Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

A | B | C | D – E | F – H | I – K | L – N | O – R | S – T | U – Z | А | Б | В | Г | Д | Е – Ж | З – И | K | Л | М | Н | О – П | Р | С – Т | У – Х | Ц – Я

 • I Zjazd naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim – w Warszawie, 20 i 21 września 1936 r.: Polesie: (sprawozdania i dyskusje). Warszawa, 1938.

 • I[vinskis] Z. Lietuvos Metrika // Lietuvių enciklopedija. Т. 16. Boston, 1958. Р. 135–137.

 • Iconography of money in Central and East Europe. International numismatic symposium – lecture summaries. Humenne, 13. –16.9.2007 || d45; d54.

 • Ikonografia peņazí v Strednej a Východnej Európe / Иконография денег Средней и Восточной Европы / Iconography of money in Central and East Europe. Medzinárodné numizmatické sympózium – súhrny referátov. Humenné, 13. – 16.9.2007 || d69. нумизматика

 • Ilarienė I. Livonijos dokumentų rinkinys Lietuvos Metrikos knygoje nr. 525 // Istorijos šaltinių tyrimai. T. 2. Vilnius, 2010. P. 161–177 || d63.

 • Ilgevič H. Lietuvos krikšto XIII a. problema Lenkų ir Lietuvių istoriografijoje // Užsienio Lituanistika. Humanitariniai mokslai. Mokslinis informacinis rinkinis. Vilnius, 1992. S.5–32.

 • Ilgevič H., Lenkų ir Lietuvių istorikų darbai apie Lietuvos krikštą Vytenio, Gedimino, Algirdo ir Kęstučio valdymo laikais // Užsienio Lituanistika. Humanitariniai mokslai. Mokslinis informacinis rinkinis. Vilnius, 1992. S. 33–63.

 • Ilgiewicz H. Zagadnienie chrystianizacji Litwy w historiografii polskiej i litewskiej. Rozwój i stan badań. Poznań, 1991 (maszynopis w Zakładzie Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu – библиографическое сообщение Гж. Блащика).

 • Index corporis historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae oder Kurzer Auszug aus derjenigen Urkunden-Sammlung, welche für die Geschichte und das alte Staatsrecht Liv-, Ehst- und Kurland's [...] von den Ritterschaften Liv-, Ehst- und Kurland's zusammengebracht worden ist. Tl. 1. Vom Jahre 1198 bis zum Jahre 1449 incl. Dorpat – Riga, 1833 || d34.

 • Index corporis historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae oder Kurzer Auszug aus derjenigen Urkunden-Sammlung, welche für die Geschichte und das alte Staatsrecht Liv-, Ehst- und Kurland's [...] von den Ritterschaften Liv-, Ehst- und Kurland's zusammengebracht worden ist. Tl. 2. Vom Jahre 1450 bis zum Jahre 1631 incl., mit einigen Anhängen. Dorpat – Riga, 1835 || d34.

 • Index librorum Latinorum Lituaniae saeculi septimi decimi = XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas / Sud. D. Narbutienė, S. Narbutas. Vilnius, 1998.

 • Indrika hronika. Ā. Feldhūna tulkojums / Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga, 1993. [Рец.: Средние века. Вып. 59. М., 1997. С. 319–320].

 • Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Gracae et Latinae. Vol. 1. Inscriptiones Tyrae, Olbiae, Chersonesi Tauricae, aliorum locorum a Danubo usque ad Regnum Bosporanum / Ed. B. Latyschev. Petropoli, 1885.

 • Inventarium omnium et singulorum privilegiorum, litterarum, diplomatum, scripturarum et monumentorum, quacunque in archivo regni in arce Cracoviensi per commissarios a sacra regia majestate et republica ad revidendum et connotandum omnes scripturas in eodem archivo existentes deputatos confectum anno domini 1682 / [Ed. E.Rykaczewski]. Paryż – Berlin – Poznań, 1862 || d07.

 • Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów і dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447–1795 / Opracowali I. Sułkowska-Kurasiowa і M. Woźniakowa. Warszawa, 1975.

 • Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Cz. 2. Kraków, 1972.

 • Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie. Lwów, 1926.

 • Inwentarz Voluminow legum, przedruk wydania XX. Pijarow. Cz. 1. Do tomów I–VI. Petersburg, 1860..

 • Inwentarz Voluminow legum, przedruk wydania XX. Pijarow. Cz. 2. Do tomów VII–VIII. Petersburg, 1860..

 • Ionynas I. Jogaila didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius // Židinys. 1934, № 8, p. 124–165; № 9, p.111–138; № 10, p.115–149; 1935, № 5, p. 137–158; № 6, p.102–131; № 7, p.130–165; 1936, № 2, p. 98–127; № 3, p. 129–161.

 • Ionynas I. Vytauto seimyna // Praeitis. T. 2. 1933. S. 183–244.

 • Ionynas I. Vytauto seimyna. Kaunas, 1932. – 216 p.

 • Iorga N. Geschichte des Rumanischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildung. Bd. 1. Gotha, 1905.

 • Iorga N. Iurg Coriatovici şi Moldova // Revista istorică. Anul al XIV-lea. N-le 7–9. Iulie – Septembre 1928. P. 320.

 • Iš kur atéjome / Sud. A. Nekrošienė. Kaunas, 1988.

 • Isaievych J. Between eastern tradition and the influences from the West: Confraternities in early modern Ukraine and Byelorussia // Ricerche Slavistiche. 1990. V. 37. P. 269–293.

 • Isaievych J. Eastern rite lay confraternities in Ukraine and Byelorussia // Confraternitas (Toronto). 1991. V. 2, № 2. P. 3–6.

 • Isajevych J. Confraternities of laymen in early modern Ukraine and Belarus // Belarus. Lithuania. Poland. Ukraine. Lublin, 1994. P. 175–198.

 • Isajewicz J. Uwagi w sprawie oceny prawnej istoty i społecznej treści miejskich jurydyk w dawnej Rzeczypospolitej // Czasopismo prawno-historyczne. T. 2. Zeszyt 1. Warszawa, 1959. S. 142–154.

 • Iura Masoviae Terrestria / Wyd. J. Sawicki. T. 1. Warszawa, 1972.

 • Iura Prutenorum / Wyd. H. Kozłowska, J. Matuszewski. Toruń – Łódź, 1963.

 • Ivanauskas E. Lietuvos pinigų lobiai. Paslėpti 1390–1865 metais. Vilnius, 1995.

 • Ivanauskas E., Balčius M. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lydiniai ir monetos nuo 1387 iki 1495 metų. Vilnius, 1994.

 • Ivanauskas E., Douchis R.J. Coins of Lithuania 1386–1707. Vilnius – Columbia, 1999.

 • Ivanovs A. Kompleksa «Moscowitica – Ruthenica» ieviešana zinātnes apritē: arheogrāfisks apskats // Latvijas Arhīvi. 2004, № 2. P. 47–85.

 • Ivanovs A. Vēstures avotu kompleksa rekonstrukcijas problēma: kolekcija «Moscowitica – Ruthenica» // Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture VIII. Daugavpils, 2004. P. 49–57.

 • Ivanovs A. Zespół dokumentów «Moscowitica – Ruthenica» w Łotewskim państwowym archiwum historycznym // Zapiski historyczne. T. 71. Rok 2006. Zesz. 2–3. S. 125–143.

 • Ivanovs A., Kuzņecovs A. Senākie līgumi ar Smolensku Latvijas Valsts vēstures arhīvā: datēšanas un atribūcijas jautājumi [Древнейшие договоры со Смоленском в Латвийском государственном историческом архиве: вопросы датировки и атрибуции] // Latvijas arhīvi. 2006, № 2. P. 51–118.

 • Ivinskis Z. Durbės kautynės 1260 m. ir jų politinis vaidmuo. Žemaičių karai su vokiečiais 1256–1270 m. laikotarpyje // Karo archyvas. T. 8. 1937. P. 5–40; T. 9. 1938. P. 5–74.

 • Ivinskis Z. Eilėtoji Livonijos kronika ir jos autentiškumas // Židinys. T. 24. 1936. № 10. P. 289–302 [ То же: Ivinskis Z. Rinktiniai raštai. T. 2. Roma, 1986. P. 51–63].

 • Ivinskis Z. Geschichte des Bauernstandes in Litauen. Von den ältesten Zeiten bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. Berlin, 1933. социум, крестьяне

 • Ivinskis Z. Jogailos santykiai su Kęstučiu ir Vytautu iki 1392 metų // Jogaila / Red. A.Šapoka. Kaunas, 1935. S. 45–79.

 • Ivinskis Z. Kriavo aktas // Lietuvių enciklopedija. T. 13. Boston, ca 1968. S. 90–96.

 • Ivinskis Z. Krikščioniškosios Vakarų Europos santykiai su pagoniškąja Lietuva // Athenaeum. 1933. T. 4, Nr. 1. P. 135–144.

 • Ivinskis Z. Lietuvių tautos santykiai su krikščionybė iki XVI a. pradžios // Ivinskis Z. Rinktiniai raštai. T. 4. Krikščionybė Lietuvoje. Roma, 1987. S. 185–210.

 • Ivinskis Z. Lietuvos istorija. Iki Vytauto Didžiojo mirties. Roma, 1978 (репринт: Vilnius, 1991).

 • Ivinskis Z. Lietuvos istorijos šaltiniai / Red. koleg.: A. Nikžentaitis. Vilnius, 1995.

 • Ivinskis Z. Litwa w dobie chrztu i unii z Polską / Przełożył J. Minkiewicz // Chrystianizacja Litwy / Red. J. Kłoczowski. Kraków, 1987. S. 15–126.

 • Ivinskis Z. Mindaugas ir jo karūna: Kritinės pastabos septynių šimtmečių perspektyvoje // Aidai. 1954. № 1. P. 1–8; № 2. P. 54–59.

 • Ivinskis Z. Mindaugas und seine Krone // Zeitschrift für Ostforschung. 1954. Bd. 3. № 3. S. 360–386.

 • Ivinskis Z. Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas ir jo palikimas. Roma, 1965.

 • Ivinskis Z. Saulės-Šiaulių kautynės 1236 m. ir jų reikšmė // Karo archyvas. T. 7. 1936. P. 5–51.

 • Ivinskis Z. Vytautas Didysis istorinėje literatūroje // Athenaeum. 1930. T. 1. № 2. P. 190–212.

 • Ivinskis Z. Vytauto Didžiojo darbų ir jo periodo bibliografija // Athenaeum. 1931. T. 2. № 1. P. 89–138.

 • Ivris Mvnicipalis Maidebvrgensis Liber uulgo Weichbild nuncupatus... adiunctis simul glossis et textus interpretationibus... [Cracoviae], 1535.

 • Iwaszkiewicz J. Ignacy Żegota Onacewicz – historyk Litwy // Studia i materiały z dziejów nauki polskiej. Ser. A, z. 4. Warszawa, 1961.

 • J. J. Historjografja Litwy // Przegląd Wileński. 1922. №№ 5–6, 7–8.

 • Jabłonowski A. Historya Rusi Południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków, 1912 .

 • Jabłonowski A. Pisma. T. 1. Ziemie Ruskie Rzeczypospolitej. Warszawa, 1910 .

 • Jabłonowski A. Pisma. T. 2. Kresy Ukrainne. Warszawa, 1910 .

 • Jabłonowski A. Pisma. T. 3. Ukraina. Warszawa, 1911 .

 • Jabłonowski A. Pisma. T. 4. Wołyń, Podole i Ruś Czerwona. Warszawa, 1911 .

 • Jabłonowski A. Pisma. T. 5. Słowiańszczyzna południowa oraz Wołosza i Albania. Warszawa, 1911 .

 • Jabłonowski A. Pisma. T. 6. Wschód Muzułmański. Warszawa, 1912 .

 • Jabłonowski A. Pisma. T. 7. Rzeczy polskie. Warszawa, 1913 .

 • Jabłonowski A. Podole starożytne przed wcieleniem onego do Przeczypospolitej // Ateneum. 1887, marzec, kwiecień. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 627].

 • Jabłonowski A. Podole u schyłku wieku XV (ciąg dalszy) // Ateneum. 1880. T. III. S. 87–105.

 • Jablonowski H. Die Aussenpolitik Stephan Bathorys. Breslau, 1937 || Ин61660.

 • Jablonowski H. Westrussland zwischen Wilen und Moskau. Die politische Stettung und die politischen Tendenzen der Russischen Bevölkerung des Grossfürstentum Litauen im 15 Jh. Leiden, 1955 || Ин101588.

 • Jabłonowski J.A. Dwanascie wodzow polskich... Lwów, 1754 .

 • Jabłonowski J.A. Heraldica to iest osada kleynotów rycerskich y wiadomość znaków herbownych, dotąd w Polszcze nieobiaśniona. Lwów, 1742 .

 • Jabłoński D.E. Historia Consensus Sendomiriensis, inter Evangelicos Regni Poloniae, et M. D. Lithuaniae in Synodo Generali Evangelicorum utriusque partis, Sendomiriae An. MDLXX. Die 14. Aprilis initi, continua Serie, quae Synodum Sendomiriensem antegressa, quae in ipsa Synodo acta, quaeque eam consecuta sunt, ex Archivis Ecclesiarum, et Monumentis maximam partem mss. percensens, ad praesens usque tempus deducta. Cui subiicitur ipse Consensus, nec non Synodi Generales, consensui iungi solitae. Berolini, 1731.

 • Jablonski D.E. Jura et libertates dissidentium in religione christiana in Regno Poloniae et M.D.Lithuaniae ex legibus Regni et aliis monumentis authenticis excerpta et nunc auctius edita. [S. l.], 1708.

 • Jabłoński K. Podpisy i wzory pism sławnych w Polsce osób, począwszy od końca XV. wieku aż do nowszych czasów, w naśladowaniach (fak-symilach) z dołączeniem krótkich biografij. Lwów, 1840.

 • Jablonskis K. Archyvinės smulkmenos // Praeitis. T. 2. Kaunas, 1933. P. 412–436 || d35 (p. 423–427); d42; d45.

 • Jablonskis K. Informacinis pranešimas apie Lietuvos istorinius archyvus SSSR // Proskyna. 1990, № 3. Р. 167–168.

 • Jablonskis K. Istorija ir jos šaltiniai. Vilnius, 1979.

 • Jablonskis K. Istorijos archyvas. T. 1. XVI amžiaus Lietuvos inventoriai. Kaunas, 1934.

 • Jablonskis K. Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje. Kaunas, 1941.

 • Jablonskis K. Lietuvių kultūra ir jos veikėjai. Vilnius, 1973.

 • Jablonskis K. Lietuvos valstybės ir teisės istorija XIV a. iki XVI a. vidurio. Vilnius, 1971.

 • Jablonskis K. Nauji Vytauto laikotarpio aktai // Praeitis. T. 2. Kaunas, 1933. P. 375–411 || d42; d45.

 • Jadlowski J. Pieczęcie Ruskie z XI–XII wieku znalezione w Grodnie i Drohiczynie // Przegląd historyczny. T. 37. 1948. S. 150–156.

 • Jagiellonki polskie w XVI wieku. Korrespondencya Polska królewnej Zofii Jagiellonki księżnej Brunświckiej i królewnej Jadwigi Jagiellonki margrabiny Brandeburskiej. T. 3. Kraków, 1868 || d04.

 • Jagiellonki polskie w XVI wieku. Korrespondencya Polska królewnej Zofii Jagiellonki księżnej Brunświckiej i królewnej Jadwigi Jagiellonki margrabiny Brandeburskiej. T. 4. Kraków, 1868 || d11.

 • Jagiellonki polskie w XVI wieku. Obrazy rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta Augusta królów Polskich. T. 1. Kraków, 1868 || d04.

 • Jagiellonki polskie w XVI wieku. Obrazy rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta Augusta królów Polskich. T. 2. Kraków, 1868 || d04.

 • Jagiellonki polskie w XVI wieku. T. 5. Kraków, 1878 || d11.

 • Jagiellonki polskie w XVI wieku. T. 6. Fotografie. Kraków, 1868–1872 || d11.

 • Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Register. Neue Folge: Bd. 1 (1953) – bd. 20 (1972). Stuttgart, 1976.

 • Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Register. Neue Folge: Bd. 21 (1973) – bd. 30 (1982). Stuttgart, 1987.

 • Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Register. Neue Folge: Bd. 31 (1983) – bd. 40 (1992). Stuttgart, 1994.

 • Jahrbücher Johannes Lindenblatts oder Chronik Johannes von der Pusilie, Officials zu Riesenburg. Königsberg, 1823.

 • Jahrbücher Johannes Lindenblatts oder Chronik Johannes von der Pusilie: Officials zu Riesenburg / Hrsg. J. Voigt und F.W. Schubert. Königsberg, 1843.

 • Jakimowicz R. Tymczasowe sprawozdanie z wykopalisk w Dawid-gródku // Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. T. 42. Kraków, 1937. № 9. S. 271–274.

 • Jakobs A. Ζοναρασ – Зонара. Die byzantinische Geschichte bei Joannes Zanaras in slavischer Übersetzung. München, 1970 || d39.

 • Jakštas J. Lietuvos krikštas // Aidai. 1987, № 1. S. 1–16.

 • Jakštas J. Naujausi Gedimino dinastijos kilmės tyrinėjimai // Lietuvos praeitis. T. 1. Kaunas, 1940. P. 29–56. Гедиминовичи

 • Jakštas J. Pavėluotas Lietuvos krikštas // Lietuvių katalikų mokslų akademijos darbai: Suvažiavimų darbai. T. 6. 1969. P. 173–188.

 • Jakštas J. Vokiečių ordinas ir Lietuva Vytenio ir Gedimino metu, I–II skyriai // Senovė. 1933, t. 1. P. 125–156; III–V skyriai // Senovė. 1936, t. 2. P. 3–59.

 • Jakubowski J. Archiwum państwowe W. X. Litewskiego i jego losy // Archeion. T. 9. 1931.

 • Jakubowski J. Czy istnieli kniaziowie Nieświescy? // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 1–9.

 • Jakubowski J. Dzieje Litwy w zarysie. Warszawa, 1921.

 • Jakubowski J. Historiografia Litwy // Przegląd Wileński. Wilno, 1922. № 5–6.

 • Jakubowski J. Kroniki litewskie // Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 3. Wilno, 1910. S. 68–74.

 • Jakubowski J. Mapa wielkiego księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku. I. Część północna; skala 1 : 1600000. Objaśnienie do mapy // Atlas historyczny Polski. Wydawnictwo Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie. W opracowaniu Komisji Atlasu Historycznego Polski. Serja B: Mapy przeglądowe. Nr. 1. Kraków, 1928. [Рец.: Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 466–467] || d60.

 • Jakubowski J. Opis Księstwa Trockiego z r. 1387. Przyczynek do badań nad ustrojem Litwy przedchrześcijańskiej // Przegląd historyczny. 1907. T. 5, zesz. 1.

 • Jakubowski J. Powiat grodzieński w w. XVI (mapa z tekstem) // Prace komisji Atlasu Historycznego Polski. Zesz. III. Kraków, 1935 || d60.

 • Jakubowski J. Przywilej Witolda dla m. Kowna 1408 r. // Ateneum Wileńskie. R. 7, zesz. 3–4. Wilno, 1930.

 • Jakubowski J. Studia nad stosunkami narodościowymi na Litwie przed Unią Lubelską. Warszawa, 1912 || d37.

 • Jakubowski J. Tomasz Makowski sztycharz i kartograf Nieświeski // Wydawnictwa Instytutu dla badania ziem wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. № 1. 1923 || Rec.: Ateneum Wileńskie. R. 1. № 2. 1923. S. 279–280.

 • Jakubowski J. Z zagadnień unii polsko-litewskiej // Przegląd historyczny. T. 22, 1919–1920. S. 136–155.

 • Jan z Wislicy. Bellum Prutenum. Cracoviae, 1516 || d42.

 • Jan ze Stobnicy. Introductio in Ptolomei Cosmographiam. Kraków, 1519.

 • Janeczek A. Osadnictwo pogranicza Polsko-Ruskiego. Wojewódstwo Bełzkie od schyłku XIV do początku XVII w. Warszawa, 1993. Белз

 • Janeczek A. Polska ekspansja osadnicza w ziemi Lwowskiej w XIV–XVI w. // Przegląd historyczny. T. 69, 1978, z. 4. S. 597–620.

 • Jani Damiani Senensis ad Leonem X de expeditione in Turcis Elegeia ... Epistola Sigismundi ad Leonem X de victoria contra schismaticos Moscovios... Basileae, 1515 (J. Frobenius). – РНБ: 13.20.5.16.

 • Janicki K. Chronicon dynastarum Regni Poloniae editum primitus studio ac opera... Dantisci, 1621.

 • Janicki K. Vitae Regum Polonorum, Elegiaco Carmine Descriptae Auctore Clemente Ianitio Polono, Poeta Laureato. Kraków, 1569.

 • Janicki M. Zgon króla Zygmunta I i znaczenie fiducji w jego pobożności. List Jana Benedyktowicza Solfy do Jana Dantyszka i królowej Bony do có rki Izabeli // Studia Źródłoznawcze. T. 37. S. 65–108.

 • Janik I. Litwa i Litwini w świadomości społeczeństwa polskiego w wiekach średnich // Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica. № 14, 1983. S. 33–53.

 • Jankauskas V. [Rec.] Jan Tęgowski, Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011 // Lietuvos Istorijos Metraštis. 2011, 1. P. 142–146 || d70a. Свирские

 • Jankauskas V. Gediminaičių kunigaikštystės LDK pietinėse žemėse XIV–XV a. // Lietuvos pilys 2008. Vilnius, 2009. P. 5–17 || d67. Гедиминовичи, государство, Волынь, Киев, Подолье

 • Jankauskas V. Gediminaičių kunigaikštystės LDK rytų pasienyje XIV amžiuje – XV amžiaus pradžioje // Lietuvos pilys 2009. Vilnius, 2010. P. 5–17 || d65. Гедиминовичи, государство, Полоцк, Витебск

 • Jankauskas V. Kijevo žemės statusas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XV amžiai // Darbai ir dienos. 2005, nr. 44. P. 81–104 || d69.

 • Jankauskas V. Kunigaikštystė ankstyvajame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės funkcionavimo etape. Svyrių kunigaikštystės pavyzdys // Lietuvos pilys – 2006. Nr. 2. Vilnius, 2007. P. 5–13 || d67. Свирь

 • Jankauskas V. Pilis ir prestižas: Gediminaičių kunigaikštystės XV amžiuje // Lietuvos pilys 2007. Vilnius, 2008. P. 66–76 || d67. замки, государство, нобили

 • Jankauskas Vidm. Krėvos pilies ikonografija: tarp romantizmo ir dokumentikos // Lietuvos pilys 2009. Vilnius, 2010. P. 18–31 || d65. замки, Крево

 • Janko z Czarnkowa. Kronika. Przetłumaczona według tekstu wydanego przez A. Bielowskiego, Lwów, 1907. Nowe wydanie w opracowaniu M.D. Kowalskiego. Kraków, 1996.

 • Jankowska E. Początek kariery dyplomatycznej księcia Władysława Opolczyka // Roczn. Muzeum w Gliwicach. T.7/8. 1991/1992–1994. S. 72–90.

 • Jankowski C. Wilno w legendzie. Przemyśl, 1928.

 • Jankowski Cz. Powiat oszmiański: materjały do dziejów ziemi i ludzi. Cz. 1. Petersburg, 1896 .

 • Jankowski Cz. Powiat oszmiański: materjały do dziejów ziemi i ludzi. Cz. 2. Petersburg, 1897 .

 • Jankowski Cz. Powiat oszmiański: materjały do dziejów ziemi i ludzi. Cz. 3. Petersburg, 1898 .

 • Jankowski Cz. Powiat oszmiański: materjały do dziejów ziemi i ludzi. Cz. 4. Petersburg, 1900 .

 • Jankowski T. Śmierć Stefana Batorego w Grodnie. Grodno, 1930.

 • Janociana: sive clarorum atque illustrium Poloniae auctorum maecenatumque memoriae miscellae. Vol. 3 / Nunc primum e codicibus Biblioth. Publ. Vars. edidit Samuel Theophilus Linde. Varsaviae, 1819.

 • Janocki J.D. Excerptum Polonicae litteraturae. Vol. 1. Vratislaviae, 1764.

 • Janowski J.N. Książęta Czartoryscy: krótki rys historyczny. Poznań, 1873.

 • Janowski L. Historjografja Uniwersytetu Wileńskiego. Cz. 1. Wilno, 1921.

 • Janowski L. Litwa i Polska. Wyd. 2. Lausanne, 1916.

 • Janowski L. Słownik bio-bibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Wilno, 1939.

 • Janowski L. Wszechnica Wileńska (1578–1842). Wilno, 1921 || Rec.: Przegl. Wileński. 1922. № 2–4.

 • Janulaitis A. Enėjas Silvius Piccolomini bei Jeronimas Pragiškis ir jų žinios apie Lietuvą XIV–XV a. Istorijos-kritikos piešinys // Humanitarinių mokslų fakultetas. Raštai. 1928, t. 3, sąs. 3. – 65 p.

 • Janulaitis A. Ignas Danilavičius, Lietuvos ir jos teisės istorikas. I dalis. Gyvenimas ir darbai // Teisių fakulteto darbai. 1932, t. 6, kn. 15. P. 620–834.

 • Janulaitis A. Ignas Danilavičius. Kaunas, 1932.

 • Janulaitis A. Kęstutis Marienburgo pilyje ir jo pabėgimas iš ten // Praeitis. T. 1. Kaunas, 1930. P. 64–93

 • Janulaitis A. Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas XVI–XVIII amž. // Teisių fakulteto darbai. 1924, t. 2.

 • Januszowski J. Statuta Prawa y Constitucie Koronne łacinskie y Polskie z Statutow Łaskiego y Herborta y z Constituciy Koronnych zebrane, y na kśiąg dziesięcioro, na części, tytuły, prawa y paragraphy... spisane. Kraków, 1600 || d19.

 • Jaroszewicz J. Obraz Litwy pod względem jej cywilizacji, od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. 1. Litwa pogańska. Wilno, 1844 || d21.

 • Jaroszewicz J. Obraz Litwy pod względem jej cywilizacji, od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. 2. Litwa w pierwszych trzech wiekach po przyjęciu wiary chrześciańskiej. Wilno, 1844 || d21.

 • Jaroszewicz J. Obraz Litwy pod względem jej cywilizacji, od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. 3. Dalszy ciąg uwag nad Litwą w pierwszych trzech wiekach od wprowadzenia chrześciańskiej wiary. Wilno, 1845 || d21.

 • Jaroszewicz J. Stan Litwy do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. [Wilno, 1834].

 • Jasas R. Didysis prūsų sukilimas (1260–1274). Vilnius, 1959.

 • Jasas R. Lietuvos metraštis. Bychovco kronika. Vilnius, 1971.

 • Jasiński K. (Rec.) Wdowiszewski Z. Genealogia Jagiellonów. Warszawa, 1968 // Studia Źródłoznawcze. T. 15. 1970. S. 239–243 || d40 (фрагм.).

 • Jasiński K. «Annales Poloniae» J. Długosza jako źródło do genealogii Piastów // Dlugossiana. Studia historyczne w 500-lecie śmierci J.Długosza. Warszawa, 1980. S. 204–221.

 • Jasiński K. Genealogia Władysława Łokietka i jego najbliższej rodziny // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. T. 6. Historia. 1987. S. 13–32 || d56a.

 • Jasiński K. Henryk Siemowitowic i jego żona Ryngałła. Studium historyczno-genealogiczne // Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75. rocznicy urodzin... H. Łowmianskiego. Poznań, 1974. S. 159–165 || d56a.

 • Jasiński K. Imię Aleksander wśród potomstwa Olgierda // Studia z dziejów średniowiecznej kultury. Warszawa, 1976. S. 209–215 || d45.

 • Jasiński K. Ks. dobrzyńska Anastazja i jej regencja // Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne oßarowane F. Kirykowi w 60. rocznice urodzin. Krakow, 1993. S. 425–433.

 • Jasiński K. Małżeństwa i koligacje polityczne Kazimierza Wielkiego // Studia Źródłoznawcze. T. 32–33, 1990. S. 67–76 || d54.

 • Jasiński K. Małżeństwo Amelii Siemowitówny z margrabią miśnieńskim Wilhelmem II Bogatym // Genealogia. Polska elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym / Pod red. J. Wroniszewskiego. Toruń, 1993. S. 5–15.

 • Jasiński K. Polsko-niemieckie powiązania dynastyczne w średniowieczu ze szczególnym uwzglednieniem córek Siemowita IV, Cymbarki i Amelii // Niemcy – Polska w średniowieczu / Pod red. J. Strzelczyka. Poznań, 1986. S. 283–301.

 • Jasiński K. Powiązania genealogiczne Piastów (małżeństwa piastowskie) // Piastowie w dziejach Polski. Wrocław, 1976. S. 135–148.

 • Jasiński K. Przymierze polsko-austriackie 1412 r. ze szczególnym uwzglednieniem Cymbarki, księżniczki mazowieckiej, z Ernestem Żelaznym, księciem austriackim // Prace z dziejów państwa i Zakonu Krzyżackiego. (Ordines Militares, t. 2). Toruń, 1984. S. 128–144 || d56a.

 • Jasiński K. Rodowód Piastów śląskich. T. 1–3. Wrocław, 1973–1977.

 • Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. Warszawa – Wrocław, 1988.

 • Jasiński K. Rola Siemowita, ks. dobrzyńskiego, w stosunkach polsko-krzyżackich w 1308/1309 r. // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Ser. A, Historia. Włocławek, 1978. S. 63–84.

 • Jasiński K. Uwagi o itinerarium króla Władysława Jagiełły // Studia Źródłoznawcze. T. 20. 1976. S. 227–231 || d56a.

 • Jasiński K. Uzupełnienia do genealogii Piastów // Studia Źródłoznawcze. T. 3. 1958. S. 199–212 || d56a.

 • Jasiński K. Zjazd na Mazowszu w kwietniu 1369 r. i jego geneza. Ze studiów nad itinerarium Kazimierza Wielkiego // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia IX. Nauki humanistyczno-społeczne. Zesz. 58. 1973. S. 59–69 || d60.

 • Jasiński T. Spory i konflikty miast z komturami krzyżackimi // Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach: zbiór studiów. Toruń, 1995. S. 51–66 || d67. Орден, Пруссия, Торунь

 • Jaskanis J. Dawni Bałtowie w nauce polskiej // Rocznik Białostocki. T. 16. Warszawa, 1991. S. 91–108.

 • Jaskanis J. Human Burials with Horses in Prussia and Sudovia // Acta Baltico-Slavica. T. 4. 1966. S. 29–65.

 • Jasnowski J. Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515–1565). Kanclerz i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński. Warszawa, 1939.

 • Jasztołt T. Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV wieku // Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań. Białystok, 2005. S. 13–52 || d56.

 • Jaworski F. Władysław Jagiełło jako opiekun miasteczka. Wspomnienia z przeszłości Gródka Jagiellońskiego. Lwów, 1909.

 • Jaworski I. Zarys dziejów Wilna. Wilno, 1929.

 • Jaworski J. Studia nad ustrojem miast na prawie niemieckim w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie jagiellońskiej // Wileński rocznik prawniczy. T. 5. Wilno, 1931.

 • Jaworski R. Nieznana korespondencja króla Zygmunta Augusta z Mikołajem Radziwiłłem Rudym i Ostafim Wołłowiczem z lat 1550–1571 ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich // Studia Źródłoznawcze. T. 41. S. 91–108.

 • Jaworski R. Z najdawniejszych dokumentów do dziejów domeny Radziwiłłowskiej // Studia Źródłoznawcze. T. 39. 2001. S. 101–114.

 • Jegelevičius S. «Lietuvos imperinės pretenzijos» arba kam tarnauja prof. Patricijos Kennedy Grimsted rašiniai // Lietuvos aidas. 1993.VIII.26, № 164. Р. 9.

 • Jegelevičius S. Lietuvos Metrika: kada ir kaip į Lietuvą pateko jos mikrofilmai // Naujasis židinys-Aidai. 1999, № 4. Р. 174–185.

 • Jeleńska E. Wieś Komarowicze w powiecie Mozyrskim. Warszawa, 1892 .

 • Jeske-Choiński T. Historja żydów w Polsce. Warszawa, 1919 .

 • Jeske-Choiński T. Kanclerz Jan Choiński: mecenas uczonych polskich XVI wieku. Warszawa, 1886.

 • Jevlašauskis Teodoras. Atsiminimai / Parengė ir paaiškinimus parašė D. Vilimas; iš senosios gudų kalbos vertė N. Pranckevičiūtė-Lūžienė. Vilnius, 1998.

 • Jezierski F.S. O bez-krolewiach w Polszcze i o wybieraniu krolow, począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do naszych czasów: dzieło w teraznieyszych okolicznościach do wiadomości przydatne. Warszawa, 1790 .

 • Jiste nowiny z zeme litewske od kupcuw i jinych hodnowernych lidi, co se stalo pri lidu walečnem s obu stran... Krale polskeho i take wel. knizete Moskewskeho 1564. Praha, 1564 (S. Oks). – (J. Jungmann. Historie literatury česke. Praha, 1849. S. 151).

 • Joachimi Pastorii de Hirtenberg... Florus Polonicus, seu Polonicae historiae epitome nova. Gedani et Francofurti, 1679.

 • Jocher A.B. Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie, z pism Janockiego, Bentkowskiego, Ludwika Sobolewskiego, Ossolińskiego, Juszynskiego, Jana Winc. i Jerz. Sam. Bandtków i. t. d. T. 1–3. Wilno, 1840–1857 .

 • Jodczyk K. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku. T. 1. Dekanat Brasław. Białystok, 2009 || d65. источники, Браслав, католицизм, костелы

 • Jodkowski J. Białystok w pierwszej połowie XVI w. Grodno, 1931.

 • Jodkowski J. Grodno wczesnośredniowieczne. W świetle prac wykopaliskowych dokonanych na Królewskim Zamku Starym w Grodnie w latach 1932 i 1933. Warszawa, 1934 [Przegląd Historyczno-Wojskowy. T. VII. S. 99–115] || d56.

 • Jodkowski J. Grodno. Wilno, 1923 || Rec.: Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3–4. 1923. S. 578–581.

 • Jodkowski J. Grodzisko Wołkowyskie. Grodno, 1925 || d41.

 • Jodkowski J. Okolice Grodna pod względem archeologicznym: notatki z wycieczek odbytych w latach 1904–1910. [Warszawa, 1912] || d56.

 • Jodkowski J. Świątynia warowna na Kołoży w Grodnie. W świetle badań archiwalnych i archeologicznych dokonanych w 1933 r. Grodno, 1936 || d56.

 • Jodziewicz A. Miejsce zgonu św. Kazimierza // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 9. 1925 / 26. S. 95–103.

 • Johann Lohmüller und seine livländische Chronik «Warhaftig Histori». Biographie des Autors, Interpretation und Edition des Werkes / Hrsg. von U.Müller. Lüneburg, 2001. (Schriften der Baltischen Historischen Kommission; 10).

 • Jogailos ir Vytauto laikai. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms. Kaunas, 2011 || d70a. Грюнвальд, Ягайло, Витовт, политика, Гедиминовичи, Городельский акт, печати, Подолье, Молдавия, Венгрия, Галицкая земля, Ковно, литовцы в Кракове

 • Jolli J.G. Histoire de Pologne et du Grand Duché de Lituanie. Amsterdam, 1698.

 • Jono Dlugošo «Prūsų vėliavos» – Žalgirio mūšio šaltinis / Vertė A. Nikžentaitis. Spaudai parengė A. Nikžentaitis. Redaktorė O. Balkevičienė. Viršelio dailininkas A. Každalis. Vilnius, 1992.

 • Jonušo Radvilos (1579–1620) daiktų inventorius, surašytas Koidanove 1627 m. / Sud. ir vertė A. Paliušytė // Menotyra. 1999. № 1 (14). P. 4–19.

 • Jonynas I. Lietuvos didžieji kunigaikščiai. Vilnius, 1996.

 • Jonynas I. Vytauto šeimyna // Praeitis. T. 2. Kaunas, 1933. P. 183–244 || d42; d45.

 • Jonynas I. Vytauto šeimyna. Vilnius, 1991 || d36 (фрагм.)

 • Jordan W.C. The «Aristotelevy vrata»: problems in reconstructing an ideology // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1980. H. 3.

 • Jovaišas A. Trumpojo Lietuvos metraščių sąvado literatūrinės ypatybės ir paslaptys // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 4. Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. Vilnius, 1996. P. 222–261.

 • Jóźwiak S., Kwiatkowski K., Szweda A., Szybkowski S. Wojna Polski i Litwy z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. Malbork, 2010 || d70. Грюнвальд

 • Jučas M. Apie romėniškos lietuvių kilmės legendą // Kultūros barai. 1993, № 1. P. 72–73.

 • Jučas M. J. Dlugošo «Lenkijos istorija» // LTSR MA darbai. Series A. T. 1. Vilnius, 1959.

 • Jučas M. Kodėl Kęstutis pakvietė Algirdą į Lietuvos sostą? // Naujasis Židinys-Aidai. 2007, № 3. P. 111–114 || d41.

 • Jučas M. Krėvos sutartis. Ar tai buvo Jogailos išdavystė? Iki šiol vieningo istorikų atsako nėra... // Jaunimo gretos. 1989, № 12. S. 22–23.

 • Jučas M. Krikščionybės kelias į Lietuvą. [Vilnius], 2000.

 • Jučas M. Legenda o rzymskim pochodzieniu Litwinów // Przegląd Wschodni. 1997. № 4. S. 289–297.

 • Jučas M. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštis // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Serija A. 1957, № 2. P. 111–121 || d37.

 • Jučas M. Lietuvos metraščiai ir kronikos. Vilnius, 2002.

 • Jučas M. Lietuvos metraščiai. Vilnius, 1968.

 • Jučas M. Nuo Krėvos sutartis iki Liublino unijos. Kaunas, 1970.

 • Jučas M. Senos pažiųros naujoje knygoje apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija. T. 1. Vilnius, 1958. P. 129–133.

 • Jučas M. Unia polsko-litewska / Tłum. A. Firewicz. Toruń, 2004.

 • Jučas M. Vytautas ir čekų husitai // Vytautas Didysis ir Lietuva. Vilnius, 1997. P. 43–53.

 • Jučas M., Lukšaitė I., Merkys V. Lietuvos istorija. Nuo seniausių laikų iki 1917 metų. Vilnius, 1988.

 • Jucewicz L.A. Litwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów skreślona. Wilno, 1846.

 • Jundziłł B.S. Opisanie roślin litewskich według układu Linneusza. Wilno, 1811.

 • Jurczenko S. Niektóre osobliwości ewolucji przestrzeni wołyńskich cerkwi z XVI w. // Kwartalnik architektury i urbanistyki. 1998. Z. 4.

 • Jureczko A. Dokument lokacyjny Kamieńca Podolskiego // Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu. T. 1. Kraków, 2000. S. 61–66 || d56a.

 • Jurgaitis R. (рец.) A. Rachuba. Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763 // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/2. Vilnius, 2005. P. 158–167.

 • Jurginis J. Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje. Vilnius, 1962. социум, крестьяне

 • Jurginis J. Lietuvos krikštas. Feodalinės visuomenės socialinės ir kultūrinės raidos studija. Vilnius, 1987.

 • Jurginis J. Lietuvos valstiečių istorija. Vilnius, 1978.

 • Jurginis J. Medininkų pilis // Lietuvos pilys. Vilnius, 1971.

 • Jurginis J. Renesansas ir humanizmas Lietuvoje. Vilnius, 1965.

 • Jurginis J. Tautybių santykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštysteje // Труды АН ЛитССР. Серия А. 1982. Т. 2.

 • Jurginis J., Šidlauskas A. Kraštas ir žmonės. Vilnius, 1983.

 • Jurkiewicz J. Kwestia polskiego osadnictwa jenieckiego na Litwie w historiografii // Profesor H.Łowmiański. Życie i dzieło. Poznań, 1995. S. 155–164.

 • Jurkiewicz J. Mindaugas Lenkijos XIX ir XX a. istoriografijoje // Lituanistica. 2003. № 4. P. 3–17.

 • Jurkiewicz J. Osadnictwo polskie w W. Ks. Litewskim w świetle badań historycznych // Acta Baltico-Slavica. T. 22, 1994. S. 237–255.

 • Jurkiewicz J. Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVII wieku. Poznań, 1991.

 • Jurkowlaniec T. Europejskie znaczenie wypraw do Prus (rec. pracy W. Paraviciniego, «Die Preussenreisen...») // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. R. 36, 1992, № 1. S. 65–69.

 • Jus Polonicum codicibus veteribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis / Ed. J.V.Bandtkie. Varsaviae, 1831.

 • Juška A. Vilniaus byla, I dalis 1323–1905. 2 leid. Vilnius, 1990 (1 изд.: 1940).

 • Jusupović A. Zasięg terytorialny ziemi Drohickiej w średniowieczu // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 20. Рівне, 2010. С. 77–80 || d68. Дорогичин

 • Juszczyński H. Dykcjonarz poetów polskich. T. 1–2. Kraków, 1820.

 • Kabaciński R. Księstwo gniewkowskie w XIV w. // Gniewkowo w średniowieczu. Książęta, księstwo, miasto. Gniewkowo, 1993. S. 18–48.

 • Kachalofen C. Privilegia et indulgentiae Fratrum Minorum Ordinis Sancti Francisci. Leipzig, 1495.

 • Kącki K. Vitae archiepiscoporvm et episcoporvm Ecclesiae Cracouien. Christophori Kantski ... ad ... Georgivm Radziuil. ... cardinalem, episcopum Cracouien[sem] et ad ... Ecclesiae Cracovien. capitvlvm ... [Cracoviae, 1593].

 • Kaczkowski S. Krzyżacy i Polska: wspomnienie historyczne. Poznań, 1845.

 • Kaczkowski Z. Kobieta w Polsce: studjum historyczno-obyczajowe. T. 1–2. Petersburg, 1895.

 • Kaczmarczyk Z. Granowski Wincenty (ok. 1370–1410) // Polski Słownik Biograficzny. T. 8. Wrocław, 1959–1960. S. 551–552.

 • Kaczmarczyk Z. Kazimierz Wielki (1333–1370). Warszawa, 1948.

 • Kaczmarczyk Z., Weyman S. Reformy wojskowe i organizacja siły zbrojnej za Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1958.

 • Kadłubek W. Chronica Polonorum / Ed. A.Przezdziecki. Cracoviae, 1862.

 • Kadłubek W. Historia Polonica Vincenti Kadłubkonis Episcopi Cracoviensis. Dobromili, 1612.

 • Kadłubek W. Kronika polska / Przeł. i oprac. B.Kürbis. Wrocław etc., 1992.

 • Kadłubek W. Res gestae principum et regum Poloniae per Vincentium (Kadłubkonem) saeculo XII. et XIII. enarratae: quibus accedit Chronicon Polonorum per Dzierswam, saeculi XIII. scriptorem, compositum. P. 1. Varsaviae, 1824.

 • Kadłubek W. Res gestae principum et regum Poloniae per Vincentium (Kadłubkonem) saeculo XII. et XIII. enarratae: quibus accedit Chronicon Polonorum per Dzierswam, saeculi XIII. scriptorem, compositum. P. 2. Varsaviae, 1824.

 • Kałamajska-Saeed M. Portrety i zabytki książąt Olelkowiczów w Słucku: Inwentaryzacja Józefa Smolińskiego z 1904 r. Warszawa, 1996.

 • Kalavrezou-Maxeiner I., Obolensky D. A church Slavonic Graffito in Hagia Sophia, Constantinople // Harvard Ukrainian studies. Vol. 5, № 1, March 1981. P. 5–11 || d45.

 • Kalbotyra || 56 (2). Slavistica Vilnensis (2011): d61.

 • Kalicki B. Bogusław Radziwiłł koniuszy litewski. Szkic historyczny. Kraków, 1878.

 • Kalina A. Pieśń Boga-Rodzica (rozbiór krytyczny) // Przegląd powszechny. Kraków, 1887. Z. 9 (wrzesień). S. 329–335. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 235–236].

 • Kaliski T. Bibliografja polska Karola Estreichera: przewodnik dla pracowników naukowych i studjujących. Warszawa, 1936.

 • Kallenbach. Nuncyusz Caligari o królu Stefanie // Tygodnik Ilustrowany. 1886. № 206. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520–524].

 • Kallimach F. Historia de rege Vladislao. Varsoviae, 1961.

 • Kallimach F. Vita et mores Sbignei cardinalis. Varsoviae, 1962.

 • Kamienecki W. Geneza Państwa Litewskiego. Warszawa, 1915.

 • Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu. T. 1. Kraków, 2000 || d56a.

 • Kamieniecki W. Państwo litewskie. Warszawa, 1918.

 • Kamieniecki W. Rozwój własności na Litwie w dobie przed I. Statutem: (studya historyczno-gospodarcze). Kraków, 1914.

 • Kamieniecki W. Społeczeństwo litewskie w XV w. Warszawa, 1947.

 • Kamieniecki W. Wpływy zakonne na ustrój litewski // Przegląd historyczny. 1925. T. 25. S. 160–186 || d45.

 • Kamiński A. Jaćwieź. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne. Łódź, 1953.

 • Kamiński A. Pogranicze polsko-rusko-jaćwieskie miedzy Biebrzą a Narwią // Rocznik Białostocki. T. 4, 1963. S. 7–39 || d58.

 • Kamiński A. Wizna na tle pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego // Rocznik Białostocki. T. 1. 1961. S. 9–61.

 • Kamiński A. Z badań nad pograniczem polsko-rusko-jaćwieskim w rejonie rzeki Śliny // Wiadomości Archeologiczne. T. 23. Zesz. 2. 1956. S. 165–168.

 • Kamocki F. Dziwolągi heraldyczne. Warszawa, 1916.

 • Kamuntavičienė V. Kauno ir Gardino katalikiškų parapijų istorijų paralelės XV–XVII a. // Kauno istorijos metraštis. 2012/12. P. 15–24 || d69. Ковно, Городен, католичество

 • Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (Malbork, 18–19 X 2001) / Pod red. J. Trupindy. Malbork, 2002 || d69. источники, Орден

 • Kancelarie krzyżackie: stan badań i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Malbork, 18–19.X.2001. Malbork, 2002 || d65. источники, социум, Орден, Литва, Wegeberichte

 • Kanišauskaitė G. Kretingos bernardinų vienuolyno fondas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje // Lietuvos istorijos metraštis. 2002/1. Vilnius, 2003. P. 157–164 [The Fund of Kretinga Bernardine Monastery at the Library of the Akademy of Science of Lithuania].

 • Kantak K. Najważniejsze rękopisy franciszkańskie bibliotek Wileńskich // Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 14. 1928. S. 175–184.

 • Karalius L. Kunigaikščių zaslavskių «danilevščinos» muito Lucke kilmė (XIV–XVI a.) // Ministri historiae: pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose, skirtas Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai / Sud. Z. Kiaupa ir J. Sarcevičienė. Vilnius, 2013. P. 125–140 || d64.

 • Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Warszawa – Kraków, 1913.

 • Kareev N.I. Zarys historyczny sejmu polskiego. Warszawa, 1893.

 • Karłowicz J. O imieniu Polaków i Polski. Warszawa, 1881.

 • Karłowicz J. O języku litewskim. Kraków, 1875.

 • Karolewicz G. Brunon z Kwerfurtu // Encyklopedia Katolicka. T. 2, 1985. Kol. 1110.

 • Karpova V. Stačiatikių įsiliejimas į katalikišką LDK visuomenę. Bratošų – Zenavičių giminės atvejis (XIV a. pabajga – XVII a. pirma pusė). Magistrinis darbas. Vilnius, 2007. – нобили, генеалогия, Братоша, Зиновьевичи

 • Karwasińska J. O najdawniejszych księgach t. zw. «Rachunków dworu królewskiego» // Archeion. Nr. 1. Warszawa, 1927. S. 155–175 || d68, источники, ревиндикация

 • Karwasińska J. Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie 1235–1343. Warszawa, 1927–1929.

 • Karwasińska J. Złote bulle Karola IV w sprawie chrztu Litwy // Cultus et cognito. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. Warszawa, 1976. S. 233–249.

 • Karys J. Numizmatika. Putnam, Connecticut, 1970.

 • Karys J. Senovės lietuvių pinigai: Istorija ir numizmatika. Bridgeport, Connecticut, 1959.

 • Kasparavičius A. Lietuvos Metrikos negrąžinimo istorija (1920–1930): intarpai Lietuvos ir SSRS diplomatinių santykių mozaikai // Naujasis židinys-Aidai. 1996, № 3. Р. 114–125.

 • Kaspierczak S. Rozwój gospodarki folwarcznej na Litwie i Białorusi do połowy XVI wieku. Poznań, 1965.

 • Katalog der Ausstellung zum X. Archâologischen Kongress in Riga 1896. Riga, 1896 || d24a, d67.

 • Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Cz. 1. Dokumenty z lat 1148–1506 / Oprac. J. Tomaszewicz. Kraków, 1975.

 • Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Cz. 2. Dokumenty z lat 1506–1828 / Oprac. J. Tomaszewicz. Kraków, 1991.

 • Katalog dokumentów tureckich. Dokumenty do dziejów Polski i krajów ościennych w latach 1455–1672 / Oprac. Z. Abrahamowicz. Warszawa, 1959.

 • Katalog kalendarzy polskich od XVI do XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Czartoryskich / Oprac. Janina Buła. Kraków, 1994.

 • Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie / Oprac. J.Pezda. Kraków, 2000. [sygn. 5214–5319].

 • Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie / Oprac. M. Kukiel, A. Homecki. Kraków, 1988. [sygn. 1682–2000].

 • Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie / Pod red. J. Nowaka. Kraków, 1999. [sygn. 2001–2300].

 • Katalog rękopisów Biblioteki książąt Czartoryskich w Krakowie. Sygnatury 2301–2600 / Oprac. J. Nowak, P. Prokop. Kraków, 2005 || d73.

 • Katalog rękopisów biblioteki zakł. nar. im. Ossolińskiego / Wyd. W. Kętrzyński. T. 2. Lwów, 1886. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 309–311].

 • Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. T. 1–18.

 • Katalog rókopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie / Pod red. J.Nowaka. Kraków, 2000. [sygn. 2301–2600].

 • Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: polonica wieku XVI. Wrocław, 1965.

 • Katalog wydawnictw Towarzystwa Naukowego we Lwowie. 1901–1934. Lwów, 1935.

 • Katalog wydawnictw Towarzystwa Naukowego we Lwowie. 1935–1938. Lwów, 1939.

 • Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce. Warszawa, 1997.

 • Katona S. Historia critica regum Hungariae stirpis Arpadianae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum concinnata. T. 6. Complectens res gestas Belae IV. post abitum Tartarorum Stephanus V. Ladislai IV. Andreae III. Budae, 1782.

 • Katona S. Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum concinnata. T. 1–12 (8–19). Budae etc., 1788–1793.

 • Katona S. Historia critica regum Hungariae, stirpis Austriacae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum diplomatumque concinnata. T. 3–11 (22–30), 13 (32), 22 (41). Budae etc., 1793–1802.

 • Kawczyński M. Badania nad językiem zapisków niemieckich z czternastego wieku ogłoszonych w najstarszych księgach i rachunkach miasta Krakowa. Kraków, 1883.

 • Kawecka-Gryczowa A. Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej. Wrocław – Warszawa, 1988.

 • Kelch Chr. Lieflaendische Historia, oder kurtze Beschreibung der denckwuerdigsten Kriegs- und Friedens-Geschichte Esth-, Lief- und Lettlandes. Revall – Rudolphstadt, 1695.

 • Kempa T. Działalność hetmana Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego na polu prawosławia // Białoruskie zeszyty historyczne. 1999. Z. 12.

 • Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608), wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej. Toruń, 1997.

 • Kempa T. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616), wojewoda Wileński. Warszawa, 2000.

 • Kernave – litewska Troja. Katalog waystawy ze zbiorów Państwowego Muzeum-Rezerwatu Archeologii i Historii w Kernave, Litwa. Warszawa, 2002 || d45.

 • Kernavė Archeological Site (Cultural Reserve of Kernave). UNESCO World Heritage Nomination. 2003. http://whc.unesco.org/en/list/1137. Дата доступа: 2 октября 2014 г || d63.

 • Kersten A. Kontakty gospodarcze W. Nowogrodu z Litwą, Polską i miastami południowo-niemieckimi w XV w. // Slavia Orientalis. T. 7, 1958. S. 130–166.

 • Kętrzyński S. Na marginesie «Genealogii Piastów» // Przegląd historyczny. T. 29. 1931. S. 200–209.

 • Kętrzyński W. Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 1–3. Lwów, 1881–1898.

 • Kętrzyński W. Króla Aleksandra zbiór statutów przełożonych na język polski w roku 1501 [оттиск из «Przewodnika naukowego i literackiego»].

 • Kętrzyński W. O dokumentach Mendoga, króla litewskiego // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Kraków, 1907. T. 50. S. 180–222.

 • Kętrzyński W. O dwóch nieznanych historykach polskich. Lwów, 1886. [Оттиск из изд.: Przewodnik nauk. i liter. 1886. Z. 4; Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 341–342].

 • Kętrzyński W. O kronice Wielkopolskiej. Kraków, 1896.

 • Keussler F., von. Das livische und lettische Dünagebiet und die Fürsten von Polock, Gercike und Kokenhusen am Ausgang des XII. und zu Beginn des XIII. Jh.s // Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. 15. 1893. S. 1–51 || Полоцк, Герцике, Кукенойс.

 • Keussler F., von. Zur Geschichte Bischof Meinhards und des Fürstenthums Gercike // Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde a.d. Jahre 1896. Riga, 1897.

 • Keussler F., von. Zur Geschichte des Fürstenthums Gercike // Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. 15. 1893. S. 469–479 || Герцике.

 • Kiaupa Z. (Рец.) Metryka Litewska: księga sigillat 1709–1719 / Oprac. A.Rachuba, Warszawa: PWN, 1987 // Lietuvos istorijos metraštis 1988. Vilnius, 1989. Р. 181–185.

 • Kiaupa Z. 1408 metų Vytauto privilegija Kauno miestui // Lietuvos istorijos metraštis. 1979 metai. Vilnius, 1981. P. 5–19 || d42.

 • Kiaupa Z. Apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės būklės Abiejų tautų Respublikoje ir jos raidos 1569–1764 m. problemas // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997. P. 383–394.

 • Kiaupa Z. Archyvinės smulkmenos iš Konstantino Jablonskio rinkinių // Lietuvos istorijos metraštis. 2001/1. Vilnius, 2002. P. 169–176; (5–7) // Ibid. 2001/2. Vilnius, 2002. P. 207–212; (8–10) // Ibid. 2002/1. Vilnius, 2003. P. 149–156 [Archival Details from Konstantinas Jablonskis’ Collections].

 • Kiaupa Z. Dėl jungtinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės vardo // Lietuvos istorijos metraštis. 2005/1. Vilnius, 2006. P. 145–150 [On the Name of the United Polish and Lithuanian State].

 • Kiaupa Z. Die litauischen Städte im Spätmittelalter – zwischen eineger Herkunft und dem Einfluß ausländischer Nachbarn // In Zwischen Lübeck und Novgorod: Wirtschaft, Politik und Kultur im Ostseeraum vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert: Norbert Angermann zum 60. Geburtstag / Hrsg. v. O.Pelc, G.Pickhan. Lüneburg, 1996. S. 167–177.

 • Kiaupa Z. Kauno miesto savivalda // Darbai ir dienos. T. 4 (13). Kaunas, 1997. P. 19–28 || d42.

 • Kiaupa Z. Lietuvos Metrika – Lietuvos bajorų rūpestis XVIII a. pabaigoje // Lietuvos Metrika: 1991–1996 metų tyrinėjimai. Vilnius, 1998. P. 193–202.

 • Kiaupa Z. Naratyviniai fragmentai Stepono Batoro laikų Lietuvos Metrikos knygose // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997. P. 149–156.

 • Kiaupa Z. Pirmosios Kauno miesto privilegijos // Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. Kn. 2. Vilnius, 1992. P. 6–39 || d42.

 • Kiaupa Z. Refleksje na temat funkcjonowania Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów dwa stulecia po zawarciu unii lubelskiej // Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999. P. 50–53.

 • Kiaupa Z. Simono Daukanto parengti Lietuvos Metrikos medžiagos rinkiniai // Lietuvių atgimimo istorijos studijos. Kn. 5. Vilnius, 1993. Р. 104–117.

 • Kiaupa Z. The History of Lithuania. Vilnius, 2002.

 • Kiaupa Z. The Lithuanian Metrica and the Lithuanian nobility at the end of the eighteenth century // Lithuanian historical studies. 1996, № 1. Р. 78–83.

 • Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. Lietuvos istorija iki 1795 metų. Vilnius, 1995. [2 изд.: 1998; 3 изд.: 2000].

 • Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. The history of Lithuania before 1795 / Trans. by I. Zujienė. Vilnius, 2000.

 • Kiaupa Z., Maesalu A., Pajur A., Straube G. Baltijos šalių istorija. Vilnius, 2000.

 • Kiaupienė J. (рец.) H. Lulewicz. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588 // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/2. Vilnius, 2005. P. 153–157.

 • Kiaupienė J. Akt krewski z 14 sierpnia 1385 r.: gdzie kryje się problem – w dokumencie czy w jego interpretacjach? // Kwartalnik historyczny. R. 108. 2001. Z. 4. S. 47–62.

 • Kiaupienė J. Das Bild des Grossfürstentums Litauen in der Historiographie // Revue Baltique. № 6 (1996). P. 5–15.

 • Kiaupienė J. Das historische Erbe des Grossfürstentums Litauen: Erfolge und Verluste // Litauen. Nachbar im Osten Europas / Hrsg. v. J.Hackmann. Köln, 1996. P. 13–26.

 • Kiaupienė J. Die litauische Forschung zu den litauisch-deutschen Beziehungen des 15. bis 19. Jahrhunderts // In Deutschland und Litauen. Bestandsaufnahmen und Aufgaben der historischen Forschung / Hrsg. v. N.Angermann, J. Tauber. Lüneburg, 1995. P. 45–54.

 • Kiaupienė J. Geschichtsquellen des Ostseeraumes in der Litauischen Metrik // Zwischen Lübeck und Novgorod: Wirtschaft, Politik und Kultur im Ostseeraum vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert / Hrsg. v. O.Pelc und G.Pickhan. Lüneburg, 1996. S. 223–232.

 • Kiaupienė J. Historiografia litewska o niektórych zagadnieniach stosunków polsko-litewskich między Krewem a Lublinem // Profesor H. Łowmiański. Życie i dzieło. Poznań, 1995. S. 116–123.

 • Kiaupienė J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai Vienos archyvuose // Lietuvos istorijos metraštis, 1996 metai. 1997. P. 423–449.

 • Kiaupienė J. Lietuvos Metrika: praeitis, dabartis, ateitis // Atgimimas. 1994.VII.13, № 28. Р. 14.

 • Kiaupienė J. Lithuanian Metrica-3: after the international symposium has finished // Revue Baltique: organe de la collaboration des etats Baltes. 1996, № 7. Р. 111–114.

 • Kiaupienė J. Penki šiuolaikinių Vidurio Rytų Europos istorikų žvilgsniai į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę // Lietuvos istorijos metraštis. 2002/1. Vilnius, 2003. P. 121–144 [Five Views of Present-day Central and Eastern European Historians of the Grand Duchy of Lithuania].

 • Kiaupienė J. The Grand Duchy of Lithuania in East Central Europe or once again about the Lithuanian–Polish Union // Lithuanian Historical Studies. № 2 (1997). P. 56–71.

 • Kiaupienė J. Vilniaus vietininko Stanislovo Hamšėjaus 1559–1564 m. teismo knygos // Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. T. 2. Vilnius, 1992. P. 61–75.

 • Kiaupienė J. W związku z polemiką Grzegorza Błaszczyka w sprawie unii Krewskiej // Kwartalnik historyczny. R. 110. Z. 1. 2003. S. 97–98.

 • Kiaupienė J. XVI amžiaus Vilniaus viešojo gyvenimo vaizdai // Mūsų praeitis. 1992. T. 2. P. 15–29.

 • Kielar P. Wit // Hagiografja polska. Słownik biobibliograficzny. T. 2. Poznań, 1971.

 • Kijów i jego pamiątki: przewodnik po Kijowie / Ułożył Wacław Ciechowski. Kijów, 1901.

 • King Alfred's Anglo-Saxon version of the compendious history of the world by Orosius / By J. Bosworth. London, 1859.

 • Kiparsky V. Wer hat den Handelsvertrag zwischen Smolensk und Riga vom J. 1229. aufgesetzt? // Neuphilologische Mitteilungen. LXI, № 2. Helsinki, 1960. S. 244–248.

 • Kiparsky V. [Рец.:] Schmidt G. Das Eindringen der hochdeutschen Schriftsprache in der Rigaschen Ratskanzlei // Neuphilologischen Mitteilungen. XL, № 1. Helsinki, 1939. S. 83–87.

 • Kirkiene G. Korzenie rodu Chodkiewiczów // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 17. Białystok, 2002. S. 34–56 || d67. Ходкевичи, Борейко, нобили, Заблудов, генеалогия

 • Kirkor A.H. Bazylika litewska. Kraków, 1886. [Оттиск из Przegląu powszechnego; Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 226–231].

 • Kirkor A.H. Groby wielkoksiążęce i królewskie w Wilnie. Warszawa, 1882.

 • Kiszka J., Kiszka S. In avspicatvm illvstriss. ac reverendiss. ... Benedicti Woynae ... episc. Vilnen. as suam sedem ingressum gratvlatio a Stanislao et Joanne Kiszka fratribus in Academia Vilnen. Societatis Jesu studiosis oblata ... 1600 . Vilnae, 1600.

 • Kitkauskas N. Archeologų radinys apie Lietuvą XII a. // Kultūros barai. 1986. № 8. P. 65–66.

 • Kitkauskas N. Vilniaus arkikatedros požemiai. Vilnius, 1994.

 • Kitkauskas N. Vilniaus pilys. Staryba ir architektura. Vilnius, 1989.

 • Kitkauskas N., Lisanka A., Lasavickas S. Perkūno šventyklos liekanos Vilniaus žemutinėje pilyje // Kultūros barai. 1986. № 12 (264). P. 51–55; 1987. № 1 (265). P. 60–63; № 2 (266). P. 53–57.

 • Kizilov M. The Arrival of the Karaites (Karaims) to Poland and Lithuania: A Survey of Sources and Critical Analysis of Existing Theories // Archivum Eurasie Medii Aevi. Vol. 12 (2003–2004). P. 29–45 || караимы.

 • Klaczko J. Anneksya w dawnej Polsce (unia Polski z Litwą). Kraków, 1901 || d32.

 • Klasztory Karmelitanek Bosych w Polsce, na Litwie i Rusi: ich początek, rozwój i tułactwo w czasie rozruchów wojennych w XVII wieku: rzecz osnuta na kronikach klasztornych. Wilno, 1900.

 • Klasztory Karmelitanek Bosych w Polsce, na Litwie i Rusi: ich początek, rozwój i tułactwo w czasie rozruchów wojennych w XVII wieku: rzecz osnuta na kronikach klasztornych. [T. 3]. Kraków: klasztor św. Marcina. Kraków, 1904.

 • Klegliche erbermliche Zeytung und eigentlicher Bericht ansehenlicher... Personen auss Wenden, Riga und anderen Lifflendischen orten geschrieben... Nürnberg, 1578 (L. Heussler). – РНБ: 13.19.3.126.

 • Klenin E. The Smolensk Trade Treaty of 1229 (Copy A): Observations on Pragmatics, Text Boundaries, and Orthographic Variation // Русский язык в научном освещении. 2003. № 2 (6). С. 247–259.

 • Klimas P. Litwa Starożytna (Tłum. z litewskiego). Wilno, 1921–1923.

 • Klimaszewski H.] O śmierci x. Zygmunta Kiejstutowicza. Wyciąg z kroniki litewskiej // Noworocznik Litewski na rok 1831 / Wyd. przez H. Klimaszewskiego. Wilno, 1830. S. 91–102 || d70a.

 • Klimek R. [Rec.] Radoch M. Walki zakonu krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku. Olsztyn, 2011 // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 4 (274). P. 759–765 || d75.

 • Klimova V. Karaite Settlement in Medieval Lithuania // In Fear and Loathing in the North. Jews and Muslims in Medieval Scandinavia and the Baltic Region / Edited by Cordelia Heß and Jonathan Adams. Berlin, 2015. P. 171–184 || d70. караимы

 • Kłoczowski J. East-Central Europe in the historiography of the countries of the region. Lublin, 1995.

 • Kłodawski K. Mazowsze Płockie a Zakon Krzyżacki za panowania Siemowita IV // Notatki Płockie. 1997. T. 42, nr. 2 (171). S. 3–11 || d57

 • Kłodziński A. Na drodze do powstania trybunału koronnego. Projekty sejmu warszawskiego z r. 1556/7 // Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 57–85.

 • Kłodziński A. Stosunki Polski i Litwy z Inflantami przed zatargiem z r. 1556/57 // Kwartalnik historyczny. 1908. R. 22. S. 344–391.

 • Kłos J. Wilno. Przewodnik Krajoznawczy. Wilno, 1923 || Рец.: Ateneum Wileńskie. R. 2. № 7–8. 1924. S. 441–446.

 • Kloss B. M. Determining the Authorship of the Trinity Chronicle // Medieval Russian Culture. Vol. II / Ed. by Michael S. Flier and Daniel Rowland. Berkeley – Los Angeles – London, 1994. P. 57–72.

 • Kloza J., Maroszek J. Dzieje Goniądza w 450 rocznicę praw miejskich. Białystok – Goniądz, 1997 || d60.

 • Klubówna A. Cztery królowe Jagiełłowe. Wyd. 2. Warszawa, 1990.

 • Knapiński R. Romańskie Drzwi Płockie. Stan badań. // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 57, 1988. S. 159–199.

 • Knapiński W. Sprawa o kościół w Ostrogu na Wołyniu. Lwów, 1892.

 • Kochanowski J. Ad Stephanum Bathorrheum regem Poloniae... epinicion... 1582. Kraków, 1583.

 • Kochanowski J. Iezda do Moskwy, y posługi z młodych lat, aż y przez wszystek czas przeszłey woyny z Moskiewskim, oyczyznie swey y panom swym czynione Iego Książęcey M. y pana P. Kristopha Radziwiła, Książęcia na Bierżach y Dubingach [...] prawdziwie opisane. Kraków, 1883.

 • Koczerska M. Autentyczność dokumentu unii krewskiej 1385 r. // Kwartalnik historyczny. R. 99, 1992, № 1. S. 59–80 || d60.

 • Koczerska M. Królowa Zofia Holszańska – jej osobowość i rola polityczna // Kobiety o kobietach. Studia i szkice. Średniowiecze i czasy nowożytne / Red. W. Zawitkowska. Rzeszów, 2010. S. 76–95

 • Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej. T. 1. 1387–1507 / Oprac. J.N. Fijałek, W. Semkowicz. Kraków, 1932–1948 || d05; d42.

 • Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej. T. 1. 1387–1507 / Red. J. Wyrozumski. Kraków, 1994. [Предисловие, вступление, индексы].

 • Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego. Cz. 1, Obejmująca rzeczy od roku 1105 do roku 1399 / Wyd. W. Kętrzyński. Lwów, 1875.

 • Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego. Cz. 2, Obejmująca rzeczy od roku 1401 do roku 1506 / Wyd. S. Smolka. Lwów, 1875.

 • Kodeks dyplomatyczny księstwa Mazowieckiego, obejmujący bulle papieżów, przywileje królów polskich i książąt mazowieckich, tudzież nadania tak korporacyj, jako i osób prywatnych / Wyd. T.J. Lubomirski. Warszawa, 1863 || d56.

 • Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Tt. 1–11 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa.

 • Kodeks Olszewski Chomińskich. Wielkiego Xięstwa Litewskiego i Żmodzkiego kronika. Podług rękopisu z roku 1550 wydał St. Ptaszycki. Wilno, 1907 (2 изд. с факсимильными снимками: Warszawa – Lublin, 1932).

 • Koeppen H. Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an der Kurie. Vol. 2. 1403–1419. Göttingen, 1960.

 • Kogalnitchan, de M. Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Valaques Transdanubiens. T. 1. Berlin, 1837.

 • Kognowicki K. Życia Sapiehów y listy od monarchów, książąt y różnych panujących do tychże pisane. T. 1. Wilno, 1790.

 • Kognowicki K. Życia Sapiehów y listy od monarchów, książąt y różnych panujących do tychże pisane. T. 2. Wilno, 1791.

 • Kognowicki K. Życia Sapiehów y listy od monarchów, książąt y różnych panujących do tychże pisane. T. 3. Wilno, 1792.

 • Kolankowski L. «Pomiara włóczna» // Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 235–251.

 • Kolankowski L. Dzieje chanatu krymskiego Girejów w XV i XVI wieku. Lwów, 1917.

 • Kolankowski L. Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów. T. 1. 1377–1499. Warszawa, 1930.

 • Kolankowski L. Kilka uwag o prof. M.Gruszewskiego Historyi Ukrainy – Rusi. Lwów, 1913 || Рн11337.

 • Kolankowski L. Kwestja litewskiej korony // Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 15. 1928. S. 186–187.

 • Kolankowski L. Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne. Wyd. 3 popr. Do druku przyg. Z.Kolankowski. Olsztyn, 1991.

 • Kolankowski L. Polska Jagiellonów: Dzieje polityczne. Lwów, 1936.

 • Kolankowski L. Problem Kryma w dziejach jagiellońskich // Kwartalnik historyczny. 1935. Z. 3.

 • Kolankowski L. Zygmunt August wielki książę Litwy do roku 1548. Lwów, 1913.

 • Kolankowski Z. Sprawy polskie przed stolicą apostolską w okresie rewolucji religijnej w Niemczech. (1513–1534). Lwów, 1908.

 • Kolberg O. Zwyczaje i obrzędy weselne z Polesia. Kraków, 1889.

 • Kolbuszewski K. Ruchy husyckie w Polsce i wpływ ich na piśmiennictwo. Kraków, 1922.

 • Kołodziejczyk A., Łożyński K., Śliwiński J. Zarys konfliktów o dobra na Podlasiu i Grodzieńszczyźnie za Zygmunta I Starego / Wybór źródeł z «Metryki Litewskiej» z I połowy XVI wieku. Olsztyn, 2001.

 • Kołodziejczyk D. The Crimean Khanate and Poland – Lithuania. International Diplomacy on the European Periphery (15th – 18th Century). A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents. Leiden – Boston, 2011 || d61.

 • Komosa Ł.A. Dekanat wiłkomierski w 1784 r. w świetle opisów parafii. Praca magisterska. Białystok, 2013 || d65. источники, Вилькомир, католицизм

 • Kondratas M. Lietuvių tautos ir valstybės istorija, I dalis. Vilnius, 1994.

 • Koneczny F. Dzieje Polski za Jagiellonów. Kraków, 1903 || d32.

 • Koneczny F. Dzieje Polski za Piastów. Kraków, 1902 || d32.

 • Koneczny F. Dzieje Polski. T. 2. Polska w unijach. Łódź, 1903.

 • Koneczny F. Geneza uroszczeń Iwana III do Rusi Litewskiej // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 10–11. 1925/26. S. 194–264.

 • Koneczny F. Jagiełło i Witołd. Cz. 1. Podczas unii krewskiej (1382–1392). Lwów, 1893.

 • Koneczny F. Jagiełło i Witold. Cz. 1. Podczas Unii krewskiej 1382–1392 // Przewodnik Naukowy i Literacki. T. 20. Lwów, 1892. Cz. 1. S. 1–14; Cz. 2. S. 97–113; Cz. 3. S. 193–209; Cz. 4. S. 289–301; Cz. 5. S. 385–397; Cz. 6. S. 481–494; Cz. 7. S. 577–591; Cz. 8. S. 673–690; Cz. 9. S. 769–780; Cz. 10. S. 865–885; Cz. 11. S. 961–983; Cz. 12. S. 1057–1096 || d32; d63.

 • Koneczny F. Jerzy Semenowicz Ostrogski w Nowogrodzie W. 1458–59 r. // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 9. 1925 / 26. S. 1–7.

 • Koneczny F. Letuwa a Litwa // Przegląd Powszechny. Kraków, 1922. № 463, lipiec. S. 38–45.

 • Koneczny F. Litwa a Moskwa w latach 1449–1492. Wilno, 1929.

 • Koneczny F. Polityka Zakonu Niemieckiego w latach 1389 i 1390 // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 24. Kraków, 1889. S. 247–311.

 • Koneczny F. Rzekoma koalicja Litwy z Tatarami przeciwko Moskwie w r. 1480 // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 2. 1923. S. 140–202; R. 1. № 3–4. 1923. S. 352–397.

 • Koneczny F. Sprawy z Mengli-Girejem 1473–1504 // Ateneum Wileńskie. R. 4. 1927. Z. 12. S. 138–189; Z. 13. S. 287–348.

 • Koneczny F. Walter von Platenberg landmistrz inflancki wobiec Zakonu, Litwy i Moskwy. 1500–1523 // Rozprawy wyd. histor.-filoz. Akademii Umiejętności. T. 2. Kraków, 1891.

 • Königliche Heimführung in Polen... [S. l.], 1592. Сигнатура в Bayerische Staatsbibliothek: 4 Polon. 62–3.

 • Konopacki A. Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Ksi7#281;stwa Litewskiego w XVI–XIX wieku. Warszawa, 2010 || d70.

 • Konopczyński W. Chronologia sejmów polskich 1493–1793. Kraków, 1948.

 • Kopera F. O kościołach na Wawelu. Kraków, 1905.

 • Kopera F. Spis druków epoki jagiellońskiej w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie. Kraków, 1900.

 • Kopie des Briefes, welchen der litauische Hauptmann dem Herrn Radziwiłł zugeschickt hat... 1564 || d40.

 • Kopietz A. Quaestio de incursione per mongolos in Silesiam facta anno 1241. Dissertatio anauguralis historica. Suidnicii, 1869 || d63.

 • Kopystiański A. Książe Michał Zygmuntowicz // Kwartalnik historyczny. R. 20. Lwów, 1906. S. 74–165.

 • Kopystiański A. Książe Michał Zygmuntowicz. Monografia historyczna. Lwów, 1906 || d70a.

 • Korczak L. Miejsce Południowej Rusi w politycznych płanach wielkiego księcia Witolda Kiejstutowicza // Ukraina Lithuanica. Студії з історії Великого князівства Литовського. Т. 2. Київ, 2013. С. 39–47.

 • Korczak L. Monarcha i poddani. System władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie wczesnojagiellońskim. Kraków, 2008.

 • Korczak L. O akcie krewskim raz jeszcze (na marginesie rozprawy Jonasa Dainauskasa) // Małopolskie studia historyczne. R. 34. Z. 3 (134). Wrocław etc., 1991. S. 473–479.

 • Korduba M. Die ostgermanischen Handelswege durch die Ukraine im Mitte des Jahrtausend vor Chr. Geb. // Światowit. 1933. T. 14. S. 179–191.

 • Korduba M. Stosunki polsko-ukraińskie w wieku X–XIII // Sprawy narodowościowe. № 7. Warszawa, 1933. S. 749–760.

 • Kornecka-Trafas A. Olesnicki Jan // Polski słownik biograficzny. T. 23/4. Z. 99. Wrocław etc., 1978. S. 763–764 || d043.

 • Korneliusa Neposa Żywoty znakomitych mężów / Przekładał i objaśnienia historyczne dodał A. Mierzyński. Warszawa, 1883.

 • Korona i Litwa (1385–1444) / Oprac. J.Dąbrowski // Teksty źródłowe do nauki historji w szkole sredniej. Z. 24. Kraków, 1924.

 • Korowicki I. Stan kaznodziejstwa prawosławnego na przełomie ww. XVI–XVII w państwie Litewsko-Polskiem // Έλπις Warszawa. R. 9 (1935). Z. 1–2. S. 241–280. [Рец.: AW. R. 13. Z. 1. 1938. S. 296–298].

 • Korrespondencye Jana Karola Chodkiewicza poprzedzone opisem rękopismów z archiwum radziwiłłowskiego, znajdujących się w Bibliotece Ordynacyi Krasińskich połączonej z Muzeum Konstantego Świdzińskiego / Oprac. i opisał Wł.Chomętowski. Warszawa, 1875. [Biblioteka ordynacyi Krasińskich, ser. 2, t. 1] || d22.

 • Korta A. Strategia i taktyka bitwy grunwaldzkiej // Nasza Myśl. Miesięcznik oficerski. № 7–8, Liepiec – Sierpień, 1949.

 • Korwin L. Ormiańskie rody szlacheckie. Kraków, 1934.

 • Korytkowski. Zbigniew Oleśnicki, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski // Rocznik TPN Poznańskiego. T. 15. 1887. S. 233–309. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 652–653].

 • Korzeniowski J. O hucułach. Lwów, 1899.

 • Korzeniowski J. Zapiski z rękopisów cesarskiej biblioteki publicznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburgskich. Kraków, 1910. [Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. 11] || d08

 • Korzon T. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. 2 wyd. T. 1. Lwów etc., 1923.

 • Kościałkowski S. Ze studjów nad dziejami ekonomji królewskich na Litwie // Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 5. Wilno, 1914.

 • Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich. Białystok, 2000.

 • Kościół w Polsce. T. 1–2. Kraków, 1966–1970.

 • Kosiński A.A. Przewodnik heraldyczny. [Cz. 2]. Kraków, 1880.

 • Kosiński A.A. Przewodnik heraldyczny. [Cz. 3]. Warszawa, 1881.

 • Kosiński A.A. Przewodnik heraldyczny. [Cz. 4]. Warszawa, 1883.

 • Kosiński A.A. Przewodnik heraldyczny: monografie kilkudziesięciu znakomitszych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających. [Cz. 1]. Kraków, 1877.

 • Kosiński A.A. Przewodnik heraldyczny: monografie, genealogje i spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających. [Cz. 5]. Warszawa, 1885.

 • Kosman M. Archiwalia do dziejów reformacji i kontrreformacji w Wielkim Księstwie Litewskim: Zarys losów i stan obiecny // Archeion. 1971. T. 56.

 • Kosman M. Archiwum Jednoty Litewskiej // Archeion. 1974. T. 61.

 • Kosman M. Dokumenty łacińskie wielkiego księcia Witolda // Archeion. 1969. R. 51.

 • Kosman M. Dokumenty wielkiego księcia Witolda // Studia Źródłoznawcze. T. 16, 1971. S. 139–168 || d69. Витовт, источники

 • Kosman M. Dyplomy Władysława Jagiełły dla Wielkiego księstwa Litewskiego // Archeion. 1968. R. 48.

 • Kosman M. Historia Białorusi. Wrocław, 1979.

 • Kosman M. Kancelaria w. ks. Witolda // Studia Źródłoznawcze. T. 14, 1969. S. 91–117.

 • Kosman M. Litwa pierwotna. Mity, legendy, fakty. Warszawa, 1989.

 • Kosman M. Między Zakonem krzyżackim, Rusią i Polską (początki chrystianizacji Litwy) // Przegląd Zachodni. 1987, № 5–6. S. 73–94.

 • Kosman M. Od chrztu do chrzystianizacji: Polska – Ruś – Litwa. Warszawa, 1992.

 • Kosman M. Orzeł i Pogoń. Z dziejów polsko-litewskich XIV–XX w. Warszawa, 1992.

 • Kosman M. Polacy o Litwinach (do połowy XVI w.) // Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. 3, 1985. S. 387–428.

 • Kosman M. Przegląd badań nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego na Litwie radzieckiej w latach 1945–1979 // Zapiski historyczne. T. 46. Z. 1. 1981. S. 91–121.

 • Kosman M. Reformacja i kontrreformacja w Wielkiem Księstwie Litewskiem w świetle propagandy wyznaniowej. Wrocław etc., 1973.

 • Kosman M. Średniowieczna dyplomatyka litewska – stan i potrzeby badawcze // Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historia. 1967. № 7.

 • Kosman M. Układ w Krewie – po sześciu wiekach // Wilno i kresy północno-wschodnie. Materiały II Międzynarodowej konferencji w Białymstoku. 14–17 IX 1994 r. w czterech tomach. T. 1. Historia i ludzkie losy. Białystok, 1996. S. 13–28.

 • Kossakowski S.K. Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich. T. 1. Warszawa, 1859 || d67. нобили, генеалогия

 • Kossakowski S.K. Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich. T. 3. Warszawa, 1872 || d32, d67. нобили, генеалогия

 • Kostrzewski J. Germaniec przedhistoryczny w Polsce / Przegląd archeologiczny. 1946. T. VIII. S. 71–76.

 • Kot S. Polacy w Bazylei za czasów Zygmunta Augusta // Reformacja w Polsce. R. 1. 1921.

 • Kot S. Świadomość narodowa w Polsce wieku XV–XVII: odczyt w Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Historycznego. Lwów, 1938.

 • Kot S. Z dziejów propagandy polskiej w wieku XVI: dyplomaci polscy w Neapolu. Kraków, 1928.

 • Kotlar M. Znaleziska monet z XIV–XVII w. na obszarze Ukraińskiej SRR. Materiały. Wrocław: Wyd. PAN, 1975.

 • Kotwiczówna M., Kotwicz W. Orjentalista Antoni Muchliński: życie i dzieła. Wilno, 1935.

 • Kotzebue A. Switrigal. Ein Beitrag zu den Geschichten von Litthauen, Russland, Polen, Preussen. Leipzig, 1820 || d67. Свидригайло

 • Kotzebue A., von. Preussens ältere Geschichte. Bd. 1. Riga, 1808.

 • Kotzebue A., von. Preussens ältere Geschichte. Bd. 2. Riga, 1808.

 • Kotzebue A., von. Preussens ältere Geschichte. Bd. 3. Riga, 1808.

 • Kotzebue A., von. Preussens ältere Geschichte. Bd. 4. Riga, 1808.

 • Kowalczyk E. Szlaki drogowe w puszczy na pograniczu mazowiecko-pruskim w średniowieczu // Kwartalnik historyczny. 1999. R. 106, z. 1. S. 3–18 || d56a; d65. Мазовия, Орден, пути

 • Kowalczyk E. Topografia granicy mazowiecko-krzyżackiej w świetle ugody granicznej z listopada 1343 roku // Kwartalnik historyczny. 1992. R. 99, z. 1. S. 33–58 || d56; d56a; d65. Мазовия, Орден, границы, договоры

 • Kowalczyk-Heyman E. Co zajęli litwini około roku 1398? // Kwartalnik historyczny. 2006. R. 113, z. 2. S. 151–157 || d60.

 • Kowalczyk-Heyman E. Dwa nowe, czternastowieczne poświadczenia wsi mazowieckich // Rocznik Mazowiecki. 2005. T. 17. S. 137–140 || d56

 • Kowalczyk-Heyman E. Rajgród 1360 r. Przyczynek do dziejów granicy mazowiecko-krzyżackiej // Kwartalnik historyczny. 2006. R. 113, z. 3. S. 5–18 || d60.

 • Kowalenko W. Geneza udziału stołecznego miasta Wilna w sejmach Rzeczypospolitej // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 10–11. 1925/26. S. 327–373; R. 4. № 12. 1927. S. 79–137.

 • Kowalewski T. Spis inwentarza przedmiotów archeologicznych i pamiątek historycznych Franciszka Tarczyńskiego, oddanych rejentalnie w 1900 roku ks. Tomaszowi Kowalewskiemu, kanonikowi Katedry Płockiej, i przez tegoż ofiarowanych Muzeum Djecezjalnemu w Płocku. Płock, 1909.

 • Kowalska Z. Aus der Geschichte der politischen Beziehungen zwischen Polen und Litauen unter Kasimir IV (1447–1492) // Osterreichische Osthefte. Jg. 34. 1992. H. 2. S. 264–283.

 • Kozicki D. Jeszcze raz w sprawie rodowodu xx. Sanguszków. Kraków, 1902. Сангушки

 • Kozłowski F.A. Dzieje Mazowsza za panowania książąt. Warszawa, 1858.

 • Kozłowski K., Podralski J. Gryfici – książęta Pomorza Zachodniego. Szczecin, 1985.

 • Koźmian K. Rys życia Jana Felixa hrabiego Tarnowskiego. Lwów, 1842.

 • Krakowski S. Korjatowicze i sprawa podolska w XIV w. w oświetleniu najnowszej historjografji polskiej // Ateneum Wileńskie. R. 13. Z. 1. 1938. S. 250–274.

 • Krakowski S. Obrona pogranicza wschodniego Małopolski za Leszka Czarnego // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ser. I, z. 15, 1960. S. 97–114.

 • Krakowski S. Polska w walce z naįazdami tatarskimi w XIII w. Warszawa, 1956.

 • Krakowski S. Region kielecki jako teren najazdów w 2. połowie XIII w. // Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego. T. 8, 1973. S. 183–205.

 • Krantz A. Wandalia. Coloniae, 1519 || d42.

 • Krasauskaite M. Die Litauische Adelsprivilegien bis zum Ende des XV. Jahrhunderts. Leipzig, 1927.

 • Krasicki C. De societatis Jesu in Polonia primordiis. Comentatio historica. Berolini, 1861.

 • Krasiński H. Le célèbre Vitold, grand-duc de Lithuanie: précédé de notions sur la Samogitie. Paris, 1834.

 • Krasinski H. The cossacks of the Ukraine. London, 1848.

 • Krasiński J. Polska czyli opisanie topograficzno-polityczne Polski w wieku XVI oraz materyały do panowania Henryka Walezyusza. Warszawa, 1852.

 • Kraštas ir žmonės: Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai (XIV–XIX a.) / Parengė J. Jurginis, A. Šidlauskas. 2-as leidimas. Vilnius, 1988. P. 7–42 || d65. Wegeberichte, источники, Орден, Жемайтия, Литва

 • Kraszewski J.I. Litwa: starożytne dzieje, ustawy, język, wiara, obyczaje, pieśni, przysłowia, podania i t.d. T. 2. Historya od początku XIII wieku do roku 1386. Warszawa, 1850.

 • Kraszewski J.I. Podróże i poselstwa polskie do Turcji a mianowicie: Podróż E. Otwinowskiego 1557, Jędrzeja Tarnowskiego komornika j. k. m. 1569, i Poselstwo Piotra Zborowskiego 1568. Kraków, 1860.

 • Kraszewski J.I. Pomniki do historij obyczajów w Polsce z XVI i XVII wieku wydane z rzadkich druków. Warszawa, 1843.

 • Kraszewski J.I. Wilno: od początków jego do roku 1750. T. 1. Wilno, 1840.

 • Kraszewski J.I. Wilno: od początków jego do roku 1750. T. 2. Wilno, 1840.

 • Kraszewski J.I. Wilno: od początków jego do roku 1750. T. 3. Wilno, 1841.

 • Kraszewski J.I. Wilno: od początków jego do roku 1750. T. 4. Wilno, 1842.

 • Kraujekis P. Trakų pilis ir jos likimas. Vilnius, 1924.

 • Kraushar A. Czary na dworze Batorego. Kartka z dziejów mistycyzmu w XVI wieku, jako przyczynek do charakterystyki króla Stefana. Kraków, 1888.

 • Kraushar A. Lament Hrehorego Ościka. 1580. [S.a, s.l] || d38.

 • Kraushar A. Olbracht Łaski wojewoda sieradzki. Wizerunek historyczny na tle dziejów Polski XVI wieku. T. 1. Warszawa, 1882.

 • Kraushar A. Sprawy krzyżackie w Polsce, według dyplomatów archiwalnych: 1226–1421. Warszawa, 1911.

 • Krawiec L., Tochtermann J.J. Tatarzy w Polsce. Wilno, 1936.

 • Kręt H. Dwór królewski Jadwigi i Jagiełły. Kraków, 1987.

 • Krollmann Ch. Die Schlacht bei Tannenberg // Oberländische Geschichtsblätter. H. 10. Kønigsberg, 1908.

 • Królowa Jadwiga: zbiór przemówień wypowiedzianych na Akademji ku czci królowej Jadwigi w Krakowie w dniu 9 stycznia 1933 roku. Kraków, 1933 || d49.

 • Krom M. Rejestry jeńców moskiewskich na Litwie w pierwszej połowie XV wieku // Przegląd wschodni: Historia i współczesność Polaków na wschodzie. T. 3 (11). Warszawa, 1994. S. 451–470.

 • Kromer M. De origine et rebus gestis polonorum libri XXX. Basileae, 1555 || d16.

 • Kromer M. Historya prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia Finlandzkiego Jana i królewny Katarzyny. 1570 / Wyd. A. Kraushar. Kraków, 1892 || d04.

 • Kromer M. Kronika Polska / Przełoż. M. Błażowski. Sanok, 1857 [переиздание книги 1611 г.].

 • Kromer M. Kronika polska Marcina Kromera biskupa warmińskiego ksiąg XXX dotąd w trzech językach, a mianowicie w łacińskim, polskim i niemieckim wydana, na język polski z łacińskiego przełożona przez Marcina z Błażowa Błażowskiego i wydana w Krakowie w drukarni M. Loba r. 1611. T. 1. Sanok, 1868.

 • Kromer M. Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et Republica regni Polonici libri duo. 1578. Kraków, 1901 || d04.

 • Kromer M. Sermones tres synodici: cum adiunctis aliquot aliis, & carmine iuuenili de resurrectione Christi. Coloniae, 1566.

 • Kronika Jana z Czarnkowa, archidyakona Gnieźnieńskiego, podkanclerzego królestwa Polskiego. (1370–1384) / Przeł. z łac. J. Żerbiłło. Warszawa, 1905.

 • Kronika Kagnimira, to iest Dzieie pierwszych czterech królów chrześciiańskich w Polsce w wieku XI pisane. Cz. 1. Dzieie Bolesława I. Warszawa, 1825.

 • Kronika Marcina Galla / Przełoż. Z.Komarnicki. Warszawa, 1873.

 • Kronika Polska przez Dzierswę w końcu wieku XII napisana. Warszawa, 1823.

 • Kronika to jest historja świata na sześć wieków a cztery monarchie. Kraków, 1551, 1554, 1564.

 • Kruczkowski T. Dzieje Białorusi oraz stosunki polsko-białoruskie w świetle historiografii rosyjskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku // Przegląd Wschodni. T. 6, z. 3 (23). 2000.

 • Krüger H. Ein Brief des Litauerfürsten Olgerd an den Patriarchen von Konstantinopel // Mitteilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft. Bd. 5. Heft 29. Heidelberg, 1907 || Ольгерд, Византия, православие.

 • Krukowski J. O słowiańskim koścele św. Krzyża i klasztorze benedyktynów założonym przez Jadwigę i Jagiełłę na Kleparzu w Krakowie 1390 r. Kraków, 1886 [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 333–334].

 • Krupa K. Książęta litewscy w Nowogrodzie Wielkim do 1430 r. // Kwartalnik historyczny. R. 100, 1993, № 1. S. 29–46.

 • Krupa K. Polityczne związki Giedyminowiczó w z Nowogrodem Wielkim w latach 1430–1471 // Przegląd historyczny. T. 84. Z. 3. 1993. S. 289–306.

 • Krupska A. Moniwid // Polski słownik biograficzny. T. 21. S. 658–659.

 • Krupska A. Udzielne księstwo mścisławskie pod rządami Litwy // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Nr 18. Prace historyczne. Nr. 2. Katowice, 1971. S. 35–56.

 • Kryczyński L. Bibljografja do historji Tatarów w Polsce za lata 1922–1932. Wilno, 1932 [Odbitka z «Rocznika Tatarskiego» za 1932 r.].

 • Kryczyński L. Historia meczetu w Wilnie: (próba monografii). Warszawa, 1937.

 • Kryczyński S. Początki rodu książąt Glińskich // Prace Hist. w 30-lecie działań prof. St.Zakrzewskiego. Lwów, 1934. S. 235–254.

 • Kryczyński S. Tatarzy litewscy: próba monografii historyczno-etnograficznej. Warszawa, 1938. [Рец.: AW. R. 13. Z. 2. 1938. S. 299–303] || d49.

 • Krypiakiewicz P.F. Unia święta. W 300-letnią rocznicę Unii Brzeskiej. Lwów, 1897.

 • Krzepela J. Rody ziem pruskich. Cz. 1. Kraków, 1927.

 • Krzepela J. Rody ziem pruskich. Cz. 2. Rody innych ziem pruskich; rody o nazwiskach niegniazdowych; rody z miast Torunia i Gdańska wyszłe; rody napływowe z ziem polskich, a zwłaszcza z dobrzyńskiej, płockiej i ciechanowskiej. Kraków, 1927.

 • Krzysztopa B. Unia polsko-litewska z 1569 r. i angielsko-szkocka z 1707: studium porównawcze // Wiadomości Historyczne. 1996. № 4. S. 199–208.

 • Krzywicki L. Pilkalnie na Litwie // Studja Staropolskie, księga ku czci Aleksandra Brücknera. Kraków, 1928 [Рец.: Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 14. 1928. S. 211–213].

 • Krzywicki L. W poszukiwaniu grodu Mendoga // Przegląd historyczny. T. 8. 1909. S. 20–48.

 • Krzywicki L. Żmudź starożytna. Dawni Żmudzini i ich warownie. Warszawa, 1906 || d75. Жемайтия

 • Krzyżaniakowa J. Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Poznań, 1972.

 • Krzyżaniakowa J. Koncyliaryści, heretycy, schizmatycy w państwie pierwszych Jagiellonów. Kraków, 1989 || d70a.

 • Krzyżaniakowa J. Rok 1413 // Pax et bellum / Red. K. Olejnik. Poznań, 1993. S. 75–85.

 • Krzyżaniakowa J., Ochmański J. Wladysław II Jagiełło. Wrocław, 1990.

 • Krzyżanowski J. Średniowiecze i Renesans w poezji polskiej wieku XVI // Pamiętnik literacki. R. 32. Lwów, 1935. S. 132–153.

 • Krzyżanowski S. Pamiątki polskie w Muzeum Towarzystwa Historyi i Archeologii w Odessie. Kijów, 1863.

 • Księga Batoriańska: zbiór dokumentów ku uczczeniu 350-letniej rocznicy zgonu Króla Stefana Batorego wydany na 20-lecie wskrzeszenia Wszechnicy Wileńskiej / Wyd. R.Mienicki. Wilno, 1939 || d15.

 • Księga długów miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej / Wyd. K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa. Toruń, 1964.

 • Księga ławnicza: 1402–1445. Przemyśl, 1936.

 • Księga pamiątkowa Koła Historyków Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: 1923–1933. Wilno, 1933.

 • Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 1. Lwów, 1925.

 • Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 2. Lwów, 1925.

 • Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama. T. 1. Lwów, 1930 || d37.

 • Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. T. 1. Z dziejów dawnego Uniwersytetu. Wilno, 1929.

 • Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego statutu litewskiego / Pod red. S. Ehrenkreutza. Wilno, 1935 || d14.

 • Księga skarbowa Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1477–1490 (księga № 7) / Wyd. J. Senkowski. Warszawa, 1959.

 • Księgi polskiej koronnej metryki XV w. T. 1 (Księga № 10). Warszawa, 1914. [Monumenta iuris; 2]

 • Księgi referendarskie. T. 1. 1582–1602 / Wyd. I.T. Baranowski. Warszawa, 1910.

 • Kublin L., Majewska B., Tomaszewska M. Mapy ziem polskich kartografów niderlandzkich XVI i XVII w. Warszawa, 1987.

 • Kucharzewski J. Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na emigracji. Kraków – Warszawa, 1911.

 • Kuchowicz Z. Barbara Radziwiłłówna. 4. wyd. Łódź, 1989.

 • Kučinskas A. Kęstučio kovos su Vokiečių ordinu // Athenaeum. 1933. T. 4, Nr. 1. P. 106–134.

 • Kučinskas A. Kęstučio mirtis // Athenaeum. 1932. T. 3, Nr. 1. P. 42–60.

 • Kučinskas A. Kęstutis. Lietuvių tautos gynėjas. Marijampole, 1938 (репринт: Vilnius, 1988).

 • Kučinskas A. Pirmasis kryžiaus žygis į Lietuvą // Židinys. T. 24. 1936. № 8–9. P. 141–152.

 • Kuczyński J. XIV-wieczny gródek w Dębnie, województwo kieleckie, gmina Nowa Słupia // Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach. R. 12, 1982. S. 211–232.

 • Kuczyński S.K. Pieczęcie książąt mazowieckich. Wrocław, 1978.

 • Kuczyński S.K. Polskie herby ziemskie: Geneza, treści, funkcje. Warszawa, 1993.

 • Kuczyński S.M. Fedor Lubartowicz // Polski słownik biograficzny. T. 6. Z. 30. Kraków, 1948. S. 384–385 || d43.

 • Kuczyński S.M. Fedor Olgierdowicz // Polski słownik biograficzny. T. 6. Z. 30. Kraków, 1948. S. 387 || d43.

 • Kuczyński S.M. Fedor, kn. Neswizki // Polski słownik biograficzny. T. 6. Z. 30. Kraków, 1948. S. 386–387 || d43.

 • Kuczyński S.M. Konstanty Olgierdowicz // Polski słownik biograficzny. T. 13. Wrocław etc., 1967–1968. S. 603 || d43.

 • Kuczyński S.M. Koriatowicz Konstanty // Polski słownik biograficzny. T. 14, 1968–1969. S. 73.

 • Kuczyński S.M. Król Jagiełło, ok. 1351–1434. Wyd. 2. Warszawa, 1987 || d36.

 • Kuczyński S.M. Lubart Dymitr // Polski słownik biograficzny. T. 17, 1972. S. 575–577.

 • Kuczyński S.M. Pierwszy pokój toruński (1 lutego 1411) // Zapiski historyczne. T. 20. № 1–4. 1955. S. 139–165.

 • Kuczyński S.M. Rozbiór krytyczny roku 1385 «Dziejów Polski» J.Długosza // Studia Źródłoznawcze. T. 3, 1958. S. 213–254.

 • Kuczyński S.M. Sine Wody. Rzecz o wyprawie Olgierdowej 1362 r. Warszawa, 1935 [То же: Kuczyński S.M. Studia z dziejów Europy Wschodniej X–XVII w. Warszawa, 1965. S. 135–180].

 • Kuczyński S.M. Studia z dziejów Europy Wschodniej X–XVIII w. Wrocław etc., 1965.

 • Kuczyński S.M. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. Wyd. 2. Warszawa, 1960.

 • Kuczyński S.M. Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy. Warszawa, 1936 [ То же: Prace Ukraińskiego instytutu naukowego. T. 33. Warszawa, 1936. S. 360–412] || d44.

 • Kujot S. Kronika pelpińska. Szkic bibliograficzny. Poznań, 1876.

 • Kujot S. Rok 1410 // Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. T. 17. Toruń, 1910.

 • Kułakowśkyj P. Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.) // Studia Źródłoznawcze. T. 38. S. 53–80.

 • Kulczyński I. Monologium Bazylianskie... Wilno, 1771.

 • Kulczyński I. Specimen Ecclesiae Ruthenicae. Romae, 1733.

 • Kulesza A. Wiara prawosławna. Wilno, 1704.

 • Kulicka E. Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów i jej stosunek do mitu // Przegląd historyczny. 1980, № 1. S. 1–21.

 • Kuligowski J. Kościół Wschodni na Ziemi Chełmskiej i południowym Podlasiu od chrystianizacji do końca XVI wieku // Rocznik Mazowiecki. 2000. T. 12. S. 43–57 || d56

 • Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce Baroku. Warszawa, 1995.

 • Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim. T. 1. Lublin, 1989.

 • Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy. Kraków, 2006.

 • Kultūrų kryžkelė. Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas: kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 408 p.

 • Kuraś S. Litwa a Polska za czasów Jagiełły i Witolda // Lithuania. 1996. № 1/2 (18/19). S. 192–197.

 • Kurczewski J. Biskupstwo Wileńskie: od jego założenia do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa diecezji wileńskiej, oraz wykaz kosciołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych. Wilno, 1912.

 • Kurczewski J. Kościół Zamkowy czyli Katedra wileńska: w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Cz. 1. Wilno, 1908 || d57.

 • Kurczewski J. Kościół Zamkowy czyli Katedra wileńska: w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Cz. 2. Źródła historyczne na podstawie aktów kapitulnych i dokumentów historycznych. Wilno, 1910 || d56a

 • Kurczewski J. Kościół Zamkowy czyli Katedra wileńska: w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Cz. 3. Streszczenie aktów kapituły wileńskiej. Wilno, 1913 || d57.

 • Kurczewski J. Opowiadania o dziejach Chrześcijaństwa na Litwie i Rusi. Cz. 1. Od chrztu Litwy do końca XVI w. Wilno, 1914.

 • Kuripečič B. Wegraysz Keyserlicher Maiestat Legation im 32. Jar zu dem Türcken geschickt, wie... sie hinein und... herauss komen ist. S. l., 1532.

 • Kurschat A. Die Ruinen von Troki // Altpreussische Monatschrift. Bd. 41. 1904.

 • Kurtyka J. Enfeoffment and Clientship in the Late Mediaeval Kingdom of Poland: the Case of Red Ruthenia (Rus') // Quaestiones medii aevi novae. Bd. 5 (2000). P. 267–278 || d56a.

 • Kurtyka J. Grunwald // Wielka Encyklopedia Polski. T. 1–2. Kraków, 2004. S. 386–387.

 • Kurtyka J. Jeszcze o kryzysie legitymizacyjnym i pozycji namiestniczej kasztelana oraz starosty krakowskiego Jana z Tęczyna w latach 1399–1402 // Średniowiecze polskie i powszechne. T. 4. Katowice, 2007. S. 208–224.

 • Kurtyka J. Kilka słów o kryzysie legitymizacyjnym lat 1399–1402 i o kryzysie polemiki naukowej // Średniowiecze polskie i powszechne. T. 5. Katowice, 2008. S. 250–283 [Полемика с Я. Никодемом] || d42; d57.

 • Kurtyka J. Nadanie starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza z r. 1442 (z dziejów królewszczyzn na Podolu w XV i XVI wieku) // Ksiąga jubileuszowa profesora Feliksa Kiryka (Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Wydanie specjalne, Folia 21: Studia Historica III 2004). Kraków, 2004. S. 69–102 || d56a.

 • Kurtyka J. Najstarsze dokumenty dla franciszkanów kamienieckich z lat 1400–1402 // Roczniki Historyczne. T. 67. 2001. S. 149–168 || d56a.

 • Kurtyka J. Początki starostwa spiskiego i pierwsi starostowie. Z dziejów polityki Władysława Jagiełły wobec Zakonu Krzyżackiego i Zygmunta Luksemburskiego w latach 1411–1430 // Studia z dziejów państwa i prawa polskiego. T. 9 [Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Matuszewskiemu]. Lublin – Łódź, 2006. S. 153–181 || d69. Орден

 • Kurtyka J. Podole pomiędzy Polską i Litwą w XIV i 1. połowie XV wieku // Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu. T. 1. Kraków, 2000. S. 9–59 || d56a.

 • Kurtyka J. Podole w czasach jagiellońskich. Studia i materiały. Kraków, 2011 || d70a.

 • Kurtyka J. Podolia: the «Rotating Borderland» at the Crossroads of Civilizations in the Middle Ages and in the Modern Period // On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350–1600 – An der Grenze des lateinischen Europa. Integration und Segregation in Rotreussen, 1350–1600 // eds. Th. Wünsch, A. Janeczek. Warsaw, 2004. S. 119–187.

 • Kurtyka J. Repertorium podolskie. Dokumenty do 1430 r. // Rocznik Przemyski. T. 40, z. 4. Historia. Przemyśl, 2004. S. 127–269 [То же: Kurtyka J. Podole w czasach jagiellońskich. Studia i materiały. Kraków, 2011. S. 297–447].

 • Kurtyka J. Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu. Kraków, 1997 || d70.

 • Kurtyka J. Wiernośč i zdrada na pograniczu. Walki o Bracław w latach 1430–1437 // Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. J. Smolucha, A. Waśko, T. Graff, P. S. Nowakowski. Kraków, 2008. S. 675–714.

 • Kurtyka J. Włośč chroberska w średniowieczu i w XVI wieku w świetle źródeł historycznych // Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne. № 4. 1998 [druk 1999]. S. 139–170.

 • Kurtyka J. Z dziejów królewszczyzn i organizacji militarnej na Podolu w XV i początku XVI w. (wokół nadania starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza w 1442 r.) // Rocznik Przemyski. T. 43. Z. 1. Historia wojskowości. 2007. S. 3–52.

 • Kurtyka J. Z dziejów walki szlachty ruskiej o równouprawnienie: represje lat 1426–1427 i sejmiki roku 1439 // Roczniki Historyczne. T. 66. 2000. S. 83–120.

 • Kurtyka J. Związki Przemyśla i ziemi przemyskiej z Krakowem w średniowieczu // Rocznik Przemyski. T. 24–25. 1988. S. 161–180.

 • Kurtyka J. Związki ziemi przemyskiej z Krakowem w wiekach średnich // Studenckie Zeszyty Historyczne. № 1. Kraków, 1982. S. 31–53.

 • Kurtyka J., Sperka J. [Rec.] Jarosław Nikodem. Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420–1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza. Publikacje Instytutu Historii UAM 61. Poznań, 2004 // Roczniki Historyczne. T. 70. 2004. S. 245–250. [Далейшая дыскусія: Nikodem J. Odpowiedź na recenzję Panów Janusza Kurtyki i Jerzego Sperki // Roczniki Historyczne. T. 71. 2005. S. 309–316; Kurtyka J., Sperka J. Jarosławowi Nikodemowi w odpowiedzi // Ibid., s. 316–319].

 • Kurtze Abschrifft und Verzeichnis des grossen... Feldzugs, so der Moschowiter für Polotzko... gebracht hat. Mit warhaftiger beschreibung, wie... Polotzko... von dem Moscchowiter... eingenommen ist worden. S. l., [1563]. – РНБ: 13.9.1.421. Перадрук: Nowakowski F. Źródła do dziejów polskich. T. 1. Berlin, 1841. S. 190–198.

 • Kurtze beschreibung dess einzugs der Jungen Künigin zu Cracaw, vnnd der Hochzeit dess Jungen Künigs auss Polen, mit Römischer Kü. May. Ferdinandi Tochter, mit mancherley gepreng vnd Ceremonien geschehen den IIII. Maij, vnd etlich tag hernach. Anno MD.XLIII. S. l., [1543]. Сигнатура в Bayerische Staatsbibliothek: Res/4 Eur. 412–38.

 • Kurtzer und warhafftiger Bericht des Zwitrachs zwischen dem Moscowiter und den Lifflender... Und mit was list er auch die beyde Stedte Revell und Riga unter seine gewalt zubringen bedacht... S. l., 1578. – РНБ: 13.16.9.20.

 • Kurtzmann L. Geschichte der Raczyński'schen Bibliotek in Posen. Posen, 1885.

 • Kurzowa Z. O mowie Polakow na kresach wschodnich. Kraków, 1993.

 • Kutrzeba S. Charakter i wartość unji polsko-litewskiej // Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetletniej rocznicy wydania pierwszego Statuta Litewskiego. Wilno, 1935. S. 1–14.

 • Kutrzeba S. Handel Polski ze wschodem // Przegląd Polski. 1903.

 • Kutrzeba S. Historja źródeł dawnego prawa Polskiego. T. 1. Lwów, 1925; T. 2. Lwów, 1926.

 • Kutrzeba S. Historya ustroju Polski w zarysie. Tom 1. Korona. Lwów, 1917.

 • Kutrzeba S. Historya ustroju Polski w zarysie. Tom 2. Litwa. Wyd. 2. Lwów – Warszawa, 1921.

 • Kutrzeba S. Przywilej jedlneński z r. 1430 i nadanie prawa polskiego Rusi. Krakó w, 1911.

 • Kutrzeba S. Sądy grodskie i ziemskie w wiekach średnich // Rozprawy Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Historyczno-Filologiczny. T. 40. Kraków, 1901. S. 75–236; T. 52. Kraków, 1902. S. 333–386.

 • Kutrzeba S. Unia Polski z Litwą // Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Krakow etc., 1914. S. 449–658.

 • Kutrzeba S. Unia Polski z Litwą: Problem i metoda badania. Kraków, 1911.

 • Kuzavinis K. Lietuvos vardo kilmė // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Kalbotyra. T. 10. 1964. P. 5–18.

 • Kuźmińska M. Olbracht Marcinowicz Gasztold // Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 349–391; R. 5. Z. 14. 1928. S. 120–174.

 • Kwartalnik historyczny || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa || t. 9: d39; t. 1 (1887) – 25 (1911): d48; t. 26 (1912) – 53 (1939): d49.

 • Kwartalnik Litewski: wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, t. 1 (marz. 1910). Petersburg, 1910.

 • Kwartalnik Litewski: wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, t. 2 (czerwiec 1910). Petersburg, 1910.

 • Kwartalnik Litewski: wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, t. 3 (wrzesień 1910). Petersburg, 1910 .

 • Kwartalnik Litewski: wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, t. 4 (grudzień 1910). Petersburg, 1910 || d49.

 • Kwartalnik Litewski: wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 2, t. 5 (marzec 1911). Petersburg, 1911 .