszawa, 1874.

 • Huber A. Die Kriege zwischen Ungarn und den Türken 1440–43. Wien, 1886. [Оттиск из изд.: Archiv für oesterreichische Geschichte. Bd. 68. H. 1; Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 330–332].

 • Hylzen J.A. Inflanty w dawnych swych y wielorakich aż do wieku naszego dziejach ... zebrane y polskiemu światu do wiadomości w oyczystym języku podane... Wilno, 1750.