Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

A | B | C | D – E | F – H | I – K | L – N | O – R | S – T | U – Z | А | Б | В | Г | Д | Е – Ж | З – И | K | Л | М | Н | О – П | Р | С – Т | У – Х | Ц – Я

 • L. Annaei Flori de gestis Romanorum epitome (descripta ex editione Beroaldi a. 1510). Sexti Rufi de historia Romana libellus (ex editione Angeli Tiphernatis). Virgilii carmina minora. Aetna carmen. Priapeia. [S. l.] 1519.

 • La chronique de Nestor, traduite en francais d'après l'édition impériale de Pétersbourg (Manuscrit de Kœnigsberg), accompagnée de notes et d'un recueil de pièces inédites touchant les anciennes relations de la Russie avec la France / Par L.Paris. T. 1. Paris, 1834.

 • La chronique de Nestor, traduite en francais d'après l'édition impériale de Pétersbourg (Manuscrit de Kœnigsberg), accompagnée de notes et d'un recueil de pièces inédites touchant les anciennes relations de la Russie avec la France / Par L.Paris. T. 2. Paris, 1835.

 • Laberschek J. Uwagi i uzupełnienia do genealogii Melsztyńskich herbu Leliwa // Średniowiecze Polskie i Powszechne. 2010, 2 (6). S. 180–198.

 • Labuda G. (Rec.) Górski K. Descriptiones Terrarum. Nowo odkryte źródło do dziejów Prus w 13 wieku // Studia Źródłoznawcze. T. 28. 1983. S. 257–259.

 • Labuda G. (Rec.) Łowmiański H. Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań, 1983; Łowmiański H. Studia nad dziejami Słowiańszczyzny i Rusi w wiekach średnich. Poznań, 1986 // Roczniki Historyczne. Warszawa – Poznań, 1989. R. 54. S. 245–248.

 • Labuda G. O źródłach «Kroniki pruskiej» Piotra Dusburga // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn, 1971. № 2–3. S. 217–243.

 • Labuda G. Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny. Warszawa, 1961.

 • Labuda G. Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski. Warszawa, 1961.

 • Łabuński Żerbiłło J. Unja Litwy z Polską (1385–1569). Warszawa, [1913].

 • Łabyncev J.A. Grafika białoruskich wydań Supraslkich // Tygodnik Podlaski. 1990. № 3. S. 1–3.

 • Łabyncew J., Szczawinskaja L. W mieście zwanym Zabłudowem. Białystok: Orthdruk, 1995.

 • Labyntsev J. Latopis połocki oo. Jezuitow // Lithuania. 1998. №4 (29). S. 113–115.

 • Lachnicki J.E. Statystyka gubernii Litewsko-Grodzienskiey. Wilno, 1817.

 • Ładowski M.M. Inwentarz konstytucyy koronnych y W.X. Litewskiego przez Macieia Marcyana Ładowskiego... od... 1550 do r. 1683 krótko zebrany a przez Józefa Jędrzeia Załuskiego zkorygowany... od roku 1683 aż do 1726. Lipsk, 1733.

 • Laemmer H. Analecta Romana. Kirchengeschichtliche Forschungen in Römischen Bibliotheken und Archiven. Schaffhausen, 1861 || d21.

 • Laet J. Persia seu Regni Persici status. Variaque itinera in atque per Persiam: cum aliquot iconibus incolarum. Lugd. Batau., 1633.

 • Łaguna S. Hanza nad Dźwiną w XIII wieku: szkic historyczny. [Petersburg, 1859] [Оттиск из изд.: «Pismo Zbiorowe»]. Ганза, Полоцк, Смоленск

 • Landsberg G. Polacy i Litwini od 1228 do 1430. Krytyczny rzut oka według polskich historyków. Wilno, 1907.

 • Łapiński A. Zygmunt Stary a Kościół prawosławny. Warszawa, 1937 [Rozprawy historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. T. 19. Z. 1; Рец.: AW. R. 13. Z. 2. 1938. S. 303–312].

 • Łappo I.I. Základní zákony velikého knižeství litevského a Polsko po lublínské unii // Sbornik vèd. právních a státních. R. XXIII. 1923. Seš. 3–4.

 • L'Architetto Gian Maria Bernardoni si tra l'Italia e le terre dell' Europa centro-orientale / A cura di Sante Graciotti e Jerzy Kiwalczyk. Roma, 1999.

 • Lasch A. Mittelniederdeutsche Grammatik. Halle, 1914 || d67. языки, немецкий

 • Łasicki J. Historya wtargnienia Polaków na Wołoszczyznę z Bogdanem Wojewodą (po którym nastąpił Iwon) i porażce Turków pod dowództwem Mikołaja Mieleckiego i Mikołaja Sieniawskiego, roku 1573 / Przeł. z łac. W. Syrokomla. Petersburg – Mohylew, 1855.

 • Łaski I. Commune incliti Polonie Regni priuilegium, constitutionum... Cracoviae, 1506 || d10.

 • Laskowski O. Grunwald. Warszawa, 1929.

 • Laskowski P. Rada życzliwa na ulżenie Cięszkich Razow z alterowaney Rzeczypospolitey Polskiey. Z uprzeymey ku wszytkim Rzeczypospolitey Stanom chęci uważona y w Druk podana. [S. l.], [первая половина XVII в.].

 • Latkowski J. Mendog, król litewski // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Kraków, 1892 || [Также отдельное издание]; d41.

 • Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza / Wyd. K.W. Wojcicki. T. 1–2. Warszawa, 1853.

 • Łatyszonek O. Od rusinów białych do białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej. Białystok, 2006 || d58.

 • Łatyszonek O. Polityczne aspekty przedstawienia średniowiecznych dziejów ziem białoruskich w historiografii Wielkiego Księstwa Litewskiego XV–XVI w. // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 25. Białystok, 2006.

 • Laucevičius E. Popierius Lietuvoje XV–XVIII a. Vilnius, 1967.

 • Laucevičius E. XV–XVIII a. knigų įrišimai lietuvos bibliotekose. Vilnius, 1978.

 • Laucevičius E., Vitkauskienė B.R. Lietuvos auksakalystė XV–XIX amžius. Vilnius, 2001.

 • Laur W. Überlegungen zur Herkunft des Wissewalde (Vsevolod) von Gerzike (Jersika) // Zeitschrift für Ostforschung. Bd. 35. 1986. S. 503–515. Герцике, Полоцк

 • Lauryk J. Belarusian Warning Inscriptions in Old Printed Books of the 16th – 18th Centuries // New Zealand Slavonic Journal. Wellington, 2003.

 • Laval P., de. (Rec.) Kosman M. Historia Białorusi. Wrocław, 1979 // Acta Baltico-Slavica. Wrocław etc., 1983. T. 15. S. 306–309.

 • Łazutka S. Język Statutów litewskich i Metryki litewskiej // Lithuania. 1997, № 1–2. S. 27–33.

 • Le Laboureur J. Relation du voyage de la Royne de Pologne, et du retour de Madame la Mareschalle de Guebriant, Ambassadrice Extraordinaire, et Sur-Intendante de sa conduitte. Par la Hongrie, l'Austriche, Styrie, Carinthie, le Frioul, et l'Italie. Avec un discours historique de toutes les Villes et Estats, par ou elle a passe. Et un Traitte particulier du Royaume de Pologne, de son Gouvernement Ancien et Moderne, de ses Provinces et de ses Princes, avec plusieurs tables Genealogiques de Souverains. Dedié a son Altesse, Madame la Princesse Douairiere de Conde. Paris, 1647.

 • Łebiński W. Co Al Bekri opowiedział o Sławianach i ich sąsiadach // Rocznik Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego. 1886. S. 167–187. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 502–503].

 • Lechicki Cz. Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze. Warszawa, 1932.

 • Lelewel J. Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie 1569 r. zawartej. Poznań, 1844.

 • Lelewel J. Grobowe królów polskich pomniki. Poznań, 1857.

 • Lelewel J. Histoire de la Lithuanie et de la Ruthénie jusqu'a leur union définitive avec la Pologne conclue a Lublin en 1569. Paris – Leipzig, 1861 || d22.

 • Lelewel J. Histoire de Pologne. Atlas contenant les tableaux chronologiques et généalogiques, et les cartes géographiques de différentes époques. Paris – Lille, 1844.

 • Lelewel J. Histoire de Pologne. T. 1. Paris – Lille, 1844.

 • Lelewel J. Histoire de Pologne. T. 2. Paris – Lille, 1844.

 • Lelewel J. Ostatnie lata panowania Zygmunta Starego i początek panowania Zygmunta Augusta, wyciąg z rękopismu Historji Polskiej. Warszawa, 1821.

 • Lelewel J. Pisma rozmaite. Poznań, 1863.

 • Lelewel J. Pojedynki w Polszcze. Poznań, 1857.

 • Lelewel J. Rozbiory dzieł obejmujących albo dzieje, albo rzeczy Polskie. Poznań, 1844 || d58.

 • Lelewel J. Rzut oka na dawność litewskich narodów i związki ich z Herulami: dołączony Opisu połnocney Europy w księdze XXII.8. Ammiana Marcellina wykład przeciw Naruszewiczowi. Wilno, 1808.

 • Lemcke H. Liber beneficiorum domus Corone Marie prope Rugenwold 1406–1528. Stettin, 1919.

 • Lemeškin I. Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas (pagal Archyvinį, Varšuvos, Vilniaus ir I. J. Zabelino nuorašus). Vilnius, 2009.

 • Lenarduzzi M.A. Sainte Hedwige: princesse d'Anjou, reine de Pologne. Paris, 1999.

 • Lenfant J. Histoire du concile de Constance. T. 1. Amsterdam, 1727.

 • Lenz W. Die auswärtige Politik des livländischen Ordensmeisters Walter von Plettenberg bis 1510. Riga, 1928.

 • Leonavičiūtė I. Kariaunos vaidmuo kuriantis Lietuvos valstybei // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997. P. 475–485.

 • Łepkowski J. Starożytności i pomniki Krakowa. Z. 1. Kraków, 1847 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa «Polona».

 • Łepkowski J. Tajne listy Króla Polskiego Zygmunta Augusta do Stanisława Hozyusza posła Rzeczpospolitej Polskiej na dworze rzymskim w r. 1549 i 1550 umówionymi znakami pisane. Wiedeń, 1850.

 • Łepkowski K. Poezya polska na nagrobkach z XVI w. // Rocznik Filarecki. T. 1. Kraków, 1886. S. 545–573. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 251–252].

 • Les archives des documents anciens a Varsovie: histoire, organisation, contenu. Varsovie, 1933.

 • Lesmaitis G. LDK samdomosios kariuomenės dydis ir išlaikymo kaštai Livonijos karo pirmojo etapo metu (1557–1569 m.) // Lietuvos istorijos metraštis. 2004/2. Vilnius, 2005. P. 27–52 [The Size and Maintenance Costs of the GDL Mercenary Army During the First Stage of the Livonian War (1557–1569)].

 • Leszczyc Z. Herby szlachty polskiej. T. 1. Poznań, 1908.

 • Leszczyc Z. Herby szlachty polskiej. T. 2. Poznań, 1908.

 • Lętowski L. Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 1. Biskupi krakowscy. Kraków, 1852.

 • Lettres de Henri III roi de France / Recueillies par Pierre Champion; publiées avec des compléments, une introduction et des notes pour la Société de l'histoire de France (Legs Pierre Champion) par Michel Francois, professeur a l'École Nationale des Chartes. T. 1. 1557 – Août 1574. Paris, 1959 || d10.

 • Lewandowska I., Romulewicz A. Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990–2009. Olsztyn, 2010 || d56a.

 • Lewestam F.H. Pierwotne dzieje Polski. Warszawa, 1841.

 • Lewicki A. Ein Blick in die Politik König Sigmunds gegen Polen in Bezug auf die Hussitenkriege (seit dem Käsmarker Frieden). Wien, 1886. [Оттиск: Archiv für oesterr. Geschichte. Bd. 68. H. 2; Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 512–515].

 • Lewicki A. Kiedy Witold został wielkim księciem Litwy? // Kwartalnik historyczny. R. 8. Lwów, 1894. S. 424–436.

 • Lewicki A. Nieco o unii Litwy z Koroną // Przegląd Polski. R. 28. 1893/1894. T. 2. S. 235–280.

 • Lewicki A. Powstanie Świdrygiełły. Ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną. Kraków, 1892 || d22.

 • Lewicki A. Przymierze Zygmunta W. Ks. Litewskiego z królem rzymskim Albrechtem II. Kraków, 1898 [Rozprawy wydziału historii-filozofii Akademii Umiejetności. T. 37. Kraków, 1898].

 • Lewicki A. Sprawa unii kościelnej za Jagiełły // Kwartalnik historyczny. R. 11. Lwów, 1897. S. 310–337.

 • Lewicki A. Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych. Kraków, 1884 || d32.

 • Lewicki K. Książe Konstanty Ostrogski a unia brzeska (1596). Lwów, 1933.

 • Lewicki K. Książęta Ostrogscy w służbie Rzeczypospolitej. Równe, 1938.

 • Lewin I. Palestra w dawnej Polsce // Pamiętnik Historyczno-Prawny. T. 13, z. 1. Lwów, 1936.

 • Liber cancellariae Stanislai Ciołek. Ein Formelbuch der polnischen Königskanzlei aus der Zeit der husitischen Bewegung / Hrgb. von J. Caro // Archiv für österreichische Geschichte. Bd. 45. Wien, 1871. S. 319–545 || d46.

 • Liber quitantiarum Alexandri regi ab a. 1502 ad 1506 // Teki Pawińskiego. T. 1. Warszawa, 1897.

 • Liber quitantiarum regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488 / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1897.

 • Liber scabinorum veteris civitatis Thoruniensis. 1363–1428 / Wyd. K. Kaczmarczyk. Toruń, 1936 || d67. источники, экономика, Торунь

 • L'idea di Roma a Mosca, secoli XV–XVI: fonti per la storia del pensiero sociale russo = Идея Рима в Москве XV–XVI века: источники по истории русской общественной мысли / П. Каталано, В.Т. Пашуто, М. Капальдо, Н.В. Синицына. Рим – Москва, 1989.

 • Liedke M. Od prawosławia do katolicyzmu: ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. Białystok, 2004.

 • Lietuva medaliuose XVI–XX a. pr. / Sud. V. Ruzas. Vilnius, 1998.

 • Lietuvių etnogenezė. Vilnius, 1987. этногенез, Литва, нужны

 • Lietuvių karas su kryžiuočiais. Vilnius, 1964.

 • Lietuvių materialinė kultūra 9–13 amžiuje. Vilnius, 1978.

 • Lietuvos archeologijos bibliografija 1782–1998 / Sudarė A. Tautavičius. Vilnius, 2000.

 • Lietuvos architektūros istorija. T. 1. Vilnius, 1988.

 • Lietuvos bažnyčių menas. Vilnius, 1993.

 • Lietuvos didžieji kunigaikščiai: trumpas enciklopedinis žinynas. Vilnius, 2003.

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius, 2001.

 • Lietuvos heraldika / Sud. E. Rimša. Kn. 1. Vilnius, 1998.

 • Lietuvos istorija / Red. A.Šapoka. Kaunas, 1936 (репринт: Vilnius, 1989).

 • Lietuvos istorijos studijos || 20, 21, 22, 23: d40; 23: d54; 25: d60.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 1. Joniškis, Jurbarkas / Sud. A. Tyla. Vilnius, 1991.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 2. Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas / Sudarė A. Tyla, D. Žygelis. Vilnius, 1997.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 3. Kėdainiai / Sud. A. Tyla. Vilnius, 2002.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 4. Alytus / Sud. A. Tyla. Vilnius, 2006.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 5. Merkinė / Sud. A. Baliulis; [spaudai parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, R. Firkovičius]. Vilnius, 2007.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 6. Trakai / Sud. A. Baliulis; [spaudai parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, R. Firkovičius]. Vilnius, 2008 || d43 (фр.).

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 7. Merkinės miesto aktai (1598-1627) / Sud. A. Baliulis. Vilnius: LII leidykla, 2010. 1040 p.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 8. Lazdijai, Simnas / Sud. J. Drungilas. Vilnius: LII leidykla, 2010. 1040 p.

 • Lietuvos metraštis. Bychovco kronika / Vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė R. Jasas. Vilnius, 1971.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 1 (1380–1584): Užrašymų knyga 1 / Parengė A. Baliulis ir R. Firkovičius. Vilnius, 1998.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 3 (1440–1498): Užrašymų knyga 3 / Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius, 1998 || d50.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479–1491): Užrašymų knyga 4 / Parengė L. Anužytė. Vilnius, 2004 || d50.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427–1506): Užrašymų knyga 5 / Parengė E. Banionis. Vilnius, 1993 || 1Ба91077К; 1Н//378150К(039); 1Ар122258(РДК).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427–1506): Užrašymų knyga 5 / Parengė A. Baliulis, A. Dubonis, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba). Vilnius, 2012 || 1Н//366735К(039); 1Н//378209К(054); 1Н//421354К(039).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494–1506): Užrašymų knyga 6 / Parengė A. Baliulis. Vilnius, 2007 || d50.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 7 (1506–1539): Užrašymų knyga 7 / Parengė Inga Ilarienė, Laimontas Karalius, Darius Antanavičius. Vilnius, 2011 || 1Н//383719К(054); 1Н//421321К(039); 1Н//366748К(039).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499–1514): Užrašymų knyga 8 / Parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, D. Antanavičius. Vilnius, 1995 || 1Ар122257(РДК); 1Ба91074К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 9 (1511–1518) / Užrašymų knyga 9 / Parengė K. Pietkiewicz. Vilnius, 2002 || 1Н//378214К(054); 1Ба356783К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 10 (1440–1523): Užrašymų knyga 10 / Parengė E. Banionis ir A. Baliulis. Vilnius, 1997 || ИН220594К; 1Ба122255К; 1Ар133886(РДК).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 11 (1518–1523): Užrašymų knyga 11 / Parengė A. Dubonis. Vilnius, 1997 || 1Ба122256К; ИНК224386.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522–1529): Užrašymų knyga 12 / Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius, 2001 || 1Ба273340К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 14 (1524–1529): Užrašymų knyga 14 / Parengė D. Antanavičius ir L. Karalius. Vilnius, 2008 || 1Н//129202К(039); 1Н//99814К(039).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 15 (1528–1538): Užrašymų knyga 15 / Parengė A. Dubonis. Vilnius, 2002 || 1Ба322449К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 17 (1530–1536). Užrašymų knyga 17 / Parengė L. Karalius, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba). Vilnius, 2015 || 1Н//603074К(039); 1Н//614239К(039).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 19 (1535–1537): Užrašymų knyga 19 / Parengė D. Vilimas. Vilnius, 2009 || 1Н//378221К(054); 1Н//212360К(039).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 20 (1536–1539): Užrašymų knyga 20 / Parengė R. Ragauskienė, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba). Vilnius, 2009 || 1Н//249094К(039); 1Н//366704К(039).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547): Užrašymų knyga 22 / Parengė A. Blanucsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius. Vilnius, 2010 || d067; d69. ЛМетр, источники

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (1387–1546): Užrašymų knyga 25 / Parengė D. Antanavičius, A. Baliulis. Vilnius, 1998 || ИН224385К; 1Н//160062К(054); ИНК224385; 1Ба148408К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 27 (1541–1542): Užrašymų knyga 27 / Parengė I. Valikonytė, T. Čelkis, L. Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. XXX, 324 p.

 • Lietuvos metrika. Knyga Nr. 29 (1546–1547). Užrašymų knyga 29 / Parengė I. Ilarienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. 236 p. || 1Н//610167К(039).

 • Lietuvos metrika. Knyga Nr. 32 (1548–1549): Užrašymų knyga 32 / Parengė A. Blanutsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius, E. Deveikytė. Vilnius, 2012 || d68. ЛМетр

 • Lietuvos metrika. Knyga Nr. 37 (1552–1561): Užrašymų knyga 37 / Parengė D. Baronas. Vilnius, 2011 || d68; d69. ЛМетр

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 49 (1566–1572). Užrašymų knyga 49 / Parengė E. Deveikytė. Vilnius, 2014 || 1Н//610165К(039); 1Н//603069К(039).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51 (1566–1574): Užrašymų knyga 51 / Parengė A. Baliulis, R. Ragauskienė, A.Ragauskas. Vilnius, 2000 || 1Ар423839(РДК); 1Ба231544К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 52 (1569–1570): Užrašymų knyga 52 / Parengė A. Baliulis ir R. Firkovičius. Vilnius, 2004 || 1Ба371802К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 71 (1585–1586): Užrašymų knyga 71 / Parengė D. Antanavičius. Vilnius, 2008 || 1Н//189622К(054); 1Н//157545К(039).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 224 (1522–1530): 4-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabajgos kopija) / Spaudai parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt. Vilnius, 1997 || 1Ар147005(РДК); 1Ба141464К; ИН223834К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 225 (1528–1547): 6-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabajgos kopija) / Spaudai parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt. Vilnius, 1995 || 1БА91075К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 227 (1533–1535): 8-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabajgos kopija) / Spaudai parengė I. Valikonytė, S. Lazutka, N. Šlimienė ir kt. Vilnius, 1999 || 1Ба207137К; 1Н//160064К(054).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 229 (1540–1541). 10-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija) / Spaudai parengė S. Lazutka, I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviševienė, J. Karpavičienė. Vilnius, 2003 || 1Ар371809(РДК); 1Ба364396К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 230 (1542): 11-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabajgos kopija) / Spaudai parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė, L. Steponavičienė ir kt. Vilnius, 2001 || 1Ба273345К; 1Н//378219К(054); 1Ба291081К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 231 (1540–1543): 12-oji Teismų bylų knyga / Parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2007 || 1Н//67043К(039); 1Н//85459К(054).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 234 (1546–1548): 19-oji teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos – XVII a. pradžios kopija) / Parengė I. Valikonitė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2009 || 1Н//366697К(039); 1Н//252029К(039).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 249 (1554–1568): 35-oji teismų bylų knyga / Parengė I. Valikonytė ir S. Viskantaitė-Saviščevienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 762 p.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 251 (1555–1558). 37-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija) / Parengė I. Valikonytė, L. Steponavičienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010. XXXI, 315 p. || 1Н//366756К(039); 1Н//421323К(054); 1Н//378154К(039).

 • Lietuvos metrika. Knyga Nr. 254 (1559–1563). 40-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / Parengė N. Šlimienė, I. Valikonytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. XXXII, 467 p. || 1Н//603098К(039).

 • Lietuvos metrika. Knyga Nr. 261 (1562–1566). Teismų bylų knyga 47: ( XVI a. pabaigos kopija) / Parengė I. Valikonytė, N. Šmilienė. Vilnius, 2011.

 • Lietuvos metrika. Knyga Nr. 264 (1565–1566). 50-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / Parengė L. Steponavičienė, I. Valikonytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. XXVI, 316 p. || 1Н//603079К(039).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 276 (1584, 1586, 1597). Teismų bylų knyga 62 / Parengė D. Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010. XXX, 278 p. || 1Н//378211К(054); 1Н//366742К(039).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 523 (1528). Viešųjų reikalų knyga 1 / Parengė A. Baliulis, A. Dubonis. Vilnius, 2006 || 1Н//378224К(054); 1Ба488901К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 530 (1566–1572). Viesųjų reikalų knyga 8 / Parengė D. Baronas ir L. Jovaiša. Vilnius, 1999 || 1Н//378159К(039); 1Ба162699К; 1Ар395141(РДК).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 531 (1567–1569). Viesųjų reikalų knyga 9 / Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius, 2001 || 1Ба289097К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 532 (1569–1571). Viesųjų reikalų knyga 10 / Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius, 2001 || 1Ба247733К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 556 (1791–1792). Viešųjų reikalų knyga 35 / Lietuvos istorijos institutas; parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, E. Rimša. Vilnius: Versus aureus, 2005 || 1Н//160063К(054); 1БА470008К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564 (1553–1567). Viesųjų reikalų knyga 7 / Parengė A. Baliulis. Vilnius, 2001 || 1Н//378151К(039); 1Ар122260(РДК); 1Ба114770К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 567 (1567–1571). Surašymų knyga 10 / Lietuvos istorijos institutas; parengė A. Baliulis. Vilnius: Versus aureus, 2006 || 1Н//46241К(054); 1Ба515617К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 593 (1585–1604). Diplomatinų reikalų knyga / Parengė A. Baliulis. Vilnius, 2009 || 1Н//199547К(039); 1Н//215112К(054).

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 594 (1585–1600) / Parengė A. Baliulis. Vilnius, 2006 || 1Н//27077К(039); 1Н//45888К(054).

 • Lietuvos Metrika: 1988 metų tyrinėjimai / Литовская Метрика: исследования 1988 г. / Lithuanian Metrica: investigations in 1988. Vilnius: «Academia», 1992.

 • Lietuvos Metrika: 1991–1996 metų tyrinėjimai / Lithuanian Metrica: investigations in 1991–1996. Vilnius: LII leidykla, 1998.

 • Lietuvos Metrikos studijos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998.

 • Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. Kn. 1–3. Vilnius, 1988–2001.

 • Lietuvos pilių archeologija. Klaipėda, 2001.

 • Lietuvos pilys. Vilnius, 1971.

 • Lietuvos publicistai valstiecių klausimu XVI a. palaigoje – XVII a. pirmojoje pusėje / Spaudai parengė I. Lukšaitė. Vilnius, 1976.

 • Lietuvos TSR bibliografja. Ser. A. Knygos lietuvių kalba. T. 1. Vilnius, 1969.

 • Lietuvos TSR istorija. T. 1. Nuo seniausių laikų iki 1861 metu. Vilnius, 1957.

 • Lietuvos TSR istorija. T. 1. Nuo seniausių laikų iki 1917 metu. Vilnius, 1985.

 • Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. T. 1. Vilnius, 1955.

 • Lietuvos valstiečių ir miestelenų ginčai su dvarų valdytojais / Sud. K. Jablonskis. D. 1–2. Vilnius, 1959–1961.

 • Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997.

 • Lietuvos valstybės susikūrimas europiniame kontekste. Vilnius, 2008.

 • Lietuvos vienuolynų dailė: parodos katalogas, 1998–2000 / Lietuvos dailės muziejus; parengė V. Balčiūnas [et al.]. Vilnius, 1998.

 • Likowski E. Rokowania poprzedzające Unią brzeską. Kraków, 1886. [Оттиск из: Przeglądu polskiego; Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 116–118].

 • Likowski E. Unia brzeska 1596. Poznań, 1896.

 • Limanowski B. Dzieje Litwy. Kraków, 1917.

 • Limanowski B. Historia Litwy: pokrótce opowiedziana. Chicago, 1895.

 • Linde S.B. O języku dawnych Prusaków: rozbiór dzieła professora Vatera. Warszawa, 1822.

 • Linde S.B. O statucie litewskim: ruskim językiem i drukiem wydanym wiadomość: z dwiema rycinami. Warszawa, 1816.

 • Linde S.B. Słownik języka polskiego. Tt. 1–6. Warszawa, 1807–1914.

 • Lipnicki A. życie, cuda a część świętego Kazimira. 2 wyd. Wilno, 1907.

 • Lipski A. De Rebus gestis Serenissimi et Potentissimi Principis ac Domini D. Sigismundi III. Poloniae ac Sueciae Regis etc. Brevis Narratio. Romae, 1605.

 • Lipski J. Archiwum Kuratorji Wileńskiej x. Ad. Czartoryskiego. Kraków, 1926.

 • Lisauskaitė B. Trakų pilių archeologiniai tyrimai 1971–1998 metais // Lietuvos pilių archeologija. Klaipėda, 2001.

 • Lisiewicz Z. Niezużyte materyały do życiorysu Stanisława Chwalczewskiego // Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 205–207.

 • List o oblężeniu zamku dynamentskiego w Inflanciech do iasnie wielmożnego pana Chrisztopha Moniwida na Dorostaiach, marszałka ... W.X. Litewsk. ... od namiestnika ... dynamentskiego pana Gabriela Bialozora, dzierzawce nowomłynskiego dnia 22 miesiąca Octob. w roku 1605 pisany. [Kraków, 1605].

 • List otpowedaci od J. M. krala polskeho Mozkowi mrzutemu nepřiteli a tyranu... Praha, 1580 (B. Walda).

 • Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów / Oprac. I. Kaniewska. Kraków, 1999 || d04

 • Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego, wojewody Wileńskiego, marszałka i kanclerza W.X.L., xięcia na Ołyce i Nieświżu, Brzeskiego, Szawelskiego, Kowieńskiego i Boryssowskiego etc. starosty. Tudzież niektóre jego listy do Mikołaja Radzwiłła [sic!], wojewody Trockiego, Beaty xiężnej Ostrogskiej, Mikołaja Krzystofa Radziwiłła, wojewodzica Wilens., marszał. nadwor. W.X.L., x. Alberta palatyna Reny, etc. Z autentyków spisane i wydane przez Stanisława Augusta Laczowicza. Wilno, 1842 || d36.

 • Listy polskie XVI wieku. T. 1. Listy z lat 1525–1548 ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza, pod redakcją Kazimierza Rymuta. Kraków, 1998; T. 2. Listy z lat 1548–1550. Kraków, 2001.

 • Listy Stanisława Żółkiewskiego 1584–1620. Kraków, 1868.

 • Literatura antyjezuicka w Polsce, 1578–1625 / Oprac. J.Tazbir. Warszawa, 1963.

 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Ed. altera. T. 1 / Ed. I.Zakrzewski. Poznań, 1890 || d60.

 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Ed. altera. T. 2 / Ed. I. Zakrzewski. Poznań, 1892 || d04.

 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Ed. altera. T. 3 / Ed. J. Karwasińska. Warszawa, 1935 || d04.

 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Ed. prima / Ed. T. Działyński. T. 2. Poznań, 1856 || d64.

 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Ed. prima / Ed. T. Działyński. T. 3. Poznań, 1856 || d64.

 • Litterae basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae / Ed. A.G. Welykyj. Vol. 1–2. Romae, 1979.

 • Litterae nuntiorum Apostolorum (in Polonia, Austria, Venetiis etc.) historiam Ukrainae et Bielarussjae illustrantes / Coll. A.G. Welykyj. Vol. 1–2. Romae, 1959.

 • Litterae S.C. de propaganda fide ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia. Vol. 1. Romae, 1954.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1. T. 1, z. 1 (styczeń 1912). Wilno, 1912 .

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1. T. 1, z. 2 (luty 1912). Wilno, 1912 .

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (marzec 1912), t. 1, z. 3. Wilno, 1912.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (kwiecień 1912), t. 2, z. 1. Wilno, 1912.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (maj – czerwiec 1912), t. 2, z. 2/3. Wilno, 1912.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (lipiec 1912), t. 3, z. 1. Wilno, 1912.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (wrzesień 1912), t. 3, z. 3. Wilno, 1912.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (październik 1912), t. 4, z. 1. Wilno, 1912.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (listopad 1912), t. 4, z. 2. Wilno, 1912.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (grudzień 1912), t. 4, z. 3. Wilno, 1912.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 2 (styczeń). 1913, z. 1.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 2 (czerwiec 1913), z. 6. Wilno, 1913.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 2 (październik, listopad, grudzień 1913), z. 10–12. Wilno, 1913.

 • Litwa: miesięcznik illustrowany litewski w języku polskim. R. 1. Wilno, 1908.

 • Litwa: miesięcznik illustrowany litewski w języku polskim. R. 3. Wilno, 1910.

 • Litwa: miesięcznik illustrowany litewski w języku polskim. R. 4. Wilno, 1911.

 • Litwin H. Catholization among the Ruthenian Nobility and Assimilation Processes in the Ukraine during the Years 1569–1648 // Acta Poloniae Historica. 1987. T. 55.

 • Litwin J. Pseudonim wojskowy i jego legalizacja w Polsce // Pamiętnik Historyczno-Prawny. T. 8, z. 3. Lwów, 1930.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 1. 1093–1300. Reval, 1853 || d12.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 2. 1301–1367. Reval, 1855 || d11.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 3. Nachträge zu den zwei ersten Bänden, Fortsetzung von 1368–1393. Reval, 1857 || d11.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 4. 1394–1413. Reval, 1859 || d11.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 5. 1414–1423. Riga, 1867 || d32.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 6. Nachträge zu den fünf ersten Bänden. Riga, 1873 || d29.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 7. 1423 Mai – 1429 Mai. Riga, 1881 || d32.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 8. 1429 Mai – 1435. Riga, 1884 || d38.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 9. 1436–1443. Riga, 1889 || d38.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 10. 1444–1449. Riga, 1896 || d39.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 11. 1450–1459. Riga, 1905.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 12. 1460–1472. Riga, 1910.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von Leonid Arbusow. Abteilung 2. Bd. 1. 1494 Ende Mai – 1500. Reval, 1900.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von Leonid Arbusow. Abteilung 2. Bd. 2. 1501–1505. Reval, 1905.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von Leonid Arbusow. Abteilung 2. Bd. 3. 1506–1510. Reval, 1914.

 • Livländische Güterurkunden / Hrsg. von H. Bruining und N. Busch. Bd. 1. Riga, 1908.

 • Livländische Reimchronik / Hrgb. von F.Pfeiffer. Stuttgart, 1844.

 • Livländische Reimchronik mit Anmerkunden: Namenverzeichniss und Glossar / Hsgb. von L. Meyer. Paderborn, 1876 || d35.

 • Livoniae historia in compendium ex Annalibus contracta a Thoma Hornero Egrano. [2.] De sacrificiis et idolatria veterum Liuonum & Borussorum Libellus Ioannis Menecii [sic]. Regiomonti, 1551.

 • Lizisowa M.T. Językowe mechanizmy perswazji w Statutach Litewskich // Acta Baltico-Slavica. T. 31. Warszawa, 2007. S. 141–147.

 • Löckerath C.A. Paul von Rusdorf. Hochmeister des Deutschen Ordens 1422–1441. Bad-Godesberg, 1969.

 • Lohmeyer K. Herzog Albrecht von Preussen: eine biografische Skizze. Danzig, 1890.

 • Loho-Sobolewski J. Prawo opiekuńcze w dawnej Litwie. Lwów, 1937. [Рец.: AW. R. 13. Z. 1. 1938. S. 288–290].

 • Łojko P.A. Unia lubelska na tle przemian politycznych i procesów państwotworczych w Rzeczypospolitej // Ostatnie lata I Rzeczypospolitej. Łowicz, 1996. S. 15–20.

 • Lonicer Ph. Chronicorum Turcicorum... tomus... T. 1–2. Francofurti, 1584.

 • Łopaciński H. «Mons Rei Publicae Polonae 1578»: obrazowana alegorya polityczna z czasów Stefana Batorego. Kraków, 1902.

 • Łoś J. Bogurodzica: pierwszy polski hymn narodowy. Lublin, 1922.

 • Łoś J. O nazwach urzędów staropolskich typu podkomorzy, łowczy // Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 113–120.

 • Łowmiańska M. Hrehory Ościk i jego zdrada w roku 1580 // Księga pamiątkowa Koła Historyków Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: 1923–1933. Wilno, 1933.

 • Łowmiańska M. Udział communitatis mercatoriae w samorządzie wileńskim // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 9. Poznań, 2003.

 • Łowmiańska M. Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku. Warszawa – Wilno, 1929.

 • Łowmiański H. (Rec.) Kuczyński S. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411. Warszawa, 1960 // Kwartalnik historyczny. 1955. R. 62. № 4–5.

 • Łowmiański H. (Rec.) Литовская метрика. Книги публичных дел. РИБ. Т. 30 и 33 // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 2. 1923. S. 268–274.

 • Łowmiański H. (Rec.) Станкевич А. Доктар Францішак Скарына – першы друкар беларускі. 1525–1925. Вільня, 1924 // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 9. 1925 / 26. S. 161–179.

 • Łowmiański H. “Lustracja ziemi kijowskiej z 1471 r.” O stosunkach społeczno-gospodarczych na kresowej Ukrainie // Społeczeństwo. Gospodarka. Kultura. Studia ofiarowane Marianowi Małowistowi w czterdziestolecie pracy naukowej. Warszawa, 1974. S. 185–195.

 • Łowmiański H. «Wchody» miast litewskich // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3–4. 1923. S. 398–466; R. 2. № 5–6. 1924. S. 1–30.

 • Łowmiański H. Agresja zakonu krzyżackiego na Litwe w wiekach XII–XV // Przegląd historyczny. T. 45, 1954. S. 338–371 [ То же Łowmiański H. Prusy – Litwa – Krzyżacy. Warszawa, 1989. S. 179–226].

 • Łowmiański H. Akt krewski z 14.VIII.1385 r. // Nurt, 1985, № 8. S. 22–24.

 • Łowmiański H. Anfaenge und politische Rolle der Ritterorden an der Ostsee im 13 und 14 Jahrhundert // Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens. Bd. 30. Marburg, 1982.

 • Łowmiański H. Geneza ziemi połockiej // Z polskich studiów sławistycznych. Seria 3. Historia. Warszawa, 1968. S. 7–24.

 • Łowmiański H. Geografia polityczna Bałtów w dobie plemiennej // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. T. 1. Poznań, 1985.

 • Łowmiański H. O znaczeniu nazwy «Ruś» w wieku 10–14 // Kwartalnik historyczny. Z. 1. Warszawa, 1957. S. 84–101.

 • Łowmiański H. Papiernie wileńskie XVI wieku. Przyczynek do ich dziejów // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 7–8. 1924. S. 409–422.

 • Łowmiański H. Początki Polski. T. 1–6. Warszawa, 1963–1985.

 • Łowmiański H. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich. Warszawa, 1953.

 • Łowmiański H. Pogranicze słowiańsko-jaćwieskie // Acta Baltico-Slavica. T. 3, 1966. S. 89–98.

 • Łowmiański H. Polityka Jagiellonów, Poznań, 1999. [Рец.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 7. Сш. 1 (12). 2000. С. 254–257].

 • Łowmiański H. Prusy – Litwa – Krzyżacy / Wyboru dokonał, oprac. ... M. Kosman. Warszawa, 1989.

 • Łowmiański H. Prusy pogańskie. Toruń, 1935 || d42.

 • Łowmiański H. Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII). Warszawa, 1979.

 • Łowmiański H. Rys historyczny województwa nowogródzkiego w jego dzisiejszych granicach (do r. 1795). Wilno, 1935.

 • Łowmiański H. Sfalszowany opis obwarowania m. Wilna // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 9. 1925 / 26. S. 82–94.

 • Łowmiański H. Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów // Przegląd historyczny. T. 41, 1950. S. 152–179.

 • Łowmiański H. Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich. Poznań, 1986.

 • Łowmiański H. Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań, 1983.

 • Łowmiański H. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. T. 1–2. Wilno, 1931–1932.

 • Łowmiański H. Uwagi o genezie państwa litewskiego // Przegląd historyczny. 1961. T. 52. S. 127–146.

 • Łowmiański H. Uwagi o wpływach słowiańskich na litewską terminologię kościelną // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. 2. Warszawa, 1957. S. 366–372.

 • Łowmiański H. Uwagi w sprawie podłoża społecznego i gospodarczego unii jagiellońskiej // Księga pamiątkowa ku uczczeniu 400. rocznicy wydania I Statutu Litewskiego. Wilno, 1935. S. 214–325.

 • Łowmiański H. Wcielenie Litwy do Polski w 1386 r. // Ateneum Wileńskie. R. 12, 1937. S. 36–145 (2 изд.: Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 2, 1987. S. 37–123).

 • Łowmiański H. Wielkie Księstwo Litewskie. Zagadnienia ustrojowe i prawne (rec. pracy J. Bardacha, «Studia...») // Kwartalnik historyczny. R. 79, 1972, № 4. S. 885–896.

 • Łowmiański H. Witold wielki książę litewski // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 7. Poznań, 1997.

 • Łowmiański H. Z zagadnień spornych społeczeństwa litewskiego w wiekach średnich (rec. pracy W. Kamienieckiego, «Społeczeństwo...») // Przegląd historyczny. T. 40, 1949. S. 96–127.

 • Łowmiański H. Zagadnenie roli Normanów w genezie państw słowiańskich. Warszawa, 1957.

 • Łowmiański H. Zagadnienie unii polsko-litewskiej // I Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich. T. 1. Warszawa, 1953. S. 403–407.

 • Łowmiański H. Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI. Zaludnienie w roku 1528. Poznań, 1998.

 • Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów, 1890.

 • Łoziński W. Życie polskie w dawnych wiekach: (wiek XVI–XVIII). Lwów, 1907.

 • Łozowska M. Dekanat wileński w 1784 roku w świetle opisów parafii. Praca magisterska. Białystok, 2003 || d65. источники, Вильно, католицизм

 • Lubieniecki S. Historia reformationis Polonicae, in qua tum reformatorum, tum Antitrinitariorum origo & progressus in Polonia & finitimis provinciis narrantur. Freistadii, 1685.

 • Lubienski S. Opera posthuma, historica, historo-politica, variique discursus, epistolae, et aliquot orationes. Antverpiae, 1643.

 • Łubieński S. Pisma pośmiertne: Droga do Szwecyi r. 1593. Rozruchy domowe od r. 1606 po 1608 / Przeł. z łac. A.B.Jocher. Petersburg – Mohylew, 1855.

 • Lubomirski J.T. Trzy rozdziały z historyi skarbowości w Polsce 1507–1532. Kraków, 1868.

 • Luchtanas A. Kernave – litewska Troja // Kernave – litewska Troja. Katalog wystawy ze zbiorów Państwowego Muzeum-Rezerwatu Archeologii i Historii w Kernave, Litwa. Warszawa, 2002. S. 11–34.

 • Luchtanas A., Vėlius G. Valstybės gimimas ir mirusiųjų deginimo paprotys. Mirusiųjų deginimo tradicijos rytų Lietuvoje problematika dr. G. Zabielos straipsnyje «Laidosena pagoniškoje Lietuvoje» // Archaeologia Lituana. T. 3. 2002. P. 157–161 || d49.

 • Łukaszewicz J. Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie. T. 1. Poznań, 1842.

 • Łukaszewicz J. Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie. T. 2. Poznań, 1843.

 • Łukaszewicz J. Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. T. 1. Poznań, 1849.

 • Łukaszewicz J. Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. T. 4. Poznań, 1851.

 • Łukaszewicz J. Polska zawierająca jeografią i dzieje starożytnej Polski od początków narodu, aż do nowszych czasów. Poznań, 1842.

 • Łukaszewicz L. Rys dziejów piśmiennictwa Polskiego. Wyd. 2. Poznań, 1860.

 • Lukšaitė I. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje: XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis. Vilnius, 1999.

 • Łuksza W. W sprawie prawosławnych bractw miodowych w Wilnie // Ateneum Wileńskie. R. 13. Z. 1. 1938. S. 288–290.

 • Lulewicz H. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie 1569–1588. Warszawa, 2002.

 • Lulewicz H. Nieznana księga Metryki Litewskiej w zbiorach Archiwum Sanguszków w Krakowie // Lietuvos Metrika. 1991–1996 metų tyrinėjimai. Vilnius, 1998.

 • Lulewicz H. Zjazd w Rudnikach we wrześniu 1572 r. // Przegląd historyczny. T. 91. Z. 2. Warszawa, 2000. S. 203–219.

 • Lustracja województwa podlaskiego 1570 i 1576 / Wyd. J. Topolski i J. Wiśniewski. Wrocław – Warszawa, 1959.

 • Lustracje województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564–1565 / Wyd. K. Chłapowski, H.Żytkowicz. Cz. 1. Warszawa – Łódź, 1992.

 • Łuszkiewicz W. Ruina Bohojaulenskiej Cerkwi w zamku Ostrogskim na Wołyniu // Sprawozdanie Komisji historii sztuki. T. 4. Kraków, 1883.

 • Łużny R. Adama Hipacego Pocieja Parenetica: z nowych odczytań najdawniejszej ruskiej literatury religijno-polemicznej // Unia Brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich: praca zbiorowa. Kraków, 1994. S. 345–357.

 • Łysakowski A. Uniwersytecka Biblioteka Publiczna w Wilnie. Wilno, 1932.

 • M. F. Witebsk i Witebszczyzna // Ziemia. Warszawa, 1912. S. 516–518.

 • MacAlpine N. A pronouncing Gaelic dictionary: to which is prefixed a concise but most comprehensive Gaelic grammar. Edinburgh, 1903.

 • Machovenko J. Nielietuviškų žemių teisinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIV–XVIII a.). Vilnius, 1999.

 • Maciej z Miechowa, 1457–1523: Historyk, geograf, lekarz, organizator nauki. Wrocław, 1960.

 • Maciejauskienė V. Lietyviė pavardžių sudarymas 13–18 a. Vilnius, 1991.

 • Maciejowska M. Jadwiga – królowa polska // Przegląd Powszechny. 1934.

 • Maciejowski W.A. Dopełnienia Historyi prawodawstw słowiańskich: nakładem zapisu ś. p. Michała Konarskiego opracowywane i w kilku artykułach, osobne dzieła stanowiących drukiem ogłoszone: artykuł pierwszy zawiera: dzieje Polski przedchrobrowej aż do początku panowania w niej rodziny Piasta, zaczerpnięte ze źrzódeł pomnikami tychże dziejów od Augusta Bielowskiego wydanemi nie objętych, i opowiedziane z uwagą na ościenne kraje, na Ruś, Litwę i Czechy, a osobliwie na starodawne i dzisiejsze Niemcy. Warszawa, 1872.

 • Maciejowski W.A. Historya miast i mieszczan w krajach dawnego państwa Polskiego. Poznań, 1890.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 1. Obejmuje wstęp do całego dzieła, tudzież obraz prawodawstwa czasów przedchrześciańskich. Wyd. 2. Warszawa, 1856.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 2. Obejmuje prawo polityczne Słowian w przestworze IX–XIV wieku rozwinięte. Wyd. 2. Warszawa, 1858.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 3. Obejmuje prawo cywilne i karne, tudzież praw obu postępowanie i organizacyą sądową, w przestworze IX–XIV wieku. Wyd. 2. Warszawa, 1859.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 4. Obejmuje prawo polityczne Słowian w przestworze XIV–XVIII wieku rozwinięte. Wyd. 2. Warszawa, 1862.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 5. Obejmuje prawo cywilne i karne, tudzież praw obu postępowanie i organizacyą sądową, w przestworze IX–XIV wieku. Wyd. 2. Warszawa, 1865.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 6. Obejmuje dawne pomniki prawodawstwa (r. 992–1573) z rękopisów starych wyjęte. Wyd. 2. Warszawa, 1858.

 • Maciejowski W.A. Historya włościan i stosunków ich politycznych, społecznych i ekonomicznych, które istniały w Polsce od czasów najdawniejszych aż do drugiej połowy XIX wieku. Warszawa, 1874.

 • Maciejowski W.A. Kronika polska pierwszych dziesięciu po Chr. wieków. Warszawa, 1848.

 • Maciejowski W.A. Ksiądz Piotr Skarga: szkic historyczno-literacki. Lwów, 1847.

 • Maciejowski W.A. Legendy i pieśni ludu polskiego nowo odkryte. Warszawa, 1860.

 • Maciejowski W.A. Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie słowian. Pamiętnik I. Peterzburg – Lipsk, 1839.

 • Maciejowski W.A. Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie słowian. Pamiętnik II. Rys dziejów piśmiennictwa i oświaty słowiańskich ludów, aż do XIV wieku, wyjątki historyczne , tudzież akta urzędowe i pomniki języka polskiego z wieku XIII. i następnych. Peterzburg – Lipsk, 1839.

 • Maciejowski W.A. Pierwotne dzieje Polski i Litwy. Warszawa, 1846.

 • Maciejowski W.A. Piśmiennictwo Polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830. T. 1. Warszawa, 1851.

 • Maciejowski W.A. Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 1. Peterzburg – Warszawa, 1842.

 • Maciejowski W.A. Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 2. Polska i Ruś aż do pierwszej połowy XVII wieku. Peterzburg – Warszawa, 1842.

 • Maciejowski W.A. Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 3. Peterzburg – Warszawa, 1842.

 • Maciejowski W.A. Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 4. Peterzburg – Warszawa, 1842.

 • Maciejowski W.A. Przegląd najnowszych prawodawstw Słowian, w kilku odrębnych artykułach przedstawiony. Warszawa, 1871.

 • Maciejowski W.A. Roczniki i kroniki polskie i litewskie najdawniejsze. Warszawa, 1850.

 • Maciejowski W.A. Żydzi w Polsce, na Rusi i Litwie czyli Opowieść historyczna o przybyciu do pomienionych krajów dziatwy Izraela – i o powodzeniu jej tamże w przestworze VIII–XVIII wieku. Warszawa, 1878.

 • Maciszewski J. Szlachta polska i jej państwo. Warszawa, 1986.

 • Mačiukas Ž. Ką apie Lietuvą žinojo XV a. vokiečių poetas ir diplomatas Oswaldas von Wolkensteinas (1377–1445)? // Lietuvos istorijos metraštis. 2001/2. Vilnius, 2002. P. 35–58 [What did German Poet Oswald von Wolkenstein (1377–1445) of the 15th Century Know about Lithuania?].

 • Mačiukas Ž. Zigmantas Liuksemburgietis ir Žemaitijos byla Konstanco bažnytinianie susirinkime 1414–1418 metais // Lietuva ir jos kaimynai: Nuo normanų iki Napoleono. Vilnius, 2001.

 • Maciūnas V. (Рец.) P. Veblaitis. Kova su caro valdžia už Kęstaičių bažnyčią // Mūsų senovė. 1937, t. 3, Nr. 3 (8). P. 701–702.

 • Maciūnas V. Keli dokumentai S. Daukanto biografijai // Mūsų senovė. 1937, t. 2, Nr. 3(8). P. 355–371.

 • Mackavičius A. Žemaitijos valsčių surašymas 1537–1538 m. / Parengė K. Jablonskis, [sudarė A. Baliulis]. Vilnius: LII leidykla, 2003.

 • Macquer Ph. Dzieje Rzeczypospolitey Rzymskiey, od założenia Rzymu az do cesarzow krotko porządkiem lat opisane. T. 2. Od wieku siodmego do upadku Rzeczypospolitey / Tł. J.Ch. Albertrandy. Warszawa, 1806.

 • Mączyński J. Lexicon latino-polonicum. Regiomonti, 1564.

 • Magni Ducatus Lithuaniae, Livoniae et Moscoviae Descriptio. 1589 || Сайт: DigAr. Digitaalne arhiiv.

 • Magnus O. Historia de gentibus septentrionalibus, earumque diversis statibus, conditionibus, moribus, ritibus... Romae, 1554 || d22.

 • Magnus O. Historia de gentibus septentrionalibus, earumque diversis statibus, conditionibus, moribus, ritibus... Amsterodami, 1669.

 • Mailath J. Geschichte der Magyaren. Bd. 4. Wien, 1831.

 • Mailath J. Geschichte des östreichischen Kaiserstaates. Bd. 2. 1526–1619. Hamburg, 1837.

 • Majewski W.S. Roskład y treść dzieła o początku licznych Sławiańskich Narodów, tudzież każdego w szczególności we IV. Tomach. Warszawa, 1818.

 • Majkowski E. Materjały do dziejów biblioteki Zygmunta Augusta. Poznań, 1928.

 • Makowska-Gulbinowa E. Wileńskie cechy tkackie do r. 1795 // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 5–6. 1924. S. 68–103.

 • Maksimaitienė O. Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai. Vilnius, 1991.

 • Małachowski P. Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim i Wielkim Xięstwie Litewskim. T. 2. Łuck, 1790.

 • Małaczyńska G. Jadwiga (1408–1431) // Polski słownik biograficzny. T. 10/2. Z. 45. Wrocław etc., 1963. S. 301–304 || d43.

 • Malec J. Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych. Kraków, 1999.

 • Malecki A. Kronika Baszka czyli t.zw. Kronika Wielkopolska. Lwów, 1894 [Odbitka z Kwartalnika Historycznego Rocz. VIII. 1894].

 • Malecki A. Lechici w świetle historycznej krytyki. Lwów, 1897.

 • Malecki A. Studya heraldyczne. T. 1–2. 1890.

 • Malecki A. Studyum nad bullą Innocentego II z roku 1136 wydaną dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Poznań, 1894.

 • Malecki A. Wybór mów staropolskich świeckich sejmowych i innych. Kraków, 1860.

 • Malecki A. Z dziejów i literatury. Pomniejsze pisma. Lwów – Petersburg, 1896 [монашеские ордена в Польше].

 • Malecki A. Z przeszłości dziejowej. Pomniejsze pisma. T. 1–2. Kraków – Warszawa, 1897.

 • Malecki J., Oderborn P. De Rvssorvm religione, ritibvs nvptiarvm, fvnervm, victu, vestitu etc. et De Tartarorvm religione ac epistola ad D. Davidem Chytraeum recens scripta. Alia eiusdem argumenti de sacrificiis, nvptiis et funeribus veterum Borussorum ad cl. v. Georgium Sabinum olim missa. [S. l.], 1582.

 • Maleczyńska E. [Rec.] Paszkiewicz H. O genezie…; Łowmiański H. Wcielenie…; Paszkiewicz H. W sprawie inkorporacji… // Kwartalnik historyczny. R. 52, z. 2. Lwów, 1938. S. 239–245

 • Maleczyńska E. Książęce lenno mazowieckie 1351–1526. Lwów, 1929.

 • Maleczyńska E. Rola polityczna królowej Zofii Holszańskiej na tle walki stronnictw w Polsce w latach 1422–1434. Lwów, 1936.

 • Maleczyński K. Urzędnicy grodzcy i ziemscy Lwowscy w latach 1352–1783. Lwów, 1938.

 • Maleczyński K. W sprawie autentyczności dokumentów Mendoga z lat 1253–1261 // Ateneum Wileńskie. R. 11. Wilno, 1936. S. 1–60.

 • Maleszewski J. Książęta Bielsccy h. Pogoń. Warszawa, 1929.

 • Malinowski L. Glosy polskie w kilku rękopismach łacińskich wieku XV w bibliotekach kapitulnej i uniwersyteckiej w Pradze oraz w rękopiśmie Biblioteki Zakładu Narodowego Ossolińskich z r. 1438 N. 379. Kraków, 1895.

 • Malinowski L. Kazanie na dzień Wszech Świętych: Ewangelia ś. Mateusza R. V, 1–12: zabytki języka polskiego w wieku XV, z rękopisu D. LII. Biblioteki kapitulnej w Pradze. Kraków, 1895.

 • Malinowski N.E. Heraldyka to jest nauka o herbach zawierająca wykład teoryi heraldyki powszechnej z najlepszych zródeł zebrany, teoryję heraldyki polskiej, teoryję genealogii i sfragistyki, tudzież rzecz o orderach, rozprawy o szlachectwie, tytułach i godnościach honorowych, rycerstwie, jako też rys literatury i słownik wyrazów technicznych powyżej wymienionych umiejętności. Warszawa, 1841.

 • Maliszewski E. Bibljografja pamiętników polskich i Polski dotyczących (druki i rękopisy). Warszawa, 1928. [Рец.: Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 15. 1928. S. 178–181] || d04.

 • Maliszewski E. Polacy i Polskość na Litwie i Rusi. Wyd. 2. Warszawa, 1916.

 • Maliszewski E. Przewodnik po Gubernji Grodzieńskiej. Zarys statystyczno-opisowy. (Z mapką). Warszawa, 1919 || d56.

 • Maliszewski E. Przewodnik po Gubernji Wileńskiej. Zarys statystyczno-opisowy. Warszawa, 1919.

 • Mann J. Texts and Studies in Jewish History and Literature. Vol. 2. Karaitica. Philadelphia: Hebrew Press of the Jewish Publication Society of America, 1935 || караимы.

 • Mannhardt W. Die Mater Deum der Aestier // Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur. Bd. 24. Berlin, 1880. S. 159–168.

 • Manteuffel G. O starodawnej szlachcie krzyżacko-rycerskiej na kresach inflanckich. Lwów, 1912.

 • Mappa mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Львів – Київ – Нью-Йорк, 1996 || d67. Каменец-Подольский, Бакота. Немиричи, Глинские

 • Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból / Mihályi János. Máramaros-Sziget, 1900 || d70a.

 • Marchwińska A. Rejestr dworu królowej Barbary (1548–1551) // Studia Źródłoznawcze. T. 38. S. 81–102.

 • Marcin z Urzędowa. Herbarz polski to iest o przyrodzeniv zioł y drzew rozmaitych, y innych rzeczy do lekarztw nalezących. Kraków, 1595.

 • Marciniak R. Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu Odrodzenia. Warszawa etc., 1983.

 • Marciniak R. Ze studiów nad zbiorem Acta Tomiciana: Dzieje zwodu sapieżyńsko-radziwiłłowskiego w okresie Oświecenia // Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z. 16. Kórnik, 1980.

 • Marcinkowski A.A. Lud ukraiński. T. 1. Wilno, 1857.

 • Marcinkowski A.A. Lud ukraiński. T. 2. Wilno, 1857.

 • Marcinkowski K. Inwentarz Zamku Krakowskiego sporządzony w roku 1787. Kraków, 1905.

 • Marcinkowski K. Materjały do historyi wojen z Krzyżakami: (spis sum wypłaconych wojskom zaciężnym) // Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. R. 13. 1906. S. 241–259.

 • Marczak M. Zbiory archiwalne Hr. Tarnowskich w Dzikowie. Warszawa, 1939.

 • Maroszek J. Dolina Biebrzy w przeszłości – do końca XVIII wieku // Białostocczyzna. 1995, № 1. S. 1–21.

 • Maroszek J. Monuments of military construction on the territory of the Euroregion Neman. Evidence of a stormy history // My Little Europe (Cross-border Centre for Civil Education and Information in Białystok). Nr. IV. P. 32–34 || d58.

 • Maroszek J. Najstarszy dokument uposażeniowy Kościoła Farnego w Białymstoku z 4 grudnia 1581 roku // Białostocczyna. 1996, № 2. S. 3–8.

 • Maroszek J. Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta: z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią. Białystok, 2000.

 • Maroszek J. Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI–XVIII w. // Studia i materiały z historii Kultury Materialnej. T. 51. Studia nad produkcją rzemiślniczą w Polsce (XIV–XVIII w.). 1976, s.88–195.

 • Maroszek J., Maroszek M. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku. T. 2. Dekanat Mińsk. Białystok, 2009 || d65. источники, Менск, католицизм, костелы

 • Maroszek J., Maroszkówna M. Dekanat miński diecezji wileńskiej w świetle opisów parafii z 1784 r. // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі: (да 940-годдзя горада). Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 7–9 верасня 2007 г. Мн., 2008. С. 115–118 || d65. Менск

 • Marszalska J.M. Szkic do Zarządu Dóbr i Archiwum Rodzinnego Sanguszkó w w Gumniskach // Roczn. Tarnowski. R. 2. 1994. S. 183–195.

 • Martel A. La langue polonaise dans les pays ruthenes, Ukraine et Russie Blanche. Lile, 1938.

 • Martinius M. De bello Tartarico historia; In qua, quo pacto Tartari hac nostra aetate Sinicum Imperium invaserint, ac fere totum occuparint, narratur; eorumque mores breviter describuntur. Auctore R. P. Martino Martinio, Tridentino, ex Provincia Sinensi Societatis Iesu in Urbem misso Procuratore. Antverpiae, 1654.

 • Martinof P. Les manuscrits slaves de la Bibliotheque Imperiale de Paris. Paris, 1858.

 • Martynowicz A. Sobory lokalne na ziemiach ruskich i w Wielkim Księstwie Litewskim do końca XV wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 32, 2009. S. 21–100 || d41.

 • Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands. Th. 1. Riga, 1836.

 • Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej (1348–1607) / Wyd. A.Prochaska. Lwów, 1890.

 • Materiały do historii filozofii średniowiecznej w Polsce. T. 1. Wrocław, 1970.

 • Materiały do stosunków historii kulturalnych w XVI w. na dworze królewskim polskim / Zebrał i oprac. S. Tomkowicz. Kraków, 1915.

 • Maternicki J. Tradycja grunwaldzka jako przedmiot badań historycznych // Studia Grunwaldzkie. Tom 2. Olsztyn, 1992.

 • Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich / Zebr. T. Wierzbowski. T. 1. 1398–1600. Warszawa, 1900.

 • Materyały do dziejów rolnictwa w Polsce w XVI i XVII wieku poprzedzone wiadomością o życiu i pismach Jana Ostroroga woyewody poznańskiego / Zebrał i opracował W. Chomętowski. Warszawa, 1876. [Biblioteka ordynacyi Krasińskich, t. 2].

 • Materyały do historyi Jagiellonów z archiwów weneckich. Cz. 1. Poznań, 1887.

 • Materyały do historyi miasta Biecza: (1361–1632). Kraków, 1914.

 • Matijów J. Der polnisch-ungarische Streit um Galizien und Lodomerien. Ein Beitrag zur österr. Geschichte // Jahresbericht der K.K. II Obergimnasium im Lemberg für das Jahr. 1886. S. 4–35. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 326–327].

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 1. Casimiri IV regis tempora complectens (1447–1492). Varsoviae, 1905 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 2. Iohannis Alberti regis tempora complectens (1492–1501). Varsoviae, 1907 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 3. Alexandri regis tempora complectens (1501–1506). Varsoviae, 1908 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 4. Sigismundi I regis tempora complectens (1507–1548). Vol. 1. Acta cancellariorum 1507–1548. Varsoviae, 1912 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 4. Sigismundi I regis tempora complectens (1507–1548). Vol. 2. Acta vicecancellariorum 1507–1535. Varsoviae, 1912 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 4. Sigismundi I regis tempora complectens (1507–1548). Vol. 3. Acta vicecancellariorum 1533–1548. Varsoviae, 1915 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 4. Sigismundi I regis tempora complectens (1507–1548). Vol. 4. Indices rerum, personarum et locorum 1507–1548. Varsoviae, 1917 || d11.

 • Matušakaitė M. Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius, 2003.

 • Matušakaitė M. Mediniai Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios altoriai // Kultūros paminklai. 1995. № 2. P. 123–137.

 • Matušakaitė M. Seniausioji Lietuvoje gotikinė skulptūra // Kultūros paminklai. 1995. № 2. P. 112–123.

 • Matušakaitė M. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje. Kaunas, 1998.

 • Matusas J. Senovės prūsų žemės nukariavimas. Kaunas, 1940.

 • Matusas J. Švitrigaila Lietuvos didysis kunigaikštis. Kaunas, 1938 [2 leid. Vilnius, 1991].

 • Matuszewski J. Immunitet ekonomiczny w dobrach Kościoła w Polsce do roku 1381. Poznań, 1936.

 • Mažeika R. Bargaining for baptism: Lithuanian negotiations for conversion, 1250–1358 // Varieties of religious conversion in the Middle Ages. Gainesville, Fla. [u. a.], 1997. P. 131–145.

 • Mažeika R. «Nenorim, kad jie kovotų prieš mus mūsų pačių ginklais»... – popiežių bandymai reguliuoti prekybą su Pabaltijo pagonimis XIII a. // Lituanistika. 1990, № 4. S. 11–19.

 • Mažeika R. Of cabbages and knights: trade and trade treaties with the infidel on the northern frontier, 1200–1390 // Journal of Medieval History. V. 20. 1994. S. 63–76 || d24a; d42.

 • Mažeika R. The role of pagan Lithuania in Roman Catholic and Greek Orthodox religious diplomacy in east–central Europe (1345–1377). Unpublished doctoral dissertation. Fordham, New York, 1987, revised. (University Microfilms International, Ann Arbor, MI, 1987). – 202 s. [Рец.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 2 (9). 1998. С. 543–546].

 • Mažeika R. Was Grand Prince Algirdas a Greek Orthodox Christian? // Lituanus. Vol. 33. № 4. Winter 1987. P. 35–55 || d27.

 • Mažeika R. When Crusader and Pagan Agree: Conversion as a Point of Honour in the Baptism of King Mindaugas of Lithuania (c. 1240–63) // Crusade and Conversion on the Baltic Frontier, 1150–1500. Ed. by A. V. Murray. Aldershot, 2001. P. 197–214.

 • Mazowieckie przywileje rodowe z XIV i XV w. / Oprac. W. Semkowicz. Kraków, 1912.

 • Mazowieckie zapiski herbowe z XV–XVI w. / Wyd. A.Wolff. Kraków, 1937.

 • Mazurkiewicz J. Ustawy amortyzacyjne w dawnej Polsce // Pamiętnik Historyczno-Prawny. T. 12, z. 2. Lwów, 1933.

 • McMillin A.B. Francis Skaryna's biblical prefaces and their place in early byelorussian literature // The Journal of Byelorussian studies. 1988. Vol. 6, № 1. P. 3–11.

 • Mecherzyński K. Historya języka łacińskiego w Polsce. Kraków, 1833.

 • Mecherzyński K. Historya języka niemieckiego w Polsce. [Kraków, 1845].

 • Mecherzyński K. Historya wymowy w Polsce. T. 1. Kraków, 1856.

 • Mecherzyński K. Historya wymowy w Polsce. T. 2. Kraków, 1858.

 • Mecherzyński K. Historya wymowy w Polsce. T. 3. Kraków, 1860.

 • Mecherzyński K. Świadectwa uczonych kraiowych i postronnych o kwitnącym stanie nauk w Polsce w wiekach dawniejszych. Kraków, 1828.

 • Mediae latinitatis lexicon minus. A medieval Latin – French/English dictionary / Compos. J.F. Niermeyer. Leiden, 1976 || d69. языки, латынь

 • Medii aevi kalendarium; or, Dates, charters, and customs of the Middle Ages; with kalendars from the tenth to the fifteenth century; and an alphabetical digest of obsolete names of days, forming a glossary of the dates of the Middle Ages, with tables and other aids for ascertaining dates. By R. T. Hampson. London, [1841] || d70a. Календарь

 • Mełeń A. Ordynacje w dawnej Polsce // Pamiętnik historyczno-prawny. Z. 2. 1926.

 • Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St-Pétersbourg. Sixiéme série. Sciences politiques, histoire et philologie. T. 9 et dernier. Saint-Pétersbourg, 1859. – ятвяги

 • Memorabilis et perinda stupenda de crudeli Moscovitarum expeditione narratio, ex Germanico in Latinum conversa. Duaci, 1563 (J. Boscard). – РНБ: 13.7.2.381. Факсимиле: Paris, 1858. То же: An early news-sheet. The Russian invasion of Poland in 1563. Ed. by J. C. H[otten]. London, 1874 || d40.

 • Menzel C.A. Geschichte von Schlesiens. Bd. 1. Die Geschichte von den ältesten Zeiten bis 1526. Breslau, [1808].

 • Mercator G. Atlas Minor. Amsterdam, 1610.

 • Meter von Klonau G. Jahrbücher des deutchen Reiches unter Heinrich IV und Heinrich V. Leipzig, 1903. – 356 s.

 • Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV–XVI w. T. 1. Księga oznaczona nr. 333 z lat 1417–1429. Warszawa, 1918.

 • Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV–XVI w. T. 2. Księga oznaczona nr. 334 z lat 1429–1433. Warszawa, 1930.

 • Metryka Litewska – księgi wpisów za lata 1516–1518. Wyd. K. Pietkiewicz // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 6. 1994. Poznań, 1995. S. 159–199.

 • Metryka Litewska. Księga wpisów Nr.131 / Oprac. A. Rachuba. Warszawa, 2001 || d58.

 • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Księstwo Żmudzkie 1690 r. / Opracował G. Błaszczyk. Warszawa, 2009 || d58.

 • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Województwo brzeskie litewskie 1667–1690 r. / Opracował A. Rachuba. Warszawa, 2000.

 • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Województwo nowogródzkie 1690 r. / Opracowali H. Lulewicz, A. Rachuba. Warszawa, 2002.

 • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Województwo smoleńskie 1650 r. / Opracowali S. Dumin, A. Rachuba. Warszawa, 2009 || d58.

 • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Województwo trockie 1690 r. / Opracował H. Lulewicz. Warszawa, 2000.

 • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Województwo wileńskie 1690 r. / Opracował A. Rachuba. Warszawa, 1989 || d58.

 • Metryka Litewska: księga sigillat 1709–1719 / Oprac. A. Rachuba, Warszawa: PWN, 1987. ЛМетр.

 • Meysztowicz W. Szkice o świętym Brunie-Bonifacym // Sacrum Poloniae Millennium. T. 5. Rzym, 1958. S. 495–496.

 • Michalonis Litvani De moribvs Tartarorvm, Litvanorvm et Moschorvm, fragmina X. multiplici historia referta et Iohan. Lasicii Poloni De diis Samagitarvm, caeterorvmq[ue] Sarmatarvm, et falsorvm christianorvm, item De religione Armeniorvm... Basileae, 1615.

 • Michałowski G. Skoki nad Bugiem // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. 1993. № 2. S. 30–34. – Скоки, Подляшье.

 • Michalski A. Związki handlowe Wołynia z miastami nadbałtyckimi od XIII do 1 poł. XVIII w. // Studia Bałtyckie. Historia. T. 3. Koszalin, 1998. S. 221–258.

 • Michaluk D. Miasteczko Narew w XVI w. – powstanie i rozwój // Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność / Red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk. Toruń, 1996. S. 126–134.

 • Michaluk D. Między Koroną a Litwą. Kształtowanie się terytorium ziemi mielnickiej w XVI–XVII wieku // Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń. T. 1 / Red. M. Liedke, J. Sadowska, J. Trynkowski. Białystok, 1999. S. 36–54.

 • Michaluk D. O możliwościach badania struktury etnicznej ludności Podlasia w XVI wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. T. 17. 2002. S. 57–72.

 • Michaluk D. Omówienie polskiej historiografii dotyczącej przeszłości Podlasia za lata 1991–2003 // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала «Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003», Гродна (16–18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Michaluk D. Rezydencja hospodarska w Mielniku w XIII–XVIII w. // Studia Podlaskie. 1994. T. 4. S. 25–50.

 • Michaluk D. Wymiana rodów na pograniczu koronno-litewskim w XVI–XVII wieku na przykładzie południowego Podlasia // Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej / Red. J. Staszewski, K. Mikulski, J. Dumanowski. Toruń, 2002. S. 250–262.

 • Michelbertas M. Kuršių pilkapynas. Monografija Vilnius, 2009 || d67. балты, археология

 • Michelbertas M. Lietuvos numizmatikos įvadas. Vilnius, 1989.

 • Mickūnaitė G. Art and architecture of the Grand Duchy of Lithuania: Lithuanian scholarship 1990–2003 // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала «Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003», Гродна (16–18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Mickūnaitė G. From Pamphlet to Origin Theory: The Establishment of Lithuanian Dynastic Tradition // The Medieval Chronicle, II. Proceedings of the 2nd International Conference on the Medieval Chronicle, Driebergen / Utrecht 16–21 July 1999 / Ed. By E. Kooper. Rodopi, 2002. P. 156–165.

 • Mickūnaitė G. Making a great ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania. Central European University Press, 2006.

 • Mickūnaitė G. Motiejus Stryjkowskis apie Lucko suvažiavimą. Tekstas, Vaizdas, Kontekstas // Vaizdas ir pasakojimas. Vilnius, 2002. P. 7–21.

 • Miechowita M. Chronica polonorum. Kraków, 1986 [факсимиле издания 1521 г.].

 • Miechowita M. Conservatio sanitatis. Kraków, 1522.

 • Miechowita M. Cronica Polonorum. Kraków, 1519.

 • Miechowita M. Cronica Polonorum. Kraków, 1521 || d19.

 • Miechowita M. Fructuosa doctrina de sanguinis missione. Kraków, 1508.

 • Miechowita M. Historia Delle Due Sarmatie di Mattheo Di Micheovo, Dottor Fisico, Et Canonico Cracoviense, Tradotta Per Il Signore Annibal Maggi. Con La Tavola Delle Cose Notabili. Venezia, 1561.

 • Miechowita M. Tractatus de duabus Satrmati[i]s Asiana, & Europiana & de contentis in eis. Kraków, 1517.

 • Miechowita M.] Excellentissimi viri Mathie de Miechow artium et medicinae doctoris contra seuam pestem regimen accuratissimum: at primum ad divos Sebastianum et Rochum deouteremittuntur orationes. Kraków, 1508.

 • Miecznik A. O religii pogańskich Słowian. Pogląd ze stanowiska kulturno-historycznego. Lwów, 1894.

 • Mienicki R. Archiwum akt dawnych w Wilnie w okresie od r. 1795 do 1922. Rys historyczny. Warszawa, 1923 || Rec.: Ateneum Wileńskie. R. 1. № 2. 1923. S. 274–277.

 • Mienicki R. Archiwum akt dawnych w Witebsku (Centralne Archiwum Witebskie). 1852–1903. Warszawa, 1939.

 • Mienicki R. Wileńska Komisja Archeograficzna (1864–1915). Wilno, 1925.

 • Mierzyński A. Jan Łasicki: źródło do mytologii litewskiej. Kraków, 1870 [Osobne odbicie z N. M. Rocz. Tow. nauk krakowskiego].

 • Mierzyński A. Przysięga Kiejstuta // Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. T. 20. Poznań, 1894. S. 155–170 || d38; d63.

 • Mierzyński A. Źródła do mytologii litewskiej. [Cz. 1]. Od Tacyta do końca XIII wieku. Warszawa, 1892.

 • Mierzyński A. Źródła do mytologii litewskiej. Cz. 2. Wiek XIV i XV. Warszawa, 1896.

 • Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie || R. 1 (1908, № 1–7), R. 2 (1909): d19; R. 3 (1910), R. 4 (1911): d22; R. 5 (1912), R. 6 (1913), R. 7 (1914, № 1–6), R. 8 (1915), R. 9 (1930, № 1–9), R. 10 (1931): d23; R. 11 (1932, № 1–6, 9–12), R. 12 (1933), R. 13 (1934): d26; R. 14 (1935): d20; R. 15 (1936): d26; R. 16 (1937): d27; R. 17 (1938): d26; R. 18 (1939, № 1–9): d22.

 • Mika N. Czy król Rusi Halickiej Daniel był obecny przy zawieraniu pokoju Wiedeńskiego w 1261 roku? Z dziejów stosunków Rusko-Austriackich w średniowieczu // Kwartalnik historyczny. R. 55. 1998. № 2. S. 3–15.

 • Mikołaja Krzysztofa Radziwiła Pielgrzymka do Ziemi Świętej / Tłómaczona przez X. Andrzeja Wargockiego. Wrocław, 1847 || d17.

 • Mikulionis S. Dėl Vytauto portretų Trakų bažnyčiose // KB. T. 2. 1989. P. 55–56.

 • Mikulionis S. Trakų salos pilis. Vilnius, 1978.

 • Mikulionis S. Vakarų Europos ir Bizantijos architektūros tradicijos XIII–XIV a. Lietuvoje // Europos dailė. Lietuviskieji variantai. Vilnius, 1994.

 • Mikulski J. Smoleński ośródek latopisarski w latach 20–50. XV w. // Białoruskie zeszyty historyczne. T. 33. Białystok, 2010. S. 17–49 || d42.

 • Mikulski W. Dokumenty z archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego w archiwum Warszawskim Radziwiłłów // Miscellanea Historico-Archivistica. T. 7. Warszawa, 1997. S. 71–83.

 • Mikulski W. Gramota wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka dla wojewody wileńskiego Dowgirda z 1442 r. // Przegląd historyczny. 1995. T. 86, z. 1. S. 67–74 || d75. Довгирд.

 • Mikulski W. O pieczęci średniowiecznej litewskiej Kazimierza Jagiellończyka. Przyczynek do dziejów sfragistyki hospodarskiej XV wieku // Studia Źródłoznawcze. T. 40. S. 89–94.

 • Mikulski Y. Staroruski utwór panegeryczny "Pochwała Witolda" (XV w.). Rozbiór krytyczny. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Salamona w Seminarium Historii Bizancjum i Słowiańszczyzny. Kraków, 2011.

 • Milewski K. Pamiątki historyczne krajowe. Warszawa, 1848.

 • Miłosz Cz. Historia literatury polskiej. Warszawa, 1996.

 • Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių / Pareng. ir į liet. k. išvert. D. Antanavičius, D. Baronas, A. Dubonis (ats. sudaryt.), R. Petrauskas; Liet. ist. inst. Vilnius, 2005.

 • Minzloff R. Die altdeutschen Handschriften der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg. St. Petersburg, 1853.

 • Mironowicz A. Działalność charytatywna w Kościele prawosławnym na terenie Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w. // Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. Warszawa, 1999. S. 79–86.

 • Mironowicz A. Geneza bractw cerkiewnych // Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białystok, 1996. № 2 (6). S. 22–30.

 • Mironowicz A. Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej. Białystok, 2001.

 • Mironowicz A. Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiełłonów. Białystok, 2003.

 • Mironowicz A. Kościół prawosławny w Polsce. Białystok, 2006.

 • Mironowicz A. Męczennik supraski // Białoruskie zeszyty historyczne. T. 41. Białystok, 2014. С. 7–23 || d70a. Св. Антоний Супрасльский

 • Mironowicz A. Najstarszy «Субботник или Поминик» monasteru supraskiego // Białoruskie zeszyty historyczne. T. 40. Białystok, 2013. С. 233–243 || d70a.

 • Mironowicz A. Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku. Białystok, 1991. [Рец.: Славяноведеніе. 1993. № 3. С. 118–119].

 • Mironowicz A. Powstanie Ławry Supraskiej // Białostockie Teki historyczne. T. 10. 2012. S. 11–35 || d67. Подляшье, монастыри, Супрасль

 • Mironowicz A. Szkolnictwo prawosławne na ziemiach białoruskich w XVI–XVIII wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białystok, 1994. № 2. S. 20–34.

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. VII. Warszawa, 1997 (архивы Радзивиллов).

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. IX. Warszawa, 1998 (родовые архивы Речи Посполитой).

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. X. Warszawa, 1999 (земские и гродские книги в ЦГИА Украины и в AGAD).

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. XIII. Warszawa, 2001 (военная история Речи Посполитой с начала XVI в.).

 • Mistra Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska / Wyd. wstępem i przypisami opatrzył M. Plezia. Kraków, 1994.

 • Mittelhochdeutsche Kurzgrammatik || d67. языки, немецкий

 • Mittelhochdeutsches Handwärterbuch / Von dr. Matthias Lexer. Bd. 1–3. Leipzig, 1872–1878 || d70a. языки, немецкий

 • Mittelhochdeutsches Wörterbuch / mit Benutzung des Nachlasses von Georg Friedrich Benecke ausgearb. von Wilhelm Müller und Friedrich Zarncke. Bd. 1–3. Leipzig, 1854–1861.

 • Mittelniederdeutsches Wörterbuch / von Karl Schiller und August Lübben. Bd. 1–6. Bremen, 1875–1881.

 • Mizler de Kolof L. Historiarum Poloniae et Magni ducatus Lithuaniae scriptorum, quotquot ab initio Reipublicae Polonae ad nostra usque tempora exstant omnium, Collectio magna, ordine chronologico digesta, ob exemplarium raritatem iterum typis exscriptorum, suppeditante celeberrima Bibliotheca Zaluskiana. T. 1. Continens Scriptores topographicos. Varsaviae, sumptibus Typographiae Mizlerianae, 1761. – Рец.: Nova acta eruditorum anno MDCCLXII publicata. Lipsiae, 1763. S. 290–302.

 • Młodiński S. Infvla Geranonia qua sacrorvm in M. D. L. procervm vnio ... Stanislavs Kiszka praepositvs Geranon. scholasti. Vilnen. sedis apost. protonotarivs ... sui genitoris haeresin detestati salutifer genitor, recens dignitissime adornatus est Stephani Młodinski ... poeticis taeniolis ... euincta ... Vilnae, 1613.

 • Młynarski T. Pojęcie usiłowania wedle Statutu Litewskiego III z r. 1588 // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3–4. 1923. S. 467–480.

 • Modrzewski A.F. Ad Populum Plebemque Polonam Andreae Fricii Modrevii Querela de contemptione Legis divinae in homicidas, cui adiu[n]cta est oratio quarta ex psalmis Davidicis composita. Praefixe Sunt Epistolae Duae, Altera ad Sigismundum Primum patrem, altera ad Sigismundum Secundum Augustum filium, reges Poloniae inclytos, Lithuaniae magnos Duces, Russiae, Prussiae, Mazoviaeq[ue] dominos. Cracoviae, 1546.

 • Modrzewski A.F. Ad Regem Pontifices, Presbyteros, et Populos Poloniae ac reliquae Sarmatiae, Oratio Andreae Fricii Modrevii de Legatis ad Concilium Christianum mittendis. Addita Est Gratulatio ad Leonardum Altipolitam Theologum et Ecclesiastam Cracoviensem, et Episcopu[m] Camenecensem designatum. Cracoviae, 1546.

 • Modrzewski A.F. Ad Serenissimum et Inclytum Regem Poloniae, Sigismundum Augustum: Lascius: sive de poena homicidii. Kraków, 1543.

 • Modrzewski A.F. Andreae Fricii Modrevii Narratio Simplex rei novae et eiusdem pessimi exempli: simul et querela de iniuriis et expostulatio cum Stanislao Orichovio Roxolano. Pińczów, 1561.

 • Moller H. De adventv in Prvssiam... Sigismvndi Avgusti regis Poloniae... gratvlatio Prvssiae autore Henrico Mollero Hesso in schola Culmensi docente. Gedani, 1552.

 • Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile. T. 2. Kraków, 1867.

 • Monografia xx. Sanguszków oraz innych potomków Lubarta Fedora Olgierdowicza x. Ratnenskiego / Opracował Z.L.Radzimiński. T. 1. Lwów, 1906. – 567 s.; T. 2. 1910. – 489 s.; T. 3. 1913. – 512 s.

 • Monumenta Germaniae historica || Сайт: Monumenta Germaniae historica digital.

 • Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum Germanicarum. T. 4. Die Chronik des Mathias von Neuenburg / Herausgegeben von A. Hofmeister. Berlin, 1924–1940 || d56a

 • Monumenta Historica Dioeceseos Wladislaviensis. Tt. 1–26.

 • Monumenta linguae palaeoslovenicae e Codice Suprasliensi / Ed. F. Miklosich. Vindobonae, 1851 || d33.

 • Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von chroniken, berichten, urkunden und andern schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's dienen. Bd. 1. Thomae Hiärn's Ehst-, Lyf- und Lettlaendische Geschichte / Nach der Originalhandschrift herausgegeben und im Drucke besorgt von Dr. C.E.Napiersky. Riga-Leipzig, 1835 [Neudruck: Osnabrück, 1968].

 • Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von chroniken, berichten, urkunden und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's dienen. Bd. 2. Riga-Leipzig, 1839.

 • Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von chroniken, berichten, urkunden und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's dienen. Bd. 3. Riga-Leipzig, 1842 || d34.

 • Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von chroniken, berichten, urkunden und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's dienen. Bd. 4. Riga-Leipzig, 1844.

 • Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von chroniken, berichten, urkunden und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's dienen. Bd. 5. Riga-Leipzig, 1847 || d34.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 1. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława / Wyd. i przypisami objaśnił F. Piekosiński. Cz. 1. Obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366. Kraków, 1874.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 2. Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 1. 1384–1492 / Ex antiquis libris formularum corpore Naruszeviciano, autographis archivistique plurimis collectus opera A. Sokołowski, J. Szujski. P. 1. Ab anno 1384 ad annum 1444 / Cura A.Sokołowski. Kraków, 1876.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 2. Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 1. 1384–1492 / Ex antiquis libris formularum corpore Naruszeviciano, autographis archivistique plurimis collectus opera A. Sokołowski, J. Szujski. P. 2. Ab anno 1444 ad annum 1492 / Cura J. Szujski. Kraków, 1876.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 3. Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 1. 1178–1386 / Wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1876.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 4. Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400 / Wyd. F. Piekosiński i J. Szujski; wstępem poprzedził J. Szujski. Kraków, 1878.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 5. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257–1506. Cz. 1 / Wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1879.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 5. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257–1506. Cz. 2 / Wyd. i przypisami objaśnił F. Piekosiński. Kraków, 1882 || d29.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 6. Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae. 1376–1430 / Collectus opera A. Prochaska. Kraków, 1882 || d26; d65; d69.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 7. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257–1506. Cz. 3 / Wyd. i przypisami objaśnił F. Piekosiński. Kraków, 1882. [S. 494–647].

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 7. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257–1506. Cz. 4 / Wyd. i przypisami objaśnił F. Piekosiński. Kraków, 1882. [S. 652–850].

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 8. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława / Wyd. i przypisami objaśnił F. Piekosiński. Cz. 2. Obejmująca rzeczy od roku 1367 do roku 1423. Kraków, 1883.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 9. Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 2. 1153–1333 / Wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1886.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 10. Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3. 1333–1386 / Wyd. i przypisami objaśnił F. Piekosiński. Kraków, 1887 .

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 11. Index actorum saeculi XV ad res publicas Poloniae spectantiam quae quidem typis edita sunt / Collegit A. Lewicki. Kraków, 1888 || d31.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 12. Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 2. 1382–1445 / Coll. opera A. Lewicki. Kraków, 1891 || d31.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 13. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta / Ed. B. Ulanowski. Vol. 1. Acta capitulorum Gnezensis, Poznaniensis et Vladislaviensis (1408–1530). Kraków, 1894.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 14. Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 3. 1392–1501 / Coll. opera A. Lewicki. Kraków, 1894.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 15. Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420 / Wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1896 || d29.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 16. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta / Ed. B. Ulanowski. Vol. 2. Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecensum Gnezensis et Poznaniensis (1403–1530). Kraków, 1902.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 17. Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 4. 1386–1450 / Wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1905 || d31.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 18. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta / Ed. B. Ulanowski. Vol. 3. Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Plocensis, Vladislaviensis et Gneznensis (1422–1533). Kraków, 1918.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 19. Akta Aleksandra króla polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego i t.d.: (1501–1506) / Wyd. F. Papée. Kraków, 1927 || НБРБ: ИНК108720.

 • Monumenta Poloniae Historica. Ser. 2. T. 8. Kronika Wielkopolska / Wyd. B. Kürbis. Warszawa, 1970.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 1. Lwów, 1864 || d07.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 2. Lwów, 1872 || d07.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 3. Lwów, 1878 || d07.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 4. Lwów, 1884 || d07.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 5. Lwów, 1888 || d07.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 6. Kraków, 1893 || d07.

 • Monumenta Poloniae paleographica.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 1. Acta Camerae Apostolicae. T. 1. 1207–1344 / Wyd. J. Ptaśnik. Kraków, 1913 || d13.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 2. Acta Camerae Apostolicae. T. 2. 1344–1374 / Wyd. J. Ptaśnik. Kraków, 1913 || d13.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 3. Analecta Vaticana. 1202–1366 / Wyd. J. Ptaśnik. Kraków, 1914 || d13.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 4. I.A. Caligarii nuntii apost. in Polonia epistolas et acta 1578–1581. Kraków, 1915 || d14.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 5. Series Nuntiaturae Polonae. Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum pars 1 aa. 1581–1582. Kraków, 1923–1933 || d14.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 6. Series Nuntiaturae Polonae. Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum pars 2 a. 1583. Kraków, 1938 || d14.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 7. Series Nuntiaturae Polonae. Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum pars 3, fasc. 1. Jan. – jun. 1584. Kraków, 1939–1948 || d14.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 7. Series Nuntiaturae Polonae. Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum pars 3, fasc. 2. Jun. – maj. 1584. Appendix jan. 1584 – febr. 1585. Kraków, 1950 || d14.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 8. Series: Acta pontificum Romanorum. Acta Bonifacii Papae IX. Fasc. 1 (1389–1391). Kraków, 1939–1946 || d14.

 • Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae. Zbiór pomników Reformacji kościoła polskiego i litewskiego. Zabytki z wieku XVI-go. Staraniem Synodu Jednoty Ewangielicko-Reformowanej Litewskiej. Wyd. 2. Wilno, 1925 || НБРБ: Ба39269. Первое изд. см. в каталоге на букву Z (Zbiór...). Остальные тома серии см.: Zbiór pomników Reformacyi Kościoła Polskiego i Litewskiego.

 • Monumenta Ucrainae historica. T. 1 (1075–1623) / Зібрав митрополит Андрей Шептицький. Romae, 1964 || d69. источники

 • Monvmenta sarmatarvm beatae aeternitati / Simone Starovolscio primicerio tarnouiensi collectore. Cracoviae, 1655 || d13.

 • Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej do piętnastego wieku. Poznań, 1843.

 • Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z drugiej połowy piętnastego wieku. Poznań, 1846.

 • Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z drugiej połowy szesnastego wieku. Poznań, 1849.

 • Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszej połowy piętnastego wieku. Poznań, 1844.

 • Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszej połowy szesnastego wieku. Poznań, 18474.

 • Moraczewski J. Jezuici w Polsce. Rys historyczny. Paryż, 1861.

 • Moraczewski J. Starożytności polskie ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym zebrane. T. 1. Poznań, 1842.

 • Morawski K. Czasy Zygmuntowskie na tle prądów Odrodzenia. Warszawa, 1922.

 • Morawski K. Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego: średnie wieki i odrodzenie: z wstępem o uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. T. 1. Kraków, 1900.

 • Morawski K. Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego: średnie wieki i odrodzenie: z wstępem o uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. T. 2. Kraków, 1900.

 • Morawski K. Walka o język polski w czasach Odrodzenia. Kraków, 1923.

 • Morawski S. Pra-Sławianie i pra-Łotwa. Kraków, 1882.

 • Morawski Z. Epilogi krucjat w XV wieku: i inne studja renesansowe. Kraków, 1924.

 • Morgenbesser A. Przyczynek do dziejów Mołdawii: od założenia panstwa aż do wygaśnięcia dynastyi Dragosza. Lwów, 1892.

 • Morozova N. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės metraščių kalbos ir tekstologijos problemos: Bychovco kronika. Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius, 2001.

 • Mosbach A. Car Iwan IV Wasilewicz Groźny: obrazek historyczny. Wrocław, 1852.

 • Mosbach A. Godysław-Paweł, dwóch imion dziejopisarz łacińsko-polski wieku trzynastego. Lwów, 1867.

 • Mosbach A. Początki Unii Lubelskiej. Poznań, 1872.

 • Moscovische Niderlag und Belegerung der Statt Wenden. Nürnberg, 1579 (L. Heussler). – РНБ: 13.19.3.128. Переизд.: М. Оболенский. Иностранные сочинения и акты, относящиеся до России. Вып. 2.

 • Moscovittische Tyranney. Eigentliche Warhaffte beschreibung und bericht der... Handelstat Revel... Wie disselbe von dem Moscovittischen Tyrannen mit grosser macht belägert... Nürnberg, 1578 (L. Heussler). – РНБ: 13.9.2.472.

 • Mossakowski S. Drzwi Gnieźnieńskie a “Kronika Polska” mistrza Wincentego // Rocznik Historii Sztuki. T. 12. 1981. S. 5–13 || d69.

 • Motzki A. Avignonesische Quellen zur Geschichte des Ordenslandes: (1342–1366). Braunsberg – Heyne, 1914.

 • Mowca Polski. T. 1. Kalisz, 1683 || d24; d24a.

 • Mowy wyborne po większey części z starożytnych mowców i dziejopisów zebrane. [T. 1]. Wilno, 1784.

 • Mowy wyborne po większey części z starożytnych mowców i dziejopisów zebrane. T. 2. Wilno, 1784.

 • Muczkowski J. Dwie kaplice Jagiellońskie w Katedrze krakowskiej. Kraków, 1859.

 • Muczkowski J. Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849. Kraków, 1849.

 • Muczkowski J. Wiadomość o rękopismach historyi Długosza. Kraków, 1850.

 • Mugurēvičs Ē. Die militärische Tätigkeit des Schwertbrüderordens (1202–1236) // Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter. Toruń, 1991. S. 125–132.

 • Mugurēvičs Ē. Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae über Litauen im Zusammenhang mit den Daten der Archäologie // Archaeologia Lituana. Vol. 7, 2006. S. 242–248 || d54.

 • Müller E. Żydzi w Krakowie w drugiej połowie XIV stulecia. Kraków, 1906.

 • Murinius M. Kronika mistrzów Pruskich / Wyd. i oprac. Z. Nowak. Olsztyn, 1989.

 • Murinius M. Kronika mistrzów pruskich. Toruń, 1582.

 • Musianowicz K. Przyczynki do osadnictwa mazowieckiego na Podlasiu // Światowit (Warszawa). 1995. T. 21. S. 245–273.

 • Mylius J. Divina gratia imperante Sigismundo Augusto... victoria de Moschis reportata а G. Chodcievitio... Addita est ejusdem domini ad filios suos de conflictu epistola... Viennae Austriae, 1564. – РНБ: 13.4.2.16.

 • Myśliński K. Dzieje kariery politycznej w średniowiecznej Polsce. Dymitr z Goraja 1340–1400. Lublin, 1981.

 • Myśliński K. Pierwsza unia polsko-litewska. Krewo 1385 // Przegląd Kresowy. 1991, № 1. S. 10–13.

 • Myśliwski G. Powstanie i rozwój granicy liniowej na Mazowszu (XII – poł. XVI w.) // Kwartalnik historyczny. R. 101, 1994, № 3. S. 3–24.

 • Nadolski A. Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu. Wrocław etc., 1973 || d70a.

 • Nadolski A. Grunwald: problemy wybrane. Olsztyn, 1990.

 • Nadson A. The memoirs of Theodor Jeŭłaszeŭski, assesor of Nawahrudak (1546–1604) // The Journal of Byelorussian Studies. 1968. V. 1. № 4. P. 269–348.

 • Nalepa J. Arkona and Rügen. A linguistic contribution to our knowledge of Nordic and West Slav contacts in the early Middle Ages // Medieval Scandinavia. 1977, nr. 10. S. 96–121 || d65. славяне, начальная

 • Nalepa J. Jaćwięgowie. Nazwa i lokalizacja. Białystok, 1964 || d41; d56. ятвяги

 • Nalepa J. Połekszanie (Pollexiani) – plemię jaćwieskie u północno-wschodnich granic Polski // Rocznik Białostocki. T. 7, 1967. S. 7–34.

 • Nalepa J. W sprawie siedzib Jaćwięgów // Rocznik Białostocki. T. 14, 1981. S. 117–135.

 • Nalewajek A. Inwentarz skarbca Koronnego z 1515 roku // Roczniki Humanistyczne. T. 61, z. 2. 2013. S. 63–81 || d70.

 • Narbutas S. Lietuvių kilmės iš romėnu legenda kultūrinės integracijos šviesoje // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 17. Vilnius, 2004. P. 286–314 || d08.

 • Narbutas S. Lietuvos Renesanso literatūra. Vilnius, 1997.

 • Narbutienė D. LDK lotyniškoji knyga asmeninėse XVI–XVII a. bibliotekose // Knygotyra. 2001, nr. 37. P. 138–152 || d59.

 • Narbutt T. Dzieje narodu litewskiego w krótkości zebrane. Wilno, 1847.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 4. Wilno, 1838 || d57.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 5. Od śmierci Gedymina do bitwy nad Worskłą. Wilno, 1839 || d33.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 6. Panowanie Witolda w wieku piętnastym. Wilno, 1839 || d33.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 7. Panowanie Swidrygełły i Zygmunta. Wilno, 1840.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 8. Panowania Kazimierza i Alexandra. Wilno, 1840.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 9. Panowanie Zygmuntów. Wilno, 1841.

 • Narbutt T. Dzieje starożytne narodu Litewskiego. T. 1. Mitologia litewska. Wilno, 1835 || d25.

 • Narbutt T. Dzieje starożytne narodu Litewskiego. T. 2. Śledzenia początków narodu litewskiego i początki jego dziejów. Wilno, 1837 || d25.

 • Narbutt T. Dzieje starożytne narodu Litewskiego. T. 3. Pamiątki i wypadki historyczne od wieku szóstego po wiek trzynasty, tudzież rzeczy odnoszące się do Prussyi, Łotwy, zakonów rycerskich. Wilno, 1838 || d25.

 • Narbutt T. Łuka Pietrowicz. Nowina historyczna // Dziennik Wileński. Literatura Nadobna. 1830. T. 5, kwiecień. S. 129–158 || d70a.

 • Narbutt T. Pomniejsze pisma historyczne szczególnie do historyi Litwy odnoszące się. Wilno, 1856 || d07.

 • Narbutt T. Pomniki do dziejów litewskich pod względem historycznym, dyplomatycznym, geograficznym, statystycznym, obyczajowym, orcheograficznym i t.p. różnych rękopisnych lub rzadkich wydań dziejopisów. Wilno, 1846 || d04.

 • Narbutt T. Rys historyczny ludu cygańskiego. Wilno, 1850.

 • Naruszewicz A. Historya Jana Karola Chodkiewicza, woiewody wileńskiego, hetmana wielkiego W.X.L. T. 1–2. Warszawa, 1781 .

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 2. Panowanie Piastów. Warszawa, 1803.

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 3. Panowanie Piastów. Warszawa, 1803.

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 4. Panowanie Piastów. Warszawa, 1803.

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 5. Panowanie Piastów. Warszawa, 1803.

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 6. Panowanie Piastów. Warszawa, 1803.

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 7. Panowanie Węgrów. Warszawa, 1804.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. K.J. Turowskiego. T. 1. Kraków, 1859.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. K.J. Turowskiego. T. 3. Kraków, 1860.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. K.J. Turowskiego. T. 5. Kraków, 1860.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N. Bobrowicza. T. 1. Lipsk, 1836.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N. Bobrowicza. T. 2. Lipsk, 1836.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N. Bobrowicza. T. 3. Lipsk, 1836.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N. Bobrowicza. T. 4. Lipsk, 1836.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N. Bobrowicza. T. 5. Lipsk, 1836.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N. Bobrowicza. T. 6. Lipsk, 1836.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N. Bobrowicza. T. 7. Lipsk, 1836.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N. Bobrowicza. T. 8. Lipsk, 1836.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N. Bobrowicza. T. 10. Lipsk, 1837.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe. T. 9. Lipsk, 1837.

 • Naruszewicz A. Korespondencja 1768–1796. Wrocław, 1959.

 • Naruszewicz A. Tauryka czyli Wiadomości starożytne i poźnieysze o stanie i mieszkańcach Krymu do naszych czasów. Warszawa, 1805.

 • Naruszewicz T. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku. T. 3. Dekanat Olwita. Bakałarzewo, 2009 || d68. источники, Олвита, католицизм, костелы

 • Nasza Przeszłość || Сайт: Biblioteka Cyfrowa Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie.

 • Nasze kościoły: [opis ilustrowany wszystkich kościołów i parafji znajdujących się na obszarch dawnej Polski i ziemiach przyległych]. [T. 2]. Djecezja mińska. [Z.] 20. Dekanat nowogródzki. Warszawa – Petersburg, [1914] .

 • Natanson-Leski J. Dzieje granicy wschodniej Rzeczypospolitej. Cz. 1. Granica Moskiewska w epoce Jagiellońskiej. Lwów – Warszawa, 1922.

 • Navickaitė O. Archeologinai tyrinėjimai Trakų salos pilyje // Valstybinės LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraštis. T. 2. Vilnius, 1960.

 • Nehring W. De Reinholdo Heidensteinio. Vratislaviae, [s.d. ante 1862] .

 • Nehring W.E. O historykach polskich szesnastego wieku. Cz. 1. O życiu i pismach Reinholda Heidensteina. Poznań, 1862.

 • Nehring W.E. O historykach polskich szesnastego wieku. Cz. 2. O życiu i pismach Joachima Bielskiego. Poznań, 1860.

 • Nehring W.E. O historykach polskich szesnastego wieku. Cz. 3. O życiu i pismach Jana Dymitra Solikowskiego. Poznań, 1860.

 • Neigebauer J.F. Der Codex diplomaticus von Dogiel // Serapeum. Bd. 15, H. 18. 1854. S. 284–287 || Сайт: DigiZeitschriften.de.

 • Neitmann K. Der Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen – ein Residenzherrscher unterwegs. Köln – Wien, 1990. Пруссия, государство, нужны

 • Neitmann K. Die Staatsvertrage Des Deutschen Ordens in Preussen, 1230–1449: Studien Zur Diplomatie Eines Spatmittelalterlichen Deutschen Territorialstaates. Köln, 1986. источники, политика, Пруссия, нужны

 • Neitmann K. Jagdbriefe im diplomatischen Verkehr des Deutschen Ordens mit Polen – Litauen um 1400 // Preußenland. Bd. 24. 1986.

 • Nesselmann G.H.F. Thesaurus linguae Prussicae. Berlin, 1873 || d68. пруссы, балты

 • Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Bd. 2. Vorträge und Studien zur preußisch-deutschen Geschichte. Mit Beiträgen von Peter Baumgart... Herausgegeben von Oswald Hauser. Köln etc., 1982.

 • Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Bd. 4. Zur Problematik «Preußen und das Reich». Mit Beiträgen von Walther Hubatsch... Herausgegeben von Oswald Hauser. Köln etc., 1984.

 • Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Bd. 5. Expansion und Integration: Zur Eingliederung neugewonnener Gebiete in den preußischen Staat. Mit Beiträgen von Richard Dietrich... Herausgegeben von Peter Baumgart. Köln etc., 1984.

 • Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Bd. 6. K.Neitmann. Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen 1230–1449; Studien zur Diplomatie eines spätmittelalterlichen deutschen Territorialstaates. Köln etc., 1986.

 • Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Bd. 7. Preußen, Europa und das Reich. Mit Beiträgen von Heide Barmeyer. Herausgegeben von Oswald Hauser. Köln etc., 1987.

 • Neue Zeitung, wie Ihre Kaiserliche Majestât mit den Königen von Ungarn und Polen am 16. Juli zu Wien eingeritten ist. 1515 || d40.

 • Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters. Bd. 1–50. Hannover, 1876–1935.

 • Neues Preussisches Urkundenbuch. Ostpreussischer Theil, Abt. 2: Urkunden der Bisthümer, Kirchen und Klöster. Bd. 2. Urkundenbuch des Bisthums Samland: H. 1–3 / Hrsg. von C. P. Woelky. Leipzig, 1905.

 • Neues Preussisches Urkundenbuch. Westpreussischer Th., Abth. 2, Bd. 1. Das Bisthum Culm unter dem deutschen Orden 1243–1466. Th. 1 / Hrsg. von C. P. Woelky. Danzig, 1885.

 • Neugebauer S. Historia Rerum Polonicarum: Concinnata et Ad Sigismundum Tertium Poloniae Sueciaeque Regem Usque Deducta Libris Decem. Hanoviae, 1618.

 • Neuman M., Pietkiewicz K. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio itinerariumas (1492 m. birželis – 1506 m. rugpjūtis) // Lietuvos Istorijos Metraštis. 1995. Vilnius, 1996. S. 154–240.

 • New Cambridge Medieval History. Vol. 1–7 || d68.

 • Newe Zeittung von eröberung des Schlosses Polocia... durch den Kunig von Polen... Aus dem Lateinischen ins Teutsch Gebracht. Speyr, 1579 (D. Dalbin).

 • Newe Zeitung von dem jetzigen Sieg des Littawischen Kriegsvolcks wider die Moscovitter ... S. l., 1564.

 • Newe Zeitung, was sich in diesem Jar 1590 zwischen den Moscowiten und Schweden in belagerung der Stadt Narwa alle Tage gedenckwirdiges zugetragen. Von einem, so selbst mit und ob und an gewesen, trewlichbeschrieben. Aus einem Rostocker Exemplar nach gedruckt. [Lübeck, 1590] (J. Balhorn). – РНБ: 13.7.2.933.

 • Newe Zeitung. Eine warhafftige und gewisse newe Zeitung von der gewaltigen Festung... Polocky... welchs der Polnische König den letzten Tag Augusti im 79 jar dem Moscowitter eröbert hat. S. l., 1579.

 • Newe Zeitung. Vonn der... Victori und Sieg, welchen die Polnischen Schwedischen und deutschen Kriegsleut für die Stadt Wenden wider den Moscoviter... erhalten. Dantzigk, 1578 (J. Rhode).

 • Newe zeytung von der grossen Schlacht... so königliche Maiestat zu Polen gegen... dem Moscowiter, nach eroberung... Stadt Wilickiliki und Ausswicz genandt, gehalten hat, welche Victoria sich zugetragen hat den 3. Octobris 1581 [!]. Marburg, 1581 (A. Colben). То же Prag, 1582 (B. Walda).

 • Newe Zeytung. So ein einbarer Rath des Stadt Reval von der Botschaft des Konigs auss Dennemarckt mundlich gefragt und angehöret wie alle Sachen yetzt zwischen dem... Grossfürsten in Moscaw und den Tartern ein gestalt oder gelegenheit hab... Nürnberg, 1561 (G. Kreydlein). – РНБ: 13.9.1.702.

 • Nicephori Gregorae Historiae Byzantinae. Vol. 3 // Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae pars XIX. Bonn, 1829 || d64 (s. 517–518). источники, Ольгерд, православие, Византия

 • Nicephori Gregorae Historiae Byzantinae. Vol. 3 // Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Pars XIX. Bonn, 1829 || d54 (фр.)

 • Nidecki A.P. Commentarii de tvmvltv Gedanensi. Mariaebvrgi, 1577 .

 • Niegoszewski S. Ad Illvstriss. Principem Ioannem Zamoiscivm Regni Poloniae Magnvm Cancellarivm et Exercitvvm Imper. P. P. Stanislai Niegossevvii Poloni Reipvb. Ven. Eq. Avrati Epinikion. [Венеция, 1588] .

 • Niemcewicz J.U. Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego... T. 1. Kraków, 1860.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polscze. T. 5. Puławy, 1830 || d12.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze. T. 1. Warszawa, 1822 || d13.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze. T. 2. Warszawa, 1822 || d13.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze. T. 3. Warszawa, 1822 || d13.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze. T. 4. Warszawa, 1822 || d13.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze. T. 6. Lwów, 1833 || d12.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 1. Lipsk, 1838.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 2. Lipsk, 1839.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 5. Lipsk, 1840.

 • Niendorf M. Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569–1795). Wiesbaden, 2006.

 • Niesiecki K. Herbarz Polski [изд. Бобровича, 1839 etc.] || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Niesiecki K. Herby y familie rycerskie tak w Koronie jako y Wielkim Xięstwie Litewskim... Lwów, 1728.

 • Niesiecki K. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ozdobiona. T. 1. Lwów, 1728 || d70a.

 • Niesiecki K. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ozdobiona. T. 2. Lwów, 1738 || d70a.

 • Niesiecki K. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ozdobiona. T. 3. Lwów, 1740 || d70a

 • Niesiecki K. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ozdobiona. T. 4. Lwów, 1743 || d70a.

 • Niesiołowski K.I. Otia publica vix domestica... [S. l., 1743].

 • Niewegłowski A. Uwagi o chronologii i genezie kultur zarubinieckiej i przeworskiej // Archeologia Polski. 1986, № XXXI.

 • Niewiadomska C. Dzieje Polski w obrazkach, legendach, podaniach. Warszawa, [1916].

 • Niewiadomska C. Królowa Jadwiga. Warszawa, 1921.

 • Niewiadomska C. Legendy, podania i obrazki historyczne. VI. Litwa. Warszawa, 1918.

 • Niewińska W. Legendy województw: białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego. Wyd. 2. Białystok, 1997.

 • Nikodem J. Bunt Świdrygiełły w Witebsku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 32. Białystok, 2009. S. 5–20 || d50.

 • Nikodem J. Data urodzenia Jagiełły. Uwagi o starszeństwie synów Olgierda i Julianny // Genealogia. Studia i materiały historyczne. T. 12, 2000. S. 23–49.

 • Nikodem J. Długosz o początkach związku polsko-litewskiego. Przyczynek do dyskusji nad znaczeniem krewskiego «applicare» // Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białystok, 2010. С. 20–38 || d54, d65. источники, Длугош, Литва, Польша, уния

 • Nikodem J. Jedynowładztwo czy diarchia? Przyczynek do dziejów ustroju wielkiego księstwa litewskiego do końca XIV wieku // Zapiski historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. T. 68, z. 4. 2003. S. 7–30.

 • Nikodem J. Kaributo Maištas // Lietuvos istorijos metraštis. 2007 metai. Vilnius, 2008. P. 5–20 || d42.

 • Nikodem J. Narymunt Giedyminowic i jego uposażenie // Scriptura custos memoriae. Prace historyczne. Poznań, 2001. S. 609–622.

 • Nikodem J. Objęcie władzy na Litwie przez Jagiełłę w 1377 r. // Przegląd historyczny. T. 92, z. 4. 2001. S. 451–468 || d70a.

 • Nikodem J. Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420–1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza. Poznań, 2004 || d64. Польша, Литва, Чехия, гуситы, Ягайло, Витовт

 • Nikodem J. Rola Skirgiełły na Litwie do 1394 roku // Scripta minora. T. 2. Poznań, 1998. S. 83–129. [Рец.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 2 (9). Снежань 1998. С. 547–551].

 • Nikodem J. Spory o koronacje W. ks. Litewskiego Witolda w latach 1429–1430. Cz. 1. «Burza koronacyjna» w relacji Jana Długosza // Lituano-Słavica Posnaniensa. T. 6. 1994. Poznań, 1995. S. 55–75; cz. 2 // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 7. 1997. S. 155–171.

 • Nikodem J. Stosunki Świdrygiełły z Zakonem Krzyżackim w latach 1430–1432 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 14. Białystok, 2000. S. 5–32.

 • Nikodem J. Synowie Giedymina. Próba ustalenia kolejności urodzeń // Genealogia. Studia i materiały historyczne. T. 13, 2001. S. 7–30.

 • Nikodem J. Unia horodelska. Skuteczny kompromis czy zarzewie przyszł ych konfliktów? // Zapiski historyczne. T. 78, z. 3. 2013. S. 7–38 || d70.

 • Nikodem J. Uposażenie młodszych Olgierdowiców. Przyczynek do biografii Skirgiełły // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 15. Białystok, 2001. S. 5–25 || d42; d54.

 • Nikodem J. Wiarygodność Latopisu wielkich książąt litewskich // Antyk, prawda i fałsz w Średniowieczu. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej / Pod red. J. Kowalskiego i T. Ratajczaka. Poznań, 2011. S. 151–166 || d61.

 • Nikodem J. Witold wielki książę litewski (1354 lub 1355 – 27 października 1430). Kraków, 2013.

 • Nikodem J. Władysław Jagiełło, Jan z Tęczyna i domniemany kryzys legitymizacyjny w Polsce lat 1399–1402 // Średniowiecze polskie i powszechne. T. 5. Katowice, 2008. S. 231–249 [Полемика с Я. Куртыкой] || d42; d57.

 • Nikodem J. Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej do śmierci Władysława Jagiełły // Nasza Przeszłość. T. 91. 1999. S. 101–151.

 • Nikodem J. Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej w latach 1434–1453 // Nasza Przeszłość. T. 92. 1999. S. 85–135.

 • Nikodem J. Zegnanie Jawnuty ze stolca wielkoksiążęcego w 1345 r. // Zamach stanu w dawnych społecznościach. Warszawa, 2004. S. 359–374.

 • Nikžentaitis A. Belaisviai Lietuvoje ir Vokiečių ordino valstybėje (1283–1409) // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997. S. 507–527.

 • Nikžentaitis A. Die friedliche Periode in den Beziehunen zwischen dem DO und dem Grossfürstentum Litauen (1345–1360) und das Problem der Christianisierung Litauens // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, N.F. 1993, Bd 41, H. 1. S. 1–22.

 • Nikžentaitis A. Die litauische Gesellschaft der vorchristlichen Zeit (13. – 14. Jahrhundert) zwischen Rom und Byzanz // Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8. – 14. Jahrhunderts. Hrsg. von M. Müller-Wille. Bd. 2. Mainz – Stuttgart, 1997 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen der geistes– und sozialwissenschaftlichen Klasse Jg. 1997, 3/2).

 • Nikžentaitis A. Gediminas. Vilnius, 1989.

 • Nikžentaitis A. Kunigaikščiai XIII amžiaus Baltijos kraštų visuomenėse // Lietuva ir jos kaimynai. Nuo normanų iki Napoleono. Prof. Broniaus Dundulio atminimui. Vilnius, 2001. P. 67–81.

 • Nikžentaitis A. Lietuvos D. K. pagrindinės užsienio politikos kryptis XIV a. vid. – XV a. vid. // Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai (= Acta Historica Universitatis Klaipedensis, T. 1). Vilnius, 1993. S. 170–176.

 • Nikžentaitis A. Lietuvos D. K. užsienio politikos veiksmu programa XIV a. – XV a. I pusėje ir jos igyvendinimas // Lituanistika. 1990, № 3. S. 31–40.

 • Nikžentaitis A. Lietuvos diplomatijos veikla vidurio Europoje XIV a. VI dešimtmetyje // Lituanistika. 1991, № 2. S. 3–11.

 • Nikžentaitis A. Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1340–1345 m. // Iš Lietuvos istorijos tyrinėjimu. Vilnius, 1991. S. 31–36.

 • Nikžentaitis A. Litauisch-preußische Beziehungen im Mittelalter. Der litauische Forschungsstand // Deutschland und Litauen. Bestandsaufnahmen und Aufgaben der historischen Forschung / Hrsg. von N.Angermann, J.Tauber. Löneburg, 1995. S. 21–30.

 • Nikžentaitis A. Litwa i Zakon Krzyżacki w końcu XIII i 1. połowie XIV w. (1283–1345) // Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI w. Toruń, 1990. S. 127–142.

 • Nikžentaitis A. Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai. Klaipėda, 1996 [Acta Historica Universitatis Klaipedensis. T. 5].

 • Nikžentaitis A. Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuomenėse. Vilnius, 2002.

 • Nikžentaitis A. Witold i Jagiełło: Polacy i Litwini we wzajemnym stereotypie. Poznań, 2000 [Mała biblioteka. Poznańskie t-wo przyjaciół nauk, t. 2].

 • Nilsson N.A. Russian heraldic virši from the 17th century. A manuscript in the diocesan and county library at Västerås, Sweden. Stockholm etc., [1964].

 • Niwiński M. Stosunki rodzinne biskupa krakowskiego Bodzanty // Miesięcznik Heraldyczny. T. 15, 1936. S. 37–40, 53–58.

 • Noailles E. Henri de Valois et la Pologne en 1572. T. 3. Documents et piéces justificatives. Paris, 1867.

 • Nöbel W. Michael Küchmeister. Hochmeister des Deutschen Ordens 1414–1422. Bad-Godesberg, 1969.

 • Norvilaitė N., Dakanis B. Bubių piliakalnis // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009. P. 52–58 || d75.

 • Noviny Hrozni strassliwi..., kterak Neptalijm, Welike Knijže Moskewske..., s znamenitym počtem Lidu Walečneho do zeme Litewske wpade... Praha, 1563 (S. Oks z Kolowsy). – РНБ: 13.9.2.616 || d40.

 • Nowak B. Z dziejów unii polsko-litewskiej. Unia w Horodle // Przegląd Kresowy. 1991. № 2–3. S. 33–35.

 • Nowak L. Nieznane materiały do dziejów Uniwersytetu Wileńskiego i oświaty na ziemiach dawnego W. Księstwa Litewskiego. Wilno, 1938.

 • Nowak P. Dokumenty II pokoju toruńskiego z 1466 roku // Studia Źródłoznawcze. T. 43. S. 85–110 || d65. Польша, Литва, Орден, документы, политика, источники

 • Nowak P. Dokumenty pokoju w Raciążku z 1404 roku // Studia Źródłoznawcze. T. 40. 2002. S. 57–77 || d60, d65. Польша, Литва, Орден, документы, политика, источники

 • Nowak P. Niemieckojęzyczne dokumenty króla Władysława Jagiełły // Studia Źródłoznawcze. T. 42. 2004. S. 97–114 || d60, d65. источники, Литва, археография, документы

 • Nowak T. M. Dawne wojsko Polskie. Od Piastów do Jagiellonów. Warszawa, 2006 || d70a.

 • Nowak T. W sprawie najazdu litewskiego na ziemie łęczycka w 1350 r. // Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica, z. 14, 1983. S. 83–95.

 • Nowak T. Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce. Warszawa, 1965.

 • Nowak T., Wimmer J. Dzieje oręża polskiego do roku 1793. Warszawa, 1968.

 • Nowak T.M. Władysław Łokietek – polityk i dowódca. Warszawa, 1978.

 • Nowak Z. Krewo i Kalmar. Dwie unie późnego średniowiecza // W kręgu stanowych i kulturowych przeobrażeń Europy Północnej w XIV–XVIII w. Toruń, 1989. S. 58–75.

 • Nowak Z. Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego. Toruń, 1964.

 • Nowak Z. Współpraca polityczna państw unii polsko-litewskiej i unii kalmarskiej w latach 1411–1425. Toruń, 1995.

 • Nowakowski A. Arms and armour in the medieval Teutonic Order’s state in Prussia. Łódź, 1994 || d69.

 • Nowakowski F. Źródła do dziejów Polskich. T. 1. Berlin, 1841.

 • Nowakowski. W. Od Galindai do Galinditae. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego // Barbaricum. T. 4. Warszawa, 1995.

 • Nowina jista a prawdiwa o dobyti znameniteho zamku a pewnosti welikeho mesta hranicneho Polocka... Praha, 1579 (M. Pertle).

 • Nowiny z Inflant o sczęslivvey porazce, ktora sie stała nad Karolusem ksiazęciem sudermanskim przez ... Iana Karola Chotkievvicza nayvvyzszego hetmana W.X.L. dnia 27 Septemb. vv dzien s. Stanislavva roku 1605. Kraków, 1605.

 • Nowodworski W. Wilno na tle dziejów Litwy. Rys historyczny // Ziemia. Maj 1922. № 5. S. 156–162.

 • Nowowiejski A. Płock. Monografia historyczna. Płock, 1917.

 • Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza / Wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś. Cz. 2. Dokumenty z lat 1248–1355. Wrocław, 1989.

 • Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza / Wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś. Cz. 3. Warszawa, 2000.