Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

A | B | C | D – E | F – H | I – K | L – N | O – R | S – T | U – Z | А | Б | В | Г | Д | Е – Ж | З – И | K | Л | М | Н | О – П | Р | С – Т | У – Х | Ц – Я

 • Backus O.P. A.M.Kurbsky in the Polish-Lithuanian State (1564–1583) // Acta Balto-Slavica. 1969–1970. Vol. 6. P. 78–92.

 • Backus O.P. Motives of West Russian Nobles in Deserting Lithuania for Moscow, 1377–1514. Lawrence, 1957.

 • Baczko L., von. Geschichte Preussens. Bd. 1. Königsberg, 1792 || d16.

 • Baczko L., von. Geschichte Preussens. Bd. 2. Königsberg, 1793 || d38.

 • Baczko L., von. Geschichte Preussens. Bd. 3. Königsberg, 1794 || d16.

 • Baczko L., von. Geschichte Preussens. Bd. 5. Königsberg, 1798 || d16.

 • Baczyński J. Dzieje Polski. T. 1. Poznań, 1904.

 • Bagdzevičienė, Vėlius G. Lietuviški piniginiai sidabro lydiniai Kernavėje // Archaeologia Lituana. T. 11. 2010. P. 156–168 || d49.

 • Bagińska E. Źródła do dziejów Radziwiłłów w archiwach i bibliotekach wileńskich // Białostocczyna. 1997. Z. 4.

 • Bąkowski K. Sądownictwo karne w Krakowie w wieku XIV. Kraków, 1901.

 • Bąkowski L. Książę mazowiecki Aleksander biskup trydencki // Przegląd historyczny. T. 16, 1913. S. 1–34, 129–163.

 • Bałaban M. Bibliografia historii żydów w Polsce i w krajach ościennych za lata 1900–1920. Z. 1. Warszawa, 1939.

 • Bałaban M. Bożnice obronne na wschodnich kresach Rzeczypospolitej (z siedmiu rycinami) // Bałaban M. Studja historyczne. Warszawa, 1927. S. 93–99 || караимы

 • Bałaban M. Karaici w Polsce. Studium historyczne // Bałaban M. Studja historyczne. Warszawa, 1927. S. 1–92 || караимы

 • Baliński M. Dawna Akademia Wileńska: próba jej historyi: od założenia w roku 1579 do ostatecznego jej przekształcenia w roku 1803. Poznań, 1862.

 • Baliński M. Historya miasta Wilna. T. 1. Dzieje Wilna od założenia miasta aż do roku 1430. Wilno, 1836 || d14.

 • Baliński M. Historya miasta Wilna. T. 2. Zawierający dzieje miasta Wilna od początku rządów Świdrygajłły do śmierci Stefana Batorego, czyli od 1430–1586 roku. Wilno, 1836 || d14.

 • Baliński M. Historya Polska. Warszawa, 1844.

 • Baliński M. Opisanie statystyczne miasta Wilna. Wilno, 1835.

 • Baliński M. Pamiętniki o królowej Barbarze, żonie Zygmunta Augusta. T. 1. Warszawa, 1837.

 • Baliński M. Pamiętniki o królowej Barbarze, żonie Zygmunta Augusta. T. 2. Warszawa, 1840.

 • Baliński M. Pisma historyczne. T. 1–3. Warszawa, 1843.

 • Baliński M. Studia historyczne. Wilno, 1856.

 • Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. T. 1. Warszawa, 1843.

 • Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. T. 2, cz. 1. Warszawa, 1844.

 • Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. T. 2, cz. 2. Warszawa, 1845.

 • Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. T. 3. Wielkie księstwo Litewskie. Warszawa, 1846 || d57.

 • Baliulis A. Akademiko Konstantino Jablonskio šaltinių skelbimo principai // Konstantinas Jablonskis ir istorija. Vilnius, 2005. P. 23–32.

 • Baliulis A. Apie Lietuvos miestelių nuostatus XVI–XVIII amžiuje // Istorijos akiračiai. [Straipsnių rinkinys prof. A. Tylos 75-mečiui]. Vilnius, 2004. P. 197–218.

 • Baliulis A. Apie Veliuonos miesto privilegijas // Veliuona. Vilnius, 2001. P. 117–124.

 • Baliulis A. Asesorių teismo sprendimai dėl bažnyčių turto ir dešimtinės XVII a. // Lituanistica. № 4 (68). 2006. P. 23–35.

 • Baliulis A. Iš Čiobiškio praeities // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. Vilnius, 2005. P. 172–176.

 • Baliulis A. Iš Kernavės praeities // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. Vilnius, 2005. P. 153–172.

 • Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities // Kupiškio kraštas. Vilnius, 1997. P. 48–137.

 • Baliulis A. Iš Lietuvos Metrikos knygų ir dokumentų leidimo istorijos // Lietuvos archyvai. 1996, № 7. Р. 43–61.

 • Baliulis A. Iš Musninkų praeities // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. Vilnius, 2005. P. 148–153.

 • Baliulis A. Iš Širvintų praeities // Širvintos. Vilnius, 2000. P. 49–55.

 • Baliulis A. Iš Tauragnų praeities // Tauragnai. Vilnius, 2005. P. 174–231.

 • Baliulis A. Iš Vyžuonų praeities. Vyžuonų bažnyčia // Vyžuonos. Kraštas ir žmonės / Sudarė ir parengė A. Vyžintas. Utena, 2006. P. 98–114.

 • Baliulis A. Istoriniai šaltiniai apie Raudonę // Raudonė. Kaunas, 2002. P. 7–17.

 • Baliulis A. Joniškėlis // Žiemgala. 2005, № 2. P. 26–31.

 • Baliulis A. Kirilica rašytų Lietuvos istorijos šaltinių kai kurios skelbimo problemos // Istorijos šaltinių tyrimai. T. 1 / Sudarė D. Antanavičius ir D. Baronas. Vilnius, 2008. P. 299–314.

 • Baliulis A. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės diplomatiniai santykiai XVI a. pabaigoje (Lietuvos metrikos 594 knygos apžvalga) // Lituanistica. № 3 (51). Vilnius, 2002. P. 3–32.

 • Baliulis A. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestai ir Lietuvos Metrika (XVI a. pradžia) // Praeities baruose: skiriama akad. Vytautui Merkiui 70-ies metų jubiliejaus proga. Vilnius, 1999. P. 91–102.

 • Baliulis A. Lietuvos metrika. Knyga Nr. 9 // Lietuvos Metrikos naujienos. № 7. Vilnius, 2005. P. 5–6.

 • Baliulis A. Lietuvos Metrikos leidimo perspektyvos // Mokslas ir Lietuva. 1991, № 2. Р. 90–91.

 • Baliulis A. Lygumų dvaras ir miestelis XV–XIX a. // Lygumai. Stačiūnai. Vilnius, 2001. P. 96–99.

 • Baliulis A. Merkinės magistrato veikla XVI a. pabaigoje – XVII a. I pusėje // Lituanistica. 2007. T. 53, Nr. 3 (71). P. 1–12.

 • Baliulis A. Miestiečių apeliacinių bylų sprendimai asesorių teisme XVII amžiuje // Praeities pėdsakais. Skiriama prof. dr. Zigmanto Kiaupos 65-mečiui. Vilnius, 2007. P. 203–218.

 • Baliulis A. Pamirštas dokumentas apie Lietuvos Metrikos pergabenimą į Vilnių XVIII a. pabaigoje // Lietuvos Metrikos naujienos. № 6. Vilnius, 2003. P. 19–20.

 • Baliulis A. Raseinių praeities fragmentai (XVI–XVIII a.) // Žemaičių žemė. 2006, № 1–2. P. 28–33.

 • Baliulis A. Sedos miestelio istorijos bruožai // Žemaičių praeitis. 1997. № 5. P. 14–29.

 • Baliulis A. Senoji Žagarė XV–XIX a. // Žagarė. Vilnius, 1998. P. 133–149.

 • Baliulis A., Čelkis T. Senųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių aprašymai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 432 p.

 • Baliulis A., Mikulionis S., Miškinis A. Trakų miestas ir pilys: Istorija ir architektūra. Vilnius, 1991.

 • Balodis F. Jersika. Riga, 1940.

 • Balticoslavica || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрес..

 • Baltische Monatsschrift || Доступ с сайта De.wikisource.org.

 • Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai / Par. N. Vėlius. Vol. 1. Nuo seniausių laikų iki XV a. pabaigos. Vilnius, 1996; Vol. 2. XVI a. Vilnius, 2001; Vol. 3. XVII amžius. Vilnius, 2003 || d50 (t. 1); d61 (t. 1).

 • Balzer O. Genealogia Piastów. Kraków, 1895 || d47.

 • Balzer O. Istota prawna zależności książąt litewsko-ruskich w dobie 1386–1398/1401 // Sprawozdania Towarzystwa naukowego we Lwowie. R. 1. Z. 1. Lwów, 1921. S. 196–204 || d58.

 • Balzer O. Nowsze poglądy na istotę prawno-państwowego stosunku Polski i Litwy w Jagiellońskiem średniowieczu // Sprawozdania Towarzystwa naukowego we Lwowie. R. 1. Z. 1. Lwów, 1921. S. 81–94 || d58.

 • Balzer O. O następstwie tronu w Polsce. Studya historyczno-prawne. Cz. 1. Sprawa następstwa po Kazimierzu Wielkim na tle Piastowskiego prawa dziedziczenia. Kraków, 1897.

 • Balzer O. Skarbiec i archiwum koronne w dobie przedjagiellońskiej. Lwów, 1917.

 • Balzer O. Średniowieczne prawa Mazowieckiego pomniki z rękopisu Petersburskiego. Kraków, 1895 || d56a.

 • Balzer O. Stefan Batory wobec reformy sądownictwa polskiego // Gazeta Lwowska. № 284–289. 13–18 grudnia 1886. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520–524].

 • Balzer O. Stosunek Litwy do Polski // Pisma posmiertne Oswalda Balzera. T. 3. Lwow, 1937. S. 245–318.

 • Balzer O. Tradycja dziejowa unii polsko-litewskiej. Lwów – Warszawa, 1919 || d49.

 • Balzer O. Unia Horodelska. Odczyt wygłoszony na publicznem posiedzeniu Akademii Umiejętności dnia 3 maja 1913 r. Kraków, 1913 || d49.

 • Balzer O.M. Geneza trybunału koronnego: studyum z dziejów sądownictwa polskiego XVI wieku. Warszawa, 1886.

 • Balzer O.M. Modus eligendi regis z początku XVI wieku. Lwów, 1912.

 • Balzer O.M. Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta I z r. 1519. Lwów, 1910.

 • Bandtkie J.S. Historya drukarń krakowskich od zaprowadzenia druków do tego miasta aż do czasów naszych wiadomością o wynalezieniu sztuki drukarskiej poprzedzona. Kraków, 1815.

 • Bandtkie J.S. Historya drukarń w Krolestwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem jako i w kraiach zagranicznych, w których polskie dzieła wychodziły. T. 1. Kraków, 1826.

 • Bandtkie J.S. Historya drukarń w Krolestwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem jako i w kraiach zagranicznych, w których polskie dzieła wychodziły. T. 2. Kraków, 1826.

 • Bandtkie J.S. Historya drukarń w Krolestwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem jako i w kraiach zagranicznych, w których polskie dzieła wychodziły. T. 3. Druki polskie zagraniczne. Kraków, 1826.

 • Bandtkie J.S. Krótkie wyobrażenie dzieiów Królestwa Polskiego w dwuch tomach. T. 1. Wrocław, 1810.

 • Bandtkie J.S. Krótkie wyobrażenie dzieiów Królestwa Polskiego w dwuch tomach. T. 2. Wrocław, 1810.

 • Bandtkie J.W. Historya prawa polskiego, napisana i wykładana przed rokiem 1830 w b. Warszawskim Aleksandryjskim Uniwersytecie. Warszawa, 1850.

 • Bandtkie J.W. O Tatarach, mieszkańcach Królestwa Polskiego. Warszawa, 1848 [Оттиск из изд.: Album literackie. T. 1. Warszawa, 1848].

 • Bandtkie J.W. Zbiór rospraw o przedmiotach prawa polskiego. Warszawa – Wilno, 1812.

 • Banionis E. Lietuvos Metrika // Voruta. 1992, № 27, p. 1; № 28, p. 3; № 29–30, p. 3; № 31–32, p. 2; № 41, p. 7.

 • Banionis E. Lietuvos Metrika: tyrimų problematika // Mokslas ir gyvenimas. 1987, № 6. Р. 10–11.

 • Banionis E. Lietuvos Metrikos knygos: sąvoka, terminas, definicija // Lietuvos istorijos metraštis 1988. Vilnius, 1989. Р. 135–148.

 • Bańkowski P. Polskie archiwa magnackie w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Kijowie // Archeion. 1964, t. 40.

 • Barącz S. Jan Tarnowski: szkic biograficzny. [Poznań, 1888].

 • Barącz S. Pamiętnik dziejów Polskich. Z aktów urzędowych Lwowskich i z rękopismów. Lwów, 1855.

 • Barącz S. Pamiętnik zakonu WW. OO. Bernardynów w Polscze. Lwów, 1874.

 • Barącz S. Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce. T. 2. Lwów, 1861.

 • Barącz S. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów, 1856.

 • Baranauskas T. Aukštaitija XIII–XV amžiuje // Aukštaičių tapatumo paieškos: straipsnių rinkinys. Kaunas, 2006. P. 27–43 || d40.

 • Baranauskas T. Gedimino kilmė // Voruta. 1996.XI.23–30. № 44 (278). P. 6.

 • Baranauskas T. Kur buvo Lietuvos žemė? // Lituanistica. 2002, № 2 (50). P. 3–18.

 • Baranauskas T. Lietuvos medinės pilys rašytinių šaltinių duomenimis // Lietuvos archeologija. T. 24. Vilnius, 2003. P. 57–106 || d39 (фр); d67. замки, Литва, источники, археология

 • Baranauskas T. Lietuvos miestų ir miestelių pirmųjų paminėjimų datos // Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto l-kla, 2005. P. 137–142.

 • Baranauskas T. Lietuvos politiniai santykiai su Vakarų Europa XIII–XV a. // Kultūros barai. 2006, № 10 (503). P. 66–73.

 • Baranauskas T. Lietuvos valstybes ištakos. Vilnius, 2000.

 • Baranauskas T. Pramanytos Lietovus šmėkla // Voruta. № 17–19 (515–517). 2002 m. rugsėjo 7 d || d17.

 • Baranauskas T. Saxo Grammaticus on the Balts // Saxo and the Baltic Region. A Symposium, edited by Tore Nyberg. [Odense:] University Press of Southern Denmark, 2004. P. 63–79.

 • Baranauskas T. Vorutos pilis // Mūsų praeitis. Т. 7. Vilnius, 2001. P. 43–70.

 • Baranauskas T., Zabiela G. Mindaugo dvaras Latava // Lietuvos istorijos metraštis. 1997 metai. Vilnius, 1998. P. 21–40.

 • Baranauskienė I. Lietuvos didžioji kunigaikštienė Birutė: legendos ir faktai // Kultūros barai. 2013, № 4. P. 61–70; № 5. P. 82–92 || d67. Бирута

 • Baranauskienė I. Onos Vytautienės kilmė ir giminė // Kultūros barai. 2012, № 2. P. 64–74 || d57.

 • Baranowski B. Polskie młynarstwo. Wrocław etc., 1977 || d70.

 • Baranowski I.T. Przemysł polski w XVI wieku. Warszawa, 1919.

 • Baranowski J. Podlasie w przededniu unii lubelskiej // Przegląd historyczny. T. 7.

 • Baranowski J. Wieś i folwark: Studja z dziejów agrarnych polskich. Warszawa, 1914.

 • Baranowski J. Z dziejów feudalizma na Podlasiu // Przegląd historyczny. T. 4.

 • Baranowski W.T. Dwie peregrynacye z XVI wieku z rękopisu Biblioteki Ordynacji Zamojskich. Warszawa, 1914 [Оттиск из изд.: Prace Komisyi do Badań nad Historyą Literatury i Oświaty. 1914, t. 1] || d14.

 • Bardach J. Bractwa cerkiewne na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej XVI–XVII w. // Kwartalnik historyczny. 1967. T. 74. S. 77–82.

 • Bardach J. Chrzest Litwy // Polityka. 1987, № 19. S. 10.

 • Bardach J. Henryk Łowmiański jako badacz dziejów Litwy historycznej // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 2. Poznań, 1987.

 • Bardach J. Historia państwa i prawa Polski. Wyd. 4. T. 1. Do połowy XV w. Warszawa, 1973.

 • Bardach J. Jan Adamus (1896–1962): Próba charakterystyki naukowej // Czasopismo prawno-historyczne. 1963. Z. 1.

 • Bardach J. Krewo i Lublin. Z problemów unii polsko-litewskiej // Kwartalnik historyczny. 1969. R. 76, z. 3. S. 23–75.

 • Bardach J. Miasta na prawie magdeburskim w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV do polowy XVII stulecia // Kwartalnik historyczny. 1980. R. 87, z. 1. S. 21–28.

 • Bardach J. O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań, 1988.

 • Bardach J. O Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Warszawa, 1998.

 • Bardach J. O związku Polski z Litwą – kontrowersyjnie // Kwartalnik historyczny. 1981. R. 88. S. 1061–1066.

 • Bardach J. Od aktu w Krewie do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów (1385–1791) // Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999. S. 12–34.

 • Bardach J. Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego – pomniki prawa doby Odrodzenia // Kwartalnik historyczny. 1974. № 4.

 • Bardach J. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVII w. Warszawa, 1970 || d58.

 • Bardach J. Unia polsko-litewska – jej treści i dziedzictwo // Symbolae historico-iuridicae Lodziensis J. Bardach dedicatae / Red. Z. Rymaszewski. Łódź, 1997. S. 17–26.

 • Bardach J. Złota Orda, Litwa i Ruś w XIV – początku XV wieku // Kwartalnik historyczny.1977. R. 84, z. 1. S. 183–188.

 • Bardach J. Związek Polski z Litwą // Polska w epoce Odrodzenia. Państwo – społeczeństwo – kultura. Wyd. 2. Warszawa, 1986. S. 108–161 || d56a.

 • Bardach J., Leśnodarski B., Pietrzak M. Historia ustroju i prawa polskiego. 5 wyd. Warszawa, 2000.

 • Baron S.W. A social and religious history of the Jews. Vol. 16. Poland – Lithuania, 1500–1650. New York etc., 1976.

 • Baronas D. (рец.) M. Sirutavičius. Karo belaisviai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. pirmojoje pusėje // Lietuvos istorijos metraštis. 2002/2. Vilnius, 2004. P. 173–175.

 • Baronas D. Aukštaitija kovų su Livonijos ordinu metu (XIII–XIV a.) // Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų. Panevėžys, 2004. P. 36–54.

 • Baronas D. Byzantium and Lithuania: North and South Look at Each Other // Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav Contact Zone, From the Ninth to the Fifteenth Century. Cracow, 2007. P. 303–317 || d69. Византия

 • Baronas D. Der Kontext der litauischen Kriegskunst des 13. Jahrhunderts und die militärischen Innovationen von der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts // Tannenberg – Grunwald – Zalgiris. 1410: Krieg und Frieden im späten Mittelalter / Hsgb von W. Paravicini, R. Petrauskas und G. Vercamer. Viesbaden, 2012. S. 159–173 || d69.

 • Baronas D. Die Flucht des litauischen Fürsten Kęstutis (Kynstut) aus der Marienburg 1361 und die Frage, ob der Deutsche Orden an seiner Gefangenschaft interessiert war // Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. 2004, Nr. 12. S. 9–27 || d69. Кейстут

 • Baronas D. Die Hintergründe für Litauens späte Annahme des Christentums // Annaberger Annalen. 2006, № 14. S. 6–13 || d42.

 • Baronas D. Jan Długosz and the First Seven Parish Churches in Lithuania // Lithuanian historical studies. 2007, 12. P. 1–18 || d69. католицизм, костелы, крещение Литвы

 • Baronas D. Lietuvių ir vokiečių taikaus bendravimo bruožai XIV a. karo sūkuryje // Lituanistica. 2010. T. 56, nr. 1–4 (79–82). P. 2–18 || d69.

 • Baronas D. Lietuvių karybos bruožai XIII a. pradžioje // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997. P. 487–506.

 • Baronas D. Miškų lietuvių ir stepių totorių susidūrimas Mindaugo laikais // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. XXX. Vilnius, 2007. P. 27–41 || d52; см. англ. перевод (d69).

 • Baronas D. Paskutinė šv. Brunono Kverfurtiečio misija geopolitikos kontekste // Lietuvos istorijos metraštis. 2001/2. Vilnius, 2002. P. 5–34 [The Geopolitical Background of St. Bruno of Querfurt’s Last Mission].

 • Baronas D. Piligrimai iš Lietuvos – Romos Šv. Dvasios brolijos nariai 1492–1503 m. // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 38. Vilnius, 2014. P. 15–28 || d70a.

 • Baronas D. Raseinių žemė kovų su Vokiečių Ordinu metais (XIII–XIV a.) // Žemaičių žemė. 2006, № 1–2 (50–51). P. 10–13 || d41.

 • Baronas D. Stačiatikiai kitatikių valdžioje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atvejis XIII–XV a. // Lietuvos istorijos metraštis. 2004/1. Vilnius, 2005. P. 5–24 [Orthodox Believers under Non-Orthodox Rule. The Case of the Grand Duchy of Lithuania during the Thirteenth – Fifteenth Centuries].

 • Baronas D. Šv. Brunonas Kverfurtietis: misionieriaus pašaukimas // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. XXXII. Vilnius, 2009. P. 149–161 || d52.

 • Baronas D. The Encounter between Forest Lithuanians and Steppe Tatars in the Time of Mindaugas // Lithuanian historical studies. 2016, nr. 11. P. 1–16 || d69. Татары, Литва, Орда, Миндовг

 • Baronas D. The Three Martyrs of Vilnius: A Fourteenth-Century Martyrdom and its Documentary Sources // Analecta Bollandiana. 122 (2004). P. 83–134 || d69. Вильно, источники, мученики

 • Baronas D. The year 1009: St. Bruno of Querfurt between Poland and Rus' // Journal of Medieval History. 2008, vol. 34. P. 1–22 || d34.

 • Baronas D. Trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija. Vilnius, 2000. [Series: Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae; 2].

 • Baronas D. Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV–XX a. Istorinė studija ir šaltiniai. Vilnius, 2010.

 • Baronas D. Žalgiris. Šiandienos žvilgsnis. Trys paskaitos Vilniuje. Vilnius, 1999.

 • Baronas D. Žemaičių krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios: 1413–1417 m. // Bažnyčios istorijos studijos. VII. Vilnius, 2014 [Lietuvių Katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 37B]. P. 9–31 || d69.

 • Baronius C. Annales ecclesiastici. Pars altera complectens sex posteriores libros. Romae, 1635.

 • Baronius C. Annales ecclesiastici. T. 1. Parisiis, 1666.

 • Baronius C. Annales ecclesiastici. T. 12. Antverpiae, 1629.

 • Baronius C. Annales ecclesiastici. T. 18. Lucae, 1746.

 • Baršauskas J., Levandauskas V. Medininkų pilis // Lietuvos architektūros istorija. T. 1. Vilnius, 1988.

 • Bartholanus S. Sigismundi III. Poloniae et Sueciae Regis, Duce Ioanne Zamoiscio, ex Michaele utriusque Valachiae et Transilvaniae Tyranno insignis Victoria. Per Stanislaum Bartholanum in bello descripta. Ad Illustrem Hieronymum Gostomski de Lezenice, Palatiunm Posnaniensem, Capitaneum Sandomiriensem... Cracoviae, 1601.

 • Bartholinus R. Oratio ad imp. ... Maximilianum... de expeditione contra Turcas suscipienda... Augsburg, 1518 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.oszk.hu/03500/03526.

 • Bartholinus R. Responsio principum Germaniae data... legatis... Leonis X. et caeteris oratoribus in Augusta Vindelicorum, anno 1518. Basel, 1518 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.oszk.hu/03500/03525.

 • Bartoszewicz A. Handel solą na Mazowszu w XV i XVI wieku // Rocznik Mazowiecki. 2006. T. 18. S. 47–62 || d56

 • Bartoszewicz J. Anna Jagiellonka. T. 1–2. Kraków, 1882.

 • Bartoszewicz J. Charakter Barbary Radziwiłłówny, jej choroba i śmierć: (wyjątek). [Warszawa, 1864].

 • Bartoszewicz J. Dzieła. T. 1. Historja literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana. Wyd. 2., powiększone. T. 1. Kraków, 1877.

 • Bartoszewicz J. Dzieła. T. 10. Studja historyczne i literackie. T. 3. Kraków, 1881.

 • Bartoszewicz J. Dzieła. T. 2. Historja literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana. Wyd. 2., powiększone. T. 2. Kraków, 1877.

 • Bartoszewicz J. Dzieła. T. 9. Studja historyczne i literackie. T. 2. Kraków, 1881.

 • Bartoszewicz J. Fryderyk Jagiellończyk, kardynał, prymas, arcybiskup gnieźnieński i biskup krakowski. [Warszawa, 1849].

 • Bartoszewicz J. Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego: [album]. Warszawa, 1862.

 • Bartoszewicz J. Historja pierwotna Polski. T. 2. Kraków, 1878.

 • Bartoszewicz J. Historja pierwotna Polski. T. 3. Kraków, 1879.

 • Bartoszewicz J. Historja pierwotna Polski. T. 4. Kraków, 1879.

 • Bartoszewicz J. Kronika pałacu Krasińskich w Warszawie. [Kraków, 1880] .

 • Bartoszewicz J. Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich. Warszawa, 1860.

 • Bartoszewicz J. Tablice historyczne. [Warszawa, 1865].

 • Bartoszewicz J. Wiadomość o ks. Adamie Naruszewiczu i pismach tegoż. [Kraków, 1860].

 • Bartoszewicz K. Radziwiłłowie: początek i dzieje rodu, typy i charaktery, rycerze, zdrajcy, pobożni, filantropi, dziwacy, obrazy z życia domowego, kobiety Radziwiłłowskie, upadek Nieświeża i jego odrodzenie. Warszawa – Kraków, [1928].

 • Baruch M. Warszawa za książąt mazowieckich i Jagiellonów: z 5 rycinami. Warszawa, 1916.

 • Barwiński B. Nieznana pieczęć ruska księcia Kiejstuta z roku 1366 // Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne. 1909, № 11.

 • Barwiński B. Pieczęć ruska Wojdyły z r. 1380: (Przyczynek do sfragistyki litewskiej) // Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne. 1910, № 9. S. 143–145 || d55.

 • Barwiński B. Pieczęcie książąt halicko-włodzimierskich z pierwszej połowy XIV w. // Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne. 1909, № 6–8.

 • Barwiński B. Sprostowania i uzupełnienia do artykułu ks. J. Puzyny p. t. «O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświezkiego» // Miesięcznik heraldyczny. 1912, № 1–2.

 • Barwiński E. Archiwum ks. Radziwiłłów w Nieświeżu: Rys jego historii i sprawozdanie z poszukiwań // Archiwum Komisji Historycznej. T. 11. Kraków, 1909.

 • Barycz H. Polska za pierwszych królów elekcyjnych, 1572–1586: W świetle źródeł. Kraków, 1928.

 • Barycz H. Sycylijski pionier kultury renesansowej w Polsce // Barycz H. W blaskach epoki Odrodzenia. Warszawa, 1968.

 • Barycz H. W blaskach epoki Odrodzenia. Warszawa, 1968.

 • Baryczowa M. A. Rotundus Mieleski, wójt wileński, pierwszy historyk Litwy // Ateneum Wileńskie. Rok 11. Wilno, 1936.

 • Basiak A., Bednarski W. Ważniejsze immunitety stanowe w Polsce w latach 1180–1578. Lublin, 1989.

 • Baszkiewicz J. Polska czasów Łokietka. Warszawa, 1968.

 • Baszkiewicz J. Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Warszawa, 1954.

 • Baszko G. Kronika Lechitów i Polaków. Warszawa, 1822.

 • Batūra R. Laukuvos žemė Medvėgalio prieigų gynyboje XIV amžiuje // Laukuva. I dalis. Vilnius, 2005. P. 183–189 || d52

 • Batūra R. Lietuva tautų kovoje prieš Aukso Ordą: nuo Batu antplūdžio iki mūšio prie Mėlynųjų Vandenų. Vilnius, 1975.

 • Batūra R. Lietuvos karaliaus Gedimino kova prie Bajerburgo (Veliuonos) ir žūties problema // Istorija. T. 53. 2002. P. 28–33.

 • Batūra R. Lietuvos laisvės kovų vietos Nemuno, Vyslos, Daugavos erdvėje. [Vilnius], 2010 || d42.

 • Batūra R. Šiaulių žemė karo su Ordinu metu: 1236 m. mūšio prie Šiaulių problemos // Lietuvos istorijos metraštis 1985 m. Vilnius, 1986. P. 5–20.

 • Batūra R. XIII a. Lietuvos sostinės klausimu // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Serija A. 1966. T. 1 (20). P. 141–165.

 • Baudouin de Courtenay J.N. Zarys historii języka polskiego. Warszawa, 1922.

 • Bauer G. Baltismen im ostpreußischen Deutsch. Hermann Frischbiers «Preussisches Wörterbuch» als volkskundliche Quelle // Annaberger Annalen. T. 13. 2005. S. 5–82.

 • Baumgarten N. Genealogie des branches regnantes de Rurikides du XII-е au XVI-е siecle. Roma, 1934.

 • Baumgarten N. Polotzk et la Lithuanie une page d’histoire // Orientalia Christiana Periodica. 1936, № 1–2.

 • Baumgarten N., de. Genealogies et mariages occidentaux des Rurikides russes du X au XIII siecle. Roma, 1928 || d64.

 • Bayer K.A. Skorowidz monet polskich od 1506 do 1825 roku. Kraków, 1880.

 • Beauplan G. Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina, 1648 || d70a.

 • Beblavy J. Lietuvių čekų santykiai Vytauto Didžiojo laikais // Vytauto Didžiojo universiteto Evang. Teol. Fakulteto leidinys. T. 2. Kaunas, 1930.

 • Bednarczuk L. Stosunki etnolingwistyczne na obszarze W. Ks. Litewskiego // Acta Baltico-Slavica. T. 22, 1994. S. 109–124.

 • Bednarczuk L. Wokół etnogenezy Białorusinów // Acta Baltico-Slavica. T. 16. 1984. S. 33–48.

 • Begunov J. «Weisse Rus» und Weissrussen in einer Deutschen Chronik des 15. Jahrhunderts // Forschungen zur Osteuropaeischen Geschichte. Bd. 27. Berlin, 1980.

 • Beiträge zur Kunde Preussens. Bd. 2. Königsberg, 1819 || d41.

 • Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine: The Foundations of Historical and Cultural Traditions in East Central Europe: International Conference, Rome, 28 April – 5 May 1990 / Ed. J. Kłorzowski and other. Lublin – Rome, 1994.

 • Bentkowski F. Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1. Warszawa – Wilno, 1814.

 • Beresnevičius G. Palemono mazgas: Palemono legendos periferinis turinys: Religinė istorinė studija. Vilnius, 2003.

 • Berger A. Encyclopedic dictionary of Roman law // Transactions of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful knowledge. New series. Vol. 43, part 2. 1953. [Reprinted: Philadelphia, 1991].

 • Berkholz G. Der Bergmannsche Codex der livländischen Reimchronik // Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. 12. 1880. S. 33–71 || Ливония, источники

 • Bernatowicz T. Monumenta variis Radivillorum. Wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych. Cz. 1: XVI–XVII w. Poznań, 1998.

 • Bernstein M. Poprawa I Statutu Litewskiego (1531–1538) // Czasopismo prawnicze i ekonomiczne. R. 15. Kraków, 1916 || Rec.: Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3–4. 1923. S. 568–573 (J. Adamus).

 • Bersohn M. Słownik biograficzny uczonych Żydów polskich XVI, XVII i XVIII wieku. Warszawa, 1905.

 • Berwiński R. Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych. T. 1. Poznań, 1862.

 • Berwiński R. Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych. T. 2. Poznań, 1862.

 • Bessarion I. Lettere et orazioni ... principi d'Italia... imprender guerra contro al Turco. Firenze, 1594.

 • Białecki A. Rękopisma Długosza w petersburgskich bibliotekach. Petersburg, 1860.

 • Białkowski I. Urzędnicy ziemscy podolscy wieku XVI i początku XVII // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. T. 8. Kraków, 1928. S. 173–180.

 • Białokozowicz B. Między Wschodem a Zachodem: Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej. Białystok, 1998. [Рец.: Славяноведение. 2000. № 1. С. 112–115].

 • Białoruski Tristan / Беларускі Трышчан. Faksymile rękopisu wraz z analizą filologiczną Alesia Brazgunowa i Nadziei Starowojtowej i ich przekładami na współczesny język białoruski. Pod red. M. Maszkiewicza. Wrocław, 2007 || d24.

 • Białostocczyzna || 1991, №№ 1/21, 2/22: d60. 1995, № 1; 1999, №№ 2, 3, 4; 2000, № 1, 2, 3, 4; 2001, № 1, 2, 3, 4; 2002, № 1, 2: d58.

 • Biblia królowej Zofii, żony Jagiełły z kodexu Szaroszpatackiego / Wyd. A.Małecki. Lwów, 1871.

 • Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej (1386–1506). Cz. 1–2. Warszawa, 1999–2000.

 • Biblioteka Ossolińskich. 1848: T. 1. Lwów, 1848.

 • Biblioteka Ossolińskich. T. 1. Lwów, 1842.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 14. Henryka Korneliusza Agryppy O ślachetności a zacności płci niewieściej (1575) / Wyd. S.Tomkowicz, M.Wirzbięta. Kraków, 1891.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 20. Kromer M. Historya prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny Katarzyny (1570). Kraków, 1892.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 27. Zbylitowski A. Epitalamium na wesele Zygmunta III / Wyd. J.Łoś. Kraków, 1893 [перадрук кракаўскага выдання 1592 г.].

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 28. Andrzej z Kobylina. Gadki o składności członków człowieczych z Arystotelesa i też inszych mędrców wybrane (1535) / Wyd. J.Rostafiński. Kraków, 1893.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 31. Historya trojańska (1563). Kraków, 1896.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 37. Stanisława ze Szczodrkowic Rozmowa pielgrzyma z gospodarzem o niektórych ceremoniach kościelnych (1549). Kraków, 1900.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 38. Bartosza Paprockiego dwie broszury polityczne z lat 1587 i 1588 / Wyd. J.Czubek. Kraków, 1900.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 39. Jodoci Ludovici Decii De Sigismundi regis temporibus liber (1521). Kraków, 1901.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 43. Anonima-protestanta XVI wieku: erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty / Wyd. I. Chrzanowski. Kraków, 1903.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 56. Catechismus: to jest nauka barzo pożyteczna każdemu wiernemu krześcijaninowi, jako się ma w zakonie Bożym a w wierze i w dobrych uczynkach sprawować (1543) / Wyd. F.J. Pułaski. Kraków, 1910.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 70. Marcina Kromera Rozmowy dworzanina z mnichem (1551–1554). Kraków, 1915.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 74. Stanisława Orzechowskiego polskie dialogi polityczne: Rozmowa około egzekucyjej i Quincunx (1563–1564). Kraków, 1919.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 86. Historia o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego (1550) / Wyd. J. Krzyżanowski. Kraków, 1939.

 • Biblioteka pisarzów polskich. T. 9. Jana Seklucyana Oeconomia albo gospodarstwo (1546). Kraków, 1890.

 • Biblioteka Polska. Kraków, 1858.

 • Biblioteka Polska. Krótki rzeczy polskich sejmowych komentarz Jana Ponętowskiego, oraz Deliberacya o społku i związku Korony Polskiej z pany chrześciańskiemi przeciwko turkowi. Zeszyt jeden / Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków, 1858.

 • Biblioteka Publiczna i Uniwersytecka, obecnie Uniwersytecka Biblioteka Publiczna w Wilnie, w latach 1919–1927. Wilno, 1928.

 • Biblioteka starożytna pisarzy Polskich / Zebr. K.W.Wojcicki. 2 wyd. T. 2. Warszawa, 1854.

 • Biblioteka starożytna pisarzy Polskich / Zebr. K.W.Wojcicki. 2 wyd. T. 6. Warszawa, 1854.

 • Biblioteka starożytna pisarzy polskich. T. 1–6.

 • Biblioteka Warszawska. 1843. T. 3. Warszawa, 1843.

 • Biblioteka Warszawska. 1863. T. 1. Poczet nowy, t. 1. Warszawa, 1863.

 • Biblioteka Warszawska. 1863. T. 3. Poczet nowy, t. 3. Warszawa, 1863.

 • Biblioteka Warszawska. T. 4. Nowej seryi t. 8. Warszawa, 1859.

 • Bibliothek der Grossfürsten Alexander und Konstantin. Th. 9. Aufsätze betreffend die russische Geschichte. Berlin – Stettin, 1788.

 • Bibljoteki Wileńskie. Wilno, 1932.

 • Bielenstein A. Die Grenzen des Lettischen Volksstammes und der Lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert: ein Beitrag zur ethnologishen Geographie und Geschichte Russlands. St.Petersburg, 1892.

 • Bieliński J. Uniwersytet Wileński (1579–1831). T. 1. Kraków, 1899–1900.

 • Bieliński J. Uniwersytet Wileński (1579–1831). T. 2. Kraków, 1899–1900.

 • Bieliński J. Uniwersytet Wileński (1579–1831). T. 3. Kraków, 1899–1900.

 • Biełowski A. Królestwo Galicji (o starem Księstwie Halickiem) // Biblioteka Ossolińskich. T. 1. 1860. S. 152–231.

 • Bielski J. Dalszy ciąg Kroniki Polskiej, zawierającej dzieje od 1587 do 1598 r. / Wyd. F.M. Sobieszczański. Warszawa, 1851.

 • Bielski M. Kronika polska Marcina Bielskiego, nowo przez Joach. Bielskiego syna iego wydana. Kraków, 1597 || d17

 • Bielski M. Kronika polska Marcina Bielskiego. (Sanok, 1856).

 • Bielski M. Kronika Polska. T. 1 (ks. I, II, III). Sanok, 1856.

 • Bielski M. Kronika Polska. T. 2 (ks. IV, V). Sanok, 1856.

 • Bielski M. Kronika Polska. T. 3 (ks. VI wraz z kontynuacyą). Sanok, 1856.

 • Bielski M. Kronika wszystkiego świata. Kraków, 1564 || d23.

 • Bieniak J. Państwo Miecława. Warszawa, 1963.

 • Bieniak J. Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300–1306. Toruń, 1969.

 • Bieniak J. Wyprawa misyjna Brunona z Kwerfurtu a problem Selencji // Acta Baltico-Slavica. T. 6, 1969. S. 187–193.

 • Bierbrauer V. Archäologie und Geschichte der Goten vom 1. – 7. Jahrhundert. Versuch einer Bilanz / Frühmitelalterische Studien. 1994. Bd. 28.

 • Biernacki C. Hołdy pruskie podług źródeł dziejowych. Warszawa, 1882.

 • Biržiška V. Kryžiuočių keliai į Lietuvą XIV amž. (Iš Wegeberichtų). Pirmoji dalis: Keliai į Žemaičius // Praeitis. T. 1. Kaunas, 1930. P. 1–63.

 • Biskup M. Grunwaldzka bitwa. Geneza – przebieg – znaczenie – tradycje. Warszawa, 1991 || d46.

 • Biskup M. Pod Grünwaldem czy Grünfeldem? (o nazwie miejsca bitwy z 1410 roku // Przegląd historyczny. 1991. R. 99.

 • Biskup M. Rola zakonu krzyżackiego w wiekach XIII–XVI // Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Poznań, 1974. S. 327–361 || d46.

 • Biskup M. The role of the order and state of the Teutonic knights in Prussia in the history of Poland // Polish Western affairs. Vol. 7, № 2. 1966. P. 337–365 || d46.

 • Biskup M. Wojna Trzynastoletnia i powrót Polski nad Baltyk w 15 wieku. Kraków, 1990.

 • Biskup M. Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308–1521. Gdańsk, 1993.

 • Biskup M. Z badań nad Wielką Wojną z Zakonem Krzyżackim // Kwartalnik historyczny. T. 66, № 3. 1959. S. 671–712.

 • Biskup M., Górski K. Kazimierz Jagiellończyk. Warszawa, 1987.

 • Biskup M., Labuda G. Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka –Społeczeństwo – Państwo – Ideologia. Gdańsk 1986.

 • Błaszczyk G. Burza koronacyjna. Dramatyczny fragment stosunków polsko-litewskich w XV w. Poznań, 1998.

 • Błaszczyk G. Czy była unia krewska? // Kwartalnik historyczny. R. 110. Z. 1. 2003. S. 83–96.

 • Błaszczyk G. Diecezja żmudzka od XV do początku XVII w. Ustrój. Poznań, 1993.

 • Błaszczyk G. Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności. T. 1. Trudne początki. Poznań, 1998.

 • Błaszczyk G. Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności. T. 2. Od Krewa do Lublina. Cz. 1. Poznań, 2007.

 • Błaszczyk G. Malżeństwa dynastyczne polsko-litewskie od XIII do XV w. // Profesor H. Łowmiański. Życie i dzieło. Poznań, 1995. S. 98–115.

 • Błaszczyk G. Polska historiografia Wielkiego księstwa Litewskiego w latach 1990–2003 // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала «Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003», Гродна (16–18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Błaszczyk G. Rzeczpospolita w latach 1569–1795, Węzłowe problemy stosunków polsko-litewskich // Zapiski historyczne. T. 63. Z. 1. 1998. S. 59–80.

 • Błaszczyk G. Świdrygiełło a Polska i Polacy // Z dziejów kultury prawnej. Warszawa, 2004. S. 487–504.

 • Błaszczyk G. The United Commonwealth: a survey of Polono-Lithuanian relations, 1569–1795 // Mare Nostrum. T. 1. 1991. S. 11–23.

 • Błaszczyk G. Unia horodelska w historiografii litewskiej // Zapiski historyczne. T. 78, z. 3. 2013. S. 59–65 || d70.

 • Błaszczyk G. Witold a Polacy // Praeities pėdsakais. Skiriama prof. Z. Kiaupos 65-mečiui. Vilnius, 2007. S. 49–82.

 • Błaszczyk G. Zagadnienia kulturalne w unii polsko-litewskiej (1385–1569) // Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie. Kraków, 2000. S. 31–49.

 • Błaszczyk G. Zamach Witolda w 1389 r. // Litwa w epoce Wazów. Warszawa, 2006. S. 33–50.

 • Błaszczyk G., Michaluk D., Pietkiewicz K. Wielkie Księstwo Litewskie w historiografii: Bibliografia 1990–2003 (Bibliografia zawiera dane niepełne za lata 2001–2003) // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала «Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003», Гродна (16–18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Błaszczyk T. Druki XVI-wieczne w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu // Perspektywa. R. 6. № 1. 2007. S. 5–26.

 • Boberska F. Zygmunt August i czasy jego w Polsce. Lwów, 1884.

 • Bobowski M. Polska poezja kościelna od najdawniejszych czasów aż do wieku XVI. Warszawa, 1885. [Odbitka z «Przeglądu Katolickiego»].

 • Bobrzyński M. Wiadomość o kodexie rękopiśmiennym Mikołaja Lubomirskiego stanowiącym zbiór prawa polskiego z połowy XVI stulecia. [Lwów, 1874].

 • Bobrzyński M. Wiadomość o uchwałach zjazdu Piotrkowskiego z r. 1406, oraz takiegoż zjazdu z r. 1407. Kraków, 1874.

 • Bobrzyński M., Smolka S. Jan Długosz: jego życie i stanowisko w piśmiennictwie. Kraków, 1893.

 • Bodniak S. Fragment diariusza sejmu Warszawskiego z roku 1572 // Pamiętnik biblioteki Kórnickiej. № 6. S. 153–163 || d10.

 • Bodniak S. Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona. Kórnik, 1946.

 • Bogatyrev S. Battle for Divine Wisdom: The rhetoric of Ivan IV's campaign against Polotzk // The Military and Society in Russia, 1450–1917. Leiden etc., 2002.

 • Bogucka M. Towns in Poland and the Reformation // Acta Poloniae historica. Wrocław etc., 1979. T. 40. S. 55–75.

 • Bogusławski W.J. Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia Słowian Zaodrzańskich. T. 4. Poznań, 1900.

 • Bogusławski W.J. Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. T. 1. Poznań, 1887.

 • Bogusławski W.J. Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. T. 2. Poznań, 1889.

 • Bogusławski W.J. Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. T. 3. Poznań, 1892.

 • Böhm, von C.E. Die Handschriften des kaiserlichen und königlichen Haus-, Hof- und Staats-Archivs. Wien, 1873.

 • Böhmer J.F. Acta imperii selecta. Bd. 1. Innsbruck, 1870.

 • Bohómolec Fr. Życie J. Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego. Lipsk, 1838 || d23.

 • Bohonos M. Katalog starych druków biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI. Wrocław, 1965.

 • Bokhan Y. The sallet type helm from Mscislav // Fasciculi Archaeologiae Historicae. T. 10. 1997. S. 9–11.

 • Boldt F. Der Deutsche Orden und Littauen. 1370–1386 // Altpreussische Monatsschrift. Bd. 10. Königsberg, 1873. S. 385–467; 513–548 || d51.

 • Boldur A. Die Herrschaft des litauischen Fürsten Jurij Korjat in der Moldau (1374–1379) // Südost-Forschungen. 32 (1973). S. 9–32.

 • Bołsunowski K. Solidy Bolesława z napisem słowiańskim. Kijów, 1887. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 408–410].

 • Bonfinii A. Historia Pannonica: sive Hungaricarum rerum decades 4. et dimidia libris 45. comprehensae: quibus ejusdem regni, populorumque origines & antiquitates, provinciarum descriptiones, mores & consuetudines ... ad curiosam lectoris scientiam edisseruntur. Accedunt Tractatus aliquot, seu Appendices variorum auctorum & rerum, una cum priscorum regum Hungariae decretis & constitutionibus, auctore Joanne Sambuco. Coloniae, 1690.

 • Bonfinii A. Rerum Vngaricarum decades quatuor cum dimidia. His accessere Ioan. Sambuci aliquot Appendices, & alia: vna cum priscorum Regnum Vngariae Decretis... Omnia nunc denuo recognita, emendata, & aucta per Ioan. Sambucum. Francofurti, 1581.

 • Boniecki A. Herbarz Polski. Cz. 1. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 1. Warszawa, 1899.

 • Boniecki A. Herbarz Polski. Cz. 1. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 2. Warszawa, 1900.

 • Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. Warszawa, 1887 || d11. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 311–319].

 • Bonnel E. Russisch–Liwländische Chronographie. St.Petersburg, 1862.

 • Bonnel E. Über einige Ereignisse aus der Regierungszeit Mindowg's von Litthauen // Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. 9. 1860. S. 63–70; 284–299; 307–316; 399–407 || Миндовг

 • Boockmann H. Johannes Falkenberg, der Deutsche Orden und die polnische Politik: Untersuchungen zur politischen Theorie des späteren Mittelalters. Mit einem Anhang: Die Satira des Johannes Falkenberg. Göttingen, 1975.

 • Boockmann H. Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii. Warszawa, 1998.

 • Boras Z. Książęta Pomorza Zachodniego. Z dziejów dynastii Gryßtów. Poznań, 1978.

 • Borawski P. Tatarskie chorągwie plemienne w armii Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i 1 połowie XVII w. // Acta Baltico-Slavica. 1979, t. 12. S. 133–167.

 • Borawski P. Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1986.

 • Borkowski J.S.D. Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich. Lwów, [каля 1909].

 • Borkowski J.S.D. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. Lwów, 1881.

 • Borowik P. Jurydyki miasta Grodna w XV–XVIII wieku. Supraśl, 2005 || d56

 • Borowska N. Wpływy słowiańskie na litewską terminologię kościelną na podstawie Diotionarium Szurwida // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. 2. Warszawa, 1957. S. 320–365.

 • Bortnowski W. Przegląd prac konserwacyjnych na Górze Zamkowej w Wilnie w latach 1930–36 // Ateneum Wileńskie. R. 13. Z. 1. 1938. S. 211–216.

 • Borucki M. Ziemia kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym. Włocławek, 1882.

 • Borzemski A. Kronika Miechowity: Rozbiór krytyczny. Kraków, 1890 || d65. источники, Меховита

 • Borzemski A. Siły zbrojne w wołoskiej wojnie Jana Olbrachta. Lwów, 1928.

 • Bostel F. Elekcya Aleksandra Jagiellończyka (1501) // Przewodnik nauk. i literacki. T. 15, z. 3–6. Lwów, 1887. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 322–326].

 • Bostel F. Nieznana konstytucya sejmowa z r. 1501 // Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 404–418, 726.

 • Bostel F. Orzechowski czy Górski? Studyum krytyczne // Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 1–23.

 • Bourgeois du Chastenet L. Nouvelle histoire du concile de Constance ou l'on fait voir combien la France a contribué à l'extinction du Schisme. Avec plusieurs Pieces qui n'ont point encore paru, tirées des Manuscrits des meilleures Bibliotheques. Paris, 1718.

 • Brakel R. Livoniae svpplicantis ad S. Regiam Maiestatem Illustrissimosque Ordines Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae oratio a nvnciis nobilitatis Livonicae generosis et nobilibus Reinholdo Brakel... Ottone Doenhoff... Davide Hilchen... in Comitiis Varsauien[sis] anni M.D.XCVII die vij mensis Martij publice habita. Rigae, 1597.

 • Brancati L. Index alphabeticus rerum, & locorum omnium memorabilium ad Annales cardinalis Baronii. Opus posthumum... cardinalis De Lauraea ab illustrissimo domino D. Ioanne de Lima,& MelloLusitano S.R.I. Marchione de Samandria, in lucem editum. Romae, 1694.

 • Brătianu Gh. Demetrius Princeps Tartarorum (ca. 1360–1380) // Revue des Études Roumaines. T. 9–10. Paris, 1965. P. 39–46.

 • Bratishenko E. On the Authorship of the 1229 Smolensk – Riga Trade Treaty // Russian Linguistics. Vol. 26, 2002. P. 345–361 || d57. Смоленск

 • Braun D. De scriptorum Poloniae et Prussiae historicorum, politicorum & JCtorum typis impressorum ac manuscriptorum in Bibliotheca Brauniana collectorum, virtutibus et vitiis, catalogus, et judicium. Post evolutionem exactam, sine odio aut studio, limatissimum. Coloniae, 1723.

 • Braun F. Das historische Russland im nordischen Schrifttum des X–XIV. Jahrhunderts // Festschrift Eugen Mogkzum 70. Geburtstag. Halle, 1924. S. 157–167.

 • Brazauskas J. Lietuvos istorija nuo seniausiųjų laikų iki Liublino unijos. Kaunas, 1994.

 • Bredenbach T. Historia belli Livoniei, quod Magnus Moscovitarum Dux contra Livones gessit, per Tilmannum Bredenbachium conscripta. Una cum breui narratione praeclarae ejus victoriae, qua paucis abhinc mensibus Lituani vicissim Contra Moschovitas potiti fuerunt. Lovanii, apud Iohannein Bogardum, sub Bibliis aureis, Anno 1564.

 • Breiter E.T. Władysław, książę opolski, pan na Wieluniu, Dobrzyniu i Kujawach, palatyn węgierski i wielkorządca Polski i Rusi. Zarys biograficzny. Lwów, 1889.

 • Brensztejn M. Bibljoteka Uniwersytecka w Wilnie do r. 1832. Wilno, 1922 || Rec.: Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3–4. 1923. S. 581–585.

 • Brensztejn M. Zbiór rękopisów Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie. Wilno, 1932.

 • Brensztejn M. Zbiór rycin i nut Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie. Wilno, 1932.

 • Brensztejn M. Zegarmistrzostwo wileńskie w wiekach XVI i XVII // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 29–38.

 • Brevern G., von. Studien zur Geschichte Liv-, Esth- und Kurland's. Bd. 1. Dorpat, 1858.

 • Brodzicki C. Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na tle wydarzeń historycznych w tym regionie Polski (do 1529 r.). Warszawa, 1994.

 • Broel-Plater W.S. Zbiór pamiętników do dziejów polskich. T. 1. Warszawa, 1858.

 • Broel-Plater W.S. Zbiór pamiętników do dziejów polskich. T. 2. Warszawa, 1858.

 • Broel-Plater W.S. Zbiór pamiętników do dziejów polskich. T. 3. Warszawa, 1858.

 • Broel-Plater W.S. Zbiór pamiętników do dziejów polskich. T. 4. Warszawa, 1858.

 • Brohm K.F.A. Geschichte von Polen und Litauen. Bd. 1. Posen – Leipzig, 1810.

 • Bruchnalski W.A. «Legenda aurea» w literaturze polskiej XV w. Kraków, 1885.

 • Brückner A. Beiträge zur litauischen Mythologie // Archiv für slavische Philologie. Bd. 9. Berlin, 1886. S. 1–35 || d31.

 • Brückner A. Der litauisch-polnische Catechismus vom Jahre 1598 // Archiv für slavische Philologie. Bd. 9. Berlin, 1886. S. 557–590 || d31.

 • Brückner A. Die Visio Tundali in bömischer und russischer Übersetzung // Archiv für slavische Philologie. Bd. 13. Berlin, 1890 || d31.

 • Brückner A. Dzieje kultury polskiej. T. 1. Od czasów przedhistorycznych do r. 1506. Kraków, 1930.

 • Brückner A. Dzieje kultury polskiej. T. 2. Polska u szczytu potęgi. Kraków, 1930.

 • Brückner A. Ein Weisrussischer Codex miscellaneus der Graftlich-Raczynskischen Bibliothek in Posen // Archiv für slavische Philologie. Bd. 9. Berlin, 1886 || d31.

 • Brückner A. Polacy a Litwini. Język i literatura // Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Warszawa etc., 1914. S. 341–392.

 • Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1985 || d55.

 • Brückner A. Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Olsztyn, 1985.

 • Brückner A. Z polsko-litewskich dziejów wyznaniowych // Reformacja w Polsce. R. 1. 1921.

 • Brun A.-S., Hartmann-Virnich A., Ingrand-Varenne E., Mikheev S.M. Old Russian Graffito Inscription in the Abbey of Saint-Gilles, South of France // Slověne. 2014, № 2. P. 110–129 || d69. Семко Нинославич

 • Bruszewska-Głombiowska M. Działalność księżnej krakowsko-sandomierskiej Kingi (1234–1294) jako przyczynek do dyskusji o roli kobiety w Średniowieczu // Zeszyty naukowe Akademii marynarki wojennej. R. LII, nr. 3 (186). 2011. S. 147–162.

 • Brykczyński A. Zapiski etnograficzne z Polesia Wołyńskiego. Kraków, 1888 [Оттиск из XII тома изд.: Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. T. 11; Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 407–408].

 • Brzostowski T. Paweł Włodkowic. Warszawa, 1954.

 • Bubczyk R. Charakterystyka współrządów Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiełły w Polsce // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. 1997/1998. Vol. 52–53. S. 29–51 || d65. Ягайло, Ядвига, Польша, государство

 • Bucevičiūtė L. Lietuvos valstybės teritoriniai kontaktai rytuose XV–XVI a.: keletas sienų istorijos epizodų // Istorija. 2010/2 (78). P. 3–14 || d63.

 • Buczek K. Geograficzno-historyczne podstawy Prus Wschodnich. Toruń, 1936 || d42.

 • Buczek K. Z badań nad organizacją grodową w Polsce wcześnofeodalnej. Problemy terytorialności grodów kasztelańskich // Kwartalnik historyczny. R. 77, z. 1. 1970. S. 3–29.

 • Budreckis A.M. Algirdas. Brooklyn, 1981.

 • Bues A. Politinė ceremonialo paskirtis elekcinėje monarchijoje: Lenkija – Lietuva XVI–XVIII a. // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/2. Vilnius, 2005. P. 5–20 [The Political Purpose of Ceremonial in an Elective Monarchy: Poland–Lithuania in the Sixteenth–Eighteenth Centuries].

 • Bugys P. XIV–XV a. ilgieji kovos peiliai (kardokšniai) Vilniaus Žemutinėje pilyje // Istorija. 2012/1 (85). P. 3–9 || d63. Bues A. Politinė ceremonialo paskirtis elekcinėje monarchijoje: Lenkija–Lietuva XVI–XVIII a. // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/2. Vilnius, 2005. P. 5–20 [The Political Purpose of Ceremonial in an Elective Monarchy: Poland–Lithuania in the Sixteenth–Eighteenth Centuries].

 • Bujak F. Dwa bóstwa prusko-litewskie «Kurche» i «Okkopirnus» // Kwart. Etnograf. «Lud». Ser. II, t. 2. 1923 || Рец.: At. Wil. R. 2. № 5–6. 1924. S. 277–281.

 • Bukowski J. Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku. T. 1. Początki i terytoryalne rozprzestrzenienie się reformacyi. Kraków, [1883].

 • Bukowski J. Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku. T. 2. Polityczny wzrost i wzmaganie się reformacyi aż do sejmu w r. 1558/9. Kraków, 1886 || [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 348–352].

 • Buliński M. Historya kościoła Polskiego. T. 1. Epoka Piastowska. Kraków, 1873 || d45.

 • Buliński M. Historya kościoła Polskiego. T. 2. Epoka Jagiellońska. Kraków, 1873 || d45.

 • Bulla indulgentiarum pro subsidiis contraTurcas praestitis indultarum. Romae, 16.XII.1488. [ca 1488] || Сайт: Digitale Bibliothek der Universität Wrocław.

 • Bullae et brevia summorum pontificum sacrarum congregationum decreta necnon serenissimorum Poloniae regum diplomata. Typis Poczajoviensibus, 1767.

 • Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens. Vol. 1. 1000–1342 / Ed. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś. Romae, 1982.

 • Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens. Vol. 2. 1342–1378 / Ed. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś. Romae, 1985.

 • Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens. Vol. 3. 1378–1417 / Ed. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś. Romae, 1988.

 • Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens. Vol. 4. 1417–1431 / Ed. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś. Romae, 1992.

 • Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens. Vol. 5. 1431–1449 / Ed. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś. Romae, 1995 || d53 (фрагм.).

 • Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens. Vol. 6. 1447–1464 / Ed. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś. Romae, 1998.

 • Bulle, brevia, listy okolne papieskie, tudzież kongregacyi, dekreta, obrządkowi Greckiemu Ziednoczonemu służące: z różnych xiążek, tudzież bullaryuszu Benedykta XIV zebrane. Supraśl, 1799 || d14.

 • Bumblauskas A. Ar būta marksizmo sovietineje lietuvių istoriografijoje // Tarp istorijos ir būtovės. Vilnius, 1999.

 • Bumblauskas A. Lemtingos Lietuvos datos: 1385 m., 14 VIII, Krėvos sutartis // Atgimimas, 1991.IV.18–25. S. 6–7.

 • Bumblauskas A. Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795. Vilnius, 2007 || d62.

 • Bumblauskas M. Jeronimo Prahiškio pasakojimas apie Lietuvių religiją ir christianizaciją // Lietuvos istorijos studijos. T. 28. 2011. P. 24–43 || d63.

 • Bunge F.G., von. Einleitung in die Liv-, Esth- und Curländische Rechtsgeschichte und Geschichte der Rechtsquellen. Reval, 1849.

 • Bunge F.G., von. Geschichtliche Entwickelung der Standesverhältnisse in Liv-, Esth- und Curland bis zum Jahre 1561. Dorpat, 1838.

 • Burbianka M. Antoni Hlebowicz – zapomniany biograf Witolda // Ateneum Wileńskie. 1930. Z. 3–4.

 • Butkiewicz M. Dobra szlacheckie w powiecie Tykocińskim. Lublin, 1998 || d60.

 • Bużeński S. Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasow Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, od Wilibalda do Andrzeja Olszowskiego włącznie / Przełoż. z łac. M. Bohusz-Szyszko. T. 1. Wilno, 1860.

 • Bużeński S. Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasow Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, od Wilibalda do Andrzeja Olszowskiego włącznie / Przełoż. z łac. M. Bohusz-Szyszko. T. 2. Wilno, 1860.

 • Bużeński S. Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasow Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, od Wilibalda do Andrzeja Olszowskiego włącznie / Przełoż. z łac. M. Bohusz-Szyszko. T. 3. Wilno, 1860.

 • Bużeński S. Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasow Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, od Wilibalda do Andrzeja Olszowskiego włącznie / Przełoż. z łac. M. Bohusz-Szyszko. T. 4. Wilno, 1860.

 • Bużeński S. Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasow Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, od Wilibalda do Andrzeja Olszowskiego włącznie / Przełoż. z łac. M. Bohusz-Szyszko. T. 5. Wilno, 1860.

 • Byczkowa M.E. Legenda o pochodzeniu wielkich książąt litewskich. Redakcje moskiewskie z końca XV i z XVI wieku // Studia Źródłoznawcze. T. 20. Warszawa – Poznań, 1976. S. 183–199 || d34.

 • Bylina S. Les influences hussites en Pologne et sur les territoires russes de Grand Duché de Lituanie // Richerche Slavistiche. Vol. 41. 1994. P. 163–177.

 • Bystroń J.S. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. T. 1. Państwowy Instytut wydawniczy, 1960 || d70a.