Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

A | B | C | D – E | F – H | I – K | L – N | O – R | S – T | U – Z | А | Б | В | Г | Д | Е – Ж | З – И | K | Л | М | Н | О – П | Р | С – Т | У – Х | Ц – Я

 • Цамутали А.Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Историографические очерки. Л., 1986.

 • Царкоўная старажытнасць / Прадм. і публ. С. Паўловіч // Спадчына. 1995. № 4. С. 211–234. [Рукапісы з фонду П. Дабрахотава].

 • Царык І. Смаленск паміж Літвой і Масквой // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 1. С. 41–47.

 • Цветаев Д.В. Литературная борьба с протестантством в Московском государстве. М., 1887.

 • Цемушаў В. Праблемы развіцця гістарычнай геаграфіі Беларусі (Нацыянальны Атлас Беларусі. Гісторыя) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 10. Сш. 1–2 (18–19). 2003. С. 228–254.

 • Цемушаў В.М. Крайнія ўсходнія межы зямель Вялікага княства Літоўскага ў XV ст. (Уладанні князёў Крошынскіх) // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навук. зборнік. Вып. 3. Мн., 2008. С. 60–64.

 • Центральна Україна за доби класичного середньовіччя: студії з історії ХIV ст./ НАН України. Інститут історії України. Наук. ред. Ф.М. Шабульдо. Упор. О.Д. Брайченко. К., 2003 || d63 (Синие Воды).

 • Центральный государственный исторический архив БССР в Минске: Путеводитель. Мн., 1974.

 • Церашчатава В.В. Старажытнабеларускі манументальны жывапіс XI–XVIII стст. Мн., 1986.

 • Церетели Е. Елена Иоанновна, великая княгиня литовская, русская, королева польская. СПб., 1898 || d33.

 • Цеханович А.А. Сочинения князя Курбского и полемические антикатолические традиции древнерусской письменности: К проблеме изучения источников // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 27. СПб., 2000. С. 19–31.

 • Циганков С. Борьба князя Ростислава Владимировича за Тмутаракань // Український історичний збірник. Вип. 9. Київ, 2006. С. 28–33.

 • Цімошка С. Выходзіць, былі два паясы?! // Голас Радзімы. 10 сакавіка 2005 года. № 9–10 (2931–2932). [Пояс Витовта].

 • Цітавец А.І. Рукапісы нашчадкаў татараў Вялікага княства Літоўскага ў калекцыях свету // Здабыткі. Дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 11. Мн., 2009. С. 49–62.

 • Цітавец А.І. Уладальнікі рукапісаў беларускіх татараў: аналіз запісаў іх на кнігах // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 8. Мн., 2007. С. 127–133.

 • Цітоў А.К. Вольныя беларускія месты: самакiраванне ў нашых гарадох XIV–XVIII стст. / Беларус. рэсп. фонд падтрымкі дэмакрат. рэформ ім. Л.Сапегі. Мінск, 1996. – 35 с.

 • Цітоў А.К. Гарадзенскія злотнікі ў XVI–XIX ст. // Герольд Litherland. Год IV. № 3–4 (15–16). Горадня, 2004. С. 69–72 || d27.

 • Цітоў А.К. Геральдыка Беларусі (ад пачаткаў – да канца XX стагоддзя). Мн., 2010 || d46.

 • Цітоў А.К. Геральдыка беларускіх месцаў. Мн., 1998.

 • Цітоў А.К. Герб места Новагародка // Беларуская мінуўшчына. 1996. № 1. С. 24–25 [1595 г.].

 • Цітоў А.К. Горад майстроў. Цэхавая арганізацыя горада Мінска // Беларуская мінуўшчына. 1997. № 4. С. 49–54.

 • Цітоў А.К. Наш сімвал Пагоня: шлях праз стагоддзі. 2 выд. Мн., 1993.

 • Цітоў А.К. Пад патранатам святога Мікалая. Віцебскія цэхі ў дарасейскі перыяд // Спадчына. 2002. № 4–5. С. 85–87.

 • Цітоў А.К. Пячаткі старажытнай Беларусі: Нарысы сфрагістыкі. Мн., 1993.

 • Цітоў В. Беларусы Чарнігаўшчыны ў другой палове XIX – пачатку XX ст.: спроба параўнальна-этнаграфічнага даследавання // Беларусіка – Albaruthenica. Кн. 21. Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый» (Мінск, 21–25 мая, 4–7 снеж. 2000 г.) / Рэдкал.: В. Скалабан (гал. рэд.) і інш. Мн., 2001. С. 125–130 || d35.

 • Цітоў В.С. Народная спадчына: Матэрыяльная культура ў лакальна-тыпалагічнай разнастайнасці. Мн., 1994.

 • Цішчанка В.В. Вялікі князь літоўскі як суддзя ў 1492–1529 гг. (Практычны і юрыдычны аспекты дзейнасці) // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навук. зборнік. Вып. 3. Мн., 2008. С. 65–73.

 • Цукерман К. Из ранней истории Литовской митрополии // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Зборнік навуковых артыкулаў II міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 17–18 красавіка 2014 г. Ч. 2. Наваполацк, 2014. С. 145–152 || d73.

 • Цуркан Р. Славянский перевод Библии. Происхождение, история текста и важнейшие издания. СПб., 2001.

 • Цьвікевіч А. «Западно-руссизм»: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в. Мн., 1929 (2 изд.: Мн., 1993).

 • Цярохін С. Славутыя адвагай на вайне. Да 580–годдзя Грунвальдскай бітвы (1410–1990). Мінск, 1991.

 • Цярохін С. Таямніцы Крэўскай уніі // Беларуская мінуўшчына. 1995, № 3. С. 7–10.

 • Цярохін С.Ф. Многія прыйдуць пад імем тваім: Езуіты на Беларусі. Мн., 1995.

 • Чаквін І.У. Этнічная гісторыя беларусаў эпохі феадалізму (XIV – першая палова XVII ст.): Аўтарэф. дыс. ... докт. гіст. навук. Мн., 1995.

 • Чамярыцкі В.А. «Летапіс вялікіх князёў літоўскіх» // Спадчына. 1991. № 3. С. 78–81 [Аповесць пра Падолле: пераклад і каментар]; 1991. № 4. С. 98–100 [Пахвала Вітаўту].

 • Чамярыцкі В.А. Аповесць пра Міндоўга і Войшалка // Спадчына. 1990. № 3. С. 50–53.

 • Чамярыцкі В.А. Беларускі тытан эпохі адраджэння: да 500-годдзя з часу нараджэння Францыска Скарыны / Праўленне т-ва «Веды» БССР. Мінск, 1990.

 • Чамярыцкі В.А. Беларускія летапісныя зводы і іх рэдакцыі // Весці АН БССР. Сер. грамадск. навук. 1967, № 1. С. 86–94.

 • Чамярыцкі В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. Узнікненне і літаратурная гісторыя першых зводаў. Мн., 1969 || d37 (с. 1–121); d57; d58

 • Чамярыцкі В.А. Да гісторыі фарміравання трэцяга беларуска-літоўскага летапіснага зводу – «Хронікі Быхаўца» // Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу XI–XIX стагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы. Матэрыялы рэсп. навукова-практычнай канф. (Мінск, 24 мая 2010 г.). Мн., 2010. С. 51–60.

 • Чамярыцкі В.А. Да пытання об раннім летапісанні Беларусі (XII–XIII ст. ст.) // Весці АН БССР. Сер. грамадскіх навук. № 3. Мінск, 1965. С. 90–98.

 • Чамярыцкі В.А. Загадка Навагрудскага летапісу // Наваградскія чытанні: гіст.-археал. даслед. Навагрудка: другая навук. канф., Навагрудак, 11 верас. 1992 г. / Аддз. культуры Навагруд. гарвыканкама, Навагруд. гіст.-краязн. музей. Навагрудак, 1993. С. 38–44.

 • Чамярыцкі В.А. Здабытак беларускай і польскай гістарыяграфіяў // Спадчына. 2002. № 2–3. С. 210–222 [Рэц. на «Нарыс» Г. Сагановіча].

 • Чамярыцкі В.А. Летапісныя рэдакцыі падання пра Рагнеду // Беларусіка – Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 163–169 || d35.

 • Чамярыцкі В.А. Сведкі нашай мінуўшчыны // Беларускія летапісы і хронікі. Мн., 1997. С. 3–22.

 • Чамярыцкі В.А. Таямніцы Полацкага летапісу // Архівы і справаводства. 1999. № 1.

 • Чамярыцкі В.А. Хроніка Быхаўца // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. Т. 2. Мн., 2006. С. 720.

 • Чамярыцкі В.А., Жлутка А.А. Першая згадка пра Белую Русь – XIII ст.! // Адраджэнне: Гіст. альманах. Вып. 1. Мн., 1995. С. 143–152.

 • Чантурия В.А. История архитектуры Белоруссии. Т. 1. Дооктябрьский период. 3 изд. Мн., 1985.

 • Чарадзейныя казкі. Ч. 2 / Рэд. В.К. Бандарчык. Мн., 1978.

 • Чарнецкий. История Литовского статута с объяснением особенностей трех его редакций и предварительным обозрением законодательных памятников, действовавших в Западной России до издания Литовского статута // Университетские известия [Киевск.]. 1866, № 9, отд. II, с. 1–46; 1867, № 1, с. 1–36; № 5, с. 1–22; № 6, с. 1–30; № 7, с. 1–34; № 8, с. 1–37; № 9, с. 1–50; № 10, с. 1–45.

 • Чарноў С.У. Трактат Міхалона Літвіна «О нравах татар, литовцев и москвитян» як крынiца па даследаванню зносін паміж Расіяй і Вялікім княствам Літоўскім у канцы XV – першай палове XVI ст. // Веснік Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 2003. № 1. С. 8–14.

 • Чарняўскі І., Цэйтліна М. Архітэктурна-мастацкія асаблівасці Крэўскага замка (па выніках археалагічных даследаванняў) // Каштоўнасці мінуўшчыны. Вып. 4. Помнікі археалогіі: праблемы аховы і вывучэння. Матэрыялы канферэнцыі, Менск, 23 лістапада 2000 г. Мінск, 2001. С. 97–103 || d70a.

 • Чарняўскі І.М. Грамадзянскае мураванае дойлідства Беларусі ў XII–XV стст. // Помнікі мастацкай культуры Беларусі: Новыя даследаванні. Зборнік артыкулаў. Мн., 1989.

 • Чарняўскі І.М. Замак у Гальшанах // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1983, № 3.

 • Чарняўскі М. На Крапіўне пад Воршай... // Маладосць. 1993. № 10.

 • Чарняўскі М. Правадыр крылатых вершнікаў. Ян Кароль Хадкевіч. Мн., 1998.

 • Чарняўскі М.М., Кудрашоў В.Я., Ліпніцкая В.Л. Старажытныя шахцёры на Росі. Мн., 1996.

 • Чарняўскі Ф. Нататкі да генеалогіі князёў Адзінцэвічаў і Падбярэзскіх // Герольд Litherland. № 19. Горадня – Менск, 2013. С. 67–102.

 • Чарняўскі Ф.В. Ураднікі Менскага ваяводства XVI–XVIII стагоддзяў. Біяграфічны даведнік. Вып. 1. Мн., 2007 || d60, d64. Менск, государство, нобили

 • Чаропка В. Бітва ля Сіняй Вады // Спадчына. 1990. № 3. С. 47–48.

 • Чаропка В. Бітва на рацэ Ворскла: перадумовы, ход, вынікі (пра бітву паміж войскамі Вялікага княства Літоўскага і Залатой Арды 12 жніўня 1399 г.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1999. № 3. С. 33–40.

 • Чаропка В. Бітва пад Кірхгольмам (бітва паміж войскамі Швецыі і Рэчы Паспалітай 1605 г.) // Беларуская мінуўшчына. 1995. № 3. С. 16–17.

 • Чаропка В. Жарсці па шапцы Манамаха (Пра спробы уніі Рэчы Паспалітай і Масковіі ў 1609–1618 гг.) // Беларуская мінуўшчына. 1996. № 6. С. 2–6.

 • Чаропка В. Каралева кахання Барбара Радзівіл // Беларускі гістарычны часопіс. 2002, № 6.

 • Чаропка В. Люблінская унія // Беларуская мінуўшчына. 1995. № 2. С. 31–34.

 • Чаропка В. Паходжанне і радавод вялікіх князеў літоўскіх // Беларускі гістарычны часопіс. 2006. № 5–6.

 • Чаропка В. Першае безгаспадарства // Беларуская мінуўшчына. 1996. № 1. С. 4–7 [Бескаралеўе пасля смерці Жыгімонта Аўгуста].

 • Чаропка В. Удзел войска ВКЛ у Грунвальдскай бітве // Беларускі гістарычны часопіс. 2000. № 2. С. 14–22.

 • Чаропка В. Хоцінская бітва (Пра перамогу войск Рэчы Паспалітай над туркамі ў 1621 г.) // Беларуская мінуўшчына. 1995. № 5. С. 11–14.

 • Чаропко В. Великий князь Витовт. Мн., 2010 || d47.

 • Чарота І.А. Беларуская мова і царква. Мн., 2000.

 • Час, помнiкi, людзi. Памяцi рэпрасаваных археолагаў. Тэзiсы дакладаў мiжнароднай канферэнцыi. Мiнск, 27–30 кастрычнiка 1993 г. Мн., 1993.

 • Чатырохсотлецьце беларускага друку. 1525–1925. Мн., 1926.

 • Чачковський Л., Хмілевський Яр. Княжий Галич. Станиславів, 1938 || d65. Галиция

 • Чебаненко С. «Сага об Олаве Трюггвасоне»: общинное правосудие и кровная месть в Древней Руси // Український історичний збірник. Вип. 7. Київ, 2004. С. 35–44.

 • Чекин Л.С. «Описание земель», анонимный географический трактат второй половины XIII века // Средние века. Вып. 56. М., 1993. С. 206–225.

 • Чекмонас В. Балто-славянские лингво-этнические контакты и формирование центральной зоны восточнославянского ареала // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов. М., 1983. С. 67–68.

 • Человек верующий в культуре Древней Руси. Материалы международной научной конференции 5 – 6 декабря 2005 года / Отв. ред. Т.В. Чумакова. СПб.: Издательство «Лема», 2005 || Сайт: Drevn2005.narod.ru.

 • Чемерицкий В.А. Белорусские летописи как памятники литературы. Возникновение и литературная история первых сводов. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Мн., 1967.

 • Чемерицкий В.А. Работа автора первого белорусско-литовского свода над русскими источниками // Летописи и хроники. 1980. М., 1981. С. 182–189.

 • Черепица В.Н. Гродненский православный некрополь (с древнейших времен до начала XX века). Гродно, 2001 || d56.

 • Черепица В.Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. Гродно, 1998. [Рец.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 2 (9). 1998. С. 568–577].

 • Черепнин Л.В. Договорные и духовные грамоты Дмитрия Ивановича Донского как источник для изучения политической истории Великого княжества Московского // Исторические записки. 1947. Вып. 24. С. 225–266.

 • Черепнин Л.В. Летописец Даниила Галицкого // Исторические записки. 1941. № 12. С. 228–253 || d61.

 • Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. М., 1960 || d18.

 • Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1956 || d40.

 • Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1944.

 • Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. Ч. 1–2. М. – Л., 1946–1951 || d41.

 • Черепнин Л.В. У истоков архивоведения и актового источниковедения («практической дипломатики») в России. Вотчинные архивы и судебная экспертиза документов в XV – начале XVI в. // Bопросы архивоведения. 1963. № 1. C. 39–75.

 • Черепнін Л .В. Літописець Данила Галицького // Матеріали до вивчення історії української літератури. T. 1. K., 1959. С. 101–110.

 • Черкас Б. Вільно і Кіркор у 1516 році – від протистояння до союзу // Український історичний збірник. Вип. 9. Київ, 2006. С. 34–43.

 • Черкас Б. Вільно, Краків, Кіркор у 1519–1520 рр. // Український історичний збірник. Вип. 10. Київ, 2007. С. 47–53.

 • Черкас Б. Західні володіння Золотої Орди в 1380–1399 рр. (політичний аспект) // Україна в Центрально-Східній Європі. Вип. 12–13. Київ, 2013. С. 190–209 || d64. политика, Тохтамыш, Золотая Орда

 • Черкас Б. Подільське князівство і «ногаєві» татари: боротьба за Придністров’я (1374–1380) // Україна в Центрально-Східній Європі. Вип. 15. Київ, 2015. С. 68–72.

 • Черкас Б. Прикордонний староста Семен Полозович // Український історичний збірник. Вип. 7. Київ, 2004. С. 95–105.

 • Черкас Б. Синьоводська битва 1362 року. Історичний нарис. Київ, 2012.

 • Черкас Б. Українське козацтво наприкінці XV – першої половини XVI ст. // Український історичний збірник. Вип. 8. Київ, 2005. С. 64–74.

 • Черкас Б. Улус Манкерман: спроба реконструкції // Україна в Центрально-Східній Європі. 2011. Вип. 11. С. 162–166 || d69. Орда, Киев

 • Черкас Б.В. Остафій Дашкович – черкаський і канівський староста XVI ст. // Український історичний журнал. 2002, № 1.

 • Черкаська Н. Джерела Центрального державного історичного архіву України в Києві до історії роду князів Сангушків // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 8/9. Київ, 2004. С. 7–21 || d54.

 • Черненко Е.В. О времени и месте появления тяжелой конницы в степях Евразии // Проблемы скифской археологии. М., 1971. [Материалы и исследования по археологии СССР, № 177].

 • Чернигов и его округа в IX–XIII вв. Киев, 1988 || d24a.

 • Чернов С.В. Верхнее Поднепровье и русско-польско-литовские отношения XVI – начала XVII века // Проблемы истории и культуры Верхнего Поднепровья: Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. Могилев, 2001. С. 45–47.

 • Чернявский И.М. Новый памятник гродненской архитектурной школы XII в. // Древнерусское искусство: Художественная культура X – первой половины XIII в. М., 1988.

 • Чернявский И.М. Пречистенская церковь XII в. в Гродно // Древнерусское государство и славяне: Материалы симпозиума, посвященного 1500-летию Киева. Мн., 1983.

 • Черняховская культура // Материалы и исследования по археологии СССР. № 82. М., 1960 || d54.

 • Чертков А. Описание древних русских монет. М., 1834 || d18.

 • Черты из истории литовского народа. Составлено с разрешения начальства. Вильна, 1854. – 151 с.

 • Четвертый археологический съезд в Казани. 31 июля 1877 года. М., 1876 || d67.

 • Чешихин-Ветринский Е.В. Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Т. 2. Ливонская хроника Германа Вартберга. Рига, 1879.

 • Чигринов П.Г. История Беларуси с древности до наших дней. Мн., 2004.

 • Чин православного львовского братства, преподанный Берестейскому братству. М., 1869.

 • Чистович М. Очерк истории Западно-русской церкви. Ч. 1–2. СПб., 1882–1884.

 • Чистякова М.В. К истории бытования Измарагда в Великом княжестве Литовском: Музейский вариант второй редакции // Knygotyra. 58. 2012. P. 7–35 || d68. книжность, культура

 • Чистякова М.В. О редакциях церковнославянского Пролога // Slavistica Vilnensis. Kalbotyra, 58 (2). P. 35–58 || d65. книжность, культура, Смоленск, Святослав Иванович

 • Чорний О.В. Ідентифікація літописних географічних орієнтирів Синьоводської битви 1362 року // Воєнна історія. 2011, № 4 (58). С. 72–79.

 • Чорний О.В. Історична географія правобережної України середини ХIV століття в контексті битви на Синіх Водах // Наукові записки. Серія: Історичні науки. Вип. 20. Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. С. 49–61.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 26 генваря 1846. № 1. М., 1846.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 23-го февраля, 1846 года. № 2. М., 1846.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 1 июня 1846. № 1 (5). М., 1846.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 26 октября 1846 года. № 3. М., 1846.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 30 ноября 1846. № 4. М., 1846 2008.I.16.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 23 декабря 1846 года. № 5. М., 1847.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 28 февраля 1847. № 7. М., 1847.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 29 марта 1847 года. № 8. М., 1847.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 26 апреля 1847 года. № 9. М., 1847.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 29-го ноября, 1847 года. Год третий. № 4. М., 1847.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 24 апреля 1848. Год третий. № 9. М., 1848.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 12-го июня, 1848 года. Год четвертый. Книжка 1. М., 1848.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1858: Генварь – март. Кн. 1. М., 1858.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1858: Апрель – июнь. Кн. 2. М., 1858.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1858: Июль – сентябрь. Кн. 3. М., 1858.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1858: Октябрь – декабрь. Кн. 4. М., 1858.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1859: Генварь-март. Кн. 1. М., 1859.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1859: Апрель – июнь. Кн. 2. М., 1859.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1859: Июль – сентябрь. Кн. 3. М., 1859.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1859: Октябрь – декабрь. Кн. 4. М., 1859.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1860: Генварь – март. Кн. 1. М., 1860.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1860: Апрель – июнь. Кн. 2. М., 1860.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1860: Июль – сентябрь. Кн. 3. М., 1860.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1860: Октябрь – декабрь. Кн. 4. М., 1861.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1861: Генварь – март. Кн. 1. М., 1861.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1861: Апрель – июнь. Кн. 2. М., 1861.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1861: Июль – сентябрь. Кн. 3. М., 1861.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1862. Кн. 1. Январь – март. М., 1862 2008.I.15.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1862. Кн. 2. Апрель – июнь. М., 1862 2008.I.15.

 • Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1862: Июль – сентябрь. Кн. 3. М., 1862.

 • Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1863. Июль – сентябрь. Кн. 3. М., 1863 2008.II.15.

 • Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1896. Кн. 1 (176). М., 1896 || d38.

 • Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1904. Кн. 1 (208). М., 1904 || d36.

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 1. Киев, 1879. [I. Воронов А.Д. О латинских проповедниках на Руси Киевской в X и XI вв. – Лебединцев П.Г. Какая местность в древности называлась Олеговой могилой. – Лебединцев П.Г. Дмитриевский монастырь, устроенный в Киеве великим князем Изяславом Ярославовичем, его судьба и местность. – Антонович В.Б. О местоположении древнего Киевского Звенигорода. – Хрущов И.П. Сказание о Васильке Ростиславовиче. – Розанов П.П. Местные предания о Куликовской битве. – Хрущов И.П. О памятниках, прославивших Куликовскую битву. – Петров Н.И. Две надгробные надписи конца XVII века Константину Ивановичу и Константину Константиновичу князьям Острожским. – Петров Н.И. Новые материалы для истории Юго-Западной России и в частности г. Киева. – Голубев С.Т. Биографические сведения о Петре Могиле до посвящения его в сан Киево-Печерского архимандрита. – Иконников В.С. Князь М.В. Скопин-Шуйский. – Лашкарев П.А. Несколько документов, относящихся к преобразованию в Войске Донском 1775 г. – Терновский Ф.А. Очерки из истории Киевской епархии в XVIII столетии, на основании документов синодального архива. – Кистяковский А.Ф. Некоторые черты из истории смертной казни в России. – Антонович В.Б. Археологические раскопки и находки в Киеве и в Киевской губ. в течение 1876 г. – Хрущов И.П. Белогородка и найденный в ней змеевик. II. Сведения о заседаниях Исторического Общества Летописца Нестора в 1873–77: Лашкарев П.А. О древних киевских постройках. – Лебединцев П.Г. О планах г. Киева XVIII столетия. – Котляревский А.А. О трудах академиков К.М. Бэра и К.Э. Эйхвальда. – Котляревский А.А. О происхождении сказания о Новгородских банях. – Котляревский А.А. Об обычаях Славян при рождении дитяти до его возмужалости. – Владимирский-Буданов. Свидетельство о существовании ордалист в конце XVIII в. – Котляревский А.А. Очерк учено-литературной деятельности О.М. Бодянского. – Антонович В.Б. Отчет о поездке в Белгородку с археологическою целью. – Дашкевич Н.П. Общественный строй южной Руси в XIII–XIV вв. – Котляревский А.А. Сведения о текущей исторической и археологической литературе. – Котляревский А.А. О трудах А.Н. Попова. Приложения: Показание игумена Феодосия Васьковского о положении киевских мещан до Богдана Хмельницкого]. – Тут і далей бібліяграфічныя звесткі пра выданні ЧИОНЛ узятыя з сайта І.І. Камаровай «Справочник научных обществ России».

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 10. Киев, 1895. [I. Ясинский А.Н. О сельском населении Чехо-Моравии в X–XIII вв. – Антонович В.Б. Труды гр. А.А. Бобринского по археологии Киевской губ. и вообще Южного края. – Левицкий О.И. О судьбе древних актовых книг и собрании их в центральных архивах. – Науменко В.П. Об И.И. Лажечникове и его исторических романах. – Ясинский А.Н. О положении государя в Чехии XII–XIII вв.- Ляскоронский В.Г. Археологическая находка близ м. Таганчи. – Кивлицкий Е.А. Библиотека и собрание рукописей Н.И. Костомарова. – Степович А.И. Семазиологические наблюдения над словарем кашубского наречия. – Владимиров П.В. О происхождении «Руслана и Людмилы» А.С. Пушкина. – Личков Л.С. Штрафная колонизация Сибири. – Лазаревский А.М. Об И.Р. Мартосе, авторе исследования о банном строительстве, о котором повествует летописец Нестор. – Ляскоронский В.Г. Данные об атласе Боплана XVII в. – Степович А.И. Характеристика личности и ученой деятельности Павла Иосифа Шафарика по поводу столетней годовщины дня его рождения. – Лучицкий И.В. О задачах экономической истории. – Науменко В.П. По поводу столетия открытия «Слова о полку Игореве». – Извлечение из постановления Совета за 1894–95 гг. II. П.Л. К вопросу о киевском митрополите XII в. Михаиле. – Падалко Л.В. По вопросу о времени основания г. Полтавы. – Андриевский А.А. Последние киевские сотники. – Антонович В.Б. По вопросу об уничтожении Ярославова вала. III. Материалы по характеристике последних киевских сотников / Андриевский А.А. – Голубев С.Т. Материалы для истории Западно-Русской церкви XVIII ст. IV. Библиография. Лазаревский А.М. История Запорожских казаков Д.И. Эварницкого. – Завитневич В.З. Мегалитические памятники Св. Земли. Исследование А.А. Олесницкого].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 11. Киев, 1896. [I. Кулаковский Ю.А. Раскопки в Крыму летом 1895 г. – Кивлицкий Е.А. Московская летопись. – Ляскоронский В.Г. О гравере XVII в. Гильоме Гондиусе и его картографических трудах относительно Южной России, произведенных по чертежам и планам Левассера де-Боплана. – Лучицкий И.В. О крестьянском землевладении во Франции до революции. – Антонович В.Б. О раскопках Ч.В. Хвойка по Кирилловской ул. – Степович А.И. Две славянские утраты. – Стороженка А.В. Свод данных О Яне Оришовском, запорожском гетмане времен Стефана Батория. – Лазаревский А.М. Сведения о пребывании кн. Иеремии Вишневецкого в Левобережной Украине и об уходе оттуда. – Василенко Н.П. Протоколы Верховного Тайного Совета, как материал для истории Малороссии XVIII в. – Лучицкий И.В. О попытках в Англии сохранить общинные земли, сделанные в 60-х годах текущего столетия. – Левицкий О.И. Афанасий Заруцкий, малорусский панегирист конца XVII и нач. XVIII в. – Василенко Н.П. Разбор статьи г. Мякотина «Крестьянское землевладение в Полтавском уезде в 1767 г. – Каманин И.М. Результаты работ С.А.Бершадского по еврейскому вопросу. – Антонович В.Б. Разбор «Трудов Подольского епархиального историко-статистического комитета». – Каманин И.М. О чигиринском подстаросте Данииле Чаплицком. – Ляскоронский В.Г. Иностранные карты и атласы XVI и XVII вв., заключающие в себе данные для истории Южной России. – Антонович В.Б. Отчет о трудах X Археологического Съезда, бывшего в Риге. Ясинский М.Н. Отчет о том же. – Левицкий О.И. О Брестской церковной унии 1596 г. – Извлечения из постановлений Совета. II. Оглоблин Н.Н. «Расходная книга» Киевской приказной избы за 1675–76 гг. – Павлов А.С. Догадка о происхождении древне-русского предания, которое называет первого русского митрополита Михаилом Сирином. – Лебединцев П.Г. Примечания к «Догадке» А.С. Павлова. – Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины XVII и XVIII вв. III. Генеральное следствие о маятностях Прилуцкого полка (1729–1731)/Мякотин В.А. – Панегирик 1728 г. / Соболевский А.И. – Записка Г.А. Полетики о начале Киевской Академии / Лазаревский А.М. – Материалы для истории общественного и частного быта в Малороссии XVIII в. / А.М. Лазаревский].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 12. Киев, 1897. [I. Кулаковский Ю.А. Где находилась Вичинская епархия Константинопольского патриарха. – Лазаревский А.М. Граф П.А. Румянцев-Задунайский. – Щербина В.И. Первый киевский археологи М.Ф. Берлинский. – Антонович В.Б. П.Г. Лебединцев. – Грен А.Н. Теория Бертрана о приморском положении дольменов и каменные ящики Мцхета. – Голубовский П.В. Из истории просвещения в Киеве в начале XIX в. – Ляскоронский В.Г. О судьбе археологической находки, сделанной в Киеве ок. 1827 г. – Каманин И.М. Догадка о происхождении Богдана Хмельницкого из среды Киевских мещан. – Ясинский М.Н. О крестьянских беспорядках в 1862 г. при введении уставных грамот в Мошно-Городищенском имении. – Сикорский И.А. Об эпидемических вольных смертях и смертоубийствах в Терновских хуторах. – Каманин И.М. Пророчество о страшном суде и пришествии антихриста в конце XVIII в. – Кулаковский Ю.А. К истории Готской епархии в VIII в. – Извлечения из постановлений Совета. – Извлечения из Отчета. – Список членов. – Некрологи: Брикнер А.Г., Бестужев-Рюмин К.Н. II. Истомин М.П. К вопросу о древнем плане г. Киева 1638 г. – Ляскоронский В.Г. Иностранные карты и атласы XVI и XVII вв., заключающие в себе данные для истории Южной России. – Иконников В.С. Значение царствования Екатерины II. – Дашкевич Н.П. Литературные изображения Екатерины II и ее царствования. – Главенок И.И. Россия времен Екатерины II в «Il Poema Tartaro.» G.Gasti. – Оглоблин Н.П. Из жизни Киевской губ. конца прошлого века. – Прибавления: Соболевский А.И. Две замечательные рукописи XIII в. – Соболевский А.И. Две библиографические редкости. III. Духовное завещание мстиславского каштеляна Семена Войны, 1599. 1 марта. – Истомин Ф.П. Материалы для биографии «друкара» Тимофея Александровича. – Истомин М.П. Описание иконописи Киево-Печерской Лавры. – Лазаревский А.М. Отрывки из дневника гетманской канцелярии за 1722–23 гг. – Программы для собирания сведений о древностях (список вопросов, ответы на которые желательно получить к XI Археологическому Съезду в 1899 г.)].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 13. Киев, 1899. [I. Летопись деятельности ИОНЛ: Дашкевич Н.П. Общий очерк основания и деятельности ИОНЛ за 25 лет. – Дашкевич Н.П. Историческая записка о возникновении и деятельности ИОНЛ по январь 1898 года. – Сведения о заседаниях Общества с 27.X.1897 по 27.X.1898: Каманин И.М. Разбор соч. Ф.М. Уманца «Гетман Мазепа». – Антонович В.Б. Характеристика деятельности Богдана Хмельницкого. – Кулаковский Ю.А. О новейших находках в Старом Крыму. – Антонович В.Б. О раскопках В.В. Хвойка в окрестностях м. Триполья. – Голубева С.Т. Попытка к примирению православных с униатами в правление короля Владислава IV. – Николайчик Ф.Д. Исследование по истории Роменской ярмарки. – Грен А.Н. Где жили народы Буртасы и где находился центр Хазарского хаганата – Итиль? – Лилеев М.И. О летописной нежатиной ниве. – Кулаковский Ю.А. Орханские находки и начало Турок. – Ляскоронский Вс.Г. Блавианов атлас второй пол. XVII в. – Каманин И.М. Разбор XXIV тома «Актов Виленской Археографической Комиссии». – Аничков Е.В. Литературная история Арраса в XIII в. – Дашкевич Н.П. Местоположения древнего Болохова. – Отчет в 1897/8 году. – Сведения о заседаниях общества с 27.X.1898 по 27.X.1899: Дмитриевский А.А. Памяти Н.Ф. Красносельцева. – Сперанский М.Н. Последние мнения о происхождении населения и князей Болоховской земли. – Дмитриевский А.А. Памяти А.С. Павлова. – Кордт В.А. К истории картографии Сибири. – Голубов С.Т. Неизвестное полемическое сочинение против папских притязаний в Юго-Западной Руси (1633). – Степович А.И. Вопрос о размере сербских поэтов Дубровницкого периода. – Оболонский Н.А. О раскопках, произведенных летом 1898 г. в с. Андреевке. – Каманин И.М. Новые данные о борьбе казачества с Польшей в эпоху Богдана Хмельницкого. – Молчановский Н.В. Бумаги Шведского Гос. архива по истории Малороссии. – Левицкий О.И. Эпизод из Польского мятежа 1831 года в Киевщине. – Антонович В.Б. Описание архидиаконом Павлом Алеппским путешествия Антиохийского патриарха Макария в Россию в 1653 г. – Кулаковский Ю.А. Европейская Сарматия по Птолемею. – Антонович В.Б. О местоположении летописного г. Шумска. – Каманин И.М. Вопросы археографии на XI Археологическом Съезде. II. Галиченко С.С. Древний поселок и могильник в урочище «Стуга». – Кулаковский Ю.А. Аланч по сведениям классических и византийских писателей. – Сперанский М.Н. Южнорусские тексты апокрифического евангелия Фомы. – Приложение: «Чудо Господа нашего Иисуса Христа.» – Лобода А.М. Народность в русской музыкальной драме сто лет назад. – Оглоблин Н.Н. Киевское дело 1828 г. о «Преважных политических тайнах». III. Ясинский М.Н. Материалы для истории Луцкого Трибунала (1578–89). – Лазаревский А.М. Малороссийские переписные книги 1666 года].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 14. Вып. 1–3. Киев, 1899. [I. Отчет за 1898–99 гг. Сведения о заседаниях: Голубев С.Т. Историко-топографическое исследование о древнем Киеве. – Левицкий О.И. К вопросу о польском восстании в Юго-Западном крае в 1831 г. – Антонович В.Б. Новое сочинение о гайдамачестве. – Удинцев В.А. Из истории городов и купечества в средние века на Западе и в России. – Завитневич В.З. Место А.С. Хомякова в русской историографии. – Степович А.И. Мнение хорватского ученого о «Песнях западных славян» А.С. Пушкина. – Сперанский М.Н. Владислав Грамматик и его сборник. – Сперанский М.Н. Сборник новозаветных апокрифов, изданный Товариществом Шевченка во Львове. – Кулаковский Ю.А. Новые домыслы о древнейшем периоде истории Готов. – Антонович В.Б. Археологический сборник «Святовит». – Василенко Н.П. Отношение правительства к монастырскому землевладению в Малороссии в XVII и первой половине XVIII вв. – Аничков Е.В. Весенние очистительные обряды. – Степович А.И. Новые труды по истории сербо-хорватской литературы. – Антонович В.Б. О книге г. Талько-Гринцевича «Антропология Украинских курганов». – Кулаковский Ю.А. Новоизданный византийский памятник X века с упоминанием о Руси. – Василенко Н.П. О книге Н. Рожкова «Сельское хозяйство в Московской Руси в XVI в.» – Дашкевич Н.П. Центральные герои русского былевого эпоса (кн. Владимир и Илья) в древне-северной саге. – Ясинский М.Н. Господарские или великокняжеские суды в XVI в. в Литовско-Русском государстве. – Степович А.И. Памяти Никифора Дучича. – Павлуцкий Г.Г. О связи искусства с культурой. – Извлечение из протоколов. – Павлуцкий Г.Г. О виньетке «Чтений». II. Ясинский М.Н. Луцкий трибунал, как высшая судебная инстанция для Волынского, Брацлавского и Киевского воеводств в последней четверти XVI в. – Флоринский Т.Д. К вопросу о древности и взаимных отношениях кириллицы и глаголицы. – де Витте Е.И. Археологические находки в с. Ласкове Владимиро-Волынского уезда в 1610 г. – Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари. – Голубовский П.В. Служба Свв. мученикам Борису и Глебу в Иваничской книге 1547–1579 гг. III. де-Витте Е.И. Реляция о встрече и въезде московских послов в Варшаву 8 декабря 1667 г. – Перетц В.Н. К истории Киево-Могилянской коллегии. – Соболевский А.И. Неизданное произведение Варлаама Ясинского. – Бугославский Г.К. Иваничские месячные минеи 1547–49 гг. – Лазаревский А.М. Четыре письма Шафонского А.Ф. к А.С. Сулиме. – Николайчик Ф.Д. Материалы по истории землевладения кн. Вишневецких в Левобережной Украине. IV. Лобода А.М. Очерк Пушкинской юбилейной литературы. – Титов Ф.И. Новый труд по истории Русской церкви Е. Голубинского. V. Лобода А.Л. Памяти Л.Н. Майкова. – Соболевский А.И. Библиографические заметки. – Каманин И.М. Славяно-русская библиографическая выставка в Петербурге в 1900 г. – Лобода А.М. Песня о Соловье разбойнике, слышанная в Васильковском уезде. – Перетц В.Н. Бердичевский календарь 1828 г. – Известия о книгах].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 15. Вып. 1. Киев, 1901. [Дашкевич Н.П. Старейший список «Малороссийской Энеиды» Котляровского И.П. – Лучитский И.В. Материалы для истории землеведения в Черниговщине и Северщине. – Лучицкий И.В. К истории финансов и финансового управления в Малороссии XVII и XVIII вв. – Перетц В.Н. Записка митрополита Лаодикийского Парфения о невольниках. – Лазаревский А.М. Материалы для истории торговли пенькою Стародубья с заграницею. – Дашкевич Н.П. Начальные строфы старейшего списка Энеиды. – Фотинский О.А. К характеристике семейных и общественных отношений казачества в последние годы существования Сечи Запорожской].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 15. Вып. 2. Киев, 1901. [Оглоблин Н.Н. К характеристике русского общества в 1812 г. – Петров Н.И. Краткое обозрение рукописей Киево-Софийской библиотеки].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 15. Вып. 3. Киев, 1901. [Оглоблин Н.П. К характеристике русского общества в 1812 г. – Кодин Г. О древностях Константинополя].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 15. Вып. 4. Киев, 1902. [Каманин И.М. Результаты археологической экспедиции в Таращанский и Чигиринский уезды летом, 1901. – Щербина В.И. Отчет о археологической экскурсии в Бердичевский, Васильковский и Уманьский уезды. – Кулаковский Ю.А. Византийский друг и дружина. – Дашкевич Н.П. Рыцарство на Руси – в жизни и поэзии. – Каманин И.М. Два плененных Евангелия. – О древностях Константинополя].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 16. Вып. 1–3. Киев, 1903. [Першыя тры выпускі цалкам прысвечаны Гогалю].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 16. Вып. 4. Киев, 1903. [I. Сведения о заседаниях: Иконников В.С. О семье Борецких в Новгороде и о Марфе Посаднице. – Петров Н.И. О княжеской диадеме и бармах. – Кулаковский Ю.А. О делении Византийской империи на фемы. – Василенко Н.П. Декабрист С.Н. Волконский и его записки. – Кулаковский Ю.А. Записка готского топарха. – Довнар-Запольский М.В. Взгляд М.М. Сперанского на систему государственного управления. – Пискорский В.К. О дневнике и депешах герцога Лирийского. – Завитневич В.З. Высшее начало, положенное в основу западно-русских братств и причины стремления последних к ставропигиальности. – Дашкевич Н.П. О русских былинах и «сказителе» их И.Т. Рябинине. – Лобода А.М. Русские былины в их прошлом и настоящем. II. Дашкевич Н.П. Рыцарство на Руси – в жизни и поэзии. – Ясинский М.Н. Счисление суточного времени в Западной России и в Польше в XVI–XVII вв. III. Лазаревский А.М. Гетманские универсалы о Киевском городском хозяйстве (1677–1719 гг.). – Часовец В.А. Свидетельство стародавних людей. – Часовец В.А. Письма П.А. Кулиша к М.И. Гоголь. V. Соболевский А.М. Библиографические редкости. – Голубовский П.В. Н.М. Карамзин, как автор «Истории государства Российского». – Лобода А.М. «Письма русского путешественника». – Завитневич В.З. Основная идея труда Н.М. Карамзина и его воспитательное значение. – Иконников В.С. Л. Ранке о Н.М. Карамзине. – М.Д.-З. Сведения о новых книгах. Приложение: Ласкин Г. О древностях Константинополя].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 17. Вып. 1. Киев, 1903. [Беляшевский Н.Ф. Отчет о поездке в Глухов. – Истомин М.И. Отчет о поездке в Межигорье и Киевское полесье. – Сецинский Е.И. Отчет об осмотре древностей в Подольской губернии летом 1901 г. – Каманин И.М. Кто он? – О трудах 12 археологического съезда в г. Харькове. – Левицкий О.И. История учреждения Киевского Центрального Архива. – де-Витте Е.И. Древний памятник Киево-Михайловского Златоверхного монастыря. – Петров Н.И. Об иконописном отделе выставки. Приложение: Ласкин Г. О древностях Константинополя].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 17. Вып. 2. Киев, 1903. [Памяти Ф.Я. Фортинского. – Памяти А.М. Лазаревского. – Дмитриевский А.А. Предполагаемые и действительные комментарии к «Обряднику» Константина Порфирогенета. – Левицкий О.И. История одного древнего Волынского храма. Приложение: Ласкин Г. О древностях Константинополя].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 17. Вып. 3. Киев, 1903. [Лобода А.М. К вопросу о древне-русской образованности в дотатарский период. – Доманицкий В.Н. Отчет об археологической экскурсии в Звенигородский уезд летом 1901 г. – Личко Л.С. К истории учреждения Киевского центрального Архива. – де-Витте Е.И. Древний памятник Киево-Михайловского Златоверхного монастыря. – Титов Ф.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по истории Русской церкви. – Левицкий О.И. Отчет об осмотре старинных храмов в г. Полтаве и имениях Богачке и Шишаках, Миргородского уезда. Приложение: Ласкин Г. О древностях Константинополя].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 17. Вып. 4. Киев, 1903. [Дмитриевский А.А. Дрезденская рукопись как литургический памятник в связи с памятниками древней русской письменности. – Дашкевич Н.И. Грамота 1134 г. князя Ивана Ростиславовича Берладника. – Радченко К.Ф. К вопросу об отношении апокрифов к богомильству. – Бокадоров Н.К. Происхождение легенды о хождении Богородицы по мукам. – Барац Г.М. Замечания о происхождении той же легенды. – Перетц В.Н. К объяснению сказаний о провалившихся городах. – Бубнов Н.М. Происхождение современной арифметики. Культурно-исторический очерк. – Каманин И.М. Киевский центральный архив для древних актовых книг губернии: Киевской, Подольской и Волынской в течение протекших 50 лет его существования (1852–1902). – де-Витте Е.И. Древний памятник Киево-Михайловского Златоверхного монастыря. – Титов Ф.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по истории Русской церкви. Приложение: Ласкин Г. О древностях Константинополя].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 18. Вып. 1. Киев, 1904. [Павлуцкий Г.Г. Деревянная церковная архитектура Юго-Западного края в XVII и XVIII вв. – Каманин И.М. Договор о сооружении церквей в Малороссии в XVIII в. – Щербаковский В.М. Результаты археологической экскурсии в Сквирский и Радомысльский уезды летом 1904 г. – де-Витте Е.И. Древний памятник Киево-Михайловского Златоверхного монастыря. – Титов Ф.М. Критико-библиографический обзор новейших трудов по истории Русской церкви. Приложение: Ласкин Г. О древностях Константинополя] || d55.

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 18. Вып. 2. Киев, 1904. [I. Павлуцкий Г.Г. О деревянных резных изображениях путтов в южно-русских церквях XVII–XVIII вв. – Павлуцкий Г.Г. Наиболее ранние свидетельства литературных памятников о построении деревянных церквей. – Дашкевич Н.П. Несколько следов общения Южной Руси с юго-славянами в XVI–XVII вв. – Ясинский М.Н. Кто такие закупы Русской Правды и памятников западно-русского права? – Каманин М.Н. Письма Черногорского владыки Василия Петровича 1757 г. – Кордт В.А. Современное известие о пребывании Петра Великого в Нидерландах. – Ардашев П.Н. Новые типы научно-исторического обозрения. – Титов Ф.И. Окончательный переход Киева от Польши к России по договору о вечном мире между ними в 1686. – Дмитриевский А.А. Критический анализ исследования проф. К. Попова: «Блаженный Диадох и его творения». – Кнауэр Ф.И. Международный XIII конгресс ориенталистов в Гамбурге. – Голубовский П.В. Письма декабриста А.П. Юшневского и его жены из Сибири. II. Берло А.П. Арсений Берло, епископ Переяславский и Бориспольский (1744). IV. Титов Ф.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по истории Русской церкви. V. Соболевский А.И. Библиографическая редкость. – Леонтовский В. Начальные моменты введения крестьянской реформы в Полтавской губернии] || d55.

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 18. Вып. 3–4. Киев, 1904. [I. Левицкий О.И. Из истории брачного права и семейного быта в Юго-Западной Руси в XVI и XVII вв. – Кулаковский Ю.А. Крестьянское землевладение в Византии. – Розов В.А. Южно-Русская школьная драма о Св. Екатерине. – Кулаковский Ю.А. Где начинается территория славян по Иордану. – Кулаковский Ю.А. Вступительное слово пред открытием годичного торжественного собрания Общества. – Перетц В.Н. Литературная эпоха Петра Великого при свете новых данных. II. Щербаковский Д.М. Фундушевая запись кн. Любарта Луцкой церкви Иоанна Богослова 1322 г. – Фотинский О.А. Волынский религиозный вольнодумец XVII в. III. Левицкий О.И. Переписка с Запорожьем. – Голубовский П.В. Письма декабриста А.П. Юшневского и его жены из Сибири. IV. Титов Ф.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по истории Русской церкви. V. Оглоблин Н.Н. Из Киевской жизни XVII и XVIII вв.] || d55.

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 19. Вып. 1. Киев, 1904. [I. Посвящение настоящей книги и список трудов проф. Иконникова В.С. – Грушевский А.С. Вызов людей из Малороссии Петром Великим на работы. II. Дашкевич Н.П. Романтический мир Гоголя. III. Голубовский П.В. Письма декабриста А.П.Юшневского и его жены из Сибири. – Фотинский О.А. К истории первых времен унии на Волыни. IV. Голубовский П.В. Черниговский историко-археологический отрывочный календарь на 1906 г. – Соболевский А.И. О сочинении Петрова А.К. «О подложности грамоты кн. Федора Кориатовича 1360 г. V. Соболевский А.И. Библиографический вопрос].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 19. Вып. 2. Киев, 1904. [I. Грушевский А.С. Вызов людей из Малороссии Петром Великим на работы. – Павлуцкий Г.Г. Изображение храма в древнейших южно-русских миниатюрах. – Каманин И.М. Придорожные кресты, иконы и статуи святых в селах Киевского уезда. – Флоринский Т.Д. Дубровницкий Статут. – Дмитриевский А.А. Хиландарский синаксарь преподобного Саввы Сербского. – Лобода А.И. Ученая деятельность А.Н. Пыпина. – Чаговец В.А. Славянский вопрос в трудах А.Н. Пыпина. – Дашкевич Н.П. Славяно-русский Троян и имп. Траян. – Стороженко А.В. О существовании в Киеве латинских храмов. – Петров Н.И. Новооткрытый альбом видов и рисунков г. Киева 1657 г. – Левицкий О.И. О формах заключения браков в Юго-Западной Руси в XVI и XVII вв. – Голубовский П.В. О времени существования г. Переяславля. – Дашкевич Н.П. Олексий Попович думы «про бурю на Чорному морi». – Ясинский М.Н. Что представляет собой «село» и «вервь» Русской Правды? – Кулаковский Ю.А. Основные положения, выработанные особой при МВД комиссией по пересмотру действующих постановлений об охранении древних памятников и зданий. – Павлуцкий Г.Г. Старинные деревянные синагоги в Юго-Западном крае. – Доклад Комиссии, избранной Обществом по вопросу об охране древних памятников и зданий. II. Стороженко А.В. Древности г. Люблина. – Грушевский А.С. К судьбе «Истории Руссов» (эпизод из украинской историографии XIX в.). III. Голубовский П.В. Письма декабриста А.П. Юшневского и его жены из Сибири. IV. Голубовский П.В. Черниговский историко-археологический отрывочный календарь на 1906 г. – Соболевский А.И. О сочинении Петрова А.К. «О подложности грамоты кн. Федора Кориатовича 1360 г. V. Соболевский А.И. Грамматика I. Ужевича. 1643].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 19. Вып. 3. Киев, 1904. [I. Лобода А.М. Отчет. – Дашкевич Н.П. Смены вековых традиций в отношениях народов Запада к Русским. – Дашкевич Н.П. Несколько слов о Ф.М. Достоевском и Н.И. Костомарове. – Сикорский А.И. Достоевский как человек и писатель. – Кулаковский Ю.А. Новая теория о происхождении Руси. – Грушевский А.С. Памяти историка Малороссии Н.И. Костомарова. – Лобода А.М. «Горькая судьбина» Писемского и ее литературный прототип. – Барац Г.М. О судебных доказательствах по Русской правде. II. Каманин И.М. Судьба грамоты кн. Романа Галицкого. III. Стороженко А.В. Новые подробности из биографии Запорожского гетмана Яна Оришовского. – Голубовский П.В. Письма декабриста А.П. Юшневского и его жены из Сибири. IV. Стороженко А.В. Заметки о новых книгах. V. Соболевский А.И. Конец Киевских календарей. – Оглоблин Н.Н. Приходо-расходные книги Азовского Предтечева монастыря, 1699–1701 гг.].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 19. Вып. 4. Киев, 1904. [I. Дмитриевский А.А. Неизданная служба в честь Византийского императора Никифора Фоки. – Каманин И.М. Таинственный крест в с. Молчанах. – Уварова П.С. Результаты работ по подготовке к XIV Археологическому Съезду в Чернигове. – Барац Г.М. О мнимом суде Божием и о суде 12 мужей по Русской Правде и Закону Судному. – Сонни А.И. Доля и Горе в народной сказке. – Павлуцкий Г.Г. Памятники каменной церковной архитектуры стиля «empire» в Полтавской губ. – Яворский Ю.А. «Три старца» Л.Н. Толстого и их народно-литературная родня. II. Петровский М.П. О путешествии из Вены в Москву в 1655 г. Франа Гундулича. – Голубев С.Т. Подбережная каменная стена в Киево-Выдубицком монастыре, сооруженная в 1199–1200 гг. III. Модзалевский В.Л. Опись лесов и пущ, находившимся в Черниговском полку в 1752 г. IV. Флоринский Т.Д. К вопросу о народности Македонских славян].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 2. Киев, 1888. [I. Сообщения: Лебединцев П.Г. О возобновлении стенной живописи в великой церкви Киево-Печерской Лавры в 1840–43 гг. – Лебединцев П.Г. О местоположении древнего киевского города Торческа. – Котляревский А.А. Поминка о Ф.М. Достоевском. – Котляревский А.А. Об историческом значении народных поэтических произведений. – Кулишер М.И. О рефератах Вирхова касательно отсутствия на Кавказе следов древнего пребывания арийской расы. – Кистяковский А.Ф. О законах, действовавших в Малороссии. – Котляревский А.А. Очерк истории поединков у славян. – Антонович В.Б. О монетных кладах, найденных в Киеве и его окрестностях. – Задерацкий Н.П. Извлечение из исследования проф. И.В. Янича «О славянской народной поэзии». – Малышевский И.И. Русские известия о евреях в Киеве и в южной Руси в X–XII вв. – Воронов А.Д. Замечания о славянских житиях Св. Людмилы и Св. Вячеслава. – Фортинский Ф.Я. О тайных статутах тамплиеров. – Иконников В.С. О причинах удаления митрополита Павла Конюскевича из Тобольска по новым материалам. – Антонович В.Б. Очерк административного, общественного и сословного быта Юго-Западного края в XVI–XVII столетии. – Левицкий О.И. Афанасий Филиппович, игумен Брест-Литовский и его деятельность в защиту православия против унии. – Антонович В.Б. О результатах трех археологических раскопок, произведенных в Муромском уезде в июне 1878 г. – Лебединцев П.Г. О раскопке на Софийском дворе в мае 1878 г. – Котляревский А.А. О Михалково-Днестрянском кладе. – Котляревский А.А. О научной деятельности Д.В. Поленова. – Антонович В.Б. О результатах раскопок, произведенных летом 1878 г. в бассейнах Ирпеня и Тетерева. – Науменко В.П. Краткий очерк жизни и литературной деятельности Г.Ф. Квитки. – Владимирский-Буданов М.Ф. О документе Литовской метрики, содержащем отрывок писцовой книги Киевского воеводства (XV в.). – Котляревский А.А. Поминка об А.С. Грибоедове. – Мищенко Ф.Г. О Днепровском пути древних греков к Балтийскому морю. – Фортинский Ф.Я. О научно-исторической деятельности Георга Вайца. – Малышевский И.И. Об отчетве автора «Слова о полку Игореве.» – II. В память исполнившегося 900-летия со времени крещения Руси. Соболевский А.И. Год крещения Владимира Святого. – Соболевский А.И. Памятники древне-русской литературы, посвященные Владимиру Святому: Древнее житие Св. Владимира. – «Память и похвала» мниха Иакова. – Обычное житие. – Проложное житие. – Распространенное проложное житие. – Южно-русское житие. – Похвальное слово митрополита Иллариона. – Похвальное слово Владимиру. – Устав церковный Владимира. – Проложное житие Св. Ольги. – Бережков М.Н. Святой Владимир – строитель городов. – Фортинский Ф.Я. Крещение князя Владимира и Руси по западным известиям].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 20. Вып. 1. Киев, 1907. [Лобода А.М. Отчет. – Каманин И.М. Плач Киевского Лаврского Иеримии конца XVIII в. – Петровский М.П. Путешествие из Вены в Москву. – Каманин И.М. Из истории подложных документов].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 20. Вып. 2. Киев, 1908. [Кулаковский Ю.А. О неизданном византийском памятнике X в. по военным древностям. – Георгиевский В.Г. Научные труды Н.П. Кондакова по археологии и искусству. – Голубовский П.В. Интересный юридический обычай конца XI в. – Данилевич В.Е. О происхождении острогожского полковника Саса. – Каньшин В.П. Археологические исследования в Курской губернии. – Кулаковский Ю.А. В память Модестова В.И. – Маслов С.И. Казанья Мелетия Смотрицкого на честный погреб о. Леонтия Карповича].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 20. Вып. 3. Киев, 1908. [I. Барац Г.М. Еврейские источники для летописных сказаний о Св. Владимире и Рогнеде. – Завитневич В.З. Научная деятельность А.И. Булгакова. – Ардашев П.Н. Исторический материализм. – Дашкевич Н.П. Дума об Иване Коновченке. – Яворский Ю.А. К истории галицко-русского фольклора XVIII в. – Довнар-Запольский М.В. Договор рады Великого княжества Литовского. – Дмитриевский А.А. Дверницкий Е.Н., Кочубинский А.А. – Степович А.И. О происхождении слова «изгой» – Дмитриевский А.А. О паломнических караванах в Назарет на праздник Благовещения. – Шаровольский И.В. Об одном из эпизодов Тидрек-саги. – Завитневич В.З. О значении Великой Московской смуты в истории до-Петровской Руси. II. Памяти Н.П. Дашкевича. – Дашкевич Н.П. «Полтава» А.С. Пушкина. III. Маслов С.И. Текст Казанья Мелетия Смотрицкого на честный погреб о. Леонтия Карповича. V. Яворский Ю.А. К вопросу о Ивашке Пересветове, публицисте XVI в.].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 21. Вып. 1–2. Киев, 1909. [Лобода А.М. Отчет общества. – Памяти Антоновича В.П. – Добровольский Л.П. Змиевы валы вблизи Киева. – Маслов С.И. Описание рукописей общества. – Каманин И.М. К вопросу о казацком землевладении].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 21. Вып. 3. Киев, 1909. [Отчет. – Бубнов Н.М. Мнимоеврейское происхождение нашей арифметики. – Кулаковский Ю.А. Раскопки в Абобе-Плиске Русского Археологического Института в Константинополе. – Кулаковский Ю.А. Археологические новинки с острова Березани. – Голубев С.Г. Памяти князя К.К. Острожского. – Каманин И.М. Новые черты для характеристики князя. – Данилевич В.Е. Остатки неолитической культуры на территории Херсонеса. – Добровольский Л.П. Водораздел Ирпеня и Стугны. – Стороженко А.В. К истории войска запорожского при Сагайдачном. – Соболевский А.И. Библиография. – де-Витте Е.И. Комментарии к древнейшим памятникам Киево-Печерской лавры и Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 22. Вып. 1–2. Киев, 1911. [Сведения о заседаниях. – Шеленговский А. Речные пути сообщения в Древней Руси. – Бубнов Н.М. Как образовались и откуда взялись наши цифры. – Данилевич В.Е. Археологические труды И.Е. Забелина. – Маслов С.И. Еще четыре проповеди Георгия Конисского. – Грузинский А.С. Из истории перевода Евангелия в Южной России в XVI в. Летковское Евангелие. – де-Витте Е.И. Комментарии к древнейшим памятникам Киево-Печерской лавры и Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 22. Вып. 3. Киев, 1912. [Иконников В.С. Август Людовигович Шлецер. – Отчет. – Кордт В.А. Боплан и его труды по картографии Южной России. – Добровольский Л.П. Городище в деревне Почтовой Вите. – Грузинский А.С. Западно-русский торжественник. XV–XVI вв.].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 23. Вып. 1. Киев, 1912. [I. Отчет. – Сведения о заседаниях: Смирнов П.П. Окладной список гостей гостинной и суконной сотен 1632 г. – Максимович Г.А. Памяти К. и А. Аксаковых. – Степович А.И. Новый шаг в деле взаимного ознакомления славян. – Курц Б.Г. Кильбургер и его сочинения о русской торговле в третьей четверти XVII в. – Каманин И.М. Договоры Богдана Хмельницкого с Москвой, Польшей и Швецией. – Добровольский Л.П. К вопросу о древних укреплениях г. Киева. II. Добровольский Л. Городище у д. Почтовой Виты (Справка о прошлом одной из киевских окрестностей). – Смирнов П. Новое челобитье Московских торговых людей о высылке иноземцев, 1627 г. III. Приложение к статье А. Грузинского «Из истории перевода Евангелия в Южной России в XVI в.». – Сычевский. Памва Берында и его Вирши на Рождество Христово и другие дни. Приложение к статье. IV. Назаревский А. Лекции по славяно-русской палеографии, читанные в Московском Археологическом Институте в 1908, 1909 и 1910 гг. проф. Р.Ф. Брандтом. V. Филиппов А. Один из неизданных «Юрналов Петровского царствования» за 1723–1724 гг. Приложение: де Витте Е.И. Комментарии к древнейшим памятникам Киево-Печерской Лавры и Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 23. Вып. 2. Киев, 1913. [I. Отчет. II. Родзевич С. Предшественники Печорина во Французской литературе. – Максимович Г.А. Обучение грамоте и воинской экзерциции в Старой Малороссии в к. XVIII в. III. Нейман Б.В. Киевский список поэмы Лермонтова «Демон». – Багрия А.В. Из школьных традиций старого времени. IV. Гудзия Н.К. К вопросу о переводах из «Великого зерцала» в Юго-Западной Руси. V. Назаревский А.А. К истории Киевского Музыкантского цеха. – Левицкий О.И. Юзеф Дунаевский. Приложение: де Витте Е.И. Комментарии к древнейшим памятникам Киево-Печерской Лавры и Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 24. Вып. 1. Киев, 1914. [I. Афанасьев Г.Е. 1812 год в его деятелях. – Отчет о составе и деятельности Общества. II. Гудзия Н.К. Гоголь – критик Пушкина. – Огиенко И. Легендарно-апокрифический элемент в «Небе Новом» Иоанникия Галятовского, южно-русского проповедника. – Филиппович А. Два неизвестных стихотворения Е. Боратынского. IV. Доклад Ф.И. Кнауэра об афинском международном съезде востоковедов в 1912 г. – Маслов В.И. Библиографические заметки. V. Левицкий О.И. Юзеф Дунаевский, помещик Сквирского уезда 2-й четверти XIX ст. Приложение: де Витте Е.И. Комментарии к древнейшим памятникам Киево-Печерской Лавры и Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 24. Вып. 2. Киев, 1914. [. Афанасьев Г.Е. 1812 год в его деятелях. – Маслов С.И. Библиотека Стефана Яворского. – Маслов С.И. Документы, относящиеся к библиотеке Стефана Яворского. Приложение: Список членов Общества. – де Витте Е.И. Комментарии к древнейшим памятникам Киево-Печерской Лавры и Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 3. Киев, 1889. [I. Сообщения: Антонович В.Б. Характеристика Древлянских могильников по последним раскопкам. – Иконников В.С. Новые материалы и труды о патриархе Никоне. – Романович-Славатинский А.В. Об архиве Государственного Совета. – Соболевский В.И. В каком году было крещение Руси? – Завитневич В.З. Возражение на это сообщение. – Иконников В.С. О первом самозванце и его отношении к Польше по водворении в Москве. – Иконников В.С. К истории X гл. Екатерининского Наказа. – Антонович В.Б. О городищах до-княжеского и удельно-вечевого периода, находящихся в западной части древней Киевской земли. – Лучицкий И.В. О сябринном землевладении. – Каманин И.М. Статистические данные о евреях в Левобережной Украине в XVIII в. – Антонович В.Б. О городищах-майданах. – Завитневич В.З. Замечания по поводу этого сообщения. – Романович-Славатинский А.В. О комитете, учрежденном Высочайшим рескриптом 6.IX.1826. – Романович-Славатинский А.В. О первой истории крепостных крестьян в России. – Голубев С.Т. Из бытовой истории Киевской академии в XVIII в. – Малышевский И.И. Новое летописное известие о происхождении Ольги святой. – Дмитриевский А.А. Страстная седмица и Пасха в Иерусалиме в IX–X вв. по вновь открытому памятнику. – Лилеев М.И. Из начальной истории раскола в Стародубье. – Кнауэр Ф.И. О курганах, раскопанных в Южной Бессарабии. Личный состав ИОНЛ в 1888 г. II. Дашкевич Н.П. Былины об Алеше Поповиче и о том, как перевелись богатыри на Святой Руси. – Владимирский-Буданов М.Ф. Поместное право в древнюю эпоху литовско-русского государства. Приложение: Поминка по А.А. Котляревском] || d45.

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 4. Киев, 1890. [I. Сообщения: Кулаковский Ю.А. К вопросу о русском народном стихе. – Лучицкий И.В. Новые данные для истории землевладения в Малороссиии. – Дмитриевский А.А. Критско-Синайская школа иконописи. – Флоринский Т.Д. О первом томе сочинений Е. Богуславского «Historya Slowan». – Романович-Словатинский А.В. Крестьянский вопрос по позднейшим историческим исследованиям. – Дмитриевский А.А. О каталогах рукописей: Синайских и Афонских. – Антонович В.Б. О кладе, найденном в усадьбе Гребеновского по Троицкому пер. – Житецкий П.И. Филологические данные для хронологического приурочения этого клада. – Антонович В.Б. Замечания по поводу раскопки, произведенной Ф.И. Кнауэром. II. Завитневич В.З. Из археологической экскурсии в Припетское Полесье. – Кнауэр Ф.И. Вторая археологическая раскопка около села Сараты (в южной Бессарабии). – Владимирский-Буданов М.Ф. Черты семейного права западной России в половине XVI в. (Приложение: Документы, извлеченные из книг Виленского центрального архива). – Владимиров П.В. Обзор южно-русских и западно-русских памятников письменности от XI до XVII столетия. (Приложение: Поучение Зарубского черноризца Георгия в рукописи Мелецкого монастыря) – Иконников В.С. Димитрий Самозванец и Сигизмунд III. – Ясинский М.Н. Волнения помещичьих крестьян Киевской губ. в 1855 году. III. Голубев С.Т. Катехизис, албо вызнание веры святое соборное, апостольское, въсходнее церкви (1600 г.). – Лазаревский А.М. Акты по истории землевладения в Малороссии. – Владимирский-Буданов М.Ф. Экстракт из журнала следования резидента Неплюева из Киева в Константинополе 1746].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 5. Киев, 1891. [I. Каманин И.М. О новых материалах по истории Колеивщины. – Голубев С.Т. Библиографическое недоразумение. – Завитневич В.З. О трудах VIII Археологического съезда. – Антонович В.Б. О бронзовых орудиях, находимых в пределах Киевской губ. – Левицкий О.И. Как относились у нас в старину к самоубийству. – Степович А.И. Страница из истории ново-сербской словесности («Сатир» Рельковича). – Флоринский Т.Д. О глаголическом памятнике XII в. и трудах П.А. Ровинского. – Лучицкий И.В. Крестьяне и крестьянский вопрос в Лифляндии в XVII и XVIII вв. – Каманин И.М. Малоизвестные лица и события конца XVIII в. – Романович-Славатинский А.В. Новые материалы, извлеченные из английского гос. архива. – Кулаковский Ю.А. Археологические раскопки близ Керчи летом 1890 г. – Антонович В.Б. О древлянских могильниках. – Сонни А.И. Памятник древне-греческого искусства, хранящийся в музее университета Св. Владимира. – Личный состав общества. Извлечение из Отчета за 1890. II. Соболевский А.И. Несколько мест начальной летописи. – Иконников В.С. Страница из истории Екатерининского наказа (об отмене пытки в России). – Каманин И.М. Евреи в Левобережной Украине в XVIII в. – Левицкий О.И. Луцкая старина. – Василенко В.И. Галицкая старина. – Стороженко Н.В. Малороссийское ополчение 1812 года. – Малышевский И.И. О церкви и иконе Св. Богородицы под названием «Пирогощи», упоминаемых в летописях и в «Слове о Полку Игореве». – Завитневич В.З. Замок кн. Семена Олельковича и летописный Городец под Киевом. – Оглоблин Н.Н. К истории открытия Золотых Ворот. – Дашкевич Н.П. Описание Черноморья, составленное Эмидием д'Эсколи в 1634 г. III. Письмо канцлера Олбрахта Гаштолда к земскому Подскарбию Богушу Боговитиновичу в начале XVI в. (1522–30 гг). о защите г. Киева от разорения его татарами / Каманин И.М. – Акты по истории монастырского землевладения в Малороссии (1636–1670) / Лазаревский А.М. – Акты по управлению Малороссиею гр. П.А. Румянцева за 1767 г. / Владимирский-Буданов М.Ф. – К истории водворения в Киеве унии/Левицкий О.И. – Материалы для истории зап. русской церкви / Голубев С.Т.].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 6. Киев, 1892. [I. Романович-Славатинский А.В. О посмертном сочинении М.В. Юзефовича «Несколько слов об исторической задаче России.» – Левицкий О.И. Из истории Киева и Юго-Западного края в 1811 и 1812 гг. – Сикорский А.И. О волосистости лица, как расовом признаке. – Кнауэр Ф.И. Результаты археологической экскурсии в Аккерманском уезде, предпринятой весною 1891 г. и выводы о ней Антоновича В.Б. – Антонович В.Б. Протоиерей Алексей Андриевский. – Грушевский М.С. Этнографические данные о Барской околичной шляхте до конца XVIII в. – Сонни А.И. О культе египетских божеств на северном побережье Черного моря. – Завитневич В.З. К вопросу об имени «Русь». – Малинин В.Н. О свойствах и значении литературной деятельности И.А. Гончарова. – Беляшевский Н.Ф. Раскопки на Княжей горе в 1891 г. – Извлечение из Отчета о составе и деятельности Общества Нестора Летописца в 1891 году. II. Соболевский А.И. Археологические заметки. – Завитневич В.З. Вторая археологическая экскурсия в Припетское Полесье. – Лучицкий И.В. По поводу «Дрогичинских древностей». – Лазаревский И.М. Исторический очерк Батурина. – Щербина В.И. Киевские воеводы, губернаторы и генерал-губернаторы от 1654 по 1775 г. – Андриевский А.А. Несколько данных о великороссийском купечестве в Киеве в прошлом столетии и об отношении к нему местного магистрата. – Владимиров П.В. Исторические и народно-бытовые сюжеты в поэзии М.Ю. Лермонтова. – Дашкевич Н.П. Мотивы мировой поэзии в творчестве Лермонтова. – Степович А.И. Поминка по Л.К. Лазаревиче, сербском писателе. III. Святого Кирилла, ексарха Александрийского, игумена, Наука о противной унии / А.С. Крыловский. – «Росписной список» г. Киева 1700 г. / П.Г. Лебединцев. – Старинные заметки о роде Горленков и Записки Иосафа Горленка, епископа Белгородского/Горленко В.П. – Бран честних седми добродетелей з седми грехами смертними.../Горленко В.П. – О разборе архива гр. П.А. Румянцева-Задунайского / В.С. Иконников. Приложение: Древний Помянник Киево-Печерской Лавры (конца XV – нач. XVI ст.) / С.Т. Голубев].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 7. Киев, 1893. [I. Ляскоронский В.Г. О курганах-майданах, находящихся на левой стороне р. Днепра в Полтавской губ. и о связи их с другими подобными сооружениями Южной России. – Кулаковский Ю.А. Вновь открытая апология христианства II-го века. – Завитневич В.В. Курганы-майданы. – Каманин И.М. К вопросу о козачестве до Богдана Хмельницкого. – Беляшевский Н.Ф. Несколько слов о переживаниях в области внешней культуры. – Щербина В.И. Е.П. Рудаковский, писатель 30–40-х гг. – Иконников В.С. Памяти М.И. Семевского. – Завитневич В.З. А.С. Хомяков. – Иванов Н.И. Мнение А. Потебни об основаниях русского народного стихосложения, в связи с историей вопроса. – Кулаковский Ю.А. Замечания по поводу этого сообщения. – Кулаковский Ю.А. Керченские раскопки летом 1891 года. – Антонович В.Б. Дополнительные раскопки в Бакетском скальном монастыре. – Щербина В.И. Новые материалы по истории Литовской и Московской Руси в конце XVI и начале XVII ст. – Отчет о составе и деятельности ИОНЛ. – Степович А.И. Памяти Яна Неруды, чешского писателя. II. Грушевский М.С. К вопросу о Болхове. Приложение: «Лист» королевы Боны 1553 г. – Владимирский-Буданов М.Ф. Крестьянское землевладение в Западной России до половины XVI в. Приложение: Акт из книги Барского староства 1731 г. – Малышевский И.И. Новые данные для биографии Ивана Федорова, русского первопечатника. – Оглоблин Н.Н. Сыскные дела о кладах в XVII в. – Иконников В.С. Один из образовательных проектов времени Петра Великого. – Дашкевич Н.П. Мотивы мировой поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова «Демон». III. Материалы для биографии В. Стефановича (1697–1773) / Владимирский-Буданов М.Ф. – Генеральное следствие о маетностях Киевского полка 1729–1731 гг. / Н.П. Василенко. – Два письма А. Стороженка к Л. Сапеге 1610 / Стороженко Н.В. – Реляции Киевского ген.-губ. за 1768 и 1769 гг. / Андриевский А.А. IV. Библиография. Ясинский Н.Н. Обзор последних изданий Виленской Археографической комиссии: Акты, издаваемые Виленской Археографической комиссией. – Владимиров П.В. Обзор научных трудов А.А. Потебни и И.Я. Порирева].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 8. Киев, 1894. [I. Василенко Н.П. Памяти И.И. Дитятина. – Малинин В.Н. Д.И. Фонвизин, как автор комедий. – Степович А.И. Вопрос об общеславянском языке в решении А.С. Будиловича. – Андриевский А.А. Следственная комиссия 1749 г. – Завитневич В.З. Археологические изыскания в бассейне р. Березины, произведенные летом 1893 г. – Кивлицкий Е.А. О «Pamiętnikach» Густава Олизара. – Дашкевич Н.П. О литературном источнике И.П. Котляревского «Москаль-чаровнык». – Щербина В.И. О трех Шелестах. – Антонович В.Б. По поводу амфор, находимых на юге России. – Оглоблин Н.Н. Об употреблении курганной земли для «селитренного варенья» – Антонович В.Б. О раскопках в бывшей земле Радимичей. – Грушевский М.С. По вопросу об организации управления и суда в Подольской земле в XIV и XV вв. – Извлечение из отчета о состоянии и деятельности Общества Нестора Летописца. – Устав. II. Соболевский А.И. Несколько мест начальной летописи. – Владимиров П.В. Начало славянского и русского книгопечатания в XV и XVI вв. – Бережков М.Н. Крымские шертные грамоты. – Каманин И.М. К вопросу о козачестве до Богдана Хмельницкого. – Оглоблин Н.Н. Бунт Томской «литвы» в 1634 г. – Владимиров П.В. Алексей Васильевич Кольцов, как человек и как поэт. III. Материалы для истории козацкого землевладения (1494–1668 г.) / Каманин И.М. – Похвала Исайе Балабану 1611 г. / Соболевский А.И. – Русские конфиденты в Турции и Крыму в 1765–68 гг. / Андриевский А.А. IV. Библиография. Щербина В.И. Новые материалы для истории Руси Литовской и Московской в конце XVI и начале XVII ст. – Иванов П.А. Несколько слов по поводу сочинения А.В. Лонгинова «Князь Федор-Любарт Ольгердович»].

 • Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Т. 9. Киев, 1895. [I. Василенко Н.П. О скупке земель в Малороссии и ее причинах. – Лучицкий И.В. Экономическая политика германских городов в XV–XVI вв. – Каманин И.М. 100-летие рождения Яна Коллара, певца и проповедника славянской взаимности. – Андриевский А.А. Архивная справка о личном составе киевского общества в конце прошлого столетия. – Лучицкий И.В. Проповедник религиозной терпимости в XVI в. – Андриевский А.А. Последние киевские сонники. – Флоринский Т.Д. Об ученых заслугах Фр. Рачкого. – Дмитриевский А.А. О чине пещного действа. – Василенко Н.П. О происхождении группы капиталистов в Малороссии в XVII и XVIII вв. – Грушевский М.С. О некоторых формах шляхетского землевладения Юго-Западной Руси. – Левицкий О.И. Из истории обычного права в Юго-Западной Руси в XVI в. – Пискорский В.К. Из истории Киевского университета в 30-х годах. – Личков Л.С. Очерк истории развития форм крестьянского и инородческого землевладения в Восточной Сибири по новейшим данным. – Личков Л.С. К истории шаманства у инородцев Восточной Сибири. – Сикорский И.А. О некоторых легендах приуроченных к нервным болезням. – Дмитриевский А.А. Новые данные по исправлению богослужебных книг в XVII и XVIII вв. – Антонович В.Б. О мнимом крестьянском волнении в Юго-Западном крае в 1789 г. – Кивлицкий Е.А. О посылке малороссийских плясунов в ледяной дом. – Грушевский М.С. Организация Старостинского и околичного управления в Барском старостве XVIII в. – Ясинский А.Н. О городовой организации X–XI в. в Чехо-Моравии. – Кивлицкий Е.А. Учебные заведения в Западной России в 1783–1803 гг. – Кулаковский Ю.А. Об ученых заслугах Джиованни де Росси. – Кулаковский Ю.А. Раскопки в Керчи и в Анапе летом 1894 г. – Лучицкий И.В. Вопрос о крестьянской земельной собственности во Франции до Революции и продажа национальных имуществ. – Извлечения из Отчета ИОНЛ. II. Соболевский А.И. Заметка о малоизвестных памятниках юго-западного русского письма XVI–XVII вв. – Лилеев М.И. К вопросу об авторе «Путешествия во Св. Землю» 1701–1703 гг. московском священнике Иоанне Лукьянове или старце Леонтии. – Андриевский А.А. Комиссия 1749 г. для разбора взаимных претензий татар и запорожцев. – Истомин М.П. К истории живописи Киево-Печерской Лавры в XVIII в.- Личков Л.С. Новые данные по истории заселения Сибири. – Владимиров И.В. И.А. Крылов и его басни. – Линниченко И.А. Общественная роль армян в прошлом Юго-Западной Руси. – Щербина В.И. Готлиб Самуил Трейер и его сочинения по истории Московского государства. – Каманин И.М. Еще о древности братства и школы в Киеве. – Белогриц-Котляревский Л.С. Общие итоги научного творчества профессора А.Ф. Кистяковского. – Иващенко П.С. А.С. Грибоедов как автор комедии «Горе от ума». – Завитневич В.З. Покровский могильник. – Соболевский А.И. Запись начала XV в. III. Голубев С.Т. Материалы для истории Западно-Русской церкви XVIII столетия. IV. Библиография. Владимиров П.В. Из истории древнерусской письменности (переводные творения отцов церкви, Измарагды). – Каманин И.М. Чем должны быть описи архивов?] || d36.

 • Что думают ученые о «Велесовой книге». Сборник статей. СПб., 2004 || d25.

 • Чубатий M. Історія християнства на Руси-Україні. Т. 1 (до p. 1353). Рим – Нью-Йорк, 1965.

 • Чубатий М. Державно-правне становище украинських земль Литовской держави під кінець XIV в. // Запіски Наукового товариства имени Шевченка. Т. 134–135. Львів, 1924. С. 19–65; Т. 144–145. Львів, 1926. С. 1–108.

 • Чумаченко О. Образи з минулого. Біографічний довідник осіб, похованих в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. К., 1999.

 • Шаблюк В. Да пытання фарміравання мястэчак Беларускага Панямоння // Гістарычна-археалагічны зборнік. № 10. Мн., 1996.

 • Шаблюк В.В. Сельскія паселішчы Верхняга Панямоння XІV–XVІІІ стст. Мн., 1996. [Рец.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 4. Сш. 1–2 (6–7). 1997. С. 244–247].

 • Шаблюк В.У. Геранёны // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 2. Беліцк – гімн. Мн., 1994. С. 514.

 • Шабульдо Ф.М. «Семеновы люди»: их территория и роль в политических отношениях между Крымом и Литвой на исходе XV века // Ruthenica. Вып. IX. 2010. С. 57–73.

 • Шабульдо Ф.М. Битва біля Синіх Вод 1362 р.: маловідомі та незнані аспекти // Український історичний журнал. 1996. № 2. С. 3–15 || d63.

 • Шабульдо Ф.М. Включення київського князівства до складу литовської держави у другій половині XIV ст. // Український історичний журнал. 1973. № 6. С. 79–88.

 • Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев, 1987 || d14.

 • Шабульдо Ф.М. К итогам изучения синеводской проблемы // История и современность. 2013, № 1. С. 69–89 || d69.

 • Шабульдо Ф.М. Наративні джерела й перші дослідники про похід Ольгерда на Сині Води і Білобережжя // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI–XVIII століть. К., 2000. С. 57–74 || d52.

 • Шабульдо Ф.М. Русь в інтеграційних процесах XIII–XIV ст. // Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22–28 серпня 1993 р. Історія. Ч. 1. Львів, 1994. С. 27–31.

 • Шабульдо Ф.М. Синєводська битва 1362 р. у сучасній науковій інтерпретації. Vilnius, 2012 || d63.

 • Шабульдо Ф.М. Синєводська битва 1362 р. у сучасній науковій інтерпретації // Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях. К., 2005. С. 9–27 || d63.

 • Шабульдо Ф.М. Синьоводська проблема: можливий спосіб її розв'язання. К., 1998 || d56a.

 • Шабульдо Ф.М. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (До постановки проблеми) // Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях / НАН України. Інститут історії України. Наук. ред. Ф.М. Шабульдо. Упор. О.Д. Брайченко. К., 2005. С. 100–122 || d61.

 • Шадыра В. Паўночная Беларусь напярэдадні стварэння дзяржавы (канвергенцыя і інтэграцыя сацыяльна-эканамічных з'яў) // Інтэграцыйныя працэсы ў гісторыі краін Усходняй Еўропы: Матэр. Міжнародн. навук. канф., Мінск, 19–20 ліст. 2008 г. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.), М.К. Кошалеў [і інш.]. Мн., 2008. С. 93–103.

 • Шадыра В.І. Да пытання аб ролі еўрапейскіх этнакультурных працэсаў І тыс. н.э. у этнагенэзе беларусаў // Славяне и их соседи (Археология, нумизматика, этнология). Мн., 1998. С. 86–90.

 • Шадыро В.И. Ранний железный век Северной Белоруссии. Мн., 1985 || d53.

 • Шайкин А.А. «Сица знаменья не на добро» // Древняя Русь. М., 2002. № 3. С. 105–109.

 • Шакун Л.М. Современные исследователи о языке изданий Ф. Скорины // Великою ласкою: Франциск Скорина в традициях славянского просветительства. М., 1994. С. 66–73.

 • Шакун Н.С. Кірыла-мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне (да праблемы лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы). Аўтарэф. дысерт. ... канд. філалаг. навук. Мн., 2005.

 • Шаланда А. «Пагоня» – дзяржаўны герб Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў канцы ХІV – пачатку ХVІ ст. // Герольд Litherland. Горадня, 2001. № 3–4. С. 102–106.

 • Шаланда А. Cымболіка й геральдыка Полацкае дзяржавы ў Х–ХV стст. // Спадчына. 2003, № 6.

 • Шаланда А. Аб гербе Хадкевічаў // Гісторычнае краязнаўства – дзейсны фактар інтэнсіфікацыі навучальнага працэса ў школе і ВНУ: Зб. арт. / Пад рэд. І.П.Крэня. Гродна, 1994. С. 47–51.

 • Шаланда А. Асаблівасці беларускай шляхецкай геральдыкі // Шлях у навуку: Зб. арт. / Пад рэд. І.П. Крэня, М.П.Касцюка і інш. Мн., 1997. С. 66–69.

 • Шаланда А. Асноўныя віды гербаў шляхты Наваградскага павета ў другой палове ХVI–першай палове XVII ст. // Краязнаўчыя запіскі. Гродна, 2003. Вып.6. С. 77–82.

 • Шаланда А. Баярства Міндоўга: склад і паходжанне // Герольд Litherland. № 9–10. Горадня, 2003. С. 12–23.

 • Шаланда А. Генезіс «Пагоні» – дзяржаўнага гербу Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага // Białoruskie zeszyty historyczne. № 16. Białystok, 2001. S. 152–158.

 • Шаланда А. Геральдычна-сфрагістычная спадчына Сапегаў канца ХVІ–ХVІІІ ст. // Славуты Зэльвенскі край: Мат-лы навуковай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі “Старонкі гісторыі Зэльвеншчыны” (Зэльва, 12 снежня 1998 г.) / Рэдкал.: Д.С.Аляшкевіч (гал.рэд.) і інш. Ліда, 2004. С. 74–82.

 • Шаланда А. Гербавая паланізацыя шляхты Гарадзенскага павета ВКЛ у другой палове ХVI–першай палове XVII ст. // Мінулае Гродзеншчыны: Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў гісторыі і геаграфіі / Пад рэд. В.Шведа. Гродна, 2002. С. 12–16.

 • Шаланда А. Гербы і род Адамовічаў у другой палове ХVІ–ХVІІ ст. // Наш радавод: Зб.арт. / Пад рэд. Д.У.Карава. Гродна, 1996. Кн. 7. С. 187–190.

 • Шаланда А. Гербы роду Сапегаў // Białoruskie zeszyty historyczne. № 2 / 4. Białystok, 1995. S. 5–15.

 • Шаланда А. Гербы шляхты Гарадзенскага павета ВКЛ у другой палове ХVI – першай палове XVII ст.: да праблемы гербавай паланізацыі // Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа: Зб. навук. пр./ Адк. рэд. А.М.Пяткевіч. Гродна: ГрДУ, 2003. С. 30–34.

 • Шаланда А. Да пытання аб так званых памылках на вялікіх пячатках ВКЛ Стэфана Баторыя (1576–1586 г.) // Стэфан Баторый у гістарычнай памяці народаў Усходняй Еўропы: Мат-лы міжнар. круглага стала, Гродна, 26 верасня 2003 г. / Пад рэд. Д.Карава. Гродна, 2004. С. 59–66.

 • Шаланда А. Да пытання паходжання гербу Хадкевічаў // Białoruskie zeszyty historyczne. № 1 / 3. Białystok, 1995. S. 5–10.

 • Шаланда А. Дзяржаўныя і зямельныя гербы Вялікага княства Літоўскага ў канцы ХІV–ХVІІІ ст. // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы: Сб. науч. трудов УО «ГГАУ»: Международная научно-практическая конференция “Культура, наука, образование в современном белорусском обществе”. Гродно, 2005. Т. 1. С. 4–8.

 • Шаланда А. Зямельныя гербы Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў ХІV–ХVІІІ ст. // Герольд Litherland. Горадня, 2001. № 2. С. 52–66.

 • Шаланда А. Матэрыялы па даследаванню радаводу і гербу Ядкоўскіх у фондах ГДГАМ // Краязнаўчыя запіскі. Гродна, 2000. Вып. 5. С. 50–57.

 • Шаланда А. Места Крынкі і яго герб у ХVІ–ХVІІІ ст. // Герольд Litherland. Горадня, 2002. № 1–2. С. 6–11.

 • Шаланда А. Мяшчанская геральдыка ВКЛ у ХV–ХVІІІ ст.: да пастаноўкі праблемы // Białoruskie zeszyty historyczne. № 19. Białystok, 2003. S. 229–235.

 • Шаланда А. Паганскія вытокі клейнавых гербаў шляхты ВКЛ // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця: Мат-лы рэспуб. навук. канф.: У 4 ч./ Пад рэд. І.П.Крэня, У.І.Навіцкага, І.А.Змітровіча. Гродна: 2003. Ч. 1. С. 190–196.

 • Шаланда А. Падляшскі гербоўнік: Весэлі гербу «Рагаля» // Бельскі гостінэць. Бельск, 2000. Nr 5. С. 14–17.

 • Шаланда А. Падляшскі гербоўнік: Галынскія гербу «Праўдзіц». Сухорскія гербу «Ястрабец» // Бельскі гостінэць. Бельск, 2001. Nr 4. С. 26–27.

 • Шаланда А. Пергаміны канца ХVI–XVII ст. на лацінскай і польскай мовах у фондах Гарадзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея // Герольд Litherland. Горадня, 2002. № 3–4. С.97–119.

 • Шаланда А. Пергаміны ХVI ст. у фондах Гарадзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея // Герольд Litherland. Горадня, 2002. № 1–2. С. 23–36.

 • Шаланда А. Прывілеі XVI ст. для баяраў Краснікаў з Нацыянальнай бібліятэкі ў Варшаве // Герольд Litherland. Год IV. № 3–4 (15–16). Горадня, 2004. С. 120–123 || d27.

 • Шаланда А. Радавод Жарноўскіх гербу «Рагаля» у канцы ХVІ–ХVІІІ ст. // Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў: Зб.арт./ Пад рэд. І.П.Крэня. Слонім: 2002. С. 128–133.

 • Шаланда А. Радавод і герб зямян Гарадзенскага павету Пуціўлянінаў Свяцкіх у другой палове ХVІ–ХVІІІ ст. // Герольд Litherland. Горадня, 2001. № 1. С. 7–27.

 • Шаланда А. Род Абуховічаў vel Абухоўскіх у Гарадзенскім павеце ў ХVІ – першай палове ХІХ ст. і іх герб // Проблемы национального сознания польского населения на Беларуси: Мат-лы Международной научной конференции, Гродно, 7–9 ноября 2003 г. / ОО «Союз поляков Беларуси». – Барановичи, 2004. С. 204–218.

 • Шаланда А. Род Антонія дэ Кгрыпа, муляра замка Гарадзенскага, у канцы ХVІ – першай палове ХVІІ ст. // Castrum, urbs et bellum: Зб. навук. прац. Баранавічы, 2002. С. 402–412.

 • Шаланда А. Сапраўдны гербоўнік шляхты Браслаўскага павета ў XVI–XVIII ст.: новыя знаходкі // Браслаўскія чытанні: Мат-лы VІ-й навукова-краязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай 150-й гадавіне з дня нараджэння браслаўскага лекара, грамадскага дзеяча Станіслава Нарбута (1853–1926). Браслаў, 2003. С. 105–108.

 • Шаланда А. Сапраўдны гербоўнік шляхты Ваўкавыскага павета ў другой палове XVI–XVIII ст. (Б) // Герольд Litherland. Год IV. № 3–4 (15–16). Горадня, 2004. С. 90–103 || d27.

 • Шаланда А. Удакладненні да гербу і радаводу Аляхновічаў // Ваўкавышчына: з гісторыі краю і лёсу людзей: Зб. арт. / Пад рэд. І.П. Крэня. Ваўкавыск, 1997. С. 75–77 || Волковыск.

 • Шаланда А. Шляхецкая геральдыка Беларусі ў другой палове ХVІ–ХVІІІ ст. / Аўтарэф. ... дыс. канд. гіст. навук. Мн., 2000. – 18 с.

 • Шаланда А. Шляхта нямецкага паходжання і яе гербы ў Гарадзенскім павеце ВКЛ у другой палове XVI–XVIII ст. // Герольд Litherland. Год IV. № 3–4 (15–16). Горадня, 2004. С. 112–120 || d27.

 • Шаланда А. Шымборскія гербу «Слепаўрон» зменены // Бельскі гостінэць. Бельск, 2003. Nr 2. С. 19 – 20.

 • Шаланда А., Семянчук Г. Да пытання аб пачатках Вялікага княства Літоўскага ў сярэдзіне ХІІІ ст.// Białoruskie zeszyty historyczne. № 11. Białystok, 1999. S. 18 – 44.

 • Шаланда А., Семянчук Г. Пра магчымасць дыялогу паміж беларускімі гісторыкамі // Białoruskie zeszyty historyczne. № 18. Białystok, 2002. S. 262 – 271.

 • Шаланда А.І. [Рэц.] Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Gedyminowiczów. Poznań – Wrocław, 1999 // Герольд Litherland. № 3–4 (3). Горадня, 2001. С. 121–126.

 • Шалина И.А. Богоматерь Эфесская – Полоцкая – Корсунская – Торопецкая: исторические имена и архетип чудотворной иконы // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 200–251.

 • Шалькевіч В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. Мн.: Маладзёжнае навуковае суполніцтва, 2002. – 248 с.

 • Шама О. Проблема змін в устроєвій структурі українських земель. (До питання про наслідки Люблінської унії 1569 р.) // Український історичний збірник. Вип. 1. Київ, 1997. С. 32–44.

 • Шамбинаго С.К. Иоакимовская летопись // Исторические записки. Т. 21. М., 1947. С. 123–167.

 • Шамбинаго С.К. Повести о Мамаевом побоище // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Т. 81, № 7. СПб., 1906.

 • Шамин С.М. Борьба русского правительства против распространения в европейских печатных изданиях негативных и ложных сведений о Московском государстве (к постановке проблемы) // Древняя Русь. 2005, № 3. С. 116–118.

 • Шапиро А.Л. Проблемы социально-экономической истории Руси XIV–XVI вв. Л., 1977.

 • Шараневич И.И. Исследование на поле отечественной географии и истории. Львов, 1869.

 • Шараневич И.И. История Галицкой и Владимирской Руси до 1453 г. Львов, 1863.

 • Шараневич І. Гальшка княгиня Острожска. Оповідання історичне. Львів, 1880.

 • Шараневич І. Географічно-історичні статті. Львів, 1875.

 • Шараневич І.І. Где стоял первісний королем русским Данилом для сина своего престолонаслідника Льва збудований Львів // Временник Ставропігійского інституту на рік 1876. Львів, 1876. С. 23–35.

 • Шараф ад-Дін Али Йазди. Зафар-наме / Предисловие, перевод со староузбекского, комментарии, указатели и карта доктора исторических наук, профессора Ашрафа Ахмедова. Ташкент, 2008 || d60.

 • Шаскольский И.П. Судьба государственного архива Великого Новгорода // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 4. 1972. С. 213–228.

 • Шатько Е.Г. Колокола и колокольные звоны православных храмов западных регионов Беларуси: история и современность. Белосток, 2014.

 • Шаўцоў Ю. «Літоўскі сепаратызм» канца XVI ст. // Спадчына. 1995. № 2. С. 112–136.

 • Шаўцоў Ю. Пратэстанцкі мэсіянізм Яна Кішкі // Спадчына. 1995, № 3. С. 211–248.

 • Шафарик П.И. Славянские древности. Часть историческая. Т. 1, кн. 1 / Пер. с чешск. О.Бодянского. Изд. 2-е, испр. М., 1847.

 • Шахматов A.A. О Супрасльском списке западнорусской летописи // Летопись занятий Археографической комиссии за 1900 год. Вып. 13. СПб., 1901. С. 1–16 [отд. пагинация].

 • Шахматов A.A. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908.

 • Шахматов A.A. Разыскания о русских летописях. М., 2001 || d36 (фрагм.)

 • Шахматов A.A. Симеоновская летопись XVI в. и Троицкая начала XV века // Изв. ОРЯС. 1900. Т. 5. Кн. 2. С. 161–175.

 • Шахматов А.А. Записка о западнорусских летописях // Летопись занятий Археографической комиссии за 1900 год. Вып. 13. СПб., 1901. С. 39–49.

 • Шахматов А.А. К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей. СПб., 1889.

 • Шахматов А.А. О так называемой Ростовской летописи // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете. 1904, кн. 1 (208). М., 1904. С. 1–172.

 • Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М. – Л., 1938 || d10.

 • Шахматов А.А. Повесть временных лет. Т. 1. Вводная часть. Петроград, 1916.

 • Шацька Г. Галицько-Волинська держава і німці // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції/Тези міжнародної наукової конференції в Галичі 19–21.08.1993 р. Львів, 1993. C. 115–117.

 • Шебанин Г.А. Западный рубеж Рязанского княжества в конце XIV – начале XV вв. по данным нумизматики // Население и территория Центрального Черноземья и Запада России в прошлом и настоящем: Материалы VII региональной конференции по исторической демографии и исторической географии, посвященной 75-летию В.П. Загоровского. Воронеж, 2000. С. 109–111.

 • Шевченко В. Русь – Україна: шлях від унії Фераро-Флорентійської до Берестейської // Пам'ять століть. 1996. № 3. С. 121–134.

 • Шевченко И.И. Некоторые замечания о политике Константинопольского патриарха по отношению к Восточной Европе в XIV веке // Славяне и их соседи. Вып. 6. М., 1996. С. 133–139.

 • Шевченко Н.В. Білорусько-Литовська держава: нові концептуальні засади сучасної білоруської історіографії // Український історичний журнал. 1997. № 2. С. 55–67.

 • Шевченко Н.В. Білорусько-Литовська держава: нові концептуальні засади сучасної білорускої історіографії // Український історичний журнал. Київ, 1997. № 2 (413). С. 55–67.

 • Шевырев С. История русской словесности. Лекции. Ч. 3. Столетия XIII, XIV и начало XV. М., 1858.

 • Шевырев С.П. Дополнительные сведения к статье моей: «Новые известия о Флорентийском соборе, извлеченные из Ватиканской рукописи» // Москвитянин. 1841, ч. III, № 6, с. 498 – 509.

 • Шевырев С.П. Новые известия о Флорентийском соборе, извлеченные из Ватиканской рукописи // ЖМНП. 1841, ч. XXIX, янв., отд. II, с. 60–78.

 • Шевырев С.П. О словенских рукописях Ватиканской библиотеки // ЖМНП. 1839, ч. XXII, май.

 • Шеков А.В. Верховские княжества: (Краткий очерк политической истории, XIII – середина XVI вв.). Тула, 1993.

 • Шеков А.В. О русских «волостях», упоминаемых в посольских книгах конца XV – начала XVI века // Куликово поле: Вопросы историко-культурного наследия: Труды научно-практической конференции. Тула, 2000. С. 166–171.

 • Шершеневич А. «Виват, король!»: [о короле Речи Посполитой Стефане Батории] // Милицейский вестник. 2003, 25 сентября (№ 39). С. 3.

 • Шестой съезд археологический в Одессе. 15 августа 1884 года. Одесса, 1883 || d67. археология

 • Шеффер П.Н.] Предисловие // ПСРЛ. Т. 4, ч. 2, вып. 1. Новгородская пятая летопись. Пг., 1917. С. I–IV.

 • Шибаев М.А. Летописные источники Еллинского летописца второго вида // Рукописная книга Древней Руси и славянских стран: от кодикологии к текстологии: сборник научных трудов / Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) РАН ; Отв. ред. А.А. Романова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 187–204.

 • Шибаев М.А. Софийская 1 летопись Младшей редакции. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 2000.

 • Шимак Е.К. Дипломатическая борьба в ходе Inter Regnum в Речи Посполитой (1572–1576) // Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 2007, № 3. С. 3–7.

 • Шимак Е.К. Донесения папских нунциев в Польше XVI в. как источник по внешнеполитической истории России // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навук. зборнік. Вып. 3. Мн., 2008. С. 228–233.

 • Шишков М.С. Сборник-конволют из Соловецкого собрания 959/1069: к проблеме перемещения и бытования памятников виршевой поэзии во второй половине XVII века // Рукописная книга Древней Руси и славянских стран: от кодикологии к текстологии: сборник научных трудов / Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) РАН ; Отв. ред. А.А. Романова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 205–213.

 • Шкялёнак М. Беларусь і суседзі. Гістарычныя нарысы. Беласток, 2003.

 • Шкялёнак М. Падзел гiсторыi Беларусi на перыяды // Запiсы беларускага навуковага таварыства. Вiльня, 1938 (Спадчына. 1993. № 3).

 • Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного. Л., 1934.

 • Шлюбскі А. Матэр'ялы да крыўскае гісторапісі // Спадчына. 1992. № 3.

 • Шляхі развіцця інтэлекта і творчасці маладых. Матэрыялы рэсп. нав.-практ. канф. «Работа з адоранай студэнцкай і вучнёўскай моладзю: стан, формы і метады, перспектывы развіцця». Гродна, 5–6 мая 2000 года. Гродна, 2001 || d37.

 • Шматаў В. Францыск Скарына і Альбрэхт Дзюрэр. Праблема паходжання іканаграфіі // Беларусіка – Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 39–52 || d35.

 • Шматаў В.Ф. Беларуская кніжная гравюра XVI–XVIII ст. Мн., 1984.

 • Шматаў В.Ф. Мастацтва беларускіх старадрукаў XVI–XVIII ст. Мн., 2000.

 • Шматов В.Ф. Искусство книги Франциска Скорины. М., 1990.

 • Шмидт Е.А. Археологические культуры железного века в верховьях р. Сожа // Гомельщина: археология, история, памятники. Гомель, 1991. С. 39–41.

 • Шмидт Е.А. Кривичи Смоленского Поднепровья и Подвинья (в свете археологических данных). Смоленск, 2012 || d60.

 • Шмидт Е.А. Об этнической принадлежности племен тушемлинской культуры IV–VIII вв. н.э. в верховьях Днепра // Гістарычна-археалагічны зборнік. 1996, № 10. С. 33–37.

 • Шмидт Е.А. Племена верховьев Днепра до образования Древнерусского государства (VIII в. до н.э. – III в. н.э.). М., 1992.

 • Шмидт Е.А. Тушемлинская культура. Смоленск, 2004.

 • Шмидт С.О. О «жестокой летописи кн. Курбского» // Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного сознания: Сборник научных трудов / Отв. ред. Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 2000. С. 406–415.

 • Шмидт С.О. Российское государство в середине XVI столетия. Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984.

 • Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999.

 • Шмит Ф.И. Искусство древней Руси-Украины. Харьков, 1919 || d68.

 • Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Т. 2. Русь и Литва. 2 изд. СПб., 1999 || d39.

 • Шнiп М. Мяцеж Мiхаiла Глiнскага // Беларускi гiстарычны часопiс. 2007. № 3.

 • Шнiп М. Сацыяльны склад удзельнiкаў мяцежу Глiнскiх у ВКЛ // Веснiк Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта. Сер. 3. 2007. № 2.

 • Шокарев С.Ю. К проблеме исследования родословной потомков смоленских князей // Русский родословец. 2001. № 1. С. 15–24.

 • Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии, XI – начало XX в. 2 изд. М., 1990.

 • Шоцік В. Гісторыя і лёс бібліятэкі кляштара дамініканцаў у Гародні // Гістарычны альманах. 2002, № 6.

 • Шпилевская И.Н. Из истории таможенной службы Минска // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 2. Мн., 2001. С. 233–237.

 • Шпилевский П. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю // Современник. Т. 48. СПб., 1854. С. 1–58 (статья четвертая; отдельная пагинация); Т. 52. СПб., 1855. С. 1–62 (статья пятая; отдельная пагинация) || d69.

 • Шпилевский С.М. Об участии земщины в делах правления Ивана IV // Юридический журнал. 1861. № 5. С. 211–231.

 • Штаден Генрих. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника / Перевод и вступ, статья И.И. Полосина. М., 1925.

 • Шталенков И. К вопросу о "мстиславских" надчеканках // Банкаўскі веснік. 2012, № 7 (552), сакавік. С. 48–54 || d75.

 • Шталенков, И. К вопросу о "мстиславских" надчеканках // Pieniądz – symbol – władza – wojna wspólne dzedzictwo Europy. Augustów – Warszawa, 2010. S. 84–91.

 • Шталенков И. Новые находки кладов и единичных монет XIV–XV вв. // Банкаўскі веснік. 2010, № 7 (480), сакавік. С. 64–67 || d41.

 • Штендер Г.М. Новые материалы исследований церкви Спаса Преображения Евфросиниевского монастыря в Полоцке // Реставрация и исследования памятников культуры. Вып. 2. М., 1982. С. 216–218.

 • Штыхаў Г. Вытокі беларускай дзяржаўнасці // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 1. С. 25–33.

 • Штыхаў Г.В. Археолагі дапаўняюць летапісцаў. Мн., 2009 || d62.

 • Штыхаў Г.В. Друцк у святле археалагічнай навукі // Друцк старажытны: Да 1000-годдзя ўзнікнення горада / Рэд. калег.: Г.П. Пашкоў (гал. рэдактар) і інш. Мн.: БелЭН, 2000. С. 77–86.

 • Штыхаў Г.В. Друцк у сістэме гарадоў і княстваў Полацкай зямлі // Друцк старажытны: Да 1000-годдзя ўзнікнення горада / Рэд. калег.: Г.П. Пашкоў (гал. рэдактар) і інш. Мн.: БелЭН, 2000. С. 35–48 [ То же Друцк і Барысаў. Да юбілеяў старажытных гарадоў. Мн., 2002. С. 30–45; Друцк летапісны. Друцкае евангелле. Мн., 2001. С. 35–48].

 • Штыхаў Г.В. Крывічы. Па матэрыялах раскопак курганоў у Паўночнай Беларусі. Мн., 1992 || d60.

 • Штыхаў Г.В. Полацкiя фрэскi XII ст. // Помнiкi гiсторыi i культуры Беларусi. 1970. № 1. С. 29–32.

 • Штыхаў Г.В. Пытанні гістарычнай тапаграфіі Полацка // Весці АН БССР. 1963, № 2. С. 63–72.

 • Штыхаў Г.В. Старажытная гісторыя Барысаўскай зямлі // Друцк і Барысаў. Да юбілеяў старажытных гарадоў. Мн., 2002. С. 78–100.

 • Штыхаў Г.В. Старажытныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. Мн., 1999 [2-е выд., выпр.: Мн., 2002] || d63: 2-е выд.

 • Штыхов Г.В. Древнеполоцкое каменное зодчество // Белорусские древности. Минск, 1967. С. 262–297.

 • Штыхов Г. Древний Полоцк IX–XIII вв. Минск, 1975 || d64. археология

 • Штыхов Г. У истоков белорусской народности // Ruthenica. № 1, 2002. С. 85–88 || d52.

 • Штыхов Г.В. Археологическая карта Белоруссии. Вып. 2. Памятники железного века и эпохи феодализма. Мн., 1971.

 • Штыхов Г.В. Города Белоруссии по летописям и раскопкам (IX–XIII вв.). Минск, 1975 || d64. Русь, археология, начальная

 • Штыхов Г.В. Города Полоцкой земли (IX–XIII вв.). Минск, 1978 || d64, d67. Полоцк, археология

 • Штыхов Г.В. Древнерусская народность: реалии и миф // Этногенез и этнокультурные контакты славян: Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 3. М., 1997. С. 376–385.

 • Шульгин B.C. Ярославское княжество в системе Русского централизованного государства в конце XV – первой половине XVI в. // Науч. докл. высшей школы истор. науки. 1958. № 4. С. 10–21.

 • Шумаков С.А. Акты Литовской метрики о князе Курбском и его потомках // Книговедение. 1894. № 7–8. С. 17–20.

 • Шумаков С.А. Тверские акты. Вып. 1. Тверь, 1896.

 • Шумейка М.Ф. Вяртанне «Літоўскай Метрыкі»: міф ці рэальнасць // Беларуская Мінуўшчына. 1996. № 2. С. 55–57.

 • Шумейка М.Ф. Гісторыка-прававыя і маральна-этычныя аспекты рэстытуцыі ў адносінах да беларускіх архіваў // Архівы і справаводства. 2000. № 4. С. 91–100.

 • Шумейка М.Ф. Цяжкі шлях вяртання. (Намаганні беларускага нацыянальнага актыву дзеля звароту ў Беларусь архіўнай спадчыны ў 1920-я гг.) // Спадчына. № 6. 1998. С. 10–24.

 • Шумейка М.Ф. Эшалон з Вільні ў Мінск // Беларуская мінуўшчына. 1995. № 2. С. 24–28 [Лёс Віленскага архіва ў ХІХ – ХХ стст.].

 • Шумейко М. Новые штрихи к биографии Дмитрия Ивановича Довгялло // Архівы і справаводства. 2008, № 6. С. 93–101.

 • Шумейко М.Ф. Археографическая деятельность Д.И.Довгялло // Беларуска-польскія архіваліі. Мн., 2002. С. 35–41.

 • Шумейко М.Ф. Архивист и археограф Дмитрий Иванович Довгялло. Мн., 2002.

 • Шумейко М.Ф. Архивно-археографическая деятельность А.П. Сапунова // Архіўная спадчына Віцебшчыны. Мн., 2002. С. 324–376.

 • Шумейко М.Ф. Белорусская археография в XIX–XX вв. (Проблемы теории, истории, методики). Мн., 2007.

 • Шумейко М.Ф. Виленский и Витебский центральные архивы древних актовых книг в ХIХ – начале ХХ века и судьба их документальных собраний // Студіі з архівноі справи та документознавства. Т. 8. Киів, 2002. С. 17–28.

 • Шумейко М.Ф. Витебский центральный архив древних актовых книг в ХIХ – начале ХХ века и последующая судьба его документальных собраний // Архівы і справаводства. 2002. № 5. С. 123–133.

 • Шумейко М.Ф. Доклад Д.И. Довгялло «Археографические работы в Белоруссии» на Первой Всебелорусской конференции архивистов // Археографический ежегодник за 1994 г. М., 1996. С. 321–328.

 • Шумейко М.Ф. Организация и некоторые итоги археографической работы в Белоруссии в 1918–1941 гг. // Археографический ежегодник за 1998 г. М., 1999. С. 21–38.

 • Шумейко М.Ф. От "Белорусскаго архива древнихъ грамотъ" И. Григоровича к "Беларускаму архіву" М. Довнар-Запольского и Д. Довгялло: к 90-летию создания историко-археологической (археографической) комиссии Института белорусской культуры // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 16. 2015. С. 179–190.

 • Шумейко М.Ф. Очерки истории архивного дела в Беларуси (ХV в. – 1991 г.). Мн.: БелНИИДАД, 1999.

 • Шумейко М.Ф. Собрать рассеянное. О реституции белорусских архивов в прошлом и настоящем. Мн.: БелНИИДАД, 1997.

 • Шумейко М.Ф. Состояние и развитие археографии в Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 2. Мн., 2001. С. 41–64.

 • Шумейко М.Ф. Становление и развитие белорусской археографии в 1-й половине XIX в. // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 1. Мн., 2000. С. 19–41.

 • Шумовіч А. Запісы і прыпіскі на кірылічных выданнях. З калекцыі Музея беларускага кнігадрукавання // Беларусіка – Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 245–250 || d35.

 • Шустова Ю.Э. «Посланейцо краткое к Семену Седларю, мещанину львовскому, мужу честному, о духовных делах вопрошающему» А.М. Курбского в контексте украинского национально-культурного движения 70–80-х гг. XVI в. // Источниковедение и краеведение в культуре России: Сборник к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному институту. М., 2000. С. 85–89.

 • Шустова Ю.Э. Архив Львовского Успенского братства в XVI–XVIII веках // Архивы Русской Православной церкви. М., 2005. (Труды Историко-архивного института. Т. 36). С.59 – 64.

 • Шустова Ю.Э. Декламации львовской братской школы конца XVI – начала XVII в.: диалог западной и восточной культуры // Чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева. Москва, 15–16 октября 2003 г.: Материалы. М., 2003. С. 71 – 79.

 • Шустова Ю.Э. Особенности геральдической поэзии конца XVI–XVII вв.: по изданиям типографии Львовского Ставропигийского братства // Вспомогательные исторические дисциплины: Специальные функции и гуманитарные перспективы: Тезисы докладов и сообщений XIII научной конференции. М., 2001. С. 138 – 142.

 • Шустова Ю.Э. Письмо князя Андрея Михайловича Курбского львовскому мещанину Семену Седларю в контексте национально-культурного движения на Украине в 70–80-х годах XVI века // Историко-филологический вестник Украинского Института. М., 1997. Т. 1. С. 116 – 121.

 • Шустова Ю.Э. Посольские книги как источник по истории введения греко-католической унии на украинских землях в составе Речи Посполитой в 70–90-х годах XVII века // Источниковедение: поиски и находки: Сб. науч. трудов. Вып. 1. Воронеж, 2000. С. 110 – 120.

 • Шчакаціхін М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. Т. 1. Мн., 1928 [2 изд.: Мн., 1993] || d61.

 • Шчарбакоў В. Нарыс гісторыі Беларусі. Ч. 1. Менск, 1934.

 • Шчарбакоў В. Сялянскі рух і казацтва на Беларусі ў эпоху феадалізма. Мн., 1935.

 • Шыбека З. Абагульняючыя версіі гісторыі Беларусі // Гістарычны альманах. Т. 10. Гродна, 2004.

 • Шылабрыт Т. Штрыхі да партрэта гісторыка Юзафа Ярашэвіча (1793–1860) // Гістарычны альманах. 1999, № 2.

 • Шымак А.К. Усходняя Еўропа і дыпламатыя Рымскай курыі (канец XV – пачатак XVII ст.) // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. 2008, № 2 (56). С. 30–34.

 • Шыталь К. Узгадка пра Глыбокае ў 1414 годзе аказалася памылкай гісторыка // Лабірынт. Студэнцкая гістарычная суполка «Аматары беларускай гісторыі імя В.Ю. Ластоўскага». № 16, студзень 2012. С. 6–7 || d64. Глубокое, Братоша, Зиновьевичи, источники

 • Шышыгіна-Патоцкая К.Я. Чорная дама Нясвіжскага замка. Мн., 1992.

 • Шэйкін Г. Полацкая епархія // Беларускі праваслаўны каляндар, 1996. Мн., 1996.

 • Шэйкін Г. Полацкая епархія. Мн., 1997.

 • Шэйфер В. Дзяржаўныя уніі Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства Польскага ў ацэнцы расейскай гістарыяграфіі 19 – першых дзесяцігоддзяў 20 ст. // Гістарычны альманах. 2001, № 5.

 • Шэйфер В. Мяцеж ці паўстанне? Выступ Міхала Глінскага падчас вайны Маскоўскай дзяржавы з ВКЛ у 1507–1508 гг. // Гістарычны альманах. 1999, № 2.

 • Щавелев А.С. К вопросу о первом съезде князей Рюриковичей // Ярослав Мудрый и его эпоха. М., 2008. С. 68–77 || d35.

 • Щавелев С.П. Курск в XIII–XVI вв.: Между Ордой, Литвой и Москвой // Население и территория Центрального Черноземья и Запада России в прошлом и настоящем: Материалы VII региональной конференции по исторической демографии и исторической географии, посвященной 75-летию В.П. Загоровского. Воронеж, 2000. С. 106–108.

 • Щавелева Н. Древнерусские известия Великопольской хроники // Летописи и хроники 1976 г. М., 1976. C. 54–66.

 • Щавелева Н.И. Древняя Русь в польской латинской хронографии. Автореф. ... дисс. канд. истор. наук. М., 1976. – 26 с.

 • Щавелева Н.И. Князь Роман Галицкий в культурно-исторической традиции Польши и России // Культурные связи России и Польши, XI–XX вв. М., 1998. С. 27–39.

 • Щавелева Н.И. Польки – жены русских князей (XI – середина XIII в.) // Древнейшие государства на территории СССР. Мат. и исслед. 1987 г. М., 1988. С. 50–58.

 • Щавелева Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. М., 1990.

 • Щавелева Н.И. Послание епископа краковского Матвея Бернарду Клервоскому об «обращении русских» // Древнейшие государства на территории СССР. Мат. и исслед. 1975 г. М., 1976. С. 113–121.

 • Щавелева Н.И. Прусский вопрос в политике Даниила Галицкого // Древнейшие государства Восточной Европы. Мат. и исслед. 1991 г. М., 1994. С. 251–258 || d42.

 • Щавелева Н.И. Русь и русские в «Анналах» XV в. Иоанна Длугоша // Восточная Европа в древности и средневековье: Историческая память и формы ее воплощения: XII Чтения памяти В.Т. Пашуто: Материалы конференции. М., 2000. С. 173–179.

 • Щавинская Л.Л. Квантитативная характеристика литературного ландшафта западной пограничной части Великого княжества Литовского середины XVI в. (по материалам книжных собраний Супрасльского Благовещенского монастыря) // Мартинас Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского XVI века. Вильнюс – Москва, 1999. С. 130–144.

 • Щавинская Л.Л. Книжная культура православного Подляшья в эпоху Ренессанса // Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek): Paralele i róźnice. Katowice, 2004. P. 70–83.

 • Щавинская Л.Л. Литературная культура белорусов Подляшья XV–XIX в.: Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря. Мн., 1998.

 • Щавинская Л.Л., Лабынцев Ю.А. Белорусская астрологическая книжность эпохи Ренессанса // Естественнонаучная книжность в культуре Руси. М., 2005. С. 49–51.

 • Щавинская Л.Л., Лабынцев Ю.А. Литература белорусов Польши (XV–XIX вв.). Минск: Нац. б-ка Беларуси, 2003.

 • Щавинская Л.Л., Лабынцев Ю.А. Материалы визитаций белорусских и украинских греко-католических церквей как комплексный исторический источник: опыт культурологического квантитативного анализа // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 32. М.-Томск, 2004. С. 159–160.

 • Щапов Я.Н. Византийское и южнословянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. Кормчие книги. М., 1978.

 • Щапов Я.Н. Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. Т. 1–2. М., 1976 || d35 (фрагм. т. 1).

 • Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989.

 • Щапов Я.Н. К характеристике некоторых летописных трудов XV в. // Летописи и хроники. Сб. ст. 1973 г. М., 1974. С. 254–278.

 • Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в древней Руси. М., 1972 || d68.

 • Щапов Я.Н. О системах права на Руси в XI–XIII вв. // История СССР. 1987. № 5. С. 175–181.

 • Щапов Я.Н. Православная рукописная книга в Польше как явление истории культуры // Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce. Warszawa, 1997. S. 68–76.

 • Щапов Я.Н. Русская правда в новых списках кормчих книг XVI–XVII вв. // Археографический ежегодник за 1969 год. M., 1971. С. 165–181.

 • Щапов Я.Н. Смоленский Устав князя Ростислава Мстиславовича // Археографический ежегодник. 1962. М., 1963.

 • Щапов Я.Н. Туровские уставы XIV века о десятине // Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965. С. 252–273 || d27.

 • Щапов Я.Н., Лимонов Ю.А. История Руси в западно-украинской хронографической компиляции XVI в. // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования. 1975. М., 1976.

 • Щеглов Г.Э. Археологические разыскания Ксенофонта Говорского близ Полоцка в 1852 г. // Беларуская даўніна. Вып. 3. Мн., 2016. С. 114–128.

 • Щеглова С.А. Богогласник. Историко-литературное исследование. Киев, 1918.

 • Щеглова С.А. Описание рукописей Киевского художественно-промышленного и научного музея им. государя императора Николая Александровича // ИОРЯС. 1916. Т. 21, кн. 1.

 • Щенникова Л.А. Смоленские иконы Благовещенского собора Московского Кремля и их списки XV века // История и культура Ростовской земли, 1996 г.: Материалы научной конференции. Ростов, 1997. С. 49–54.

 • Щепкин В. Русская палеография. М., 1967.

 • Щепкин В.Н. Новгородские надписи «graffiti» // Древности. Труды Московского Археологического Общества. Вып. 3. Т. 19. 1905. С. 235–249.

 • Щепкина М.В., Протасова Т.Н., Костюхина Л.М., Голышенко В.С. Описание пергаментных рукописей Государственного исторического музея // Археографический ежегодник за 1964 г. М., 1965. С. 135–234.

 • Щербаков В. Крестьянское движение Белоруссии XVI и XVII вв. // Исторический сборник. 1935. № 4.

 • Щербаковский Д.М. Фундушевая запись князя Любарта луцкой церкви Иоанна Богослова 1322 г. // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. Кн. 18. Вып. 3–4. Киев, 1904. Отдел II. С. 61–70.

 • Щербатов, М.М. Письмо князя Щербатова, сочинителя российской истории, к одному его приятелю, в оправдание на некоторые скрытые и явные охуления, учиненные его истории от господина генерал-майора Болтина: творца примечаний на историю древней и нынешней России, г. Леклерка. – Москва: В Университетской типографии у Н. Новикова, 1789 || Сайт: Old Printed Books.

 • Щербатюк О. Портрети представників литовських князівських родів в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври (історико-культурний аспект) // Литва – Україна: історія, політологія, культурологія: Матеріали міжнародної наукової конференції, що відбулася у Вільнюсі 28–30 вересня, 1993 р. Вільнюс, 1995. С. 155–162.

 • Щербина В. Новые материалы для истории Руси Литовской и Московской в конце XVI и начале XVII столетий // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. Кн. 8. Киев, 1894.

 • Щербицкий О.В. Виленский Пречистенский собор. (Исторический очерк в связи с церковно-религиозной жизнью г. Вильны). Вильна, 1908.

 • Щербицкий О.В. Судьбы православия и русской народности в бывшем Литовском государстве и в частности в Вильне. Вильно, 1892.

 • Щукин М. Б. Рождение славян // Stratum plus. Вып. «Структуры и катастрофы». 1997.

 • Щукин М.Б. Проблема бастарнов и этнического определения поянешти-лукашевской и зарубинецкой культур // Петербургский археологический вестник. 1993, № 6.

 • Эдельман Д.И. Иранские и славянские языки: Исторические отношения. М., 2002.

 • Экземплярский А. Великие и удельные князья северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. Т. 2. Владетельные князья Владимирских и Московских уделов и великие и удельные князья Суздальско-Нижегородские, Тверские и Рязанские. СПб., 1891 || d65. генеалогия, Русь

 • Элита и этнос средневековья: Сборник статей. М., 1995.

 • Эммаусский A.B. Летописные известия о первом нашествии монголо-татар на Восточную Европу // Уч. зап. Кировского пед. ин-та. 1958. Вып. 17. Т. 71. Фак. ист.-филолог. С. 59–109.

 • Энгель А.М. Описание дел, хранящихся в архиве Виленского генерал-губернаторства. Т. 1–2. Вильно, 1869–1870.

 • Энгельман А. Хронологические исследования в области русской и ливонской истории в XIII–XIV столетиях. СПб., 1858.

 • Энеолит СССР. М., 1982 || d52.

 • Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1. А – Беліца. Мн., 1993 || d46; d57.

 • Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 2. Беліцк – гімн. Мн., 1994 || d46; d57.

 • Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 3. Гімназіі – кадэнцыя. Мн., 1996 || d46; d57.

 • Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 5. М – пуд. Мн., 1999 || d46; d57.

 • Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 1. Пузелі – Усая. Мн., 2001 || d57.

 • Эпитафии фундаторам Киево-Печерской лавры из Тератургимы Афанасия Кальнофойского // Киевские епархиальные ведомости. 1874. Отдел второй, № 14, 19, 20, 22, 24.

 • Эркерт Р.Ф. Взгляд на историю и этнографию западных губерний России. СПб., 1864. – 42 с.

 • Эрнст М. Библиотека гр. Хрептовича. К передаче ее университету св. Владимира // Русский библиограф. 1914. № 1. С. 32–46.

 • Эскин Ю.М., Граля И. «Новины Московские»: Два донесения пограничных старост эпохи Бориса Годунова // Florilegium: К 60-летию Б.Н. Флори. Сборник статей / Сост. А.А. Турилов. М., 2000. С. 454–478.

 • Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд || Вып. 1–37: d62.

 • Этнiчныя супольнасцi ў Беларусi: гiсторыя i сучаснасць: навук. канф., Мінск, 6–7 снеж. 2001 г. / НАН Беларусі, Беларус. асац. гісторыкаў; навук. рэд.: У. Навіцкі, М. Сташкевіч. Мінск, 2001.

 • Этнаграфiя Беларускага Падняпроўя. Магiлёў, 1999.

 • Этнаграфія беларусаў. Гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя. Мн., 1985 || d58.

 • Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя. Мн., 1989 || d64. этнография

 • Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995. [Рец.: Славяноведение. 1996. № 6. С. 92–94].

 • Этногенез и этнокультурные контакты славян. Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 3. Москва, 1997.

 • Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. Рига, 1980.

 • Этнографический сборник, издаваемый Императорским Русским географическим обществом. Вып. 1. СПб., 1853.

 • Этнографический сборник, издаваемый Русским географическим обществом. Вып. III. СПб., 1858 || d69. 1. Заметки о западной части Гродненской губернии. 2. Киркор А. Этнографический взгляд на Виленскую губернию.

 • Этнокультурная карта территории Украинской ССР I тыс. н.э. Киев, 1985.

 • Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского: материалы международной научной конференции / [редкол.: Ю. Будрайтис, М. В. Завьялова, Е. Л. Назарова]. М., 2006.

 • Этымалагічны слоўнік беларускай мовы || Т. 1–10: d61.

 • Юбилейное издание в память 300-летнего основания Львовского ставропигийского братства. Т. 1. Львов, 1886. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 599–605; Адказ і працяг палемікі: KH. R. 2. 1888. S. 175–178].

 • Южная Русь и Византия. Сборник научных трудов (к XVIII конгрессу византинистов). Киев, 1991 || d68.

 • Южнорусские летописи / Под ред. О.И. Левицкого. Киев, 1916 || d65. [летопись Ерлича, русская или Львовская летопись]

 • Южнорусские летописи, открытые и изданные Н.Белозерским. Т. 1. Киев, 1856.

 • Юрасовский A.B. Грамоты XI – середины XIV века в составе русских летописей // История СССР. 1982, № 4. С. 141–150 || d50.

 • Юрасовский A.B. К вопросу о степени аутентичности венгерских грамот XII в. Ипатьевской летописи // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1981 г. М., 1982. С. 189–193.

 • Юрганов А.Л. Политическая борьба в 30-е годы XVI в. // История СССР. 1988. № 2.

 • Юрганов А.Л. Политическая борьба в годы правления Елены Глинской (1533–1538). М., 1987.

 • Юрганов А.Л. Старицкий мятеж // Вопросы истории. 1985. № 2.

 • Юргенсон В. Денежное обращение на белорусских землях в XIV–XV веках // Банкаўскі веснік. Верасень 2008. С. 63–68 || d54.

 • Юргинис Ю.М. Бояре и шляхта в литовском государстве // Восточная Европа в древности и средневековье. Сборник статей. М., 1978. С. 124–130.

 • Юргинис Ю.М. Изменение в аграрном строе Литвы в эпоху феодализма // Вопросы истории. 1971, № 9.

 • Юркевич В. Звиногородщина в XV–XVI вв. // Історично-географічний збірник. Т. 1. Київ, 1927. С. 13–22.

 • Юсава Н. Легітымацыя паняцця «старажытнаруская народнасць» // Беларускі гістарычны агляд. Т. 12. Сш. 1–2 (22–23). 2005. С. 3–20.

 • Юсова Н. Зародження теорії про давньоруську народність в історичній науці СРСР // Український історичний збірник. Вип. 4. Київ, 2002. С. 34–78.

 • Юсупов Н.Б. О роде князей Юсуповых. Ч. 1–2. СПб., 1866–1867.

 • Юсупович А. «На двое будущу». Баскаки в Галицком княжестве в XIII в. // Colloquia Russica. Серія I, т. 2. Князівства Галицької і Волинської земель в міжнародних відносинах ХІ-ХІV століть. Матеріали II Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 20–22 жовтня 2011 р. Краків, 2012. С. 86–90 || d68.

 • Юхо И. Татищев о Белоруссии // Нёман. 1989, № 3.

 • Юхо И.А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI в. Мн., 1978.

 • Юхо І.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Мн., 1992.

 • Юхо І.А. Крэўская унія // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1985, № 4. С. 22–23.

 • Юхо І.А. Міжнародныя дагаворы і пагадненні старажытных беларускіх княстваў і Вялікага княства Літоўскага // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Тезисы выступлений. Мн., 2002. С. 90–92.

 • Юхо Я. Гістарычныя карані назвы Беларусь// Беларускі гістарычны часопіс. 2004. № 6.

 • Юхо Я. Пра назву Беларусь // Полымя. 1968. № 1. С. 175–182.

 • Юхо Я. Скарына і прававая культура Беларусі // Спадчына. 1989. № 2. С. 52–54.

 • Юхо Я. Скарыне, аўтару «Статута...»: [аб удзеле Ф. Скарыны ў падрыхтоўцы Статута Вялікага княства Літоўскага 1529 г. на беларускай мове] // Літаратура і мастацтва. 1991, 24 мая (№ 21). С. 15.

 • Юхо Я. Уніі ВКЛ з Польшчай // Полымя. 1972, № 1.

 • Юхо Я.А. Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы і права феадальнай Беларусі. Мн., 1999.

 • Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэбны дапаможнік. Ч. 1. Мн., 2000 || d42.

 • Юхо Я.А. Грамадскія і прававыя погляды Скарыны // Полымя. 1967. № 6. С. 175–180.

 • Юхо Я.А. Дынастыя Віценівічаў у Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 5.

 • Юхо Я.А. Крынiцы беларуска-лiтоўскага права. Мн., 1991.

 • Юхо. І.А. Крэўская унія // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1985, № 4.

 • Ючас М. Летопись великих князей литовских. Вильнюс, 1957.

 • Ючас М.А. Галицко-Волынская Русь и проблема христианизации Литвы во второй половине XIV века // Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В.Т. Пашуто. М., 1999. С. 262–269.

 • Ючас М.А. Русские летописи XIV–XV вв. как источник по истории Литвы // Труды АН ЛитССР. Сер. А. № 2 (5). Вильнюс, 1958. С. 69–82.

 • Ючас М.А. Хроника Быховца // Летописи и хроники. Сборник статей 1973 г., посвященный памяти А.Н. Насонова. М., 1974. С. 220–231.

 • Юшко А.А. Феодальное землевладение Московской земли XIV века. М., 2002 || d54.

 • Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1949.

 • Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Гальшаны – Навагрудак, 8–10 верасня 2006 г.). Мн., 2007.

 • Язык Юго-западной Руси // Северная пчела. 1848, №№ 234 и 235. – Рец.: ЖМНП, 1849, ч. LXII, май, отд. VI, с. 93–97.

 • Якімовіч Ю.А. Драўляныя замкі Беларусі XVІ-XVІІІ стст. // Помнікі мастацкай культуры Беларусі: Новыя даследаванні. Мн., 1989. С. 120–124.

 • Якимович Ю.А. Зодчество Белоруссии XVI – середины XVII в.: Справочное пособие. Мн., 1991.

 • Яковенко H.H. Эволюция органов власти и управления Великого княжества Литовского и ее отражение в Литовских Статутах (на примере Киевской земли) // Третий Литовский Статут 1588 года / Мат. респуб. конференции. Вильнюс, 1989. С. 127–134.

 • Яковенко H.H., Боряк Г.В. Родовая антропонимия Правобережной Украины как отражение социальной структуры общества (по актам конца XIV–XVI вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 19. 1987. С. 22–38.

 • Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ: Критика, 2002. [Пераклад с. 231–269 на бел. мову: Якавенка Н. Топас «аб'яднаных народаў» у панегірыках князям Астрожскім і Заслаўскім // Палітычная сфера. 2006. № 6. С. 49–59].

 • Яковенко Н. У пошуках витоків: проблеми білоруської історіографії Великого князівства Литовського з перспективи 1991–1992 рр. // Історія, історіософія, джерелознавство. Історичний збірнік (Статті, розвідки, замітки, есе). Київ, 1996. С. 112–137.

 • Яковенко Н.М. До питання про реконструкцію складу київських судово-адміністративних архівів кінця XVI – першої половини XVII ст. // Архіви України. 1990. № 5. C. 15–23.

 • Яковенко Н.М. Здобуткі і втрати Люблінської унії // Київська старовина. 1993. № 3. С. 77–85.

 • Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. К., 1997. [Рец.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 2 (9). 1998. С. 523–527].

 • Яковенко Н.М. Родова еліта – носій «континуїтету реалій» між княжою Руссю і козацькою Україною (до проблеми існування меншини елітарного типу в Україні між моментом входження руських земель до складу чужих держав (XIV ст.) і Хмельниччиною (сер. XVII ст.): Доповідь на міжнародному конгресі україністів. Серпень, 1993, м. Київ // Сучасність. 1994. № 1. С. 118–124.

 • Яковенко Н.М. Українська шляхта з кiнця XIV до середини XVII ст.: (Волинь i Центральна Україна). Київ, 1993. [2-е изд.: 2008] [Рец.: Славяноведение. 1995. № 2. С. 101–106; Исследования по истории Украины и Белоруссии. Вып. 1. М., 1995. С. 176–180] || d44.

 • Яковенко Н.Н. Персональный состав княжеской прослойки Волыни и Центральной Украины конца XIV – середины XVII в.: Князья в свете закона и традиций // Историческая генеалогия. Вып. 1. Екатеринбург, 1993. С. 32–79.

 • Яковенко С.Г. Католические учебные заведения и их влияние на развитие школы в Восточной Европе (XVI–XVII вв.) // Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce. Warszawa, 1997. S. 134–148.

 • Яковенко С.Г. Православная иерархия Речи Посполитой и планы церковной унии в 1590–1594 гг. // Славяне и их соседи. Вып. 3. М., 1991. С. 41–58.

 • Яковенко С.Г. Работы российских и польских историков по изучению и публикации переписки папских нунциев в Польше // Культурные связи России и Польши, XI–XX вв. М., 1998. С. 69–77.

 • Яковлев А. Бунт черкасцев и каневцев в 1536 году // Україна. Київ, 1907. Т. 1.

 • Яковлів А. Впливи старочеського права на право українсько-літовської доби XV–XVI століть. Прага, 1929.

 • Якубовский И. Земские привилеи Великого княжества Литовского // ЖМНП. 1903. № 4, 6 || d36.

 • Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси Х–XV вв. Т. 1–2. М., 1970.

 • Янин В.Л. Берестяные грамоты об обороне новгородских рубежей в XIII веке // Князь Александр Невский и его эпоха: Исследования и материалы. СПб., 1995. С. 128–133.

 • Янин В.Л. К вопросу о дате составления обзора «А се имена градом всем русскым, далним и ближним» // Древнейшие государства Восточной Европы: Материалы и исследования. 1992–1993 гг. М., 1995. С. 125–134 [То же в книге: Янин В.Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII–XV вв. М., 1998. С. 61–70] || d39.

 • Янин В.Л. К вопросу о датировке экземпляров D и K «Смоленской правды» // Археографический ежегодник за 1968 год. М., 1970 || d26.

 • Янин В.Л. К вопросу о структуре княжеского аппарата в Новгороде на рубеже XIII–XIV вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1973. С. 112–123.

 • Янин В.Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII–XV вв. М., 1998.

 • Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина. Историко-генеалогическое исследование. М., 1981.

 • Янин В.Л. Новгородские акты XII–XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991 || d25, d60.

 • Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962 || d67. Новгород Великий

 • Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения (Средневековый Новгород). М., 1977 || d68.

 • Янин В.Л. Печать смоленского епископа Лазаря // Russia Medievalis. Bd. 5. 1984/1986. München, 1984. S. 40–51.

 • Янин В.Л. Я послал тебе бересту... 3 изд., испр. и доп. М., 1998 || d64.

 • Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. 3. Печати, зарегистрированные в 1970–1996 гг. М., 1998.

 • Яніцкая М.М. Беларускае мастацкае шкло (XVI–XVIII ст.). Мн., 1977.

 • Янковіч А. Анталогія літвінізму: крыніцы, ідэя, рэалізацыя // Палітычная сфера. 2006. № 6. С. 11–18 || d40.

 • Янковский П. Древняя харатейная Псалтирь Виленской Свято-Николаевской церкви // Литовские епархиальные ведомости. Часть 1. № 20, 31 октября 1866 г. С. 855–867; Часть 2. № 21, 15 ноября 1866 г. С. 907–919.

 • Яновский О.А., Бобышев В.И. Международные отношения в Восточной Европе XVI в. в парадигмах польской и российской историографии // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця: Матэрыялы навук. канф. Мн., 2000. С. 95–101.

 • Яноўскі А.А. «Вайна нерваў», ці Характар дыпламатычнай перапіскі паміж ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай у XVI ст. // Беларусь і свет: Альманах. Т. 1. Мн., 1999. С. 4–11.

 • Янушкевіч А. Беларуская гістарыяграфія гісторыі знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага: асноўныя тэндэнцыі і перспектывы развіцця // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала «Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003», Гродна (16–18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Янушкевіч А. Вайна і грамадства: адносіны насельніцтва паўночна-ўсходняга памежжа ВКЛ да палітыкі дзяржаўнай улады ў перыяд Інфлянцкай вайны 1558–1570 // Castrum, urbis et bellum. Баранавічы, 2002. С. 415–421.

 • Янушкевіч А. Прысяга Стэфана Баторыя: [пра паход князя С. Баторыя на Полацк у 1579 г.] // Беларуская мінуўшчына. 1998. № 1. С. 7–10.

 • Янушкевіч А. Унія з Каронай ва ўнутранай палітыцы ВКЛ перад Люблінскім соймам 1569 г. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 10. Сш. 1–2 (18–19). 2003. С. 29–58.

 • Янушкевіч А.М. Арганізацыя абароны на тэрыторыі Верхняга Падняпроўя падчас Інфлянцкай вайны 1558–1570 гг. // Проблемы истории и культуры Верхнего Поднепровья: Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. Могилев, 2001. С. 48–50.

 • Янушкевіч А.М. Браслаўскі рэгіён у Інфлянцкай вайне // Браслаўскія чытанні 2000: Зб. матэрыялаў гіст.-краязн. канф. Браслаў, 2001. С. 107–109.

 • Янушкевіч А.М. Ваенныя дзеянні паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай у 60-я гады XVI стагоддзя // Białoruskie Zeszyty Historyczne. 2000. № 14. S. 33–56.

 • Янушкевіч А.М. Інфлянцкая вайна 1558–1582 г. у савецкай гістарыяграфіі // Беларускі гістарычны агляд. Т. 6. Сш. 1–2 (10–11). 1999. С. 222–243.

 • Янушкевіч А.М. Інфлянцкі напрамак знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага ў сярэдзіне XVI ст. // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч. конф. Мн., 2002. С. 126–134.

 • Янушкевіч А.М. Пачатак Лівонскай вайны (1558–1582 гг.): да пастаноўкі праблемы // ІІІ рэспублік. навук. канф. студэнтаў Рэспублікі Беларусь: Тэзісы дакладаў. Ч. 1. Мн., 1997. С. 93–94.

 • Янушкевіч А.М. Першая Інфлянцкая вайна (1558–1570 гг.) і яе ўплыў на развіццё сацыяльна-палітычных працэсаў у Вялікім княстве Літоўскім: Аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук. Мн., 2002.

 • Янушкевіч А.М. Размяшчэнне і шчыльнасць насельніцтва Полацкай зямлі ў другой палове XVI стагоддзя // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі. Полацк, 1998. С. 53–56.

 • Янушкевіч А.М. Уплыў Інфлянцкай вайны 1558–1570 гг. на кшталтаванне ўнутранай палітыкі Вялікага княства Літоўскага // Białoruskie Zeszyty Historyczne. 2002. № 17. S. 220–229.

 • Янушкевіч Я. Нацыянальная праграма выдання гістарычных крыніц // Архівы і справаводства. 1999. № 4. С. 4–9.

 • Янушкевіч, А.М. Вялікае Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558–1570 гг.: манаграфія. Мінск: Медісонт, 2007. – 356 с.

 • Янчук Н.А. Нарысы па гісторыі беларускае літаратуры. Старадаўны пэрыад. Менск, 1922.

 • Янчук Н.А. По Минской губернии, заметки из поездки в 1886 г. // Труды этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. Кн. IХ. Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. 1. 1889. С. 57–112.

 • Яременко М. Спеціальні історичні дисципліни. Київ, 2010 || d69.

 • Яременко П.К. Исследование украинской полемично-публицистической литературы конца XVI – начала XVII вв. Киев, 1966

 • Яременко П.К. Стефан Зизанiй – український письменник-полемiст кінця XVI ст. // Радянське літературознавство. 1958. № 2. С. 39–54.

 • Ярлык Тохтамыша: второе возвращение // Гасырлар авазы – Эхо веков. Научно-документальный журнал. 1998, № 1/2.

 • Ярлык хана Золотой орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу. 1392–1393 года. Издан кн. М. А. Оболенским, почетным членом Казанского ун-та и Казанского об-ва люб. отеч. словесн. Казань, 1850 || d18; d24a.

 • Ярмолович В.С. Список населенных мест Минской губернии. Мн., 1909.

 • Ярослав Мудрый и его эпоха. М., 2008 || d35.

 • Ярошевич А.А. Портрет рубежа XVI–XVII вв. из Радзивилловских собраний, отождествляемый с тверским князем Михаилом Борисовичем (1453–1505 гг.) // Беларуская даўніна. Вып. 3. Мн., 2016. С. 69–76.

 • Ярушевич А. Ревнитель православия князь Константин Иванович Острожский (1461 -1530) и православная литовская Русь в его время. Смоленск, 1896.

 • Ясинский А.Н. Обзор последних изданий Виленской Археографической комиссии. (Акты, издаваемые Виленскою Археографическою комиссией. Т. 11–18. Вильно, 1880–1890). Киев, 1893.

 • Ясинский М. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства. К., 1889.

 • Ясінскі А.М. Пісар вялікага князя Казіміра Васіль Паўлавіч Любіч, як прадстаўнік буйнага земляўладальніка XV сталецьця: (Нарыс да гісторыі буйнае зямляўласнасьці на Беларусі) // Запіскі аддз. гуманітарн. навук. 1929. Кн. 8. Працы клясы гісторыі, т. 3.

 • Ясінскі А.М. Спроба крытычнага вывучэньня Кнігі Данін вялікага князя Казіміра // Гісторыка-археалагічны зборнік. Т. 2. Менск, 1926. С. 155–205 [То же: Arche. 2009, № 7 (82). С. 1022–1064].

 • Яскевич Е.А. Франциск Скорина и риторическая культура // Великою ласкою: Францишек Скорина в традициях славянского просветительства. М., 1994. С. 47–51.

 • Яскевіч А. Францыск Скарына як духоўны пісьменнік // Беларусіка – Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 64–86 || d35.

 • Яскевіч А.А. Абранне вечнасці. Мн., 1999.

 • Яскевіч А.А. Падзвіжнікі і іх святыні: Духоўная культура старажытнай Беларусі. Мн., 2001.

 • Яскевіч А.А. Старабеларускія граматыкі: Да праблемы агульнафілалагічнай цэласнасці. Мн.: Беларуская навука, 1996.

 • Ястребов М. Иезуиты и их педагогическая деятельность в Польше и Литве // Труды Киевской Духовной академии. № 2. Киев, 1869. С. 260–294.

 • Яцимирский А.И. Григорий Цамблак. Очерк его жизни, административной и книжной деятельности. СПб., 1904 || d30.

 • Яцимирский А.И. Славянские и русские рукописи румынских библиотек. СПб., 1905 || d61.

 • Яцкевіч З. Набілітацыйныя прывілеі для гарадоў ВКЛ: Магчымасці і рэалізацыя на прыкладзе Магілёва // Białostocczyzna. 2002. № 1–2.

 • Яцкевіч З.Л. Праблемы даследавання статуса і біяграфіі беларускіх гарадскіх ураднікаў XV–XVIII стст. // Праблемы гістарыяграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі: Матэрыялы «круглага стала», прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння праф. У.М. Міхнюка (Мінск, 28 верасня 2007 г.) / Склад. В.С. Пазднякоў, П.П. Жаркевіч; навук. рэд. У.І. Адамушка, А.Я. Рыбакоў. Мн.: БелНДІДАС, 2008. С. 88–94.

 • Яцкевіч З.Л. Узорны набілітацыйны прывілей для гарадоў Вялікага княства Літоўскага // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 2. Мн., 2001. С. 223–233.