Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

A | B | C | D – E | F – H | I – K | L – N | O – R | S – T | U – Z | А | Б | В | Г | Д | Е – Ж | З – И | K | Л | М | Н | О – П | Р | С – Т | У – Х | Ц – Я

 • O dawnej Polsce. Dzieje narodu polskiego od czasów najdawniejszych do roku 1795-go. S. l., 1915.

 • O początku i o dawnych królach narodu Wandalów to iest Polaków. Wyiątki wytłumaczone z kroniki Sarnickiego i z Historyi Polskiey Długosza. Warszawa, 1823.

 • O[chmański] J. [Rec.] Šaluga R. Bychovco kronika // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. Ser. A, 1 (6). Vilnius, 1959. P. 149–154 // Studia Źródłoznawcze. T. 6. 1961. S. 202.

 • Obertyński Z. Agenda Wileńska z 1499 r. Lwów, 1929.

 • Obirek S. Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564–1668. Kraków, 1996.

 • Obst J.K. Historia cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wilno, 1927.

 • Ochmański J. Biskupstwo Wileńskie w średniowieczu: Ustrój i uposażenie. Poznań, 1972. – нужны

 • Ochmański J. Dawna Litwa. Studia historyczne. Olsztyn, 1986. – нужны

 • Ochmański J. Dzieje Litwy w pracach współczesnych historyków polskich // Rocznik Białostocki. 1961. T. 2. S. 451–458.

 • Ochmański J. Gesselschaft und Wirtschaft Litauens vom Ausgang des 14. Jahrhunderts bis 1655 // Studia Historia Oeconomicae. Vol. 15. Poznań, 1981. – нужны

 • Ochmański J. Historia Litwy. Wyd. 2. Wrocław, 1982. [3 изд.: 1990]. – нужны

 • Ochmański J. La grande réforme agraire en Lituanie et en Ruthenie Blanche au XVI-e siecle // Kwartalnik historii kultury materialnej. Fascicule supplementaire. Ergon. 1960. Vol. 2.

 • Ochmański J. Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI w. // Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria historia. № 96. Poznań, 1981 || d39.

 • Ochmański J. Lituanistyka w Polsce (do 1965 r.) // Roczniki Historyczne. Poznań, 1968. R. 34. S. 137–168.

 • Ochmański J. Ludność litewska we włości Obolce na Białorusi w XIV–XVI w. // Acta Baltico-Slavica. T. 5. Białystok, 1967.

 • Ochmański J. Moniwid i jego ród // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historica. T. 9. Poznań, 2003. S. 3–74 || d65. Монивид, нобили, владения, генеалогия

 • Ochmański J. Nad Kroniką Bychowca // Studia Źródłoznawcze. T. 12. Warszawa etc., 1967. S. 155–163.

 • Ochmański J. Nieznany autor «Opisu krajów» z 2. połowy XIII w. i jego wiadomości o Bałtach // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 1, 1985. S. 107–113.

 • Ochmański J. Organizacja obrony w Wielkim Księstwie Litewskim przed napadami Tatarów Krymskich w XV–XVI wieku // Studia i Materiały do Historyi Wojskowości. Warszawa, 1960. T. 5. S. 349–398. – нужны

 • Ochmański J. Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego (1387–1550). Poznań, 1963. – нужны

 • Ochmański J. Problematyka badań dziejów Litwy feudalnej we współczesnej historiografii litewskiej (1945–1959) // Kwartalnik historyczny. R. 67. Z. 4. Warszawa, 1960. S. 1165–1180.

 • Ochmański J. Uwagi o litewskim państwie wczesnofeudalnym (rec. pracy V. Pašuty, «Obrazovanie...») // Roczniki Historyczne. R. 27, 1961. S. 143–160. – нужны

 • Ochmański J. Wielki książę litewski Olgierd w historiografii polskiej // Ochmański J. Dawna Litwa. Studia historyczne. Olsztyn, 1986.

 • Ochmanskis J. Senoji Lietuva. Vilnius, 1996.

 • Oderbornio P. Joannis Basilidis Magni Moscoviae Ducis vita. Witebergae, 1585.

 • Odoj R. Dzieje Prusów do czasów krzyżackich // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. № 1 (107). 1970. S. 51–65.

 • Odrodzenie w Polsce. T. 1–5. Warszawa, 1955–1958.

 • Oehler M. Der Krieg zwischen der Deutschland Orden und Polen-Litauen 1409–1411. Elbing, 1910.

 • Oeuvres de Ghillebert de Lannoy voyageur, diplomat et moraliste / Ed. Ch. Potvin, J.-C. Houzeau. Louvain, 1878.

 • Offmański M. Słownik miejscowości w których znajdują się jeszcze zabytki czasów Piastowskich i Jagiellońskich: (963–1572): Królestwo Polskie, Litwa i Cesarstwo, Galicja, W. Ks. Krakowskie, W. Ks. Poznańskie, Śląsk, Spiż i Bukowina. Warszawa, 1906.

 • Ojcowie Karmelici Bosi w Wilnie: (pamiątka odzyskania Ostrej Bramy). Kraków, 1936.

 • Oko J. Nieznanego autora piesń o bitwie pod Grunwaldem // Ateneum Wileńskie. R. 7, zesz. 3–4. Wilno, 1930.

 • Okolski S. Orbis Poloni tomvs II, in qvo antiqua Sarmatarum gentilitia et arma, quaecunque a litera L, vsque ad literam R... continentur et dilucidantur... Cracoviae, [1641?].

 • Okolski S. Orbis Poloni tomvs III, in qvo antiqua Sarmatarum gentilitia et arma quaecunque a litera S, vsque ad finem alphabeti... continentur et dilucidantur... Cracoviae, [1645].

 • Okolski S. Orbis Polonvs: splendoribus caeli... condecoratvs, in qvo antiqva Sarmatarvm gentilitia pervetvstae nobilitatis Polonae insignia... relucent, nunc primum vt Latinitati consecratus... [T. 1]. Cracoviae, 1641.

 • Oksas J. Kaunas karo su kryžiuočiais epochoje. Kaunas, 1995.

 • Okulicz J. Problemy pochodzenia Baltów i Słowian w świetle źródeł archeologicznych i językoznawczych // Rocznik Białostocki. T. XVI. 1991. S. 109–143.

 • Okulicz-Kozaryn Ł. Dzieje Prusów. Wrocław, 1997.

 • Okulicz-Kozaryn Ł. Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX–XIII w.). Warszawa, 1983 || d70.

 • Olejnik K. Działalność militarna Polski w czasach Kazimierza Wielkiego. Poznań, 1966.

 • On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350–1600. Warsaw, 2004.

 • Opaliński E. Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652: System parlamentarny w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa, 1955.

 • Opisy zamków białoruskich z inwentarzy dóbr przechowywanych w Archiwum Radziwiłłowskim w AGAD / Wyd. W. Mikulski i J. Zawadski. Warszawa, 1999.

 • Orda J. Trakų pusiasalio pilys // Valstybinės LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraštis. T. 2. Vilnius, 1960.

 • Origines Livoniae sacrae et civilis seu Chronicon Livonicum vetus, continens res gestas trium primorum episcoporum. Francofurti – Lipsiae, 1740.

 • Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu: z 101 ilustracjami i mapką województwa. Łuck, 1929.

 • Orzechowski S. Annales Stanislai Orichovii Okszii. Secundum codicem Gymn. R. Thorunensis / Ed. T. Działyński. Posnaniae, 1854 || d04.

 • Orzechowski S. Dyalog albo rozmowa około exekucyi Polskiej Korony, oraz Quincunx, to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony przez Stanisława Orzechowskiego i za kolędę posłom koronnym do Warszawy na nowe lato roku pańskiego 1564 posłany / Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków, 1858.

 • Orzechowski S. Polskie dialogi polityczne (Rozmowa około egzekucyjej i Quincunx). 1563–1564 / Wyd. J.Łoś. Kraków, 1919.

 • Orzechowski S., Kognowicki, x. Życie Jana Tarnowskiego i Lwa Sapiehy. T. 1. Radom, 1830.

 • Orzechowski S.O. De Bello Adversus Turcas suscipiendo oratio, Stanislai Orzechowski ad Equites Polonos Oratio. Kraków, 1543.

 • Orzechowski S.O. Kroniki Polskie od zgonu Zygmunta I / Ed. T.Mostowski. Warszawa, 1805.

 • Orzechowski S.O. List do oświeconego pana pana Mikołaia Radziwiła [...] od Stanisława Orzechowskiego Okszyca z Przemyskiey ziemie przy Conclusiach przeciwko heretykom wydanych: Z Łacinskiego w Polski ięzyk przełożony. [S. l.], 1562.

 • Orzechowski S.O. Listy Stanisława Orzechowskiego, w ktorych, który jest prawdziwy Kosćioł od Krystusa y od Apostołow postanowiony dostatecznie a mądrze naprzeciwko nowym Ewanyelikom dowodzi. Z ktorych to Listow pierwszy iest do Marcina Krowickiego. Kraków, 1561.

 • Orzechowski S.O. Pro ecclesia Christi ad Samuelem Macieiovium Episcopum Cracoviensem. Kraków, 1546.

 • Orzechowski S.O. Stanislai Orichovii Roxolani Conclusiones in Haereticos pro salute patriae. [S. l.], 1562.

 • Orzechowski S.O. Ziemianin albo rozmowa ojca z synem o sprawie Polski R. 1565 i Policya Królestwa Polskiego, na kształt Arystotelesowych polityk wypisana R. 1566. Z rękopisu wydana. Kraków, 1859.

 • Orzechowski S.O. Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego. Sanok, 1855.

 • Orzelski S. Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576 / Przełożył W. Spasowicz. Tom wstępny, zawierający życiorys Orzelskiego, mowy jego i pisma w sprawach publicznych. Petersburg, 1858.

 • Orzelski S. Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576. T. 1. Petersburg – Mohilew, 1856–1858 || d12.

 • Orzelski S. Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576. T. 2. Petersburg – Mohilew, 1856 || d12.

 • Orzelski S. Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576. T. 3. Petersburg – Mohilew, 1856 || d12.

 • Osiński K. Małżeństwo Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą w Rocznikach Jana Długosza // Przegląd prawniczy, ekonomiczny i społeczny. 2/2014. S. 38–48 || d70a.

 • Osiński K. Okoliczności objęcia władzy na Litwie przez Jagiełłę w 1377 roku (рукопись). https://amu.academia.edu/KrzysztofOsiński. 28 января 2015 || d65. политика, государство, Литва, Ульяна, Ягайло

 • Osiński K. Pozycja Julianny Twerskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1377–1382. Próba charakterystyki problemu // Przegląd prawniczy, ekonomiczny i społeczny. 2013, nr. 1. S. 80–87 || d65. политика, государство, Литва, Ульяна, Ягайло

 • Osiński K. Związki małżeńskie Witolda Kiejstutowicza w "Rocznikach" Jana Długosza // Mediewista. Miesięcznik Studenckiego Koła Naukowego Mediewistów Uniwersytetu Łódzkiego. Nr 14. Kwiecień 2014. S. 8–11 || d70a. Витовт

 • Ossoliński J.M. Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiey, o pisarzach polskich. T. 2. Kraków, 1819.

 • Ossowski G. Wielki kurhan ryżanowski według badań dokonanych w latach 1884–1887. Kraków, 1888.

 • Osten-Sacken Paul, von der. Der erste Kampf des Deutschen Ordens gegen die Russen // Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. 20. 1910. S. 87–124 || Ливония, Русь, Тевтонский орден

 • Osten-Sacken Paul, von der. Livländisch-Russische Beziehungen während der Regierungszeit des Großfürsten Witowt von Litauen (1392–1430) // Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. 20. 1910. S. 169–294 || Ливония, Русь, Тевтонский орден, Витовт

 • Ostrowski D. Muscovy and the Mongols: cross-cultural influences on the steppe frontier, 1304–1589. Cambridge, 2002.

 • Ostrowski T. Dzieje y prawa Kościoła. T. 1. Warszawa, 1793.

 • Ostrowski T. Prawo cywilne albo szczegolne narodu polskiego z statutów i konstytucyi koronnych i litewskich zebrane. T. 1–2. Warszawa, 1784.

 • Otwinowski K. Dzieła X. Piotra Skargi T. J.: spis bibliograficzny. Kraków, 1916.

 • Ożóg K. Dopełnienie szamotulskie – studium źródłoznawcze // Studia historyczne. T. 35, z. 2. 1992. S. 143–154.

 • Ożóg K. Riazanowicz Niemira (zm. po 1453) // Polski słownik biograficzny. Т. 31. Wrocław, 1988–1989. S. 269–270.

 • Ożóg K. Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły. Kraków, 2004. – нужны

 • Pacuski K. Mazowsze wobec walk o władzę w Polsce na przełomie XIII / XIV w. // Kwartalnik historyczny. R. 85, 1978, № 3. S. 585–603.

 • Pacuski K. Uzupełnienia i sprostowania do Nowego Kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, część III: dokumenty z lat 1356 // Studia Źródłoznawcze. T. 40. 2002. S. 167–200 || d60.

 • Pacuski K. Ziemia gostynińska od XII do 1462 r. na tle dziejów Mazowsza płockiego i rawskiego // Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej. Warszawa, 1990. S. 67–165.

 • Pakarklis P. Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai. Vilnius, 1948.

 • Pakarklis P. Lietuvių kova prieš kalavijuočius. Panevežis, 1945.

 • Pakulski J. Nowe materiały numizmatyczne do sytuacji monetarnej zakonu krzyżackiego po klęsce grunwaldzkiej // Prace z dziejów państwa i zakonu krzyżackiego / Pod red. A. Czacharowskiego. Toruń, 1984. S. 177–186.

 • Pakulski J., Piechota R., Ryszewski B. Bibliografia archiwistyki polskiej do r. 1970 / Oprac. pod kierunkiem A.Tomczaka. Warszawa-łodź, 1984.

 • Palczewski M. Walka Siemowita IV o tron Polski (1382–1385) // Prace Nauk. WSP w Częstochowie. Zesz. Hist. Z. 1. 1993. S. 7–21.

 • Palionis J. Lietuvių literatūrinė kalba XVI–XVII a. Vilnius, 1967.

 • Paliušytė A. Kristupas Radvila (1585–1640) – tapybos užsakovas // Menotyra. 2001. № 2.

 • Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Zz. 1–26.

 • Pamiętnik IV. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu, 6–8 grudnia 1925. T. 2. Protokoły. Lwów, 1927.

 • Pamiętnik Teodora Jewłaszewskiego, nowogrodzkiego podsędka. 1546–1604. Warszawa, 1860.

 • Pamiętnik V. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie, 28-go listopada do 4-go grudnia 1930 r. T. 1. Referaty. Lwów, 1930 || d64.

 • Pamiętnik V. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie, 28-go listopada do 4-go grudnia 1930 r. T. 2. Protokoły. Lwów, 1931.

 • Pamiętniki historyczne / Wyd. L. Hubert. T. 1. Warszawa, 1861.

 • Pamiętniki historyczne / Wyd. L. Hubert. T. 2. Warszawa, 1861.

 • Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw publicznych w Polsce XVII wieku posługujące, w dziennikach domowych Obuchowiczów i Cedrowskiego pozostałe / Wydał z rękopismu, wstępem i przypisami objaśnił M.Baliński. Wilno, 1859.

 • Pamiętniki Milerowe do panowania Stefana Batorego, króla Polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmujdzkiego, Inflantskiego a Księcia Siedmiogrodzkie. Poznań – Trzemieszno, 1840 || d22.

 • Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta, obejmujące listy Jana Franciszka Commendoni do Karola Borromeusza (z biblioteki Barberińskiej) / Zebr. J. Albertrandi. T. 1–2. Wilno, 1847–1851.

 • Panaitescu P.P. Diploma bîrlădeană din 1134 şi hrisovul lui Iurg Koriatovici din 1374. Falsurile patriotice ale lui B.P. Hasdeu // Revista istorică română. № II. 1932. P. 46–58.

 • Panaitescu P.P. Iourij (Iourg) Koriatovič prince Lithuanien et la Moldavie // Ювілейний збірник на пошану академика Михайла Сергієвича Грушевського. Т. 1. Киiв, 1928. С. 462–465.

 • Panic I. Księstwo cieszyńskie w średniowieczu. Cieszyn, 1988.

 • Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego, królów polskich. Wyjęte z rękopismów Albertrandego / Wyd. Ż. Onacewicz. T. 1. Warszawa, 1823.

 • Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego, królów polskich. Wyjęte z rękopismów Albertrandego / Wyd. Ż. Onacewicz. T. 2. Warszawa, 1823.

 • Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego, królów polskich. Z rękopismów Albertrandego, z dołączeniem pamiętników odnoszących się do Stefana Batorego, a zebranych przez E.Raczyńskiego. Kraków, 1861.

 • Panowanie Kazimierza, Jana Alberta i Alexandra Jagiellończyków, krolow polskich i w. książąt litewskich, wyjęte z rękopismów Jana Albertrandego / Wyd. Ż. Onacewicz. T. 1–2. Warszawa, 1861.

 • Papacostea Ş. Geneza statului în Evul Mediu românesc: studii critice. Editura Dacia, 1988.

 • Papanek G. De regno, regibusque Slavorum: atque cum prisci civilis, et ecclesiastici, tum hujus aevi statu gentis Slavae anno Christi MDCCLXXX. cum permissu superiorum. Quinque-Ecclesiis, 1780.

 • Papée F. Aleksander Jagiellończyk. Kraków, 1949.

 • Papée F. Historya miasta Lwowa w zarysie. Lwów, 1894.

 • Papée F. Jagiellonowie a Moskwa // Kwartalnik historyczny. R. 36. Lwów, 1922. S. 40–50.

 • Papée F. O przywileju mielnickim dla senatu z r. 1501 // Księga pamiątkowa ku czci O.Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 173–187.

 • Papée F. Początki Litwy // Kwartalnik historyczny. R. 41. 1927. S. 465–476. [Рец.: Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 467].

 • Papée F. Polska i Litwa na przełomie wieków średnich. T. 1. Ostatnie dwunastolecie Kazimierza Jagiellończyka. Kraków, 1904 || d32.

 • Paprocki B. Herby rycerstwa Polskiego (1584) / Wyd. K.J. Turowski. Kraków, 1858 [по краковскому изданию 1584 г.] || d60; d64.

 • Paravicini W. Die Preussenreisen des europäischen Adels. Teil 1–2. Sigmaringen, 1989–1995.

 • Paravicini W. Edelleute, Hansen, Brugger, Bürger: Die Finanzierung der osteuropäischen Preußenreisen im XIV. Jh. // Hansische Geschichtsblätter. № 104 (1986). – нужны

 • Paravicini W. Heraldische Quellen zur Geschichte der Preussenreisen im 14. Jahrhundert // Werkstatt des Historikers der mittelalterlichen Ritterorden. Quellenkundliche probleme und forschungsmethoden (= Ordines militares, T. 4). Toruń, 1987. S. 111–134.

 • Pašuta V. Lietuvos valstybės susidarymas. Vilnius, 1971.

 • Paszkiewicz B. Monety koronne Władysława Jagiełły: między Wschową i Krakowiem? // Biuletyn Numizmatyczny. 2010:2 (358). S. 107–120 || d70. нумизматика

 • Paszkiewicz B. The earliest Lithuanian coins: Vingt ans après. Part I: The first decade // Numizmatika. T. 6. 2005. P. 9–48 || d57. нумизматика

 • Paszkiewicz H. Aleksander Korjatowicz // Polski słownik biograficzny. T. 1. Kraków, 1935. S. 63 || d43.

 • Paszkiewicz H. Jagiełło w przededniu unii polsko-litewskiej w oświetleniu nowych źródeł // Teki historyczne. R. 4, 1950. S. 187–197. – нужны

 • Paszkiewicz H. Jagiellonowie a Moskwa. T. 1. Litwa a Moskwa w XIII i XIV w. Warszawa, 1933. – нужны

 • Paszkiewicz H. Litwa przed Mendogem // Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Lwów, 1930. T. 1. S. 246–258; T. 2 (protokoły). S. 77–80.

 • Paszkiewicz H. O genezie i wartości Krewa. Warszawa, 1938 || d04.

 • Paszkiewicz H. Początki Rusi. Kraków, 1996.

 • Paszkiewicz H. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1925. – нужны

 • Paszkiewicz H. The Origin of Russia. London, 1954.

 • Paszkiewicz H. U podstaw potęgi Moskiewskiej. Studjum z dziej&3243;w Rusi suzdalsko-włodzimierskiej XIII wieku // Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 14. 1928. S. 1–84.

 • Paszkiewicz H. W sprawie inkorporacji Litwy do Polski w 80. latach XIV w. (Z powodu pracy H. Łowmiańskiego, «Wcielenie...»). Warszawa, 1938. – нужны

 • Paszkiewicz H. W sprawie roli politycznej Korjatowiczów na Wołyniu i Podolu // Ateneum Wileńskie. R. 13. Z. 2. 1938. S. 334–347. [Палеміка з Ю. Пузынам].

 • Paszkiewicz H. W sprawie zajęcia Podlasia przez Giedymina // Ateneum Wileńskie. R. 6, 1929. S. 1–7.

 • Paszkiewicz H. Z dziejów Podlasia w XIV w. // Kwartalnik historyczny. R. 42, z. 2. Lwów, 1928. S. 229–245.

 • Paszkiewicz H. Z zagadnień ustrojowych Litwy przedchrześciańskiej // Kwartalnik historyczny. 1930. T. 44/1. S. 301–312.

 • Paszkiewicz H. Z życia politycznego Mazowsza w XIII w. (rządy Ziemowita Konradowica) // Księga ku czci O.Haleckiego. Warszawa, 1935. S. 203–228.

 • Paszkiewicz H. Ze studiów nad polityką polską, litewską i krzyżacką Bolesława Jerzego ostatniego księcia Rusi halicko-włodzimierskiej // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 5–6. 1924. S. 31–67. – Волынь

 • Paszkowski M. Dzieie Tureckie, y utarczki Kozackie z Tatary. Tudźiesz też, o narodzie, obrzędziech, nabożenstwie, gospodarstwie, y rycerstwie etc. tych pogan, ku wiadomosći ludziom roznego stanu pozyteczne. Przydany iest do tego, Dictionarz ięzyka Tureckiego, y Disputatia o wierze Chrześćiańskiey, y zabobonach bisurmańskich etc. Przez Marcina Paszkowskiego, na czworo xiąg rozdźielone, opisane y wydane. Kraków, 1615.

 • Paszkowski M. Wizerunk wieczney sławy Sauromatów starych, pobudzaiący Młodź Rycerską ku nasladowaniu spraw ich. Od szlachetney Pallady, z Gniazda Cnot ich, w Oyczystym Parnazie ubudowany. A przez Marcina Paszkowskiego, z przykłady mężow Rzymskich, onych wielkich miłosników Oyczyzny, opisany y wydany. Kraków, 1613.

 • Paszuto W. Ruś, Litauen und Deutschland im 13 JH // Russisch-deutsche Beziehungen von der Kiever Rus bis zur Oktoberrevolution. Berlin, 1976. S. 211–231.

 • Patry-Tamuszanski R.J. German lexical borrowings in the «Cronicle of Barkulabava» and in the «Memoirs» of Theodore Jeŭłašeŭski // Journal of Byelorussian Studies. 1980. V. 4. № 3–4. P. 112–128.

 • Paul H. Mittelhochdeutsche Grammatik. Halle, 1918 || d67. языки, немецкий

 • Pawiński A. De rebus ac statu ducatus Prussiae tempore Alberti Senioris marchionis Brandenburgensis, illo vero mortuo Alberti Junioris ducis Prussiae an. 1566–1568 commentarii commissariorum Sigismundi Augusti Regis. Varsaviae, 1879.

 • Pawiński A. Dyaryusze sejmowe 1581, 1681, 1726 r. Cz. 1. // Teki A. Pawińskiego. T. 6. Warszawa, 1900.

 • Pawiński A. Księgi sądowe Brzesko-Kujawskie 1418–1424 // Teki A. Pawińskiego. T. 7. Warszawa, 1905.

 • Pawiński A. Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419. Cz. 2 // Teki A. Pawińskiego. T. 4. Warszawa, 1897.

 • Pawiński A. Liber Quitantiarum Alexandri Regis ab. a. 1502 ad 1506. (Księga skarbowa króla Aleksandra Jag.) // Teki A. Pawińskiego. T. 1. Warszawa, 1897.

 • Pawiński A. Liber Quitantiarum Regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488. (Księga skarbowa króla Kazimierza Jag.) // Teki A. Pawińskiego. T. 2. Warszawa, 1897.

 • Pawiński A. Młode lata Zygmunta Starego. Warszawa, 1893 || d50.

 • Pawiński A. Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych. T. 1. Warszawa, 1888.

 • Pawiński A. Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych. T. 2. Lauda i instrukcye 1572–1674. Warszawa, 1888.

 • Pawiński A. Zgon króla [S. Batorego] // Tygodnik Ilustrowany. 1886. № 205–206. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520–524].

 • Pawlikowski M. Literatura Jezuicka w Krakowie. Kraków, 1873.

 • Pawłowicz E.B. Z nad Wilii i Niemna z 1900 roku: Zaosie, Świteź, Nowogródek, Wilno: z rycinami. Lwów, 1901.

 • Pawłowski K. Kuźnica. Szkic historyczny. Trudne dzieje pogranicza // http://www.swpr.edu.pl/files/uploads/7.pdf. – 2017.X.11 || d68.

 • Pelech M. W sprawie okupu za jeńców krzyżackich z Wielkiej Wojny (1409–1411) // Zapiski historyczne. T. 52. Z. 1. 1987. S. 131–152; z. 2. S. 95–112.

 • Peleński J. Inkorporacja ukraińskich ziem dawnej Rusi do Korony w 1569 roku: Ideologia i korzyści – próba nowego spojrzenia // Przegląd historyczny. 1974. T. 65. Zesz. 1. S. 243–262.

 • Peltz W. Ród Giedygołda i jego majętności // Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Historia. Z. 11. 1971. S. 23–44.

 • Peltz W. Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV–XVI w.). Zielona Góra, 1994. [Рец.: Славяноведение. 2000. № 2. С. 91–94].

 • Penkauskas P. Bažnyčios istorija // Soter. 1931, t. 8, Nr. 2(13), p. 110–111; 1932, t. 9, Nr. 2(15), p. 68–71; 1933, t. 10, Nr. 1(16), p. 85–88; Nr. 2(17), p. 112–116; 1934, t. 11, Nr. 1(18), p. 30–48.

 • Penkauskas P. Vytauto Didžiojo nuopelnai dvasinės kultūros srityje // Athenaeum. 1931, t. 2, Nr. 1. P. 1–36.

 • Peregrinationes sive peregrinationem Heinrichi Wolphii Tigurini brevis et compendiaria descriptio / Polskie przypadki Henryka Wolfa z Zurychu z lat 1570–1578. Warszawa, 1996.

 • Perfecky E. Historia Polonica Jana Długosza a Ruské letopisectvi. Praha, 1932.

 • Perlbach M. Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts. Königsberg, 1876.

 • Perlbach M. Preussisch-polnische Studien zur Geschichte des Mittelalters. H. 1. Zur Kritik des ältesten preussischen Urkunden. Halle, 1886.

 • Perlbach M. Preussisch-polnische Studien zur Geschichte des Mittelalters. H. 2. Das Urkundenwesen Herzog Mestwin II von Pommerellen; die grosspolnischen Annalen; die ältesten preussischen Annalen: zu Peter von Dusburg. Halle, 1886.

 • Perlbach М. Eine Spur Peters von Dusburg // Altpreussischen Monatsschrift. Bd. 9. Königsberg, 1872.

 • Perli A. Pieczęć maiestatyczna Zygmunta Kieystutowicza. [Dokument ikonograficzny]. [1849].

 • Persische, Türkische und Moscowittische Zeittung... Folget auch ordenliche glaubwirdige Copi dess Schreibens, so die Moscowittischen Kniasch, aus anregung jres Gross Fürsten, an die Woiwoden der Cron Polln, nach erlittenen Schaden gethan und zugeschickt. Nürnberg, 1580 (L. Heussler). .

 • Persowski F. Studia nad pograniczem Polsko-Ruskim w X–XI wieku. Wrocław etc., 1962.

 • Peter von Dusburg. Chronik des Preussenlandes. Ubersetzt u. erlautert K. Scholz und D. Wojtecki. Darmstadt, 1984 (Ausgewahlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Bd. XXV).

 • Petras Dusburgietis. Prūsijos žemės kronika / Parengė, įvadą ir paaiškinimus parašė, žemėlapį sudarė R. Batūra, vertė L. Valkūnas. Vilnius, 1985.

 • Petrauskas R. Ankstyvosios valstybinės struktūros Lietuvoje XIII amžiuje – XV amžiaus pradžioje // Lietuvos istorijos studijos. 2005. T. 16. P. 19–30 || d64. государство, социум

 • Petrauskas R. Der Frieden im Zeitalter des Krieges. Formen friedlicher Kommunikation zwischen dem Deutschen Orden und dem Großfürstentum Litauen zu Beginn des 15. Jahrhunderts // Annaberger Annalen. 2004, № 12. S. 28–42 || d39.

 • Petrauskas R. Didžiojo kunigaikščio institucinio dvaro susiformavimas Lietuvoje (XIV a. pabaigoje – XV a. viduryje) // Lietuvos istorijos metraštis. 2005/1. Vilnius, 2006. P. 5–38 [The Formation in Lithuania of the Institutional Estate of the Grand Duke (in the Late Fourteenth Century)].

 • Petrauskas R. Die Staatsstrukturen des frühen Grossfürstentums Litauen // Litauisches Kulturinstitut. Jahrestagung 2003. Lampertheim, 2004. S. 13–26. государство, социум, Литва

 • Petrauskas R. Europa późnego Średniowiecza a rozwój społeczeństwa i kultury Wielkiego księstwa Litewskiego // Zapiski historyczne. T. 78, z. 3. 2013. S. 39–57 || d70.

 • Petrauskas R. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a. Sudėtis – struktūra – valdžia. Vilnius, 2003.

 • Petrauskas R. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Politika ir visuomenė vėlyvaisiais Viduramžiais. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2017. 447 p.,

 • Petrauskas R. Nuo Vytauto iki Aleksandro Jogailaičio: Didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvaro tęstinumo problema // Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha. Vilnius, 2007. P. 47–55.

 • Petrauskas R. Ponas savo žemėje: Lietuvos pareigūnai XIV a. pabaigoje – XV amžiuje // Lietuvos istorijos metraštis. 2001/1. Vilnius, 2002. P. 9–30 [Lord on His Own Land: Lithuanian Officials at the End of the Fourteenth – Fifteenth Centuries] || d64. нобили, Литва, государство

 • Petrauskas R. Riteriai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje // Istorijos šaltinių tyrimai. T. 1. Vilnius, 2008. P. 91–113. [The Knights in the Grand Duchy of Lithuania Between the Late Fourteenth and Early Sixteenth Centuries] || d63.

 • Petrauskas R. Socialiniai ir istoriografiniai lietuvių kilmės iš romėnų teorijos aspektai // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 17. Vilnius, 2004. P. 270–284 || d08.

 • Petrauskas R. The Lithuanian Nobility in the Late Fourteenth and Fifteenth Centuries: Composition and Structure // Lithuanian Historical Studies. № 7 (2002). P. 1–22.

 • Petrauskas R. Užmirštas karalius: Mindaugas LDK visuomenės savimonėje XVI a. pabaigoje – XVI a. // Naujasis židinys-Aidai, 2004 m. kovas. № 3. P. 90–95. Миндовг

 • Petrauskas R. Užmirštas karalius: Mindaugas LDK visuomenės savimonėje XVI a. pabaigoje – XVI a. // Mindaugas karalius: Aidai. Vilnius, 2008. P. 51–63. Миндовг

 • Petrauskas R. Vytauto dvaras: struktūra ir kasdienybė // Naujasis Židinys-Aidai. № 1–2, 2003. P. 39–44. Витовт, социум, государство

 • Petrauskas R. XIV a. pabaigos – XV a. pradžios diduomenės kilmė // Lituanistica. 2000. Nr. 1/2 (41/42). P. 16–31 || d68.

 • Petrauskas R. XV amžiaus Lietuvos bajorijos struktūra: Giminės problema // Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui. Vilnius, 1999. P. 123–158. нобили, социум

 • Petrauskienė I. Privalomasis egzempliorius Lietuvoje XVI–XVIII amžiuje // Lietuvos istorijos metraštis. 1999. Vilnius, 2000. [Copyright Libraries in Lithuania in the Sixteenth through Eighteenth Centuries].

 • Petrauškienė I. Vilniaus Akademijos spaustuve, 1575–1773. Vilnius, 1976.

 • Pficneris J. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas. Vilnius, 1989 (1 изд. на немецком языке: Brünn, 1930).

 • Pfitzner J. Grossfürst Witold von Litauen als Staatsmann. Brünn etc., 1930. [Schriften der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität in Prag. Bd. 6].

 • Piekarski F.B. Zbiór praw Polskich i W. X. Litewskiego od roku 1347 seymu Wislickiego aż do roku 1786. Kraków, 1813 || d39.

 • Piekosiński F. Czy król Władysław Jagiełło był za życia królowej Jadwigi królem polskim czy tylko mężem królowej? Kraków, 1897 || d29.

 • Piekosiński F. Goście polscy na soborze konstancyjskim // Rozprawy Akademii Um. Wydz. Hist.-fil. Ser. 2. Kraków, 1899. T. 12.

 • Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Serya II. T. 13. Kraków, 1899.

 • Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne // Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego. T. 7. Kraków, 1907. S. 18–138 || d53.

 • Piekosiński F. Kodeks Dzikowski. Rękopis z r. 1501, zawierający tłumaczenie średniowiecznych prawa polskiego pomników. Kraków, 1893.

 • Piekosiński F. O dynastycznem szlachty polskiej pochodzeniu. Kraków, 1888.

 • Piekosiński F. O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV wieku // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału historyczno-filozoficznego Akademii umiejętności. T. 9. Kraków, 1878. S. 1–320.

 • Piekosiński F. O źródłach heraldyki ruskiej. Kraków, 1899 || d27.

 • Piekosiński F. Sejm walny warszawski z r. 1572 // Rozprawy P. Akad. Um., Hist.-Fil. № 34, s. 256 и далее.

 • Pieradzka K. Andrzej // Polski słownik biograficzny. T. 1. Kraków, 1935. S. 102–103 || d43.

 • Pieradzka K. Władysław książę opolski 1330–1401. Monografia historyczna. Kraków, 1945 / Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Sygn. WF II 122. – 165 s.

 • Pierling P. Antonii Possevini missio moscovitica. Paris, 1882.

 • Pierling P. Bathory et Possevino. Documents inédits sur les rapports du Saint-Siège avec les Slaves. Paris, 1887. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 529–531].

 • Pierling P. Le Saint-Siège, la Pologne et Mosсou (1582–1587). Paris, 1885.

 • Pierling P. L'Italie et la Russie au XVI siècle. Voyage de Paoletto Centurione à Moscou. Paris, 1892.

 • Pierling P. Rome et Moscou (1547–1579). Paris, 1883.

 • Pierling P. Un nonce da pape en Moscowie. Preliminaires de la treve de 1582. Paris, 1884.

 • Piętka J. Geneza mazowieckiej elity feudalnej i jej stan w pierwszym okresie niezależności księstwa (1138–1371) // Rocznik Mazowiecki. 1979. T. 7. S. 31–56 || d56

 • Pietkiewicz K. Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku: ze studiów nad rozwojem własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w Średniowieczu. Poznan, 1982.

 • Pietkiewicz K. Księga 9 wpisów Metryki Litewskiej, układ i zawartość, oraz jej kontynuacja do roku 1518 z archiwum Radziwiłłowskiego // Lietuvos Metrika. 1991–1996 metų tyrinėjimai. Vilnius, 1998.

 • Pietkiewicz K. Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiełłończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku. Poznań, 1995.

 • Pietras Dusburgietis. Prusijos žemes kronika / Par. R.Batūra. Vilnius, 1985.

 • Piotra Crescentyna Kxięgi o gospodarstwie y o opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych pożytkow każdemu stanowi potrzebne. Kraków, 1549.

 • Piotrowicz K. Aleksandra (um. 1434) // Polski słownik biograficzny. T. 1. Kraków, 1935. S. 66–67 || d43.

 • Piotrowicz K. Cymbarka (zm. 1429) // Polski słownik biograficzny. T. 4, 1938. S. 123.

 • Piotrowski J. Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków. Kraków, 1894.

 • Piotrowski T. Anna Danuta (zm. 1448) // Polski słownik biograficzny. T. 1, 1935. S. 123.

 • Pismo zbiorowe / Wyd. J.Ohryzko. T. 1. Petersburg, 1859.

 • Pistorius J. Polonicae historiae corpus hoc est, Polonicarum rerum Latini recentiores & veteres scriptores, quotquot extant, uno volumine comprehaensi omnes, & in aliquot distributi Tomos. Ex Bibliotheca Ioan. Pistorii Nidani D. Opus omnibus pernecessariam, ad perfecte cognoscendam regionis Polonicae, vinicarumque ditionum descriptionem: & ad rerum a polonis per omnes aetates gestarum intelligendam historiam: & summatim ad eorum omnium comprehaendendam notitiam, quae vel ad terram, vel ad gentes, vel ad caeteros Poloniae, & subiectarum cumq; Polonia continentium provinciarum, pertinent. Cum Gratia & Privileg. Caes. Maiest. Basileae per Sebastianum Henricpetri, 1582.

 • Piszczatowska M. Starostwo knyszyńskie w czasach króla Zygmunta II Augusta. Olsztyn, 2005.

 • Pitjeta Ul. Om Västukraina och Västvitryssland. Stockholm, 1945.

 • Piwarski K. Niedoszła wyprawa t.zw. Radoszkowicka Zygmunta Augusta na Moskwę (rok 1567–68) // Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 252–286; R. 5. Z. 14. 1928. S. 85–119.

 • Płachcińska K. Mikołaj Radziwiłł Czarny jako orator sejmowy // Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne / Red. K.Stępnik. Lublin, 2003. S. 29–37.

 • Plan miasta Grodna. Grodno, 1932 || d69. Гродно

 • Płaza S. Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłoznawcze. Warszawa – Kraków, 1974. [Zesz. nauk. UJ; 374]

 • Plinius Starszy. Historyia naturalna. Tt. 1–10. Poznań, 1845.

 • Plucińska J. Królowa Jadwiga. Poznań, 1927.

 • Pociecha W. Królowa Bona (1494–1537). T. 3. Poznań, 1958.

 • Pociecha W. W sprawie wydawnictwa Aktów Tomicjanów // Pamiętnik biblioteki Kórnickiej. № 2. S. 9–41 || d10.

 • Poczet królów i książąt polskich. Wyd. 3. Warszawa, 1984.

 • Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich / Oprac. F.K. Piekosiński. Lwów, 1911.

 • Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie staraniem Jana Karłowicza // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. T. 11. Kraków, 1887. Materyały etnograficzne. S. 229–293. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 406–407].

 • Podhorodecki L. Chanat Krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w. Warszawa, 1987.

 • Podręczna encyklopedya kościelna.

 • Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie: źródła historyczne, stan badań: materiały z konferencji. Białystok, 2003 || d56.

 • Polacy na Litwie: referat wygłoszony na zebraniu dorocznem Towarzystwa Opieki nad Polakami Zamieszkałemi za Granicą im. A. Mickiewicza w dniu 29 maja 1929 R. Warszawa, 1929.

 • Pölitz K.H.L. Die Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage. Erstes Bändhen. Dresden, 1827.

 • Polkowski I. Żywot X. Piotra Skargi Tow. Jez. Kraków, 1884.

 • Pollakówna M. Kronika Piotra z Dusburga. Wrocław, 1967.

 • Pollnische Zeittung. Summarische und warhaffte Beschreibung unnd Eroberung ettlicher fürnemer Stadt unnd Vestungen... Nürnberg, 1580 (L. Heussler). – РНБ: 13.19.3.124.

 • Polnische und Reussische Zeittungen. Eigentliche und kurtze Beschreibung etlicher ergangener Kriegsьbungen, auch die Belägerung der... Handels-Statt Plesskaw... Neben... Verzeichnüss... des Friedens Zwischen beiden Potentaten. Nürnberg, 1582 (L. Heussler). – РНБ: 13.6.2.797 || d40.

 • Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII: zbiór materyałów do historyi stosunków polsko-rossyjskich za Zygmunta III. Lwów, 1901.

 • Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Kraków etc., 1914 || d58.

 • Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII w. / Wyd. S. Kutrzeba. Kraków, 1937.

 • Połujański A. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. T. 1. Warszawa, 1854.

 • Połujański A. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. T. 2. Warszawa, 1854.

 • Połujański A. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. T. 3. Warszawa, 1855.

 • Połujański A. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. T. 4. Warszawa, 1855.

 • Pomianyk of Horodyshche / Ed. Jaroslav B. Rudnyckyj. Winnipeg: University of Manitoba Press, 1962. источники, синодики, нужны

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 1. Abt. 1. 786–1253: Regesten, Berichtigungen und Ergänzungen zu Hasselbach's und Kosegarten' s Codex Pomeraniae diplomaticus. Stettin, 1868.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 1. Abt. 2. Annalen und Abt-Reihe des Klosters Colbatz, Todtenbuch und Abt-Reihe des Klosters Neuencamp, Personen und Orts-Register. Stettin, 1877.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 2. Abt. 1. 1254–1278. Stettin, 1881.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 2. Abt. 2. 1278–1286. Stettin, 1885.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 3. Abt. 1. 1287–1295. Stettin, 1888.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 3. Abt. 2. 1296–1300. Stettin, 1891.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 4. Abt. 1. 1301–1306. Stettin, 1902.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 4. Abt. 2. 1307–1310. Stettin, 1903.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 5. Abt. 1. 1311–1316. Stettin, 1903.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 5. Abt. 2. 1317–1320. Stettin, 1905.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 6. Abt. 1. 1321–1324. Stettin, 1906.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 6. Abt. 2. 1325: nebst Nachträgen und Ergänzungen zu Band I–VI,1. Stettin, 1907.

 • Pomniejsze źródła do dziejów literatury i cywilizacyi polskiej w XVI i XVII stuleciu / Wyd. K.J.Heck. Zesz. 2. Lustracya starostwa lwowskiego z r. 1570. Stryj, 1890.

 • Poparcie wolney elekciey krola Sygmunta Trzeciego polskiego y szwedzkiego na zieździe pod Wiśliczą namowione. [Kraków, 1587].

 • Popiežių bulės dėl kryžiaus žygių prieš prūsus ir lietuvius XIII a. / Sud. E. Gudavičius, A. Nikžentaitis. Vilnius, 1987.

 • Popławski T. Droga Chodkiewiczowska i Bazyliańska – najstarsze trakty Białegostoku // Białostocczyzna. 1995. № 4. S. 103.

 • Poppe A. Fundacja biskupstwa smoleńskiego // Przegląd historyczny. 1966, z. 4.

 • Poppe A. O tytule wielkoksiążęcym na Rusi // Przegląd historyczny. 1984. T. 45. Z. 3. S. 423–439.

 • Poppe A. Uwagi o najstarszych dziejach kościoła na Rusi // Przegląd historyczny. R. 55. Z. 3. 1964. S. 370–379.

 • Poppe D.A. Dziedzice na Rusi // Kwartalnik historyczny. 1967, № 1.

 • Porządek sądzenia spraw w Trybunale Wielkiego Xięstwa Litew. z konstitucyi seymowych, z prawa coaequationis y z Statutu W.X. Litewskiego zebrany i opisany roku 1708 miesiąca kwietnia 26 dnia. S. l., 1708.

 • Pósán L. Fosztogató martalócok, fegyveres rablóbandák a középkori Baltikumi hadviselésben // Hadtörténelmi Közlemények. 127/1. 2014. P. 161–169. [Plundering marauders, armed robber gangs in the warfare of the Baltic region in the Middle Ages] || d76.

 • Poschenrieder T. Deutsch- und baltischsprachige Preußen des Memellandes // Deutsch-Litauische Kulturbeziehungen. Kolloquium zu Ehren von August Schleicher an der Friedrich-Shiller-Universität Jena vom 19. bis 20. Mai 1994. Jena, 1995. S. 109–150 || d67. пруссы, балты, Пруссия, Неман

 • Poselstwo Lwa Sapiehy w roku 1600 do Moskwy, podług dyaryusza Eljasza Pielgrzymowskiego sekretarza poselstwa... / Przez W. Trębickiego. Grodno, 1846.

 • Poškienė J. Senųjų Trakų pilies, senovės gyvenvietės ir benediktinų vienuolyno buitinė keramika (XIV a. – XVII a. pirmoji pusė) // Lietuvos istorijos metraštis. 1998. Vilnius, 1999. [Pottery from the Castle, the Settlement and the Monastery of Benedictines of Senieji Trakai (Beginning of the 14th – First Half of the 17th Century)].

 • Possevino A. Commentarii della Moscouia, et della pace, che per ordine della S. Sede Apost. procuro Antonio Posseuino... fra lei e'l regno di Polonia, colla restitutione intera della Liuonia, & di trentatre fortezze di lei. Scritti prima in latino dall'istesso Antonio Posseuino, & piu volte stampati in Lituania, Francia, Fiandra, Germania, & in Italia, et tradotti nella lingua italiana, da Gio. Antonio Posseuino suo nipote... et hora ristampati... aggiunteui oltre la corretione, varie lettere... Mantoua, 1610.

 • Possevino A. Il soldato christiano con nuoue aggiunte, et la forma di vn vero principe, et principessa, espressi nelle vite di Stefano Batori re di Polonia, di Lodouico Gonzaga duca di Niuers; di Eleonora arciduchessa di Austria, duchessa di Mantoua. Con 66. auertimenti di Basilio imp. a Leone suo figliuolo, non piu nella nostra lingua vsciti. Et altre instruttioni pe'l giusto gouerno. Di Antonio Posseuino mantouano della Compagnia di Giesu... Venetia, 1604.

 • Possevino A., Possevino G.B. Commentarii di Moscouia, et della pace seguita fra lei, e'l regno di Polonia. Colla restitutione della Liuonia. Scritti in lingua latina da Antonio Posseuino della Compagnia di Giesu. Et tradotti nell'italiana da Gio. Battista Posseuino. Aggiunteui, oltre la correttione, varie cose, & lettere di piu eminenti principi, & dell'auttore, pertinenti alla religione, & alla notitia di Gottia, di Suetia, di Liuonia, & di Transiluania. Co'l sommario de' capi delle materie, che vi si trattano. Oltre la tauola copiosa aggiunta al fine dell'opera. Mantoua, 1596.

 • Postołowicz L. Administracja leśna w puszczach ekonomii grodzieńskiej do połowy XVII w. // Białostocczyzna. 1993. № 1. S. 5.

 • Postołowicz L. Bartnictwo w dawnej Puszczy Grodzieńskiej do końca XVII w. // Białostocczyzna. R. 6. 1991. № 3. S. 9–12.

 • Potkański K. Piotr Wydżga, starosta sądecki i naprowadzenie Litwinów w 1376 r. // Sprawozdania z posiedzeń AU w Krakowie, 1899, Wydział Historyczno-Filozoficzny. 20.III.1899, № 3. S. 7.

 • Potthast A. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters von 375–1500. Berlin, 1862.

 • Powierski J. Czy Skirgiełło był księciem Kijowskim? // Społeczeństwo i polityka do XVII wieku. Księga pamiątkowa ku czci profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin / Red. J. Śliwiński (Studia i materiały. Wyższa szkoła pedagogiczna). Olsztyn, 1994. S. 65–78.

 • Powierski J. Książę kujawski i łęczycki Kazimierz a Zakon Krzyżacki w latach 1248–1249 // Ziemia Kujawska. T. 7, 1985. S. 29–59.

 • Powierski J. Międzynarodowe tło konfliktu polsko-krzyżackiego przed kampanią wrześniową 1331 r. // Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII–XVII w. Toruń, 1992. S. 269–284.

 • Powierski J. Ośrodki i koordynacja badań historycznych w zakresie problematyki bałto-słowiańskiej // Acta Baltico-Slavica. Wrocław etc., 1976. T. 10. S. 331–361.

 • Powierski J. Polityczne tło małżeństwa Bolesława II mazowieckiego z córką Trojdena litewskiego Gaudemundą Zofią // Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów. Toruń, 1997. S. 63–82.

 • Powierski J. Rola Jaćwieży w walce ludów bałtyjskich z agresją krzyżacką // Rocznik Białostocki. T. 14, 1981–1982. S. 87–116.

 • Powierski J. Sprawa Prus i Jaćwieży w polityce Zakonu Krzyżackiego i książąt polskich w okresie po ugodzie włocławskiej z 4.VIII.1257 r. // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. R. 23, 1979, № 3. S. 255–278.

 • Powierski J. Stanowisko polityczne książąt polskich wobec ludów bałtyjskich i Zakonu Krzyżackiego w okresie nasilenia najazdów litewskich (1261–1263) // Acta Baltico-Slavica. T. 15, 1983. S. 7–52.

 • Powierski J. Studia nad polityką Krzyżaków i ich sąsiadów w początkach XIV w. Cz. 1 // Ludzie, władza, posiadłości / Pod redakcją J.Powierskiego i B.Śliwińskiego. Gdańsk, 1994. S. 123–190; Cz. 2 // Władcy, mnisi, rycerze / Pod redakcją B.Śliwińskiego. Gdańsk, 1996. S. 125–216.

 • Powierski J. Św. Wojciech w Polsce i w Prusach // Komunikaty Mazursko -Warmińskie. № 4 (94). 1966. S. 559–584.

 • Powierski J. Świętopełk gdański i Kazimierz kujawsko-łęczycki w rywalizacji z Zakonem Krzyżackim o ziemie bałtyjskie w latach 1250 – połowa 1252 // Rocznik Gdański. T. 41, 1981. S. 37–88.

 • Powierski J. Wybuch II powstania pruskiego a stosunki miedzy Zakonem Krzyżackim i książętami polskimi (1260–1261) // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. R 24, 1980, z. 3. S. 303–325.

 • Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski. Z. 1. Kraków, 1922.

 • Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski. Z. 2. Kraków, 1927.

 • Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski. Z. 3. Kraków, 1935.

 • Prawa i przywileje miasta i dóbr Zabłudów XV–XVIII w. / Oprac. J. Maroszek. Białystok, 1994 || d67. Заблудов, источники, Подляшье

 • Prawa książąt mazowieckich przełożone na język polski przez Macieja z Rożana r. 1450. Poznań, 1877.

 • Prawa polskie Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły przełożone na język polski przez Świętosława z Wocieszyna r. 1449. Poznań, 1877.

 • Prawa y przywileie od naiaśn. królów ich mościów polskich y W.X.L. nadane obywatelom Korony Polskiey y W.X.L. religiey greckiey, w iedności z S.Kościołem Rzymskim będącym. Wilno, 1632.

 • Prawdziwe y gruntowne Nowiny, jako Krol Polski do tego jest poruszony, że woyną przeciwko Nieprzyjacielowi Moskwie zaczał i iako pańskiego y tego 1580 Roku, w Miesięcu Sierpniu y wrzeszniu... zwycięstwo otrzymał... [Toruń(?), 1580]. – (Biblioteka miasta Gdańska).

 • Presiowski Ks. Krótka wiadomość o sejmach i sejmikach przedsejmowych w dawnej Polsce. Kraków, 1861 [Первое издание: 1829].

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 2. 1309–1335 / Hrsg. im Auftr. d. Histor. Kommission f. Ost- u. Westpreuss. Landesforschung von Max Hein und Erich Maschke. Königsberg, 1939. [Нов. изд.: 1962].

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 3. Lfg. 1. 1335–1341 / Hrsg. von Max Hein. Königsberg, 1944. [Нов. изд.: 1961] || d67. источники, Пруссия

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 3. Lfg. 2. 1342–1345 / Hrsg. von H. Koeppen. Marburg, 1958.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 4. Hauptbd. 1346–1351 / Hrsg. von H. Koeppen. Marburg, 1960.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 4. Nachträge / Hrsg. von H. Koeppen. Marburg, 1964.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 5. Lfg. 1. 1352–1356 / Hrsg. von K. Conrad. Marburg, 1969.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 5. Lfg. 2. 1357–1361 / Hrsg. von K. Conrad. Marburg, 1973.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 5. Lfg. 3. Nachträge und Register / Hrsg. von K. Conrad. Marburg, 1975.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 6. Lfg. 1. 1362–1366 / Hrsg. von K. Conrad. Marburg, 1986.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 6. Lfg. 2. 1367–1371 / Hrsg. von K. Conrad. Marburg, 2000.

 • Preussisches Urkundenbuch. Politische Abteilung. Bd. 1. H. 1 / Hrsg. von R. Philippi, C.P. Wölky. Königsberg, 1882. [Нов. изд.: 1961] || d04.

 • Preussisches Urkundenbuch. Politische Abteilung. Bd. 1. H. 2 / Hrsg. von A.Seraphim. Marburg, 1909. [Нов. изд.: 1961] || d11.

 • Prochaska A. (Rec.) Jakubowski J. Dzieje Litwy w zarysie // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 101–102.

 • Prochaska A. (Rec.) Kutrzeba S. Sejm walny dawnej Rzpltej // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 103–105.

 • Prochaska A. (Rec.) Natanson-Leski. Dzieje granicy wschodniej Rzeczypospolitej // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 102–103.

 • Prochaska A. Czy istniał Krywe na Litwie // Kwartalnik historyczny. 1904. R. 18. Z. 3/4. S. 481–486 || d40.

 • Prochaska A. Czy możliwa jest identyczność kniaziów Nieswizkich z Korybutowiczami // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1912. T. 5. S. 12–19.

 • Prochaska A. Dwa objasnienia do dziejow Litwy // Kwartalnik historyczny. 1906. R. 20. S. 58–73.

 • Prochaska A. Dzieje Witolda Welkiego Księcia Litwy. Wilno, 1914 || d39.

 • Prochaska A. Hold Fedka kniazia nieświeckiego // Kwartalnik historyczny. R. 25, 1911. S. 243–245.

 • Prochaska A. Konfederacya Spytka z Melsztyna. Lwów, 1887. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 155–157].

 • Prochaska A. Król Władisław Jagiełło. T. 1–2. Kraków, 1908 || d29 (t. 1); d36 (t. 2).

 • Prochaska A. Latopis litewski: rozbiór krytyczny. Kraków etc., 1890 || d19; d35.

 • Prochaska A. Lenna i maństwa na Rusi i na Podolu. Kraków, 1901 || d56a.

 • Prochaska A. Markward Salzbach. Z dziejów Litwy 1384–1410 // Przegląd historyczny. T. 9. 1909. S. 121–132 || d42.

 • Prochaska A. Nieznane dokumenta do unji Florenckiej w Polsce // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 58–74.

 • Prochaska A. Nieznany akt homagialny Witołda // Kwartalnik historyczny. T. 9. Lwów, 1895.

 • Prochaska A. O identyczność ks. Fedka Nieswizkiego z Fedorem Korybutowiczem // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1913. T. 6. S. 34–41.

 • Prochaska A. O kniaziowskim pochodzienu szlachty Glińskich // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1912. T. 5. S. 34–41.

 • Prochaska A. O prawdziwości listów Giedymina // Rozprawy Akademii Umijętności. Wydz. hist-filozof. Krakó w,1895. Ser. 2. T. 7. S. 231–245.

 • Prochaska A. Od Mendoga do Jagiełły // Litwa i Rus. Wilno, 1912. T. 1. Z. 1. S. 18–32; Z. 2. S. 89–107; Z. 3. S. 129–140; T. 2. Z. 1. S. 34–46.

 • Prochaska A. Ostatnie lata Witolda. Warszawa, 1882.

 • Prochaska A. Podole lennem Korony, 1352–1430. Kraków, 1895 || d56a.

 • Prochaska A. Przekład ruskiego latopisca ks. Litewskiego na język łaciński // Kwartalnik historyczny. Rocz. 2, zesz. 2. Lwów, 1888. S. 196–205 || d29.

 • Prochaska A. Przyczynki krytyczne do dziejów unji. Kraków, 1896. – 68 s. [Оттиск: Rozprawy Wydziału hist.-filoz. Akad. Umiej. T. 33. S. 55–122].

 • Prochaska A. Rokosz Hryćka Konstantynowicza 1387–1390 // Kwartalnik historyczny. R. 22. Lwów, 1908. S. 392–396 || d40.

 • Prochaska A. Rozejm Jagiełły z landmistrzem inflanckim zatwierdzony w Rydze 27 lutego 1380 r. // Kwartalnik historyczny. R. 23. Lwów, 1909. S. 565.

 • Prochaska A. Spór o mitrą i pastorał w Rydze 1395–1397 // Kwartalnik historyczny. R. 5, 1891. S. 628–639.

 • Prochaska A. Stosunki Krzyżaków z Giedyminem i Łokietkiem // Kwartalnik historyczny. R. 10, 1896. S. 1–66.

 • Prochaska A. Uchwały walnego zjazdu w Piotrkowie z 1444 roku // Ateneum. 1887. T. 2. S. 350–357. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 157].

 • Prochaska A. Upadek Kiejstuta // Kwartalnik historyczny. R. 23. Lwów, 1909. S. 493–506.

 • Prochaska A. W sprawie zajęcia Rusi przez Kazimierza Wielkiego // Kwartalnik historyczny. R. 6, 1892. Z. 1. S. 3–21.

 • Prochaska A. Wyprawa św. Kazimierza na Węgry (1471–1474) // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 10–28; R. 1. № 2. 1923. S. 117–139.

 • Prochaska A. Z archiwum Zakonu Niemieckiego. Analekta z wieku XIV i XV. Kraków, 1911.

 • Prochaska A. Z dziejów Unji Jagiellońskiej // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 12. 1927. S. 190–199.

 • Prochaska A. Z Witoldowych dziejów. I. Układ Witolda z Tochtamyszem 1397 r. // Przegląd historyczny. T. XV, z. 3. Warszawa, 1912. S. 259–264.

 • Prochaska A. Znaczenie niedoszłej koronacji Witolda // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3–4. 1923. S. 337–351.

 • Prochaska M. Rok 1410. Przyczyny wojny // Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. T. 17. Toruń, 1910. S. 3–55 || d39.

 • Propolanis K. Polskie Apostolstwo na Litwie: (szkic historyczny 1387–1912 r.). Wilno, 1913.

 • Prusowie – dzieje i kultura ludu bałtyjskiego. Malbork, 1999.

 • Pruszkowski J. Historya zjawionego i cudownego obrazu Matki Boskiej oraz kościoła i probostwa w Leśny na Podlasiu zabranego na własność prawosławia: ze źródeł urzędowych i autentycznych / Zebrał i napisał Podlasiak P. J. K. Kraków, 1897.

 • Pruszkowski J. Kodeń Sapiehów: jego kościoły i starożytny obraz Matki Bożej Gwadalupeńskiej (de Guadalupe) z dawnych i współczesnych źródeł. Kraków, 1898.

 • Pryšmantas V. «Terra inter Scrunden et Semigalliam» – Žemaitijoje // Praeitis. T. 3. Vilnius, 1992. P. 32–48.

 • Przegląd historyczny || T. 9, z. 2 (1909): d42; t. 25 (1925): d45.

 • Przezdziecki A. Podole, Wołyń i Ukraina. Obrazy miejsc i czasów. T. 1–2. Wilno, 1841 || d26.

 • Przeździecki A. Życie domowe Jadwigi i Jagiełły z regestrów skarbowych z lat 1388–1417. Warszawa, 1854.

 • Przyboś K. Urzędnicy ziemscy wojewódstwa Ruskiego // Studia historyczne. Kraków, 1985. Zesz. 4. S. 78–126.

 • Przybyszewski B. Jadwiga i Wilhelm // Analecta Cracoviensia. T. 7, 1975. S. 107–150.

 • Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu. Z materyałów zebranych przez p. Zofię Rokossowską we wsi Jurkowszczyźnie w powiecie zwiahelskim / Oprac. J. Kopernicki (Osobne odbicie z tomu XI Wiadomości Komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności). Kraków, 1887. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 268–273].

 • Przyłuski J. Leges seu statuta ac privilegia regni Poloniae. Kraków, 1553.

 • Ptak J. Działania zbrojne Polski i Litwy przeciwko państwu krzyżackiemu w Prusach jesienią 1330 r. // Studia Grunwaldzkie. T. 1. 1991. S. 34–51.

 • Ptaśnik J. Miasta i mieszczaństwo w dawniej Polsce. Warszawa, 1949.

 • Ptaszycki S. Dzieje rodów litewskich jako materyał do archeologii historycznej // Ateneum. Warszawa, 1887. S. 525–538 || d17.

 • Ptaszycki S. Encyklopedja nauk pomocniczych historji i literatury polskiej. Cz. 1. Wyd. 2, przejzr. i dop. // Bibljoteka Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Nauk Humanistycznych. № 2. Lublin, 1921 (1922).

 • Ptaszycki S. Iwan Fedorowicz, drukarz ruski we Lwowie z końca XVI w. Ustęp z dziejów drukarstwa w Polsce // Rozpr. i sprawozd. Akad. Umiej. Wydz. filolog. T. 11. Kraków, 1886. S. 1–43. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 51–52].

 • Ptaszycki S. Łukasz Górnicki. Kilka nieznanych szczegółów z życia dzierżawcy tykocińskiego i wasilkowskiego. Warszawa, 1886. [Оттиск из Biblioteki Warszawskiej; Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 256].

 • Ptaszycki S. Nieco o trzecim statucie litewskim i normach prawnych po nim na Litwie // Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 297–313.

 • Pucci A. Sanctissimi domini nostri papae Leonis decimi una cum coetu cardinalium Christianissimorumque regum ... consultationes pro expeditione contra Thurcum, premissa ... exhortatione. Strassburg, 1518.

 • Pucko B. «Pochwała księcia Włodzimierza Wasylkowicza jako zródło do studiów nad sztuką Wołynia w XIII wieku // Slavia Orientalis. 1975. R. 35. № 3. S. 307–317. Волынь, культура

 • Pudłowski L. Udział rycerzy polskich w krzyżackich rejzach // Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. № 108. 1991. S. 5–12.

 • Pukszto A. Ludwiko Abramowicziaus «Lenkija ir Lietuva» // Lietuvos istorijos metraštis. 2002/2. Vilnius, 2004. P. 147–158.

 • Pułaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy: monografie i wzmianki. T. 1. Brody, 1911.

 • Pułaski K. Książęta Holszanscy // Szkice i poszukiwania historyczne. T. 1. Kraków, 1887. S. 211–322.

 • Pułaski K. Książęta Wisniowieccy w XVI w. // Przewodnik Naukowo-Literacki. 1877. S. 233–265.

 • Pułaski K. O rodzinie kniaziów Kapustów // Przegląd Bibl.-Archiw. Warszawa, 1881. № 2. S. 134–142.

 • Pułaski K. Stosunki z Mendli-Girejem chanem Tatarów Perekopskich (1469–1515): akta i listy. Warszawa, 1881 || d70.

 • Pułaski K. Szkice i poszukiwania historyczne. Kraków, 1887. [1. Дикое поле. 2. Элекция Сигизмунда І на в.к.л. 3. Война Богдана с Сигизмундом І. 4. Экономическая деятельность королевы Боны на кресах. 5. Первые годы публичной деятельности Адама Киселя (нач. XVII в.). 6. Биография Остафея Дашкевича. 7. Генеалогия князей Гольшанских. Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 489–492].

 • Puławski F. Opis 815 rękopisów Biblioteki Ord. Krasińskich. Warszawa, 1915.

 • Purc J. Itinerarium Witolda wielkiego księcia Litwy (17 lutego 1370 roku – 27 pazdziernika 1430 roku) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z. 74: Historia. Nr. 11 (1971). S. 71–115.

 • Pus W. Rycerstwo obce w służbie polskiej do poczatku XIV w. // Historia wojskowości polskiej. Wybrane problemy. Warszawa, 1972. S. 63–80.

 • Pusłowski W. Wilno. Szkic historyczny. Warszawa – Białystok, 1923.

 • Puszcze wielkoksiążęce na północnym Podlasiu i zachodniej Grodzieńszczyźnie w XV–XVI wieku (podziały, administracja, służby leśne i wodne) / Pod red. J. Śliwińskiego. Olsztyn, 2007 || d68. Городен, леса, Подляшье

 • Puzyna J. Daniło, xs. Turowski, Ostrogski i Chełmski i jego potomstwo // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1931. T. 10. S. 248–275.

 • Puzyna J. Kiedy urodził się Witold i co wiemy o rodzinie jego matki // Miesięcznik heraldyczny. 1930. № 7. S. 130–134.

 • Puzyna J. Kim był i jak naprawdzie nazywał się Pukuwer, ojciec Gedymina // Ateneum Wileńskie. 1935. R. 10. Z. 1. S. 1–43.

 • Puzyna J. Korjat i Korjatowicze // Ateneum Wileńskie. 1930. R.7. Z. 3–4. S. 425–454.

 • Puzyna J. Korybutowicze Nieswizcy. Moje ostatnie słowo w odpowiedzi prof. Semkowiczowi // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1930. T. 9. S. 55–89.

 • Puzyna J. Narymunt Gedyminowicz // Miesięcznik heraldyczny. 1930. № 1. S. 4–6; № 2. S. 26–28; № 3. S. 33–38.

 • Puzyna J. Nieco faktów do sprawy Fedka Nieswizkiego // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1913. T. 6. S. 43–88.

 • Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1911. T. 4. S. 41–82.

 • Puzyna J. Pierwsze wystąpienia Koriatowiczów na Rusi Południowej // Ateneum Wileńskie. 1938. R. 13. Z. 2. S. 1–68.

 • Puzyna J. Początki państwowości i dynastii litewskiej według najnowszych badań // Nauka i sztuka. T. 6. Jelenia Góra – Wrocław, 1947. S. 162–170.

 • Puzyna J. Potomstwo Narymunta Gedyminowicza // Miesięcznik heraldyczny. 1931. № 2. S. 35–38; № 5. S. 105–111; № 9. S. 193–199; 1932. № 10. S. 183–188; № 11. S. 197–199.

 • Puzyna J. Sukcesorowie Trojdena // Ateneum Wileńskie. R. 13. Z. 1. 1938. S. 1–31.

 • Puzyna J. W sprawie Fedka Nieswizkiego // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1912. T. 5. S. 56–99.

 • Puzyna J. W sprawie pierwszych walk Litwinów z Tatarami o Ruś w latach 1238–1243 // Przegląd historyczno-wojskowy. 1937. T. 9. Z. 3. S. 345–400. [Оттиск: Warszawa, 1938. – 56 s.; Рец.: AW. R. 13. Z. 1. 1938. S. 303–306].

 • Rabikauskas P. Krikščioniškoji Lietuva: istorija, hagiografija, šaltiniotyra / Sud. L. Jovaiša. Vilnius, 2002.

 • Rachunki dochodów i wydatków Zygmunta Augusta 1544–1548 / Wyd. A. Chmiel // Źródła do historii sztuki i cywilizacji w Polsce. T. 1. Kraków, 1911.

 • Rachunki królewskie z lat 1393–1395 i 1412: Rachunki podrzędztwa krakowskiego. Rachunki stacji nowosądeckiej / Oprac. H. Wajs. Warszawa, 1993. источники, нужны

 • Rachunki królewskie z lat 1471–1472 i 1476–1478 / Oprac. S. Gawęda, Z. Perzanowski, A. Strzelecka. Wrocław, 1960.

 • Rackevičius G. Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII–XVI a. Vilnius, 2002.

 • Radoch M. Księżna Aleksandra Siemowitowa – siostra Jagiełły (zarys działalności politycznej do 1411 r.) // Studia historyczne z XIII–XV w. Olsztyn, 1995. S. 137–142.

 • Radoch M. Małżeństwo Henryka Siemowitowica z Kiejstutówna // Studia z dziejów polityki dynastycznej od XIII do XVII w. Olsztyn, 1993. S. 93–100.

 • Radwański Z. Uzupełnienie do chronologii sejmów polskich // Czasopismo prawno-historyczne. 1949. T. 2.

 • Radzimiński A., Tandecki J. Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu. T. 1. 1251–1454. Warszawa, 1994. [Рец.: Archeion. T. 96]. нужны

 • Radzimiński Z. W sprawie pochodzenia Fedka Nieswizkiego // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1911. T. 4. S. 142–145.

 • Radzimiński Z.L. Itinerarium ks. Fedora Korybutowicza i ks. Fedka Nieswizkiego // Rocznik Historyczny. T. 7. 1926. S. 1–156.

 • Radzimiński Z.L. Jeszcze w sprawie Fedka Nieswizkiego // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1912. T. 5. S. 158–165.

 • Radzimiński Z.L. Odpowiedź ks. D. Kozickiemu w sprawie Rodowodu xx. Sanguszków. Lwó w, 1901.

 • Radzimiński Z.L. Słowo o namiestnikach rusko-litewskich i marszałkach Wołyńskiej ziemi wywołane pracą p. Józefa Wolffa «Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego», poprzedzone i zakończone uwagami i uzupełnieniami do niej // Przegląd Polski. 1885. R. 20. Kwartał 1 (Ogólnego zbioru t. 77). S. 370–387.

 • Radzimiński Z.L. Sprawa odrębnego pochodzenia Chodkiewiczów litewskich i białoruskich // Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. T. 8. R. 1926–1927. Kraków, 1928. S. 109–132.

 • Radzimiński Z.L. Wstępne słowo do monografii ks. Fedora Olgierdowicza Ratnenskiego i jego potomków. Lwów , 1901.

 • Radziszewska J. Maciej Stryjkowski i jego dzieło // Stryjkowski M. O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego. Warszawa, 1978.

 • Radziszewska J. W sprawie autorstwa tzw. Latopisu Bychowca // Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Prace historyczne. 1967. № 2.

 • Radziszewski F. Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych, tak niegdyś byłych, jako i obecnie istniejących w krajach dawną Polskę składających, a mianowicie: w Królestwie Polskiem, Galicyi, W. Ks. Poznańskiem i Zachodnich guberniach Państwa Rossyjskiego porządkiem abecadłowym miejsc ułożona. Kraków, 1875.

 • Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne / Red. K. Stępnik. Lublin, 2003.

 • Ragauskas A. Ar istorikas Teodoras Narbutas (1784–1864) buvo istorijos šaltinių falsifikuotojas? // Acta humanitarica universitatis Saulensis. T. 9 (2009). P. 324–335 || d70. Нарбут

 • Ragauskienė R. Barbora Radvilaitė. Vilnius, 1999.

 • Ragauskienė R., Ragauskas A. Vieną ar dvi žmonas turėjo Augustinas Rotundas Meleskis (apie 1520–1584 m.)? Nauji duomenys įžymiojo Vilniaus vaito biografijai // Lietuvos istorijos metraštis. 2000. Vilnius, 2001. P. 20–54. [Did Augustin Rotundus Mieleski (c. 1520–1584) Have One or Two Wives? New Data for the Biography of the Prominent Prefect of Vilnius].

 • Raila E. Palemono legenda: Istoriografinės teksto ištakos // Lietuvos istorijos studijos. T. 4. 1997. P. 130–134.

 • Ramonienė D. Protestantizmo idėjų atspindys Lietuvos Brastos Biblijos titulinio lapo meniniame apipavidalinime // Lietuvos grafikos istorijos šimtmečiai. Vilnius, 1996. P. 7–19.

 • Rankraščių rinkinių rodyklė / Sudarė E. Treinienė. Vilnius, 1977.

 • Rankraščių rinkinių. Vilnius, 1963.

 • Rasario G.B. De Victoria Christianorum Ex Turcis Ad Echinadas Io[annis] Baptistae Rasarii Oratio: Ex qua totam, et veram rationem victoriae, Anno a Christo nato 1571 die 7 Octobris, ex Turcis reportatae cognosces. Cracoviae, 1572.

 • Rasmussen K. Die livländische Krise 1554–1561. København, 1973.

 • Rassadin S. Die Melanchlainer // Eurasia Antiqua. Bd. 3. Berlin, 1997. S. 507–512.

 • Rassadin S. Zum Problem der Migration der nördlichen Nachbarn der alten Skythen // Zeitschrift für Archäologie. Bd. 26. Berlin, 1992. S. 1–9.

 • Rationes curiae Stephani Bathory 1576–1586 / Wyd. A.Veress // Monumenta Hungarorum in Polonia 1575–1668. Vol. 1. Budapeszt, 1918. [Fontes rerum Hungaricarum; 3]. [Венгерский заголовок: Báthory István lengyel király udvari számadáskönyveinek magyar- és erdélyországi adalékai (1576–1586)].

 • Raudeliūnas V. Antrasis Lietuvos Metrikos tomas. [Рец.: Lietuvos Metrika (1528–1547): 6–oji Teismų bylų knyga (kopija – XVI a. pabaiga). Parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1995. P. CL, 337] // Istorija. № 36, 1997. P. 280–298. [Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai].

 • Rawita-Gawroński F. Ustrój państwowo-społeczny Rusi w XI i XII w. w zarysie. Lwów, 1896.

 • Raynaldus O. Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, ubi desinit cardinalis Baronius. T. 1. Lucae, 1747 [1198-1228] || Адрес.

 • Raynaldus O. Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, ubi desinit cardinalis Baronius. T. 2. Lucae, 1747 [1229-1256] || Адрес.

 • Raynaldus O. Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, ubi desinit cardinalis Baronius. T. 4. Lucae, 1749 [1286-1312] || Адрес.

 • Raynaldus O. Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, ubi desinit cardinalis Baronius. T. 6. Lucae, 1750 [1334-1355] || Адрес.

 • Raynaldus O. Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, ubi desinit cardinalis Baronius. T. 7. Lucae, 1752 [1356-1396] || Адрес.

 • Reces warszawski około elekciey nowey krola Je[go] M[i]ł[o]ści Zygmunta Trzeciego Roku Pańsk. M.DL.XXXVII. [Kraków, 1587].

 • Rechnungen über Heinrich von Derby's Preussenfahrten. 1390–91 und 1392 / Hsgb. von H. Prutz. Leipzig, 1893 || d34.

 • Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525. P. 1. Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum, Regesten zum Ordensbriefarchiv. Vol. 1. 1198–1454. Göttingen, 1948 || d24; d42.

 • Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525. P. 2. Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum, Regesten der Pergament-Urkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens. Göttingen, 1948 || d24; d42.

 • Regesta Lithuaniae ab origine usque ad Magni Ducatus cum Regno Poloniae unionem / Wyd. H. Paszkiewicz. T. 1, tempora usque ad annum 1315 complectens. Varsoviae, 1930 || d36.

 • Regestra wydatków królewskich w Krakowie i okolicznych zamkach z końca XIV w. (1388–1395) i początku XV w. (1403–1417) // Biblioteka Warszawska. T. 9. 1854. нужны

 • Regesty dokumentów diecezji Wileńskiej z lat 1507–1522 J. Fijałka i W. Semkowicza / Wyd. G. Błaszczyk // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 9. 2003. S. 247–299.

 • Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519–1793) / Oprac. Z. Wdowiszewski // Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. T. 5. Buenos-Aires – Paryż, 1971.

 • Reiholdi Heidesteni seсr. Regii de Bello Moscovitico quod Stephanus Rex Poloniae gessit commentariorum libri VI. Basileae per Conrad. Ualdkirchium MDLXXVIII.

 • Rejestr dworu królowej Barbary (1548–1551) / Wyd. A. Marchwińska // Studia Źródłoznawcze. T. 38. 2000. S. 81–102.

 • Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560 / Wyd. J. Zieleniewski // Studia Podlaskie. T. 3. 1991. S. 201–248.

 • Rejestry wydatków i prac przeprowadzonych na Zamku Królewskim w latach 1567–1569 / Oprac. A. Derelkowski, M. Wrede // Rocznik Warszawski. T. 22. 1992.

 • Relacya o cudownym obrazie nayświętszey Maryi Panny, który w Wilnie na Bramie Ostrey przy Kościele WW. Oyców Bosych zakonu Braci Nayświętszey Maryi z Góry Karmelu, Nieustannemi słynie cudami z hystoryi Konwentu Wileńskiego tychże wielebnych oyców zebrana. Wilno, 1761.

 • Relacya Sefera Muratowicza obywatela warszawskiego, od Zygmunta III, króla polskiego, dla sprawowania rzeczy wysłanego do Persji w r. 1602: rzecz z starego rękopisu wybrana y teraz dopiero do druku podana. Warszawa, 1777 || d18.

 • Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690. T. 1. Berlin – Poznań, 1864 || d04.

 • Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690. T. 2. Berlin – Poznań, 1864 || d04.

 • Relationes status diecesium in Magno ducatu Lituaniae / Red. P. Rabikauskas. T. 1–2. Romae, 1971–1978. – нужны

 • Relazione storica, politica, geografica, legislativa, scientifica, letteraria ecc. della Polonia antica e moderna. T. 1 / Red. L. Chodźko. Livorno, 1831.

 • Relazione storica, politica, geografica, legislativa, scientifica, letteraria etc. della Polonia antica e moderna. T. 2 / Ed. L. Chodźko Livorno, 1831.

 • Relazione storica, politica, geografica, legislativa, scientifica, letteraria etc. della Polonia antica e moderna. T. 3 / Ed. L. Chodźko Livorno, 1831.

 • Relazione storica, politica, geografica, legislativa, scientifica, letteraria etc. della Polonia antica e moderna. T. 4 / Ed. L. Chodźko Livorno, 1831.

 • Remecas E. Jogailos ir Vytauto monetų datavimo problematika naujų radinių duomenimis: Vilniaus žemutinės pilies monetų kompleksas (apie 1402/2005) // Numizmatika. Nr. 6. 2005. P. 63–78 || d64. нумизматика

 • Remeika I. Der Handel auf der Memel von Anfang des 14. Jarhunderts bis 1430 // Tauta ir žodis. 1928, t. 5. P. 386–438. – торговля, нужны

 • Rennkamp W. Studien zum deutsch-russischen Handels bis zum Ende des XIII. Jhs.: Nowgorod und Dünagebiet. Bochum, 1977.

 • Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana / Ed. S.L.Endlicher. Sangalli, 1849.

 • Rerum Italicarum scriptores. Raccolta degli storici Italiani dal cinquecento al millecinquento / Ordinata da L.A. Muratori. Nuova edizione riveduta ampliata e corretta con la direzione di Giosue Carducci e Vittorio Fiorini. T. 17, p. 1. Città di Castello, 1909 || d70.

 • Respublica, siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. diuersorum Autorum. Lugduni Batavorum, 1627.

 • Reszka S. Stanislai Hosii S.R.E. cardinalis maioris poeniten. et episcopi Varmiensis vita. Romae, 1587.

 • Rewizja dóbr tatarskich z 1631 r. – sumariusz i wypisy / Wyd. P. Borawski, W. Sienkiewicz, T. Wasilewski // Acta Baltico-Slavica. T. 20. 1991. S. 59–135.

 • Rhode G. Die Ostgrenze Polens. Politische Entwicklung, kulturelle Bedeutung und geistige Auszvirkung. Bd 1. Im Mittelalter bis zum Jahre 1401. Cologne – Graz, 1955.

 • Rhode G. Polemiken um die Schlacht von Tannenberg 1410 (Zu einem Buch von Stefan M. Kuczyсski) // Zeitschrift für Osteuropas. Bd. 22 (1973). Hf. 3.

 • Riabcewicz V.N. Putiwlskie i sewskie czechy // Prace i materiały Museum archeologicznego i etnograficznego w Łodzi. Seria numizmatyczna i konserwatorska. № 8. 1988. Łódź, 1989. S. 109–151.

 • Riabcewicz V.N. Skarby monet z XVI i XVII wieku na terenie obwodu Brzeskiego i Grodzieńskiego Białorusskiej SRR // Prace i materiały Museum Archeologicznego i Etnograficznego w Łódzi. Seria numizmatyczna i konserwatorska. №. 6. 1986. Łódź, 1988. S. 211–239.

 • Richental U. Das Konzil zu Konstanz: Faksimileausgabe. Starnberg etc., 1964.

 • Rimša E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikščio Algirdo antspaudai: istoriografijos klystkeliai ir tikrovė // Konstantinas Jablonskis ir istorija. Vilnius, 2005. P. 123–142 || d54.

 • Rimša E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytes miestų antspaudai. Vilnius, 1999.

 • Rimša E. Stepono Batoro Lietuvos didieji antspaudai ir jų atsiradimo aplinkybės // Lietuvos istorijos metraštis. 2001/2. Vilnius, 2002. P. 213–228 [Steponas Batoras’ Great Seals of Lithuania and Circumstances their Origin].

 • Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1892/3. Kraków, 1893.

 • Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1897/8. Kraków, 1898.

 • Rocznik Krakowski || Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa.

 • Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. T. 2. Lublin, 2010 || d68

 • Rocznik Prawniczy Wileński || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa.

 • Rocznik Tatarski. T. 1. Wilno, 1932 || d49.

 • Rocznik Tatarski. T. 2. Zamość, 1935 || d45.

 • Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie || T. 3–11: d47.

 • Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 1. Wilno, 1908 .

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 2. Wilno, 1909.

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 3. Wilno, 1910 || d36.

 • Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. T. 4. Wilno, 1911 .

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 5. Wilno, 1914.

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 6. Wilno, 1918.

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 7. Wilno, 1921.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1873. Kraków, 1873.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1874. Kraków, 1875.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1876. Kraków, 1877.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1878. Kraków, 1879.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1880. Kraków, 1880.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1882. Kraków, 1883.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1884. Kraków, 1885.

 • Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

 • Roepell R. Geschichte Polens. Bd. 1. Gamburg, 1840.

 • Rogalski L. Dzieje Krzyżaków oraz ich stosunki z Polską, Litwą i Prussami. T. 2. Warszawa, 1846.

 • Rohdewald Stefan. Vom Polocker Venedig. Kollektives Handeln sozialer Gruppen einer Stadt zwischen Ost- und Mitteleuropa (Mittelalter, frühe Neuzeit, 19. Jh. bis 1914). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005. ISBN: 3–515-08696-X; 604 s. - Полоцк

 • Rolle M. Ateny Wołyńskie. Szkic z dziejów oświaty w Polsce. Lwów, 1898.

 • Romanchuk R. Monastic Culture and the Florilegium in Kievan Rus' // Slavic and East European Journal. 1997. 41 (4). P. 667–673. православие, русь, культура, книжность, монастыри

 • Romanchuk R. The Reception of the Judaizer Corpus in Ruthenia and Muscovy: A Case Study of the Logic of Al-Ghazzali, the «Cipher in Squares», and the Laodicean Epistle // Speculum Slaviae Orientalis: Muscovy, Ruthenia and Lithuania in the Late Middle Ages. Moscow, 2005. P. 144–165 || d65 (в сборнике). переводная, культура, евреи, Олельковичи

 • Romaniuk Z. Z dziejów osadnictwa szlacheckiego w ziemi bielskiej od XV do połowy XVI w. // Białostocczyzna. 1995. № 3. S. 56.

 • Romanowski J.N. Otia Cornicensia. Studia nad działem: «Źrzódłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego, Cz. II, Oddz. I». Poznań, 1861 || d04.

 • Romanowski J.N. Wojna Zygmunta Augusta z zakonem inflantskim roku 1557. Poznań, 1860.

 • Romuli Amasei de pace oratio habita Bononiae Cal. Jan. MDXXX. nec non Caroli V. oratio ad Hispanos de suo in Italiam discessu a. 1529 / Wyd. Z.Celichowski // Przyczynki do dziejów panowania Zygmunta Starego. Z. 3. Poznań, 1904.

 • Rostowski S. Lituanicarum Societatis Jesu historiarum provinciarum... Vilnae, [1744].

 • Rota G. Das Leben unnd Gewonheyt... des Sophi Kunigss der Persien... mit den aller grossisten Krigen... wider den... Turcken... Nürnberg, 1515.

 • Rouba N. Przewodnik po Litwie i Białejrusi. Wilno, [pre 1908].

 • Rowel S. C. Archival Interface: The Goschowiczes in Gdańsk and Vilnius, 1442–1483 // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas, kontekstas, interpretacija / Sud. A. Dubonis. Vilnius, 2007. P. 383–393.

 • Rowell S. C. Between Lithuania and Ruś: Dovmont–Timofey of Pskov, his Life and Cult // Oxford Slavonic Papers. Vol. 25 (1992). P. 1–33. Довмонт

 • Rowell S. C. Of men and monsters: Sources for the history of Lithuania in the time of Gediminas (ca. 1315–1342) // Journal of Baltic Studies. № 23 (1993). P. 73–112.

 • Rowell S. C. The Jagiellonians and the Stars: Dynasty-Sponsored Astrology in Fifteenth-Century Poland-Lithuania // Lithuanian Historical Studies. № 7 (2002).

 • Rowell S.C. Du Europos pakraščiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir ispanų karalysčių ryšiai 1411–1412 m. ir 1434 m. tekstuose // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/1. Vilnius, 2004. P. 149–188.

 • Rowell S.C. Dynastic Bluff? The Road to Mielnik, 1385–1501 // Lithuanian Historical Studies. № 6 (2001).

 • Rowell S.C. Gediminaičių dinastinė politika Žemaitijoje 1350–1430 m. // Žemaičių praeitis. T. 3. Vilnius, 1994. P. 125–136. Гедиминовичи, Жемайтия, политика

 • Rowell S.C. Ginčai ir jų sprendimas XV amžiaus Lietuvoje: apgautų pirklių bei nusikaltusių kunigų pavyzdžiai // Lietuvos istorijos studijos. T. 20. Vilnius, 2007. P. 9–20 || d64. социум, торговля

 • Rowell S.C. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295–1345 / Iš anglų k. vertė O. Aleksa. Vilnius, 2000.

 • Rowell S.C. Ką ankstyvieji rašytiniai šaltiniai byloja apie Kreivosios pilies vietu // Lietuvos pilys. Nr. 4. 2008. Vilnius, 2009. P. 112–127 || d65. источники, Вильно, Кривой город

 • Rowell S.C. Lithuania and the West, 1337–1341. A Question of sources // Journal of Baltic Studies. Vol. 20, No. 4 (Winter 1989). P. 303–326.

 • Rowell S.C. Lithuania ascending. A pagan empire within east-central Europe 1295–1345. Cambridge, 1994. [Рец.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 1 (8). 1998. С. 266–270].

 • Rowell S.C. Ne visai primintinos kautinės: ką byloja šaltiniai apie 1399 m. mūšį ties Vorsklos upe? // Istorijos šaltinių tyrimai. T. 1. Vilnius, 2008. P. 67–89 || d63, d67. Ворскла, источники

 • Rowell S.C. Nolite confidere in principibus: Mikhail Glinsky, Sigismund the Old and the Council of Lords // Faworyci i opozycjoniści: król a elity polityczne w Rzeczpospolitej XV–XVII wieku / Red. M. Markiewicz, R. Skowron. Kraków, 2006. S. 77–100.

 • Rowell S.C. Pious Princesses or the Daughters of Belial: Pagan Lithuanian Dynastic Diplomacy 1279–1423 // Medieval Prosography, Western Michigan University. Spring 1994. Vol. 15, № 1. S. 3–80 || d58 (фр.).

 • Rowell S.C. Trumpos akimirkos iš Kazimiero Jogailaičio Dvaro: neeilinė kasdienybė tarnauja valstybei // Lietuvos istorijos metraštis. 2004/1. Vilnius, 2005. P. 25–56 [Short Glimpses of the Court of Casimir Jagiellonczyk: Extraordinary Daily life in the Service of the State] || d61.

 • Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1385–1444. T. 1 / Oprac. S. Gawęda, K. Pieradzka, J. Radziszewska, K. Stachowska; pod kierunkiem J. Dąbrowskiego // Prace komisji nauk historycznych. T. 7. Wrocław, 1961.

 • Rozmowa polaka z litwinem. 1564 / Wyd. J. Korzeniowski. Kraków, 1890.

 • Rozner I. Kronika węgiersko-polska. Studyum krytyczne z historyografii średniowiecznej // Rocznik Filarecki. T. 1. Kraków, 1886. S. 61–137. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 317–318].

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny || 1–5 (1874–1876): d45; Seria II: 1 (1891), 3–4 (1892), 7–11 (1895–1897): d45.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. I (26). Kraków, 1891.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. III (28). Kraków, 1892.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. IV (29). Kraków, 1892.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. V (30). Kraków, 1894.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. VII (32). Kraków, 1895.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. IX (34). Kraków, 1897.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XIII (38). Kraków, 1899.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XV (40). Kraków, 1901.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XVII (42). Kraków, 1902.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XVIII (43). Kraków, 1901.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XIX (44). Kraków, 1903.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XXI (46). Kraków, 1903.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XXIII (48). Kraków, 1906.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XXV (50). Kraków, 1907.

 • Rozprawy i Materyały z dziedziny nauk dających poznać Źródła historyczne polskie. T. 1. Z. 1. Gumowski M. Medale Jagiellonów. Kraków, 1906.

 • Rozprawy i Materyały z dziedziny nauk dających poznać Źródła historyczne polskie. T. 1. Z. 1. O grzywnie polskiej staropiastowskiej. Kraków, 1906.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 1. Kraków, 1874.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 3. Kraków, 1875.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 4. Kraków, 1875.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 5. Kraków, 1876.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 10. Kraków, 1879.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 12. Kraków, 1880.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 14. Kraków, 1881.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 16. Kraków, 1883.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 17. Kraków, 1884.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 18. Kraków, 1885.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 20. Kraków, 1887.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 22. Kraków, 1888.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 24. Kraków, 1889.

 • Rózycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego. Warszawa, 1983.

 • Rulikowski E. Opis powiatu Wasylkowskiego. Warszawa, 1853 || ин104295; d41 (фр.).

 • Rulikowski W., Radziminski Z.L. Kniaziowie i shlachta między Sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypetią, Dnieprem, Siniuchą, Dniestrem i stokami Karpat osiedleni. Opowiadania historyczne, heraldyczno-genealogiczne i obyczajowe. T. 1. Kraków, 1880.

 • Rusin K. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Niemirowie, gm. Mielnik, woj. podlaskie // Wiadomości Archeologiczne. 1999–2001. T. 64. S. 101–109.

 • Russisch-Livlandische Urkunden gesammelt von K.E. Napiersky. SPb., 1868. [Другой заголовок: Напьерский К.Э. Русско-ливонские акты. СПб., 1868] || d27 (фрагм.); d29 (полн.).

 • Russow B. Chronica der Prouintz Lyfflandt. [Leipzig – Riga, ca 1847]. [Репринт изд.: 1584].

 • Rysyna O.V. On the Kyivan Princely Tradition from the Thirteenth to the Fifteenth Centuries // Harvard Ukrainian Studies. 18 (3/4). December 1994. P. 175–190 || d70.

 • Rutenberg, von. O. Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Kurland von der ältesten Zeit bis zum Untergange ihrer Selständigkeit. Bd. 1. Leipzig, 1859.

 • Rutenberg, von. O. Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Kurland von der ältesten Zeit bis zum Untergange ihrer Selständigkeit. Bd. 2. Leipzig, 1860.

 • Rutenica || d69 (т. 11, 2012).

 • Ruthenica || 2011, т. 10 (Кіеўскі летапіс): d58.

 • Rutkowska–Płachcińska A. Pasje świętych Wojciecha i Brunona z tzw. kodeksu z Tegernsee // Studia Źródłoznawcze. T. 40. S. 19–42.

 • Rutkowski J. Z dziejów żup ruskich za Zygmunta Augusta // Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 365–387.

 • Ryan W. The Old Russian Version of the Pseudo-Aristotelian Secreta Secretorum // Slavonic and East European Review. 1978. 56 (2). P. 242–260. культура, переводная

 • Rybak A. Dekanat lidzki w 1784 roku w świetle opisów parafii. Praca magisterska. Białystok, 2004 || d65. источники, Лида, католицизм

 • Rybarski R. Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu. T. 1. Poznań, 1928.

 • Rychcicki M.I. Piotr Skarga i jego wiek. Kraków, 1850.

 • Rydel L. Królowa Jadwiga. Warszawa, 1997.

 • Rygiel S. Sprawa zwrotu mienia kulturalnego Wileńszczyzny z Rosji // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 5–6. 1924. S. 159–182.

 • Ryłło M. Antiquitates Ecclesiae Ruthenicae, Sacrae Romanae Unitae cum amplificatione Caesaris Cardinalis Baronii narrationis historiae de origine Ruthenorum et eorum conversione. Supraslii, 1760.

 • Rymar E. Polska-litewska wyprawa zbrojna do Marchii Brandenburskiej w 1326 r. // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. 2000. № 7. S. 21–44.

 • Rymer T. Foedera, conventiones, literae, et cujuscunque generis acta publica inter reges Angliae, et alios quosvis imperatores, reges, pontifices, principes, vel communitates, ab ineunte saeculo duodecimo, viz. ab anno 1101, ad nostra usque tempora, habita aut tractata. T. 12. 2 ed. London, 1728.

 • Rypiński A. Białoruś. Kilka słów o poezji prostego ludu tej naszej polskiej prowincji i o jego śpiewie, tańcach (...) Paryż, 1840 || d63.

 • Ryżewski G. Z dziejów dóbr Wiszniew w XV–XVIII wieku // Białostockie teki historyczne. T. 4/2006. S. 83–102 || d70a. Гедигольд, Вишнев.

 • Rzońca J. Konflikty polsko-litewskie za Zygmunta III Wazy w świetle unii lubelskiej i III Statutu Litewskiego // Polska i jej sąsiedzi XIV–XX w. / Red. J. Rzońca. Opole, 1998. S. 19–44.