Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

A | B | C | D – E | F – H | I – K | L – N | O – R | S – T | U – Z | А | Б | В | Г | Д | Е – Ж | З – И | K | Л | М | Н | О – П | Р | С – Т | У – Х | Ц – Я

 • В защиту науки. Бюлл. 2. М., 2007 || d24.

 • В. К. Несколько слов о летописи Абрамека // Московские ведомости. 1866, № 238.

 • Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография. М. – Л., 1964 || d68.

 • Вайткявичюс В. Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навук. зборнік. Вып. 3. Мн., 2008. С. 180–188 || d50.

 • Вайткявичюс Г. Вильнюс: от поселения до королевского города // Археология и история Литвы и северо-запада России в Средневековье. Доклады российско-литовского семинара. Вильнюс, 28–30 марта 2011 г. Вильнюс, 2013. С. 81–107 || d70a.

 • Вайтовіч Н.Т. Баркулабаўскі летапіс. Мн., 1977.

 • Валодзіна Т. Адам Кіркор і «краёвая» гістарыяграфія ў кантэксце трансфармацыі Расійскай імперыі ў XIX ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 12. Сш. 1–2 (22–23). 2005. С. 96–110.

 • Ванагас А.П. Вклад других балтийских диалектов в литовский язык (по топонимическим данным) // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов. Вильнюс, 1981. С. 91–92.

 • Ванагас А.П. Максимальный ареал балтской гидронимии и проблема происхождения балтов // Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. Рига, 1980. С. 119–123.

 • Ванкель Г. Эратический валун с финикийскою надписью, найденный близ Смоленска в России // Полоцко-Витебская старина. Вып. 3. Витебск, 1916. С. 47–55.

 • Варлам і Йоасаф. Рисунки і проби тексту із Крехівського рукопису XVI в. Львів, 1895 || d70 (конволют с Записками НТШ, т. 8, кн. 4, за 1895 г.).

 • Варонін В.А. «Wielkiego Księstwa Litewskiego Kroniczka krótko pisana» // Беларускі гістарычны агляд. Т. 11. Сш. 1–2 (20–21). 2004. С. 40–57.

 • Варонін В.А. «Книга Светого Софея» (да гісторыі полацкіх кніжных збораў XV–XVI стст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 2007, № 3. С. 46–51.

 • Варонін В.А. «Пахвала караля Жыгімонта» Войцеха (Альбрэхта) Гаштаўта і выданне Першага статута Вялікага Княства Літоўскага // Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha / Sud. I. Valikonitė, L. Steponovičienė. Vilnius, 2005. P. 21–33.

 • Варонін В.А. Войт-ваявода і мяшчане ў канфлікце 1558 года ў Полацку // Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 7. Київ, 2007. С. 59–65.

 • Варонін В.А. Вялікія князі полацкія (канец XIV ст.) // Полацк: карані нашага радавода: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Полацк, 1996. С. 44–50 || d37.

 • Варонін В.А. Гісторыя Беларусі эпохі Вялікага Княства Літоўскага: рэгіянальны падыход // Гістарычны альманах. 2001, № 4.

 • Варонін В.А. Два лісты пра бітву пад Клецкам у 1506 г. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 2. Сш. 2 (3). 1995. С. 279–290.

 • Варонін В.А. Друцкія князі XIV стагоддзя // Беларускі гістарычны агляд. Т. 9. Сш. 1–2 (16–17). 2002. С. 3–29 || d37.

 • Варонін В.А. Дрыса ў XVI ст. // Commentarii Polocenses Historici = Полацкія гістарычныя сшыткі. 2004, т. 1. С. 20–31.

 • Варонін В.А. Камяні з гістарычнымі надпісамі: загадка «Аляксандра» // Гістарычны альманах. Т. 10. Гродна, 2004.

 • Варонін В.А. Кнігі Метрыкі 16 і 228: склад і паходжанне // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 11–12 лістапада 2003 г.). Мн., 2005. С. 110–117.

 • Варонін В.А. Княжанне Альгерда ў Віцебску // Беларускі гістарычны часопіс. 2013, № 7. С. 4–14 || d68. Витебск, Ольгерд

 • Варонін В.А. Князь Юрай Лынгвеневіч Мсціслаўскі. Гістарычны партрэт. Мн., 2010.

 • Варонін В.А. Мяшчанскае землеўладанне ў Полацкім ваяводстве ў першай палове XVI ст. // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: Матэрыялы ІІІ міжнар. навук. канф. Полацк, 1998. С. 58–63.

 • Варонін В.А. Палітычны лад Полацкага ваяводства ў першай палове XVI ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 1 (8). 1998. С. 27–66.

 • Варонін В.А. Полацкая зямля ў знешнім і ўнутраным гандлі Вялікага княства Літоўскага першай паловы XVI ст. // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь. Мн., 1999. С. 52–54.

 • Варонін В.А. Полацкія путныя слугі ва ўрадавай палітыцы ВКЛ (ХV – сярэдзіна ХVІ ст.) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 7. Сшытак 2 (13). 2000. С. 305–324. [два акты 1522 і 1545 гг., якія ўключаны ў «ліст» Жыгімонта ІІ Аўгуста да полацкага ваяводы, свіслацкага дзяржаўцы, пана Станіслава Станіслававіча Давойны ад 22 красавіка 1560 г.: РДАСА, Ф. 389, воп. 1, Кніга Метрыкі № 38, а. 262–263 адв., гл. с. 321–324 – інфармацыя В. С. Мянжынскага].

 • Варонін В.А. Полаччына і палачане ў нацыянальна-культурным і рэлігійным жыцці Вялікага княства Літоўскага першай паловы XVI ст. // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 17. Białystok, 2002. S. 211–219.

 • Варонін В.А. Рака Бярэзіна як мяжа паміж «Руссю» і «Літвой» (да гісторыі геаграфічных уяўленняў ва Усходняй Еўропе) // Беларускі гістарычны агляд. 2006. Сш. 2 (25). С. 177–197.

 • Варонін В.А. Рэестр путных баяр Полацкага ваяводства 1585 года. Мн.: РІВШ, 2009.

 • Варонін В.А. Старонка біяграфіі князя Андрэя Полацкага // Гістарычны альманах. Т. 15. 2009. С. 2–6 || d63.

 • Варонін В.А. Тэстамент полацкага бурмістра Давыда Панкова 1559 г. // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі. Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Полацк, 2002. С. 32–40.

 • Варонін В.А. Унутраны гандаль у Полацкім ваяводстве першай паловы XVI ст. // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 3. 1999. № 1. С. 15–17.

 • Варонін В.А. Яраслаў Васілевіч // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. Т. 2. Мн., 2006. С. 784.

 • Варфоломеев А.Г., Иванов А.С. Компьютерное источниковедение. Семантическое связывание информации в репрезентации и критике исторических источников. Петрозаводск, 2013.

 • Василевич П. Оршанская битва: вчера, сегодня. Кому выгодно завтра? // Политика. Позиция. Прогноз. 1994. № 4 (30).

 • Василевская М.В. Белоруссия в печати XVI, XIX – нач. XX ст.: Библиографический указатель на иностранных языках. Т. 1–5. Мн., 1982–1985.

 • Василевский В.Г. Записки о поставлении русских епископов в Ватиканском греческом сборнике // ЖМНП. 1888, № 2. С. 445–463. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 454–455].

 • Василевский В.Г. Обращение Гедимина в католичество // ЖМНП. Ч. 159. СПб., 1872 || d36.

 • Василенко В.О. Боротьба Витаутаса з обласними князями та її результати в східнослов'янських історіографіях XIX – початку XXI ст. // Гуманітарний журнал. 2010. № 3–4. С. 3–15 || d70.

 • Василенко В.О. Великокнязівська влада та «удільна» система в Литовсько-Руській державі (до кінця ХІV ст.) в східнослов’янських історіографіях ХІХ–ХХ ст. // Гуманітарний журнал. 2010. № 1–2. С. 3–14.

 • Василенко В.О. Дослідження політичної історії Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в сучасній українській історіографії (1991–2003 рр.) // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала «Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003», Гродна (16–18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Василенко В.О. Історія литовсько-рязанських та литовсько-нижньогородських взаємин у східнослов’янських історіографіях ХІХ–ХХ ст. //Література та культура Полісся. Вип. 56. Проблеми філології, історії та культури ХІХ–ХХ ст. в сучасному науковому контексті / [відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко]. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. С. 150–167 || d70.

 • Василенко В.О. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнослов'янських історіографіях XIX – першої третини XX ст. Монографія. Дніпропетровськ, 2006.

 • Василенко В.О. Історія дослідження литовсько-смоленських взаємин XIII – початку XV століття у східнослов'янських історіографіях // Україна в Центрально-Східній Європі. № 5, 2005. С. 473–492 || d52.

 • Василенко В.О. Литовсько-московські угоди 70–80-х рр. XIV ст. (Спірні проблеми історії Східної Європи) // Український історичний журнал. 2005. № 6. С. 177–190 || d27.

 • Василенко В.О. Погляди Й. Сенковського на місце Великого князівства Литовського в історії східного слов'янства // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Дніпропетровськ, 2004. С. 58–64 || d54.

 • Василенко В.О. Про деякі проблеми політичної історії Великого князівства Литовського у світлі сучасних історіографічних тенденцій // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Т. 2. Київ, 2013. С. 263–272. Русь

 • Василенко В.О. «Руське питання» та внутрішньополітична боротьба у Великому Князівстві Литовському часів Альґірдаса і Йоґайли (до 1385 р.) у східнослов’янських історіографіях ХІХ – першої третини ХХ ст. // Гуманітарний журнал. 2009. № 1–2 (40–41). С. 3–26.

 • Василенко В.О. Східнослов’янська литуаністика: від «практичної iсторії» до критичних студій // Український гуманітарний огляд. Вип. 12. 2006. С. 9–36.

 • Василенко Н.П. Очерки по истории Западной Руси и Украины. Киев, 1916. – 589 с || d67. казаки

 • Василенок С.И. Фольклор и литература Белоруссии эпохи феодализма (XIV–XVIII вв.). М., 1961.

 • Васильев Б.Г. Личное письмо фресок Спасо-Преображенского собора XII в. Евфросиньевского монастыря Полоцка // Гiсторыя i археалогiя Полацка i Полацкай зямлi. Матэрыялы V Мiжнароднай навуковай канферэнцыi (24–25 кастрычнiка 2007 г.). Полацк, 2009. С. 41–58.

 • Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. М., 1999.

 • Васильевский В. Переход Гедимина в католичество // ЖМНП. 1872. № 1.

 • Васильевский В.Г. Где находился виленский Кривой замок // Труды Девятого археологического съезда в Вильне. 1893. Т. 2. М., 1897. Протоколы, с. 120–122.

 • Василяускене А.В. Списки второго Литовского Статута на старобелорусском языке (палеография, хронология, дипломатика): автореферат дис.... кандидата истор. наук: 07.00.02 / Вильн. ун-т. Вильнюс, 1990.

 • Васілеўскі П. «...па значнасці саступае толькі крыжу Еўфрасінні Полацкай», альбо Тэхналогія сенсацыі // Народная Воля. 23 лютага 2006 г. [Пояс Витовта].

 • Васіховська Н. Повсякденне життя києво-печерських монахів і пам'ятники давньоруської літератури // Український історичний збірник. Вип. 10. Київ, 2007. С. 38–46.

 • Васьков М.Ю. Очерки по истории Литвы: (Языческий период). М., 2003.

 • Васюк Г., Карев Д. Правячыя колы Рэчы Паспалітай і праваслаўнае насельніцтва дзяржавы ў другой палове XVI–XVIII ст. (навукова-папулярныя нарысы) // Наш радавод. Кн. 8: Беларусы і палякі: дыялог народаў і культур. X–XX ст. Гродна-Беласток, 1999 (2000). С. 192–233.

 • Васюк Г.В., Карев Д.В. Православная церковь в ВКЛ и Польше в XIV–XVIII вв. // Наш радавод. Кн. 3. Ч. 2. Гродна, 1991. С. 203–210.

 • Вахевич Б.А. Западно-русская летопись по списку Румянцевского музея; З Кроиники Великого княжства Литовского и Жомоитского // Записки императорского Одесского общества истории и древностей. Т. 24. 1902. С. 161–224 || d40.

 • Ващук Д. Документи з історії міста Луцька та луцького повіту початку XVI ст. // Український історичний збірник. Вип. 10. Київ, 2007. С. 387–391.

 • Ващук Д. Князь Василь-Костянтин Острозький (за матеріалами 235-ї книги судових справ) // Український історичний збірник. Вип. 11. Київ, 2008. С. 475–478.

 • Ващук Д. Майнові відносини у київській землі у світлі уставних земських грамот (друга половина ХV – перша третина ХVІ ст.) // Український історичний збірник. Вип. 6. Київ, 2004. С. 70–84.

 • Ващук Д. Некоторые вопросы государственно-правового статуса Подольского княжества во второй половине XIV в. // Lietuvos statutas: Temidės ir Klėjos teritorijos: straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. С. 77–93.

 • Ващук Д. Подільське князівство за часів князів Коріатовичів: невідомий рукопис Ю. Сіцінського // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. Київ, 2003. С. 916–940 || d56a.

 • Ващук Д. Порівняльний аналіз привілеїв литовським євреям та уставних земських грамот Київщини і Волині (друга половина ХV – перша третина ХVІ ст.) // Український історичний збірник. Вип. 5. Київ, 2003. С. 43–54.

 • Ващук Д. Судовий процес та його функціонування в Київській землі в другій половині XV – першій третині XVI ст. (аналіз статей уставних земських грамот) // Український історичний збірник. Вип. 7. Київ, 2004. С. 69–94.

 • Ващук Д. Судочинство Волинської землі другої половини XV – першої третини XVI ст.: до питання реалізації норм уставних земських грамот // Український історичний збірник. Вип. 8. Київ, 2005. С. 54–63.

 • Ващук Д.П. Вплив обласних привілеїв Київщини та Волині на формування Першого Литовського Статуту // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). Вип. 4. К., 2004. С. 177–194.

 • Ващук Д.П. Деякі аспекти системи оподаткування у Київській землі (друга половина XV – перша третина XVI ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Т. 14: На пошану академіка І.С. Винокура. Кам’янець-Подільський, 2005. С. 149–160.

 • Ващук Д.П. Обласнi привiлеї Волинi та Київщини: ґенеза i функцiонування в другiй половинi XV – першiй третинi XVI ст. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. К., 2005.

 • Ващук Д.П. Обласні привілеї Київщини та Волині: проблема походження, датування та характеру (XV – поч. XVI ст.) // Український історичний журнал. 2004, № 1. С. 90–101.

 • Ващук Д.П. Рецепция норм Русской Правды в памятниках права Великого княжества Литовского (на материалах областных привилеев 2-й половины XV в.) // Тезисы Международной научной конференции „Литва эпохи Миндаугаса и ее соседи: исторические и культурные связи и параллели” 11–12 декабря 2003 г. М., 2003. С. 13–15.

 • Введение христианства на Руси / Отв. ред. А.Д. Сухов. М., 1987 || d49.

 • Великая хроника о Польше, Руси и их соседях в XI–XIII вв. М., 1987 || d16.

 • Великие Минеи Четии. Апрель. Тетрадь 1. Дни 1–8. Москва, 1910 || d68 (оп. рукописей).

 • Великие Минеи Четии. Апрель. Тетрадь 2. Дни 8–21. Москва, 1912 || d68 (оп. рукописей).

 • Великие Минеи Четии. Апрель. Тетрадь 3. Дни 22–30. Москва, 1915 || d68 (оп. рукописей).

 • Великие Минеи Четии. Январь. Тетрадь 1. Дни 1–6. Москва, 1910 || d68 (оп. рукописей).

 • Великие Минеи Четии. Январь. Тетрадь 2. Дни 6–11. Москва, 1914 || d68 (оп. рукописей).

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием]. Иосиф, архимандрит. Подробное оглавление Великих Четиих Миней всероссийского митрополита Макария, хранящихся в Московской Патриаршей (ныне Синодальной) библиотеке. СПб., 1892 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. I. Сентябрь, дни 1–13 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1868 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. II. Сентябрь, дни 14–24 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1869 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. III. Сентябрь, дни 25–30 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1883 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Указатели к выпускам I, II, III. Сентябрь, дни 1–30 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1889 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. IV. Октябрь, дни 1–3 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1870 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. V. Октябрь, дни 4–18 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1874 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. VI. Октябрь, дни 19–31 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1880 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. VII. Ноябрь, дни 1–12 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1897 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. VII. Ноябрь, день 11. Приложение. Преподобного Феодора Студита Большой Катехизис. Кн. 2 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1904 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. VIII. Ноябрь, дни 13–15 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1899 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Ноябрь. Вып. IX. Часть 1, тетрадь I. День 16 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1910 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. IX. Часть 1, тетрадь II. Ноябрь, дни 16–17 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1911 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. IX. Часть 1, тетрадь III (с общими к 1-й части IX выпуска введением и оглавлением). Ноябрь, дни 17–22 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1914 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. IX. Часть 2, тетрадь I. Ноябрь, дни 23–25 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1917 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. X. Декабрь, дни 1–5 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1901 || d40.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. XI. Декабрь, дни 6–17 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1904 || d40.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. XII. Декабрь, дни 18–23 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1907 || d40.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. XIII. Тетрадь 1. Декабрь, день 24 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1910 || d40.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. XIII. Тетрадь 2. Декабрь, дни 25–31 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1912 || d40.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. XIV. Тетрадь 1. Декабрь, день 31 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1914 || d40.

 • Великий A. З літопису християнської України. T. 1. Рим, 1968. – 277 с.

 • Великий А.Г. Проблема коронації Данила Романовича // Analecta ordinis S.Basilii Magni. Vol. 2 (8). Fasc. 1–2. Romae, 1954. C. 95–104.

 • Великий князь Владимир Мономах / Подг. А.Ю. Карпов. М.: Русский мир, 2006. – 464 с., ил || d34 (фрагм.)

 • Великий Новгород в иностранных сочинениях XV – начала XX века / Сост. Г.М. Коваленко. Новгород, 2002.

 • Великий Новгород. История и культура IX–XVII веков. Энциклопедический словарь. СПб., 2007 || d61.

 • Великое прошлое: Труды научной конференции, посвященной 750-летию Тверского княжества и 725-летию Тверской епархии. Тверь, 1998.

 • Великою ласкою: Францишек Скорина в традициях славянского просветительства. Материалы научной конференции, посвященной 500-летию Ф. Скорины / Отв. ред. А.К. Кавко. М., 1994.

 • Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 1. СПб., 1863.

 • Велюс Г. Могильник XIII–XIV вв. в Кернаве (Кривейкишкис): этническая принадлежность погребенных // Археология и история Литвы и северо-запада России в Средневековье. Доклады российско-литовского семинара. Вильнюс, 28–30 марта 2011 г. Вильнюс, 2013. С. 59–79 || d70a.

 • Верашчака Ю. Аб найменьнях «Гуды», «Крывічы», «Русь» // Крывіч. 1923, № 1. C. 23–24.

 • Вергей В.В. Раннеславянское поселение Струга I на нижней Горыни // Archaeoslavica. 1993, № 2.

 • Веремейчик А.Е. Образование Несвижской ординации // Научные стремления – 2011. Сборник материалов II Международной научно-практической конференции молодых ученых (14–18 ноября 2011 года). Т. 2. Мн., 2011. С. 35–38 || d61.

 • Верещинский В. Литовский статут // Еженед. прибавл. к Русскому инвалиду. 1864, № 27. С. 2–4.

 • Вернер Й. К вопросу о происхождении и распространении антов и склавенов // Советская археология. 1972, № 3.

 • Вернікоўская А. Супраціў праваслаўнага насельніцтва Полацкай епархіі ўвядзенню уніі // Беларускі гістарычны агляд. Т. 8. Сш. 1–2 (14–15). 2001. С. 25–54.

 • Веселовский А.Н. Из истории древних германских и славянских передвижений. – Рец. на кн.: Браун О. Разыскания в области гото-славянских отношений. – СПб., 1899 // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 5, кн. 1. СПб., 1900.

 • Веселовский А.Н. Из истории романа и повести // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Т. 44, № 3. СПб., 1888 || d31.

 • Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Т. 46. СПб., 1890 || d34 (фрагм.).

 • Веселовский А.Н. Русские и вильтины в саге о Тидреке Бернском (Веронском) // Известия отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Т. 11, кн. 3. СПб., 1906.

 • Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1976.

 • Веселовский С.Б. Исследование по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969.

 • Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963.

 • Веселовский С.Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси // Исторические Записки. Т. 22. 1947. С. 113–117.

 • Веселовский С.Б. Приказный строй управления Московским государством. К., 1912.

 • Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. Т. 1. М. – Л., 1947.

 • Вестник археологии и истории || d68 (вып. 1–5).

 • Вестник Белорусского Экзархата. Т. 1. Благоверный князь Острожский: Сборник статей участников Шестых Минских Епархиальных научно-богословских Чтений, посвященных 390-летию памяти князя К.К. Острожского. Мн., 1998.

 • Вестник Западной России. 1862–1870 || d69.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 1. Июль. Киев, 1862 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 1. Сентябрь. Киев, 1862 || d59.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 2. Август. Киев, 1862 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 2. Октябрь. Киев, 1862 || Сайт: Google. || d33.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 2. Декабрь. Киев, 1862 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 3. Февраль. Киев, 1863 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 3. Март. Киев, 1863 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 1. Август. Киев, 1863 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 1. Сентябрь. Киев, 1863 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 2. Октябрь. Киев, 1863 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 2. Ноябрь. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 2. Декабрь. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 3. Январь. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 3. Февраль. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 3. Март. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 4. Апрель. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 1. Июль. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 1. Август. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 1. Октябрь. Вильна, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 2. Декабрь. Вильна, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 2. Январь. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 3. Апрель. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 3. Май. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 3. Июнь. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год четвертый. 1865/1866. Кн. 1. Т. 1. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год четвертый. 1865/1866. Кн. 4. Т. 2. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год четвертый. 1865/1866. Кн. 5. Т. 2. Вильна, 1866 || d56

 • Вестник Западной России. Год четвертый. 1866. Кн. 7. Т. 3. Вильна, 1866 || d56

 • Вестник Западной России. Год четвертый. 1865/1866. Кн. 10. Т. 4. Вильна, 1866 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год пятый. 1867. Кн. 1. Т. 1. Вильна, 1867 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год пятый. 1867. Кн. 4. Т. 2. Вильна, 1867 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год пятый. 1867. Кн. 7. Т. 1. Вильна, 1867 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год пятый. 1867. Кн. 9. Т. 3. Вильна, 1867 || d38.

 • Вестник Западной России. Год пятый. 1867. Кн. 10. Т. 4. Вильна, 1867 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год шестой. 1868. Кн. 7. Т. 3. Вильна, 1868 || Сайт: Google-USA.

 • Вестник Западной России. Год шестой. 1868. Кн. 12. Т. 5. Вильна, 1869 || Сайт: Google-USA.

 • Вестник Западной России. Год седьмой. 1869. Кн. 1. Вильна, 1869 || Сайт: Google-USA. || d31.

 • Весялкоўскі Ю. Нарысы па гісторыі Беларусі. Лондон; Беласток: Б.в., 2002. – 709 с.

 • Вечерко Ф. Слуцкое народное Преображенское братство // Минские епархиальные ведомости. 1911. № 1. С. 10–20.

 • Вешняков В. Панцырные бояре // Архив исторических и практических сведений. 1860–1861. Кн. IV. 1862. Отд. I, с. 79–94.

 • Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989.

 • Вздорнов Г. Исследование о Киевской Псалтири. М., 1978.

 • Видугирис А.Ю., Климчук Ф.Д. Некоторые вопросы этноязыковых процессов на балто-восточнославянском пограничье // Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. М., 1978.

 • Византия. Средиземноморье. Славянский мир. М., 1991 || d68.

 • Візіты уніяцкіх цэркваў Мінскага і Навагрудскага сабораў 1680–1682 гг. Зборнік дакументаў / Склад. Д.В. Лісейчыкаў. Мн., 2009 || d62.

 • Виймар П. Крестовые походы: миф и реальность священной войны / Пер. Д.А.Журавлевой. СПб.: Евразия, 2003.

 • Виленская губерния. О некоторых трудах по исследованию Виленского края и его истории. Вильно, 1898.

 • Виленское православное братство // Христ. Чтение. 1862, II. (И отдельный оттиск).

 • Вилимас Д. Михалон Литвин и Федор Евлашевский – два взгляда на реформу судов Великого Княжества Литовского 1564–1566 гг. // Наш радавод. Кн. 7. Гродна, 1998. С. 214–218.

 • Вилимас Д., Шмигельските-Стукене Р. Основные достижения историографии Литвы последнего десятилетия в исследовании проблем Великого княжества Литовского (XIII–XVIII вв.): краткий обзор // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала «Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003», Гродна (16–18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Вилинбахов В.Б., Мурьянов М.Ф. Новый факт знакомства Руси с огнестрельным оружием // Вопросы истории. 1960. № 8.

 • Вилинский С.Г. Послания старца Артемия (XVI века). Одесса, 1906.

 • Вілкул Т.Л. Літопис і хронограф. Студії з текстології домонгольського київського літописання. Київ, 2015 || d70.

 • Вілкул Т.Л. Постриження князя Войшелка: політика князя Данила і стратегії літописців // Княжа доба. Історія і культура. Вип. 2. Львів, 2008. С. 123–130 || d40.

 • Вилкул Т.Л. Создание Совия: работа составителя Иудейского хронографа (XIII в.) // Istorijos šaltinių tyrimai. T. 2. Vilnius, 2010. P. 11–32.

 • Вильна и окрестности. Путеводитель и историческая справочная книжка. Вильна, 1883.

 • Вінниченко О.О. Князі і некнязі: про князівський титул Єловицьких // Український історичний журнал. 2009, № 5 (488). С. 47–65 || d44.

 • Виноградов А.А. Православные святыни г. Вильна. Вильна, 1906.

 • Виноградов А.А. Путеводитель по городу Вильне и его окрестностям. Со многими рисунками и новейшим планом, составленным по высочайше конфирмованному. В 2-х частях. Вильна, 1908.

 • Виноградов Г.Н. Анализ документальных источников по истории цехового ремесла Украины XVI – первой половины XVII вв.: Автореф. дис. д-ра ист. наук. Днепропетровск, 1989.

 • Виноградов И. Львовское ставропигиальное братство и его деятельность в защиту православия в XVI в. до насильственного введения унии в западнорусском крае // Волынские епархиальные ведомости. – 1867, № 13. – С. 303–316; № 15. – С. 393–406; № 19. – С. 543–560.

 • Виноградов Л. Гомель. Его прошлое и настоящее. 1142–1900 гг. М., 1900.

 • Виноградов Н.Я. Исторический очерк древнерусского сельского прихода. Тамбов, 1868.

 • Винокур І., Горішній П. Бакота: столиця давньоруського Пониззя. Кам’янець-Подільський, 1994.

 • Винокур І., Петров М. До початку історії Кам'янця-Подільського // Mappa mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича за нагоди його 70-річчя. Львів – Київ – Нью-Йорк, 1996. С. 113–135.

 • Винокур І., Петров М. Про час заснування Кам'янця-Подільського: дискусійний аспект // Краєзнавство. 1999, № 1–4. С. 10–23 || d69. Каменец-Подольский

 • Вирський Д. Велике князівство Литовське як історичний досвід: випадок України // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала «Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003», Гродна (16–18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Вирський Д. Українське Подніпров'є в С. Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585) // Історико-географічні дослідження в Україні: Зб. наук. прац. Вип. 11. 2009. С. 19–35 || d69.

 • Висоцький С.О. Граффіті та спорудження Київської Софії // Український Історичний Журнал. 1966. № 7. С. 103–106.

 • Висоцький С.О. Декілька зауважень до «Нотаток про давні київські граффіті» // Археологія. 1998. № 3. С. 130–134.

 • Витебская губерния: Историко-географический и статистический обзор. Сост. по программе и под редакцией Б.М. Долгорукого. Вып. 1. История. Природа. Народонаселение. Просвещение. Витебск, 1890.

 • Витебская старина. Т. 1 / Сост. и издал А. Сапунов. Витебск, 1883 || d49.

 • Витебская старина. Т. 5. Материалы для истории Полоцкой епархии. Ч. 1 / Сост. и издал А. Сапунов. Витебск, 1888 || d45.

 • Віцебскія старажытнасці. Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю знаходкі берасцяной граматы ў Віцебску і 150-годдзю з дня нараджэння А. Р. Брадоўскага. Віцебск, 22–23 кастрычніка 2009 г. Мн., 2010 || d64. Витебск, Полоцк, Браслав, Копысь, замки, таможня, археология, регионы, оружие, Статут

 • Віцько Д.В. Silva rerum Стафана Яна Слізня XVII–XVIII стст. з успамінамі Аляксандра Слізня за 1561–1649 гг. (са збораў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) // Здабыткі. Дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 11. Мн., 2009. С. 62–88.

 • Віцязь С. Заходнебалцкая антрапанімія па матэрыялах XIV–XVI стст. кніг запісаў Метрыкі ВКЛ // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 11–12 лістапада 2003 г.). Мн., 2005. С. 144–158.

 • Віцязь С. Поліэтнічная (індаеўрапейская) канцэпцыя этнагенезу беларусаў і яго перыядызацыя // Беларусіка – Albaruthenica. Кн. 21. Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый» (Мінск, 21–25 мая, 4–7 снеж. 2000 г.) / Рэдкал.: В. Скалабан (гал. рэд.) і інш. Мн., 2001. С. 28–33 || d35.

 • Віцязь С.П. Звесткі пісьмовых крыніц аб пражыванні яцвягаў на тэрыторыі Беларусі // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 5. Мн., 2004. С. 95–104.

 • Віцязь С.П. Помнікі яцвягаў перыяду ранняга Сярэдневякоўя ў Верхнім Панямонні // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук. Серыя гуманітарных навук. 2009, № 2. С. 44–54 || d62.

 • Віцязь С.П. Унікальная храналагічная адзнака ў дакуменце вялікага князя Альгерда // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3. Мн., 2002. С. 99–101.

 • Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. Мн., 2004.

 • Вішнеўскі А.Ф., Саракавік І.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Некаторыя пытанні і адказы. Мн.: ЗАТ «Веды», 1997. – 108 с.

 • Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права ў Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Мн., 1998.

 • Вишневский А.Ф. Туров: ист.-экон. очерк. Минск: Беларусь, 1980.

 • Вкладная запись Григория Дружиловича на пять крестьян и хлебную ругу для витебского Богородицкого монастыря. 1406 г. // Вестник Юго-западной и Западной России, 1862/63, т. I, сент., отд. I, с. 140–146.

 • Владимиров П.В. Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык. СПб., 1888.

 • Владимиров П.В. Житие св. Алексея человека Божия в западнорусском списке конца XVII [sic!] века // Журнал Министерства народного просвещения, 1887, октябрь /10/.

 • Владимиров П.В. Научное изучение белорусского наречия за последние десять лет: (1886–1896) // Университетские известия. 1898. № 5. [Кіеўскіе].

 • Владимиров П.В. Обзор южнорусских и западнорусских памятников письменности от XI до XVII ст. Киев, 1890. [Чтения в Историч. обществе Нестора-летописца, кн. 4].

 • Владимирский-Буданов М.Ф. (Рец.) Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской. Витебск, 1871–1875. Томы I–VI. Киев, 1877. [Оттиск из «Университетских известий» за 1877 г.].

 • Владимирский-Буданов М.Ф. (Рец.) Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской. Витебск, 1876–1877. Томы VII–VIII. Киев, 1878. [Оттиск из «Университетских известий» за 1878 г.].

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Крестьянское землевладение в Западной России до половины XVI в. // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. Кн. 7. Киев, 1892.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Немецкое право в Польше и Литве // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1868. № 8. С. 467–554; № 9. С. 720–806; № 11. С. 519–586; № 12. С. 772–833.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Немецкое право в Польше и Литве. СПб., 1868.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. К., 1886.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Очерки по истории Литовского государства. Киев, 1889.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Очерки по истории литовско-русского права. Ч. 1–2. Киев, 1889–1890.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Поместное право в древнюю эпоху Литовско-Русского государства // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. Кн. 3. Киев, 1889.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Русская правда. Киев, 1911 [Оттиск из «Унив. известий»].

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 1. 1-е изд. Ярославль, 1872–1875; 2-е изд. Киев, 1876; 3-е изд. Киев, 1885; 4-е изд. СПб. – Киев, 1889; 5-е изд. СПб. – Киев, 1899.

 • Владимирцов Б.Я. Чингис-хан. Пг., 1922.

 • Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. Т. 1–4. К., 1998.

 • Власт (В. Ластоўскі). Кароткая гісторыя Беларусі. Вільня, 1910. – 106 с.

 • Власьев Г.А. Князья Острожские и Друцкие // Изв. генеалог. об-ва. Вып. 4. СПб., 1911. С. 14–28.

 • Власьев Г.А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий. СПб., 1906. Т. 1, вып. 1. – 565 с.; т. 1, вып. 2. – 544 с.; т. 1, вып. 3. – 602 с.; Пг., 1918. Т. 2, вып. 1. – 575 с.

 • Власьев Г.А. Происхождение князей Острожских // Зап. имп. генеалог. об-ва. Т. 2. 1906. С. 347–354.

 • Вновь найденные данные для истории пения в России // Москвитянин. 1846. № 6. С. 173–174.

 • Внуковіч Ю.І. Літоўцы Беларусі. Этналагічнае даследаванне. Мн., 2010 || d64. этногенез, Литва

 • Водов В.А. Новгород и Флорентийская уния // Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В.Т. Пашуто / Под ред. Е.А. Мельниковой, Т. Н. Джаксон. М., 1999. С. 42–46.

 • Водовозов Н.В. Повесть о битве на реке Калке // Уч. зап. Московского гор. пед. ин-та им. В.М.Потемкина. Т. 67. Вып. 6. 1957. С. 59–67.

 • Воєнна історія. № 4 (58), 2011 || d63 (номер по Синеводской битве).

 • Вознесенский А.В. Сведения и заметки о кириллических печатных книгах. 1. Малая подорожная книжка Франциска Скорины // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 50. СПб., 1999. С. 337–341.

 • Вознесенский А.В. Служебная Псалтирь в восточнославянском книгопечатании XVI–XVIII вв. // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 50. СПб., 1999. С. 215–219.

 • Возняк М.С. Історія української літератури. Т. 2, ч. 1. Львів, 1921.

 • Войнар М.М. Корона Данила в правно-політичній структурі Сходу // Analecta ordinis S.Basilii Magni. Vol.2 (8). Fasc. 1–2. Romae, 1954. C. 105–118.

 • Воинские повести Древней Руси. Л., 1985 || d41.

 • Воинские повести Древней Руси. М. – Л., 1949.

 • Войтович Л.В. «Дали йому замок Степань...» // Літопис Червоної Калини. 1993. № 10–12. С. 30–33.

 • Войтович Л.В. Белзькі князі // Київ. 1991. № 5. С. 149–150.

 • Войтович Л.В. Болохівські князі // Київ. 1991. № 6. C. 158–159.

 • Войтович Л.В. Галицький князь Лев Данилович і його потомство // Київ. 1991. № 4. С. 157–158.

 • Войтович Л.В. Галицько-Волинські етюди. Біла Церква, 2011 || d64.

 • Войтович Л.В. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. К., 1992. – 199 с.

 • Войтович Л.В. Генеалогія династії Рюриковичів. К., 1990.

 • Войтович Л.В. Етапи політичної історії Волині XIV–XV ст. Державність. Васалітет. Інкорпорація // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Т. 5. Історичні та філологічні розвідки, присв. 60-річчю акад. Я.Ісаєвича. Львів, 1998. С. 153–168.

 • Войтович Л.В. Етнотериторіальна підоснова формування удільних князівств Волинської землі // Волино-Подільські археологічні студії. Т. 1. Пам'яті І.К. Свєшнікова (1915–1995). Львів, 1998. С. 286–295.

 • Войтович Л.В. Заключительный этап борьбы за «Королевство Руси» // Вестник Удмуртского университета. История и филология. 2012. Вып. 3. С. 10–15 || d60.

 • Войтович Л.В. Київські князі з путивльської династії // Київ. 1991. № 8. С. 149–150.

 • Войтович Л.В. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква, 2006 || d50.

 • Войтович Л.В. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів, 2000.

 • Войтович Л.В. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Автореф. дис.... докт. іст. наук. Львів, 2001.

 • Войтович Л.В. Князь Лев Данилович. Львів, 2012 || d64.

 • Войтович Л.В. Родина князів Корятовичів // Срібна земля. № 47 (60). 20.XI.1993. C. 11.

 • Войтович Л.В. Родина князів Острозьких // Записки НТШ. Т. 231. 1996. С. 355–367.

 • Войтович Л.В. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII–XVI ст. Львів, 1996 || d56a (фрагм.)

 • Войтович Л.В. Формування кримськотатарського народу. Вступ до етногенезу. Біла Церква, 2009 || d58.

 • Войтович М. Реализация принципов автоматического построения указателей по электронному тексту источника на материале переписей войска ВКЛ XVI в. // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 11–12 лістапада 2003 г.). Мн., 2005. С. 50–62.

 • Волиньскі грамоти XVI ст. / Упор. В.Б. Задорожний, А.М. Матвієнко. Київ, 1995 || d51.

 • Волкайте-Куликаускене Р.К. Образование литовской народности // Советская Этнография. 1979. № 3. С. 45–98.

 • Волкаў М. Абарончыя храмы ВКЛ: меркаванне аб паходжанні тыпа // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2009 рік. Книга II. Львів, 2009. С. 385–391 || d61.

 • Волкаў М. Архітэктура Старога замка часоў Вітаўта ў Гародні // Беларускі гістарычны часопіс. 2014, № 2. С. 17–34 || d69. Гродно

 • Волкаў М., Кушнярэвіч А. Замкі тыпу кастэль Вялікага Княства Літоўскага ў архітэктурным кантэксце // Беларускі гістарычны часопіс. 2011, № 2. С. 13–21. замки

 • Волкаў М.А., Голубеў В. Рэчыца ў часы Вялікага Княства Літоўскага // Беларускі гістарычны часопіс. 2014, № 5. С. 3–17. Речица

 • Волков В. Войны и войска Московского государства. М., 2004.

 • Волков В.А. Войны Московской Руси конца XV–XVI вв. Москва, 2001.

 • Волков В.Г. Все ли Рюриковичи происходят от одного предка? Происхождение Рюрика и Гедимина в свете последних генетических исследований // Генеалогия допетровского времени: источниковедение, методология, исследования. СПб., 2012. С. 11–40 || d60.

 • Волконская Е.Г. Род князей Волконских. СПб., 1900. – 235 с.

 • Володимирський гродський суд. Подокументальні описи актових книг. Вип. 1. Справи 1–5. 1566–1570 роки / Укл. Г. Сергійчук. К., 2002 || d24; d24a.

 • Володихин Д.М. (Рец.). Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского. Очерки истории общины, сословий, государственности (до начала XVI в.). СПб, 1993 // Вопросы истории. 1995. № 8. С. 165–167.

 • Володихин Д.М. «Полоцкий летописец» и процессы, происходящие в современной белорусской исторической науке // Проблемы политической истории и историографии / Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1994. С. 167–169.

 • Володихин Д.М. Еще раз о княжеской власти в средневековом Полоцке // Вопросы истории. 2000. № 4–5. С. 173–175.

 • Володихин Д.М. Лебедевская летопись о взятии Полоцка войсками Ивана IV в 1563 г.: Вопросы атрибуции // Вестник МГУ. История. Серия 8. 1995. № 1. С. 49–62.

 • Володихин Д.М. Основные проблемы современной белорусской исторической литературы по средневековому периоду // Проблемы политической истории и историографии / Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1994. С. 137–150.

 • Володихин Д.М. Повесть в камне (Граффити на стенах Спасского собора Спасо-Ефросиньева монастыря в Полоцке) // Полоцкий летописец. Полоцк, 1993. № 1 (2). С. 65–66.

 • Володихин Д.М. Современная профессиональная периодика по истории русского средневековья // Русское средневековье. 1998 г.: Международные отношения. М., 1999. С. 129–136.

 • Володихин Д.М. Спорные вопросы истории Белой Руси: Статьи. Полоцк, 1997.

 • Волости и важнейшие селения европейской России. Вып. 5. Губернии Литовской и Белорусской областей. СПб., 1886.

 • Волощук М. Problem tytularnego konfliktu monarchów Węgier i Polski o ziemię Halicką w końcu XIV w. // Jogailos ir Vytauto laikai: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms. Kaunas, 2011. С. 149–156 || d65. политика, Венгрия, Польша, титул, Галиция

 • Волощук М. Вплив Золотої Орди на еволюцію русько-угорських військово-політичних взаємин останньої чверті ХІІІ ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». Вип.13. К., 2007. С.23–30 || d65. Золотая Орда, Венгрия, Русь, политика

 • Волощук М. Походы Лайоша Анжуйского против Литвы в польской историографии XIX – начала XXI вв. // Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje. Mokslinių straipsnių rinkinys. Šiauliai, 2007. С. 303–318 || d65. политика, Литва, Венгрия, Польша, войны, Людовик

 • Волощук М. Проблема васальної залежності Дмитра Детька від угорського короля Людовика I // Княжа доба: історія і культура. Вип. 6. Львів, 2012. С. 269–279 || d65. политика, Венгрия, Польша, Волынь, Дедко, Людовик

 • Волощук М. Проблема васальної підлеглості князів Ігоревичів чернігівських від угорського короля Ендре ІІ: джерела, історіографія, постановка проблеми // Український історичний збірник. Вип. 11. Київ, 2008. С. 17–25.

 • Вольскі В. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры эпохі феадалізма. Мн., 1958.

 • Вольтер Э. Где искать землю Нальщанскую Ипатьевской летописи // ЖМНП. 1900. Май – июнь. С. 195–201.

 • Вольтер Э. Город Мендовга, или Где искать Летовию ХIII века? СПб., 1910. Миндовг

 • Вольтер Э. Литовский катехизис Н. Даукши. СПб., 1886. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 406–407].

 • Вольтер Э. Об этнографической поездке по Литве и Жмуди. СПб., 1887. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 406–407].

 • Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. Методология и историография. М., 1976.

 • Воранава Л. Беларуская дзяржава вярнула «пояс Вітаўта» // Народная Воля. 28 снежня 2006 года.

 • Воронин В.А. Княжение Ольгерда в Витебске // Ukraina Lithuanica. Студії з історії Великого князівства Литовського. Т. 2. Київ, 2013. С. 21–38.

 • Воронин В.А. Московские писцовые книги Белорусского Подвиння: исторический источник на границе мира и войны // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytes istorijos šaltiniai: Faktas. Kontekstas. Interpretacija. Vilnius, 2007. P. 315–328.

 • Воронин Н.Н. Древнее Гродно (по материалам археологических раскопок 1932–1949 гг.). М., 1954 [МИА, № 41] || d56.

 • Воронин Н.Н. У истоков русского национального зодчества // Ежегодник Института истории искусств, 1952. М., 1952. С. 257–316.

 • Воронин Н.Н., Лазарев В.Н. Искусство западнорусских княжеств // История русского искусства. М., 1953. Т. 1. С. 303–329.

 • Воронова Е.М. Житие Евфросинии Полоцкой // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. XI – первая половина XIV в. Ленинград, 1987. С. 147–148.

 • Воскресенский Г. Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по сто двенадцати рукописям Евангелия XI–XVI вв. М., 1896 || d32.

 • Воспоминания о древнем православии Западной Руси. М., 1876.

 • Востоков А. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842 || d38; d42.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. X Чтения к 80-летию В.Т. Пашуто. Москва, 15–17 апреля 1998 г. Материалы к конференции. М., 1998 || d61.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его источник: восприятие, отношение, интерпретация. XXI Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 14–17 апреля 2009 г. Материалы конференции. М., 2009 || d57.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его текст. XV Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 15–17 апреля 2003 г. Материалы конференции. М., 2003 || d38; d42.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Генеалогия как форма исторической памяти. XIII Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 11–13 апреля 2001 г. Материалы конференции / Отв. ред. Е.А. Мельникова. М., 2001 || d61.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Доклады международной научной конференции, посвященной 75-летию профессора Э.М. Загорульского и 30-летию кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ. Минск, 16 января 2004 г. Мн., 2004 || d58; d61.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Древняя Русь в системе этнополитических и культурных связей. Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 18–20 апреля 1994 г. Тезисы докладов. М., 1994 || d38

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Миграции, расселение, война как факторы политогенеза. XXIV Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 18–20 апреля 2012 г. Материалы конференции. М., 2012 || d61.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Мнимые реальности в античной и средневековой историографии. XIV Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 17–19 апреля 2002 г. Материалы конференции. М., 2002 || d61.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Политическая структура древнерусского государства. VIII Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 17–19 апреля 1996 г. Тезисы докладов. М., 1996 || d38

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Политические институты и верховная власть. XIX Чтения памяти В.Т. Пашуто. Материалы конференции, Москва, 16–18 апреля 2007 г. М., 2007 || d41; d42.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Ранние государства Европы и Азии: проблемы политогенеза. XXIII Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 19–21 апреля 2011 г. Материалы конференции. М., 2011 || d57.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Сборник статей. М., 1978 || d41

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Спорные проблемы истории. Чтения памяти В.Т. Пашуто: Тезисы докладов / Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1993.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Трансконтинентальные и локальные пути как социальнокультурный феномен. XX Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 16–18 апреля 2008 г. Материалы конференции. М., 2008 || d57.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Язычество, христианство, церковь. Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 20–22 февраля 1995 г. Тезисы докладов. М., 1995 || d37.

 • Восьмой съезд археологический в Москве. 8 января 1890 года. М., 1889 || d67.

 • Временник Императорского московского общества истории и древностей российских. Вып. 1–3. СПб., 1849.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 10. М., 1851 || d37.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 12. М., 1852.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 15. М., 1852.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 18. М., 1854.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 20. М., 1854.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 21. М., 1855.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 22. М., 1855.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 23. М., 1855 || d27 (Статут 1566 г.).

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 24. М., 1856.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 25. М., 1857.

 • Врублевский А. Сведения о Руси, встречающиеся в хронике польского летописца Мартина Галла // Университетские известия. К., 1878. № 9. Прибавления. С. 41–58.

 • Врублеўскі Ю.У. Працы беларускіх савецкіх даследчыкаў па гістарыяграфіі гісторыі гарадоў Беларусі ў эпоху феадалізму // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. 2009, № 1 (59). С. 13–16.

 • Всеподданнейший отчет министра народного просвещения о трудах Археографической комиссии // ЖМНП. 1860. Ч. 105. № 1 (январь). С. 51–58.

 • В-ский А. О мерах папистов к введению унии в Юго-западной Руси // Вестник Юго-западной и Западной России, 1862/63, т. III, март, отд. II, с. 143–152; т. IV, апрель, с. 1–13.

 • Второе приложение к программе Шестого Археологического съезда в Одессе. Одесса, 1884 || d67. археология

 • Второе хождение Трифона Коробейникова // ЧИОИДР. 1887, кн. 1.

 • Выпис з книг справ судов головных трибунальных, отправованых у Вильни лета божего нарождения тысяща пятьсот девятдесятого, месяца июня 26 дня // ЧИОИДР, 1859, кн. III, июль – сент., отд. III, с. 23–28.

 • Выписка из посольских книг» о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1497–1572 гг. / Подг. к печати Б.Н.Морозов; под ред. С.О.Шмидта. Москва-Варшава, 1997. (Серия «Памятники истории Восточной Европы. Источники XV–XVII вв. Т. 2» = Monumenta historica res gestas Europae Orientalis illustrantia. Fontes XV–XVII saec. Vol. 2.).

 • Выписка из протоколов заседаний Археографической комиссии. Заседание 22 марта // ЖМНП. 1837. Ч. 14. № 4 (апрель). С. 93–110 || d23.

 • Выписка из протоколов заседаний Археографической комиссии. Заседания 10, 24 мая // ЖМНП. 1837. Ч. 14. № 6 (июнь). С. 408–414 || d23.

 • Высоцкая Н. Роль белорусской иконописи в развитии христианского искусства // Беларусіка – Albaruthenica. Кн. 21. Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый» (Мінск, 21–25 мая, 4–7 снеж. 2000 г.) / Рэдкал.: В. Скалабан (гал. рэд.) і інш. Мн., 2001. С. 282–292 || d35.

 • Высоцкая Н.Ф. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі ХІІ–ХVІІІ стст. Мн., 1984.

 • Высоцкий С.А. Древнерусские граффити Софии Киевской // Нумизматика и эпиграфика. Т. 3. М., 1962. С. 147–182.

 • Высоцкий С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской. XI–XIV вв. Вып. 1. Киев, 1966 || d65. источники, граффити, Русь

 • Высоцкий С.А. Киевские граффити XI–XVII вв. К., 1985 || d65. источники, Русь

 • Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской. (По материалам граффити XI–XVII вв.). Киев, 1976 || d65. Русь, источники

 • Вязьмитина М.И. Фракийские элементы в культуре населения городищ Нижнего Днепра // Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М., 1969. [МИА, № 150].

 • Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала «Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003.», Гродна (16–18 мая 2003 г.) / Рэдкал.: С. Каўн (адказ. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Медисонт, 2006. – 544 с || d27; d37.

 • Вялікае княства Літоўскае: Метадалогія і метады даследавання / Пад рэд. С. Каўна. СПб., 2003.

 • Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 3 т. Т. 1. Мінск, 2009 || d69. регионы, карты

 • Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 3 т. Т. 2. Мінск, 2013 || d64. регионы, карты

 • Вяргей В.С. Археалагічная навука ў Беларускай ССР. 1919–1941 гг. Мн., 1992.

 • Вяроўкін–Шэлюта У. Васіль Цяпінскі і род Слушкаў–Цяпінскіх у XVI стагодзьдзі // Годнасьць: Выданьне згуртаваньня беларускае шляхты. 1994. № 1. С. 15–21.

 • Вяртанне. Кн. 2. Зб. арт. і дакл. / Беларус. фонд культуры і інш.; Склад. Тоўсцік А., Яніцкая М.; Прадм. Яніцкай М.; Рэдкал.: Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. Мн., 1994.

 • Вяртанне. Кн. 3. Зб. арт. і дакл. / Беларус. фонд культуры, Камитэт па архівах и справаводству, Нац. б-ка Беларусі і інш.; Склад.: А.Тоўсцік, М.Яніцкая; Рэдкал.: А.Мальдзіс (гал.рэд.) і інш. Мн., 1996.

 • Вяртанне. Кн. 4. Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей: праблемы вяртання і сумеснага выкарыстання (юрыдычныя, навуковыя і маральныя аспекты). Матэрыялы Міжнарод. навук. канферэнцыі. Мінск. 19–20 чэрвеня 1997 г. / Пад рэд. А.Мальдзіса. Мн., 1997.

 • Вяртанне. Кн. 6. Выяўленне, сумеснае выкарыстанне і вяртанне архіўных, бібліятэчных і музейных каштоўнасцей, якія захоўваюцца ў замежных краінах / Пад рэд. А. Мальдзіса (гал. рэд.) і інш. Мн., 1999.

 • Вяртанне. Кн. 7. Нясвіжскія зборы Радзівілаў: іх фарміраванне, гістарычны лёс, цяперашняе месцазнаходжанне і шляхі выкарыстання / Рэдкал.: А. Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. Мн., 2002.

 • Вяртанне: Дакументы і архіўныя матэрыялы па праблемах пошуку і вяртання нацыянальных каштоўнасцей, якія знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь / Беларус. фонд культуры, Нац. навукова-асветны цэнтр імя Ф.Скарыны, Нац. б-ка Беларусі і інш.; Уклад. А.А.Тоўсцік; Рэдкал.: Высоцкая Н.Ф.і інш. Мн., 1992.

 • Вячорка В.Р. Некоторые ареальные особенности фонетического оформления белорусских балтизмов // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов ІІ балто-славянской конференции. М., 1983. С. 8–10.