Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae


X–XIII вв. | XIV в. | XV в.

A | B | C | D – E | F – H | I – K | L – N | O – R | S – T | U – Z | А | Б | В | Г | Д | Е – Ж | З – И | K | Л | М | Н | О – П | Р | С – Т | У – Х | Ц – Я

 • Uhma T. Dwaj ostatni Piastowie. Warszawa, 1923.

 • Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / НАН України. Інститут історії України. Т. 1. Київ, 2009 || d52; d63.

 • Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / НАН України. Інститут історії України. Т. 2. Київ, 2013 || d63.

 • Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / НАН України. Інститут історії України. Т. 3. Київ, 2015 || d70.

 • Ułamek z podróży archeologicznej po Galicyi, odbytej w r. 1849 przez Józefa Łepkowskiego i Józefa Jerzmanowskiego. Okolica Podkarpacka, Obwód Sądecki. Warszawa, 1850.

 • Ulanicki W. O półkopku litewskim Zygmunta Augusta z 1565 roku. Warszawa, 1897.

 • Ulanowski B. Projekt unji polsko-litewskiej z r. 1446 // Archiwum Komisji Prawniczej. T. 6. Kraków, 1897–1926. S. 235–239 || d18.

 • Ulanowski B. Zjazdy Piotrkowskie z r. 1406 i 1407 i ich uchwały. Kraków, 1887. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 649–652].

 • Ulčinaitė E., Jovaišis A. Lietuvių literatūros istorija XIII–XVIII amžius. Vilnius, 2003.

 • Ulewicz T. Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w. Kraków, 1950 [Biblioteka studium słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria A. № 7].

 • Ulrich von Richental Chronik des Constanzer Concils 1414–1418 / Hrsg. von M.R. Buck. Tübingen, 1882.

 • Unia brzeska i jej następstwa. Gdańsk, 1991.

 • Unia Litwy z Polską. Dokumenty i wspomnienia / Zebrał H. Mościcki. Warszawa etc., 1919 || НБРБ: Рн23560.

 • Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999.

 • Unia na Litwie i na Białorusi: memoryał przesłany jego Świętobliwości Piusowi IX na ręce najprzewielebnieyszego Arcybiskupa poznańskiego i gnieznieńskiego. Paryż, 1862.

 • Uniwersał o koronacji Zygmunta III króla polskiego 1587.XI.11. Inc.:] Oblatae svnt ad officivm et acta praesentia castriensia capitanealia Cracouien[si] per... Petrum Strzała de Sosnouicze ... litterae infrascriptae senatorum regni ad deputatorum nobilitatis ... [Expl.:] Actum in Castro Cracouiensi feria sexta post festum Sanctorum Simonis Iudae Apostolorum proxima anno ... Millesimo quingentesimo octuagesimo septimo. [Kraków, 1587].

 • Urban W. Cracovia Lithuanorum saeculis XIV–XV. Vilnius, 1999 || 18Ин1595.

 • Urban W. Lietuviai Krokuvoje nuo XIV a. pabaigos iki 1579 m. // Šešioliktojo amžiaus raštija / Red. S. Narbutas. Vilnius, 2000. S. 421–452.

 • Urban W. Litwini w Krakowie od końca XIV w. do roku 1579 // Teki Krakowskie. T. 10. 1999. S. 131–152.

 • Urbanavičius V. Vilniaus Perkūno šventovės klausimu // Iš baltų kultūros istorijos. Vilnius, 2000.

 • Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Th. 1. Lübeck, 1843 || тт. 1–2: d18.

 • Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogthums Preussen. Bd. 1–3.

 • Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Przy współudz. Adama Amilkara Kasiriskiego. Wykończony i uzup. przez Aleksandra Włodarskiego. T. 1. Warszawa, 1994. – 650 s.; T. 2. Poznań, 1995. – 620 s.; T. 3. Poznań, 1995. – 658 s.

 • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. Pod red. A. Gąsiorowskiego. T. 1. Wielkopolska (Województwa Poznańskie i kaliskie). Z. 1. Urzędnicy Wielkopolscy XII–XV wieku. Wrocław etc., 1985 || d70.

 • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. Pod red. A. Gąsiorowskiego. T. 3. Ziemie Ruskie. Z. 1. Urzędnicy wojewódstwa Ruskiego XIV–XVIII wieku (ziemie Halicka, Lwowska, Przemyska, Sanocka). Wrocław etc., 1987 || d56a.

 • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. Pod red. A. Gąsiorowskiego. T. 3. Ziemie Ruskie. Z. 2. Urzędnicy wojewódstwa Bełskiego i ziemi Hełmskiej XIV–XVIII wieku. Kórnik, 1992 || d56a.

 • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. Pod red. A. Gąsiorowskiego. T. 3. Ziemie Ruskie. Z. 3. Urzędnicy Podolscy XIV–XVIII wieku. Kórnik, 1998 || d56a.

 • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. Pod red. A. Gąsiorowskiego. T. 3. Ziemie Ruskie. Z. 4. Urzędnicy województw Kijowskiego i Czernihowskiego XV–XVIII wieku. Kórnik, 2002 || d56a.

 • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. Pod red. A. Gąsiorowskiego. T. 3. Ziemie Ruskie. Z. 5. Urzędnicy Wołynscy XIV–XVIII wieku. Kórnik, 2007 || d56a.

 • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. Pod red. A. Gąsiorowskiego. T. 4. Małopolska (Województwa krakowskie, sandomierskie i lubelskie). Z. 1. Urzędnicy Małopolscy XII–XV wieku. Kórnik, 1990 || d60.

 • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. Pod red. A. Gąsiorowskiego. T. 8. Urzędnicy Podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik, 1994 || d60.

 • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. Pod red. A. Gąsiorowskiego. T. 10. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Kórnik, 1992 || d56a.

 • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. Pod red. A. Gąsiorowskiego. T. 11. Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy / Oprac. H. Lulewicz i A. Rachuba. Kórnik, 1994 || d60.

 • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. T. 4. Ziemia Smoleńska i województwo Smoleńskie. XIV–XVIII wiek / Oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. Romaniuk. Warszawa, 2003 || d63.

 • Ustawy prawa polskiego napotrzebnieysze, krotko z łacińskich wybrane, na polski język dla wszelkiego człowieka prostego, a prawo wiedzieć potrzebującego, przełożone. I. P. Roku Pańskiego 1563. [S. l., 1860?] [факсимильное издание].

 • Utenos krašto enciklopedija / Sudarytojas ir spec. redaktorius Gediminas Isokas. Vilnius, 2001. Утена

 • Uth G. Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustiańskiego w Polsce. Kraków, 1930.

 • V Zjazd Orientalistów Polskich (Warszawa, 1935): streszczenia referatów. Lwów, 1935.

 • Vahtre S. Kroniki baltyckie (inflanckie) XIII–XVIII w. jako źródła historyczne: (Stan badań) // Zapiski historyczne. 1969. T. 34. Z. 4. S. 73–89.

 • Vaiškunas J. Some aspects of Lithuanian folk observations of the sun during the summer solstice period // Calendars, Symbols, and Orientations: Legacies of Astronomy in Culture. Proceedings of the 9th annual meeting of the European Society for Astronomy in Culture (SEAC). Stockholm, 27–30 August 2001. Uppsala, 2003. P. 33–39 || d69. календарь

 • Vaitkevičienė D., Vaitkevičius V. XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai // Lietuvos archeologija. T. 21. Vilnius, 2001. P. 311–333.

 • Vaitkevičius G. Įžanginės mintys apie Kreivąjį miestą // Lietuvos pilys. Nr. 5. 2009. Vilnius, 2010. P. 32–43 || d65. Кривой город, Вильно

 • Vaitkevičius V. Kukaveičio šventvietės mįslės // Šiaurės Atėnai. 2008.V.02. № 891. – Перевод на белорусский язык (автор К. Казачонак) на сайте «Крыўя». Режим доступа: http://kryuja.org/artykuly/inszyja_autary/kukaveitis.html. Дата обращения: 12 декабря 2008 г. || d34.

 • Vaitkevičius V. Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyva // Lietuvos archeologija. T. 24. 2003. P. 17–32.

 • Vaitkevičius V. Raktas Romuvai // Liaudies kultūra. Vilnius, 2003. Nr. 6 (93). P. 14–33 || d75.

 • Vaitkevičius V. Studies into the Balts' Sacred Places. Oxford, 2004. язычество, балты

 • Vaitkunskienė L. Dėl žemaičių kilmės // Žemaičių praeitis. T. 1. Vilnius, 1990. P. 26–41. Жемайтия

 • Vakarų baltai: Etnogenez ir etninė kultūra. Vilnius, 1997. этногенез, балты

 • Vansėvičius S. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybiniai-teisiniai institutai. Vilnius, 1982.

 • Varakauskas R. Lietuvių kova su vokiškaisiais Mindaugo valdymo laikotarpiu (1236–1263) // Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto mokslo darbai. T. 4. Vilnius, 1958. P. 111–146.

 • Varakauskas R. Lietuvos ir Livonijos santykiai XIII–XVI a. Vilnius, 1982.

 • Varakauskas R. Lietuvos valstybės susidarymo klausimu // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. T. 10. Vilnius, 1969. P. 169–180.

 • Varakauskas R. Vokiečių feodalų agresija į Rytinį Pabaltijį ir lietuvių kova su ja XIII a. I ketvirtyje // Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto mokslo darbai. Istorija. T. 3. 1953. P. 5–33.

 • Vaščukas D. Voluinės žemės privilegijos (XV a. II pusė – XVI a. pradžia): datavimo ir protografo problema // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/1. Vilnius, 2004. P. 71–79.

 • Vasiliauskas A. Vytauto Didžiojo diplomatika. I. Įvadas. II. Dokumentų rūšys // Senovė. 1938, t. 2. P. 175–214.

 • Vasiliauskas A. Vytauto Didžiojo diplomatika. Išorinės žymės // Senovė. 1938, t. 4. P. 133–172.

 • Vasiliauskas E. Žiemgalių žemės XII–XIII a. // Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje. Šiauliai, 2007. P. 34–64. другие балты

 • Vegesack S. Die Gesandschaften W. von Plettenbergs an den Grossfürsten von Moskau in den J. 1494–1497 // Baltische Monatsschrift. Bd. 75. H. 5. 1913.

 • Vėlius G. Kernavė in the context of towns of the Grand Duchy of Lithuania // Archaeologia Lituana. T. 4. 2003. P. 161–174 || d49.

 • Velius G. Społeczeństwo Kernave w XIII–XIV w. // Kernave – litewska Troja. Katalog wystawy ze zbiorów Państwowego Muzeum-Rezerwatu Archeologii i Historii w Kernave, Litwa. Warszawa, 2002. S. 35–56.

 • Vergunova L. The Geographic Distribution of Proto-Slavic Dialectisms and the Genesis of the South Slavic Languages. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Slavic Languages and Literatures) in The University of Michigan. 1996 || d60.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Arbeitsberichte. Nr. 1. Aus der Arbeit des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz. Herausgegeben von Jürgen Kloosterhuis. Berlin, 1996.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Arbeitsberichte. Nr. 2. Archivarbeit für Preußen. Symposion der Preußischen Historischen Kommission und des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz aus Anlass der 400. Wiederkehr der Begründung seiner archivischen Tradition. Herausgegeben von Jürgen Kloosterhuis. Berlin, 2000.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 4. Staatsverträge des Herzogtums Preußen. Teil 1. Polen und Litauen. Verträge und Belehnungsurkunden 1525–1657/58. Bearbeitet von Stephan und Heidrun Dolezel. Köln etc., 1971.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 8. Christel Krämer: Beziehungen zwischen Albrecht von Brandenburg-Ansbach und Friedrich II. von Liegnitz. Ein Fürstenbriefwechsel 1514–1547 Darstellung und Quellen. Köln etc., 1977.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 10. Horst Kenkel: Grund- und Häuserbuch der Stadt Tilsit 1552–1944. Köln etc., 1973.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 14. Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Preußischen Historischen Kommission von Friedrich Benninghoven und Cécile Lowenthal-Hensel. Bd. 1. Köln etc., 1979.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 23. Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410–1411: Die Abrechnungen für die Soldtruppen. Mit ergänzenden Quellen bearbeitet und ediert von Sven Ekdahl. Teil 1. Text mit Anlagen, und Erläuterungen. Köln etc., 1988.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 24. Allgemeine Kartensammlung, Provinz Brandenburg: Spezialinventar. Bearbeitet von Winfried Bliß. Köln etc., 1988.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 25. Revaler Urkunden und Briefe von 1273 bis 1510. Bearbeitet von Dieter Heckmann. Köln etc., 1995.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 28. Allgemeine Kartensammlung des Staatsarchivs Königsberg: Spezialinventar. Bearbeitet von Winfried Bliß. Köln etc., 1991.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 30. Klaus Neitmann: Der Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen: Ein Residenzherrscher unterwegs; Untersuchungen zu den Hochmeisteritineraren im 14. und 15. Jahrhundert. Köln etc., 1990.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 31. Herzog Albrecht von Preußen und das Bistum Ermland (1525- 1550): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 1991.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 32. Carl Wilhelm Cosmar: Geschichte des Königlich-Preußischen Geheimen Staats- und Kabinettsarchivs bis 1806. Mit ergänzenden Materialien hrsg., eingeleitet und erläutert von Meta Kohnke. Köln etc., 1993.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 34. Sarnowsky J. Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen: (1382–1454). Köln etc., 1993.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 35. Die Herzöge in Preußen und das Bistum Kulm (1521–1691); Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Ursula Benninghoven. Köln etc., 1993.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 37. Herzog Albrecht von Preußen und das Bistum Ermland: Regesten aus dem und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 1993.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 39. Die Herzöge Albrecht Friedrich und Georg Friedrich von Preußen und das Bistum Ermland: (1568–1618); Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten; mit ergänzenden Schriftstücken bis 1699. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 1994.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 41. Herzog Albrecht von Preußen und Livland: (1525–1534). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Ulrich Müller. Köln etc., 1996.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 43. Allgemeine Kartensammlung: Provinz Ostpreußen. Spezialinventar. Bearbeitet von Winfried Bliß. Köln etc., 1996.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 44. Das Kulmer Gerichtsbuch 1330–1442. Herausgegeben von Carl Lückerath und Friedrich Benninghoven. Köln etc., 1999.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 47. Die Beziehungen der Herzöge in Preußen zu West- und Südeuropa (1525–1688): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten / Bearb. von Dieter Heckmann. Köln etc., 1999.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 49. Herzog Albrecht von Preußen und Livland (1534–1540): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 1999.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 50. Allgemeine Kartensammlung. Provinz Westpreußen: Spezialinventar / Bearb. von Winfried Bliß. Köln etc., 2000.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 51. Das Kontenführungsbuch der Elenden Bruderschaft von Königsberg-Löbenicht (1447–1523) / Bearb. von Dieter Heckmann. Köln etc., 2000.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 54. Herzog Albrecht von Preußen und Livland (1540–1551): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 2002.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 57. Herzog Albrecht von Preußen und Livland (1551–1557): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Bearbeitet von Stefan Hartmann. Köln etc., 2005.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Bd. 68. Das Elbinger Kriegsbuch (1383–1409). Rechnungen für städtische Aufgebote. Köln etc., 2013. источники, нужны

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Beihefte. Beiheft 1. Ulrich Müller: Das Geleit im Deutschordensland Preußen. Köln etc., 1991.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Beihefte. Beiheft 2. Martin Armgart: Die Handfesten des preußischen Oberlandes bis 1410 und ihre Aussteller: diplomatische und prosopographische Untersuchungen zur Kanzleigeschichte des Deutschen Ordens in Preußen. Köln etc., 1995.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Beihefte. Beiheft 3. Sonja Neitmann: Von der Grafschaft Mark nach Livland: Ritterbrüder aus Westfalen im livländischen Deutschen Orden. Köln etc., 1991.

 • Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Beihefte. Beiheft 8. Peter Bahl: Der Hof des Großen Kurfürsten: Studien zur höheren Amtsträgerschaft Brandenburg-Preußens. Köln etc., 2001.

 • Veryha-Darevskis A. J. Lietuvos mokesčiai XV–XVI a. // Teisių fakulteto darbai. 1929, t. 5, kn. 5. – 179 p.

 • Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae / Ed. A. Theiner. T. 1. 1217–1409. Romae, 1860 || d62, d67. источники

 • Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae / Ed. A. Theiner. T. 2. 1410–1572. Romae, 1861 || d67. источники

 • Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae / Ed. A. Theiner. T. 3. 1585–1695. Romae, 1863 || d67. источники

 • Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio / Ed. E. Martene, U. Durand. T. 8. Paris, 1733 || Сайт: Gallica.

 • Vicardelli]. Dissertatio de origine christianae religionis in Russia. Romae, 1826.

 • Vijūkas-Kojelavičius A. Lietuvos istorija. Pirma ir antra dalis / Iš lotynų k. vertė L.Valkūnas. Vilnius, 1989.

 • Vilimas D. Dėl pirmojo LDK pavietų pareigūnų sąrašo // Lietuvos istorijos metraštis. 2000. Vilnius, 2001. P. 55–72. [On the First Register of the Officials of the Grand Duchy of Lithuania].

 • Vilkul T. Haličo Voluinės metraštis apie kunigaikščio Vaišelgos vienuolystę // Naujasis židinys-Aidai. 2004. № 6. P. 263–267.

 • Vincent Laureo évèque de Mondovi, nonce apostolique en Pologne 1574–1578 et ses depêches inedites au cardinal de Côme etc. / Publiées par T. Wierzbowski. Warszawa, 1887. – VIII, 756. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 478–481].

 • Visitatio Diocesis Samogitiae (A.D. 1579) / Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579) / Par. L. Jovaiša, J. Tumelis. Vilnius, 1998. [Series: Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae; 1].

 • Vita sanctorum Stephani regis et Emerici ducis / Ad fidem codicum seculi XII, XIII et XV–I recensuit, nonnulla eiusdem aetatis monumenta, disquisitionesque criticas adiecit M.Florianus. Lipsiae, 1881 [Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores; 1].

 • Vita Stanislai Orichovii. 1564. [S. l.], 1891 [на правах рукописи].

 • Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi, magni ducis Lithuaniae / Opr. i wyd. J.Ochmanski. Warszawa etc., 1986 || d43.

 • Vladimirovas L. Pirmosios bibliotekos Lietuvoje // Bibliotekų darbas. 1957, № 1. P. 9–19.

 • Voigt G. Enea Silvio de' Piccolomini als Papst Pius der zweite, und sein Zeitalter. Bd. 2. Berlin, 1862.

 • Voigt G. Enea Silvio de' Piccolomini als Papst Pius der zweite, und sein Zeitalter. Bd. 3. Berlin, 1863.

 • Voigt J. Briefwechsel der berühmtesten Gelehrten des Zeitalters der Reformation mit Herzog Albrecht von Preussen: Beiträge zur Gelehrten-, Kirchen- und politischen Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts, aus Originalbriefen dieser Zeit. Königsberg, 1841.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 1. Die Zeit des Heidenthums. Königsberg, 1826 || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 2. Die Zeit von der Ankunft des Ordens bis zum Frieden 1249. Königsberg, 1827 || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 3. Die Zeit vom Frieden 1249 bis zur Unterwerfung der Preussen 1283. Königsberg, 1828 || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 4. Die Zeit von der Unterwerfung der Preussen 1283 bis zu Dieterichs von Altenburg Tod 1341. Königsberg, 1830 || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 5. Die Zeit vom Hochmeister Ludolf König von Weizau 1342 bis zum Tode des Hochmeisters Konrad von Wallenrod 1393. Königsberg, 1832 || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 6. Die Zeit vom Hochmeisters Konrad von Jungingen, von 1393 bis 1407. Verfassung des Ordens und des Landes. Königsberg, 1834 || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 7. Die Zeit vom Hochmeister Ulrich von Jungingen 1407 bis zum Tode des Hochmeisters Paul von Rusdorf 1441. Königsberg, 1836 || d13.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 8. Die Zeit vom Hochmeister Konrad von Erlichshaufen 1441 bis zum Tode des Hochmeisters Ludwig von Erlichshaufen 1467. Königsberg, 1838 || d14.

 • Voigt J. Geschichte Preussens. Bd. 9. Die Zeit vom Tode des Hochmeisters Ludwig von Erlichshaufen 1467 bis zum Untergange der Herrschaft des Ordens unter dem Hochmeister Albrecht von Brandenburg 1525. Königsberg, 1839 || d13.

 • Voigt J. Namen-Codex der Deutschen Ordens-Beamten, Hochmeister, Landmeister, Grossgebietiger, Komthure, Vögte, Pfleger, Hochmeister-Kompane, Kreuzfahrer und Söldner-Hauptleute in Preussen. Königsberg, 1843 || d39.

 • Volanas A. Rinktiniai raštai / Sud. M. Ročka, I. Lukšaitė. Vilnius, 1996.

 • Volanus A. De libertate politica sive civil. Cracoviae, 1572.

 • Voldemaras A. (рец.). J. Jakubovskis. Tautybių santykiai Lietuvoje prieš Liublino uniją. Iš lenkų kalbos vertė J. Jablonskaitė-Petkevičienė, 1921 // Mūsų senovė. 1921, t. 1, Nr. 1. P. 444–448.

 • Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuviai 9–12 amžiais. Vilnius, 1970.

 • Volteris E. Kur reikėtų ieškoti Mindaugo sostinės // Židinys. T. 22. 1935. № 11. P. 413–416.

 • Volumina constitutionum. Vol. 1. 1493–1526 / Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak. Warszawa, 1996 || НБРБ: ИН227261.

 • Volumina legum. T. 1. Petersburg, 1859 || d11.

 • Volumina legum. T. 2. Petersburg, 1859 || d11.

 • Volumina legum. T. 3. Petersburg, 1859.

 • Volumina legum. T. 4. Petersburg, 1859.

 • Volungevičius V. Pilis ir jos sociopolitinės transformacijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI a. pirmoje pusėje. Daktaro disertacija. Humanitariniai mokslai, istorija (05 H). Vilnius, 2014 || d69. замки, Литва

 • Votum Waleryana Biskupa Wileńskiego na Uniią Korony z Litwą (Z rękopismów biblioteki Tytusa Hrabi Działyńskiego) // Dziennik Warszawski. 1826. R. 5. S. 160–177 || d04.

 • Voyages et ambassades de messire Guillebert de Lannoy, chevalier de la Toison d'or, Seigneur de Santes, Willerval, Tronchiennes, Beaumont et Wahé. 1399–1450. Mons, 1840 || d44; d58.

 • Vygandas Marburgietis. Naujoji Prūsijos kronika / Vertė Rimantas Jasas; mokslinis redaktorius Kęstutis Gudmantas. Vilnius, 1999.

 • Vytautas Didysis ir Lietuva. Vilnius, 1997.

 • Vytautas Didysis. Kaunas, 1930.

 • Vyžuonos. Kraštas ir žmonės / Sudarė ir parengė A. Vyžintas. Utena, 2006.

 • W.C. O Stefanie Batorym w trzechsetletnią rocznicę jego zgonu. Lwów, 1887. – 27 s. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520–524].

 • Wachtsmuth F. Ueber die Quellen und den Verfasser der ältern livländischen Reimchronik. Mitau, 1878 || d36.

 • Wacker G. Ulrich Richentals Chronik des Konstanzer Konzils und ihre Funktionalisierung im 15. und 16. Jahrhundert: Aspekte zur Rekonstruktion der Urschrift und zu den Wirkungsabsichten der überlieferten Handschriften und Drucke. Dissertation... Dr. der Philosophie. Kassel, 2002 || Сайт: Online-Publikationsservice der Universität Tübingen.

 • Wadowski J.A. Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych. Kraków, 1907.

 • Wadyl S. Od Soudinoi do Sudavitae. Korzenie Prusów i Jaćwingów // In Tempore. Toruń, 2008. S. 1–16 || d58.

 • Wagner L. Báthory István lengyel király // Pozsonyvidéki Lapok. 1886.XII.08. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520–524].

 • Walawender A. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450–1586. T. 1. Zjawiska meteorologiczne i pomory (z wykresami). Lwów – Warszawa, 1932.

 • Walawender A. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450–1586. T. 2. Zniszczenia wojenne i pożary (z wykresami). Lwów-Warszawa, 1935.

 • Walewski C. Jan Łaski, reformator kościoła: wiadomość historyczno-bibliograficzna. Warszawa, 1872.

 • Walicki M. Cerkiew św. Borysa i Gleba na Kołoży pod Grodnem // Studja do dziejów sztuki w Polsce. T. 1. Warszawa, 1929. S. 1–45 || d68. Гродно, Коложа

 • Walter C.R. Zwei Urkunden, die Stadt Riga betreffend, vom Jahre 1391 // Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. 7. 1854. S. 432–454 || Рига, Ливония.

 • Wandas A. Język staroruskiego przekładu polskich statutów ziemskich Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. Wrocław etc., 1966.

 • Wapowski B. Dzieje Korony polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od r. 1380 do 1535. T. 1. Wilno, 1847 || d16.

 • Wapowski B. Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535 / Wyd. M.Malinowski. T. 2. Wilno, 1847 || d16.

 • Wapowski B. Dzieje Korony polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od r. 1380 do 1535. T. 3. Wilno, 1848 || d16.

 • Warhaffte Contrafactur und gewisse Zeitung, welcher massen die Königliche Wirden in Poln die Stat und das Schloss Polotzko... wiederumben belegert und eingenommen. Nürnberg, [1579] (G. Mack). – (British Museum. General Catalogue of printed books, vol. 229, col. 564).

 • Warhaffte Gewisse newzeitung aus Reval... von einem newen Cometen. Auch wie der Muscowiter wieder die armen Lieflender tobet und wüttet. Wie er Derpss belagert, aber widerumb hat abziehen müssen. Erffordt, 1593 (M. Wittel). – РНБ: 13.9.2.1005.

 • Warhaffte Neuwe Zeitung. Welcher massen die Römische Kais. Mt. von den Polnischen Abgesandten zu einem König in Polen declarirt worden... Folgends, wie der Gross Fürst auss der Moscaw die an jnen abgesandte Türkische Legation tractirt und gehalten... Franckfurt am Mayn, 1576 (G. Rab). – РНБ: 12.43.2.1654. То же Leipzig, 1576. – РНБ: 13.7.2.600.

 • Warhaffte newe Zeittung. Auff dem Reichtstag zu Regenspurg gehandelt und fürgebracht... Wie auch die Moscowiters Gesandten alda ankommen und was sie fürgebracht... Cöln, 1576 (D. Ewald). – РНБ: 13.9.1.164.

 • Warhaffte und gründliche Zeitung, welcher massen die Kön. May. zu Polln... bewogen den Krieg kegen demselben hiebevor wie auch in diesem 1580 Jare im monat Augusti gesieget... Dantzigk, 1580 (J. Rhode). – РНБ: 13.6.2.110. То же Franckfurt an der Oder, 1580 (J. Eichorn).

 • Warhaffte Zeitung, wie die Kön. May. zu Poln... nach eröberter Vestung Vielischa ferner dem Moscowiter ins Land gerücket, endtlich auch die Statt und Schlos Vielikiluki eröbert. Dantzigk, 1580 (J. Rhode).

 • Warhafftie Zeitung, von der Grossen Schlacht bey Namen an der Mass geschehen den 31. Jenner 1578... Ein ander Erbermliche und klegliche Zeitung und Bericht... Riga auss geschrieben, 1578 (!). Cöllen, [1578] (N. Schreiber). – РНБ: 13.15.3.139.

 • Warhafftige Beschreibung, wie die grosse Kauffstadt Polotzko... von dem Moschowitter den 15 Februarij dieses LXIII Jars erobert... ist. [Nürnberg], 1563 (N. Knorr). – РНБ: 12.53.7.906.

 • Warhafftige Beschreibung, wie die Stadt Polozk von dem Moskowiter eingenommen worden ist. 1563 || d40.

 • Warhafftige Neue Zeitung von dem Moskowiter, wie er den Abgesandten der Königlichen Majestät von Polen empfangen und gehalten hat. 1570 || d40.

 • Warhafftige Neue Zeitung von dem Sieg wider die Moskowiter am 26. Januar 1564. 1564 || d40.

 • Warhafftige Newe Zeitung vom grausamen Feindt der Christenheit dem Moscowiter, wue er den Kön. Mayestat in Polen Abgesandten... gehalten. Item, wie er etliche seiner eignen Sted... verwüstet, und mit deero Einwoneren... gantz erbermlich umbgangen... S. l., [1570?]. – РНБ: 13.7.2.1040.

 • Warhafftige newe Zeytung, von dem yetzigen Sieg... von dem Littawiscchen Kriegsvolck, wider die Muscowitter... Item ein... Geistlich Lied, wider die Moscowitter gestelt... durch J. Reinhardum Grawingellinum. S. l., 1564. – (Weller E. Die ersten deutschen Zeitungen. Stuttgart, 1872. № 269).

 • Warhafftige Nye Tyding, wo de Kön. Mait. tho Schweden de Stadt Carelogorodt up Düdesch Kecksholm in Rüszlandt und darnach de Hüser und festinge Padis, Wesenberch und Tolszborch in Lyfflandt gelegen, dedm Muscowiter mit gewalt genamen und affgedrungen hefft. Uth Revel in Lyfflandt van einem Prediger darsьlvest, na Rostock geschicket... Rostock, 1581.

 • Warhafftige und Erschreckliche Newzeitung von dem grausamen Feind unnd Tyrannen des Muscowiters, wie er ... ist von Parnaw gezogen, dieselbige den 9. July dieses 75 Jars eingenommen hat. S. l., [1575]. – (Winkelmann E. Bibliotheca Livoniae historica. Berlin, 1878. № 5500).

 • Warhafftige und erschreckliche Zeitung von dem grausamen Feind dem Moscowiter. Augspurg, 1563 (V. Otmar). – РНБ: 13.9.3.618. Тое ж. S. l., 1563. – РНБ: 13.7.2.1042 || d40.

 • Warhafftige Zeitung wie und wasserley die Konigliche Mayestat zu Polen... die Festung Polotzko... erobert und eingenommem hat den 30 Augusti 1579. Dantzig, [1579] (J. Rhode).

 • Warhafftige, erbärmliche und klägliche Zeitung unnd Bericht, einer fürnemen Personen, vonn der grewlichen Tyranney des Moscowiters, auss Riga geschrieben, den 30. Augusti, im Jar 1577. Augsburg, [1577] (M. Manger). – РНБ: 14.46.5.284. То же S. l., [1577]. – РНБ: 13.7.2.1035. То же Dantzge, [1577]. – РНБ: 13.7.2.806. То же Rostock, 1578. То же Aus einem Königspergischen Exemplar nachgedruckt durch J. Balhorn (Lübeck), s. a. – РНБ: 13.7.2.524.

 • Warhafftige, Erbermliche und Klegliche Zeitung, so aus Riga geschrieben, wie der Muscowiter das gantze Überdünische Fürstentumb... eingenommen... 1577. Lübeck, s. a. (J. Balhorn). – РНБ: 13.7.2.420.

 • Warhafftiger Bericht des Revelschen Kriegs Belegerung und fürnembsten Scharmützeln... verfasset durch einen Studiosum, so in solchen handeln bey und mit gewesen. S. l., 1577. – РНБ: 12.43.2.2427. Перепечатка: Russwurm C. Die Belagerung von Reval 1577 (Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands. Bd. II. Heft 2. Reval, 1876. S. 292–307).

 • Warnka S. De ducis Michaelis Glinscii contra Sigismundum regem Poloniae et m. ducem Lithuaniae rebellione (1507–1508). Berolini, 1868.

 • Warszewicki K. Reges, sancti, bellatores, scriptores Poloni. Romae, 1601. В Курницкой библ. Std12245.

 • Warszewicki K. Tvrcicae tres. Pragae, 1599.

 • Wartalska E. Udział i rola mieszkańców W. Ks. Litewskiego w funkcjonowaniu Konwentu Jasnogórskiego XVI–XVIII w. // Wilno i kresy północno-wschodnie / Red. E. Feliksiak. T. 1. Białystok, 1996. S. 95–110.

 • Waryski S. Ephemeris historico politica in coelo Sarmatiae, Lvminarivm. Maiorum aeque ac Minorum, Motus, Ortus [...] Fideli stylo referens. Sev synoptico descriptio historiographica chronographica singularium in Polonia gestorum, Regum, Principum [...] vitas et heroica acta complectens. Per singulos anni dies [...]. Cracoviae, [post 1701].

 • Wasilewski L. Kresy wschodnie: Litwa i Białoruś, Podlasie i Chełmszczyzna, Galicya Wschodnia, Ukraina. Warszawa, 1917.

 • Wasilewski L. Słowianie: ich rozsiedlenie i liczba. Kraków, 1913.

 • Wasilewski T. Daty urodzin Jagiełły i Witolda. Przyczynek do Genealogii Giedyminowiczów // Przegląd Wschodni. T. 1. Z. 1. 1991. S. 15–34.

 • Wasilewski T. L.Alekseev. Polockaja Ziemlja // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. R. 16. № 2. Warszawa, 1968. S. 335–338.

 • Wasilewski T. Nobilitacje miast w dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów // Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. Warszawa, 1991.

 • Wasilewski T. Pochodzenie i początki kariery domu Czartoryskich // Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX w. Poznań, 1994. S. 43–65.

 • Wasilewski T. Prawosławne imiona Jagiełły i Witolda // Analecta Cracoviensia. T. 19, 1987. S. 105–116.

 • Wasilewski T. Skirgiełło Olgierdowicz // Polski słownik biograficzny. T. 38. Warszawa etc., 1997–1998. S. 167–170.

 • Wasilewski T. Synowie Giedymina w. ks. Litwy a następstwo tronu po nim // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia. T. 45, 1990. S. 183–196 || d70a.

 • Wasilewski T. Trzy małżeństwa wielkiego księcia Litwy Olgierda. Przyczynek do Genealogii Giedyminowiczoów // Kultura średniowieczna i staropolska / Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w 50-lecie pracy naukowej. Warszawa, 1991. S. 673–682.

 • Wasilewski T. W. Ks. Litewskie w dobie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795). Federacja dwóch państw czy państwo jednolite // Lithuania. 1990. № 1. S. 66–77.

 • Wasilewski T. Wokół związków Polski z Litwą // Dzieło Jadwigi i Jagiełły w 600-lecie chrztu Litwy i jej związków z Polską / Wyb. i oprac. W. Biliński. Warszawa, 1989. S. 34–39.

 • Watson Chr. Tradition and Translation. Maciej Stryjkowski's Polish Chronicle in Seventeenth-Century Russian Manuscripts. Uppsala, 2012 || d65. Стрыйковский, книжность, культура

 • Watt J., von. Oratio coram invictissimo Sigismundo rege Poloniae etc. in conventu caesaris et trium regum... habita... Vienna, 1515.

 • Wawrzyńczyk A. Studia z dziejów handlu Polski z Wielkim Księstwem Litewskim i Rosją w XVI wieku. Warszawa, 1956.

 • Wdowiszewski Z. Genealogia Jagiellonów. Warszawa, 1968.

 • Wdowiszewski Z. Giedygołd Jerzy (zm. 1435) // Polski słownik biograficzny. T. 7. Kraków – Wrocław, 1948–1958. S. 435.

 • Wdowiszewski Z. Uposażenie ks. Wigunta Olgerdowicza przez Władysława Jagiełłę // Księga ku czci Oskara Haleckiego wydana w XXV-lecie jego pracy naukowej. Warszawa, 1935. S. 263–274.

 • Weber P. Wilna: eine vergessene Kunststätte. Wilno, 1917.

 • Węcowski P. Itineraria Jagiellonów. (Maciej Neuman, Krzysztof Pietkiewicz, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio itinerariumas (1492 m. birželis – 1506 m. rugpjūtis), «Lietuvos Istorijos Metraštis», 1995, Vilnius 1996, s. 154–240; Irena Sułkovska–Kuraseva, Itinerarij Kazimira Jagellona (sostojanie podgotovki), «Issledovanija po istorii Litovskoj Metriki», Moskva 1989, s. 264–335) // Studia Źródłoznawcze. T. 37. S. 153–164 || d51.

 • Węcowski P. Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze // Studia Źródłoznawcze. T. 37. S. 13–48 || d51.

 • Węgierski A. Libri quatuor slavoniae reformatae, continens Historiam ecclesiasticam Ecclesiarum Slavonicarum. Amsterodami, 1679.

 • Wegner L. Jan Ostrorog doktor obojga praw, wojewoda poznański i jego pamiętnik na Zjazd Walny Koronny za króla Kazimierza Jagiellończyka «O Urządzeniu Rzeczypospolitej». Poznań, 1860.

 • Wehrmann M. Geschichte von Pommern. Gotha, 1919.

 • Weise E. Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert. T. 2. 1437–1467. Marburg, 1955.

 • Weise E. Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert. T. 1. 1398–1437. Königsberg, 1939.

 • Wenta J. Księgi polskiej kancelarii koronnej i książęcej szczecińskiej w bibliotekach Lüneburga, Hanoweru i Giessen z biblioteki Oxenstiernów // Studia Źródłoznawcze. T. 40. S. 95–106.

 • Weremej F.Z. Stolica Jaświeży: monografia miasta Drohiczyna nad Bugiem w zarysie historycznym. Drohiczyn, 1938. Дорогичин

 • Wersche C. Das staatsrechtliche Verhältniss Polens zum Deutschen Reich während des Mittelalters // Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. 1888. H. 3, 4. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 646–649].

 • Weryha-Darowski A. Kresy ruskie Rzeczypospolitej: (województwa: kijowskie, wołyńskie, bracławskie i podolskie). Warszawa, 1919.

 • Wexler P. Christian, Jewish and Muslim translations of the Bible and Koran in Byelorussia: 16th – 19th centuries // The Journal of Byelorussian studies. 1988. Vol. 6, № 1. P. 12–19.

 • Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne.

 • Widajewicz J. Bruno z Kwerfurtu // Polski słownik biograficzny. T. 3, 1937. S. 24–26.

 • Widziewicz M. Kazanie na pogrzebie Jasnie Oświeconego Pana, Jego Mości Pana Mikołaia Chrysztofa Radziwiła Kśiążęćia Państwa Rzymskiego na Ołyce y Nieświeżu, Hrabi na Szydłowcu y Mir. Woiewody Wilenskiego, Szawelskiego &c. &c. Starosty. Miane w Kośćiele Nieświeżkim u Oycow Societatis Iesu, 9. dnia Kwietnia Roku Pańskiego, 1616. Przez X. Marcina Widziewicza Theologa Societatis Iesu. Kraków, 1616.

 • Wielhorski W. Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w toku dziejów. Londyn, 1947.

 • Wielhorski W. Stosunki językowe, wyznaniowe i etniczne w W. Ks. Litewskim pomiędzy XIII a XVIII w. // Teki historyczne. T. 13. Londyn, 1964–1965. S. 17–40.

 • Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmódzkiego kronika: podług rękopisu z roku 1550 / Wyd. S. Ptaszycki. Wilno, 1907 || d35.

 • Wielopolski A. Biblioteka Ordynacyi Myszkowskiej: zapis Konstantego Świdzińskiego: rok 1859. Kraków, 1859.

 • Wiercieński H.W.J. Ziemia chełmska i Podlasie: rys historyczny i obraz stanu dzisiejszego. Kraków, [po 1900].

 • Wierzbowski T. Bibliographia polonica XV ac XVI ss. Vol. 2. Nri 801–2000. Varsoviae, 1891.

 • Wierzbowski T. Bibliographia polonica XV ac XVI ss. Vol. 3. Nri 2001–3200. Varsoviae, 1891.

 • Wierzbowski T. Bibliographia polonica XV ac XVI ss.: opera et editiones, quae in bibliotheca Universitatis Caesareae Varsoviensis asservantur. Vol. 1. Nri 1–800 annorum 1488–1600. Varsoviae, 1889.

 • Wierzbowski T. Vademecum: Podręcznik dla studjów archiwalnych. Wyd. 2. Lwów – Warszawa, 1926.

 • Wigand z Marburga. Chronicon sen annales / Wydanie J.Voigta i E.Raczyńskiego. Poznań, 1842.

 • Wijaczka J. Metryka Vialikaha Kniastva Litoŭskaha (1522–1552). Kniha zapisaŭ 28 // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2000. H. 4, № 49. S. 611.

 • Wijk M., van. Kilka uwag o pochodzeniu mszału kijowskiego // Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 665–667.

 • Wijuk-Kojałowicz A. Fasti Radiviliani gesta... domus ducum Radziwił compendio continentes. Vilnae, 1653 || d45.

 • Wijuk-Kojalowicz A. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compedium czyli o klejnotach albo herbach. Kraków, 1897.

 • Wijuk-Kojałowicz A. Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator. Kraków, 1905.

 • Wijuk-Kojałowicz A. Historiae Lituanae pars altera. De rebus Lituanorum, a coniunctione magni Ducatus cum Regno Poloniae ad vnionem eorum dominiorum. Antverpiae, 1669 || d49.

 • Wijuk-Kojałowicz A. Historiae Lituanae pars prior: de rebus Lituanorum ante susceptam Christianem religionem conjuctionemque Magni Lituaniae Ducatus cum Regno Poloniae. Dantisci, 1650 || d35.

 • Wijuk-Kojałowicz A. Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in Magno Litvaniae Ducatu pertinentium. Vilnae, 1650.

 • Wilamowski M. Magnate Territories in Red Ruthenia in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Origin, Development and Social Impact // On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350–1600. Warsaw, 2004. P. 81–118 || d70. Червоная Русь

 • Wilczyński J.K. Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych. Paryż, 1860?

 • Wilczyński W. Sprawa początków rodu xx. Sanguszków. Kraków, 1902.

 • Wilczyński W. W sprawie kniaziów łukomskich // Przegląd historyczny. T. 19. 1915. S. 145–167.

 • Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A. Spory graniczne polsko-litewskie w XV–XVII w. // Wiadomości studium historii prawa litewskiego. T. 1. Wilno, 1938. S. 93–201 [И отдельный оттиск] || d58.

 • Williams A.R. Some Firing Tests with Simulated Fifteenth-century Handguns // The Journal of the Arms & Armour Society. Vol. VIII, nr. 1 (part 2). P. 114–120 || d69.

 • Wilno / Oprac. L. Rydel. Kraków, 1915.

 • Wilno i ziemia Wileńska: dodatek specjalny «Epoki» wielkiego dziennika politycznego. Warszawa, 1927.

 • Wilno i ziemia wileńska: zarys monograficzny. T. 1. Wilno, 1930.

 • Wilno. Przewodnik krajoznawczy (szkic monografji historyczno-architektonicznej). Wyd. 2 / Oprac. J. Kłos. Wilno, 1929.

 • Wilno: przewodnik krajoznawczy / Wyd. J.Kłos. Wilno, 1937.

 • Winkelmann E. Bibliotheca Livoniae historica. Berlin, 1878.

 • Winowski L. Sprawa stosunku do pogan w polsko-krzyżackim procesie z lat 1412–1414 // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria A. № 6. Prawo, II. 1956.

 • Winter E. Russland und Papsttum. Th. 1. Berlin, 1960.

 • Wiskont A. W. ks. lit. Witold a unia horodelska // Ateneum Wileńskie. T. 7, 1930. S. 462–493.

 • Wisner H. Litwa i Litwini. Szkice z dziejów państwa i narodu. Olsztyn, 1991.

 • Wisner H. Litwa: Dzieje państwa i narodu. Warszawa, 1999.

 • Wisner H. Unia. Sceny z przeszłości Polski i Litwy. Warszawa, 1988.

 • Wiśniewski J. Badania nad dziejami osadnictwa ziem dawnej Jaćwieży i jej pogranicza – wyniki i propozycje // Rocznik Białostocki. T. 14, 1981. S. 235–258 || d56.

 • Wiśniewski J. Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca XVIII w. // Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego. / Pod red. J. Antoniewicza. Białystok, 1967. S. 13–287.

 • Wiśniewski J. Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w. // Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego / Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. T. 1. Warszawa, 1975. S. 9–252 || d60.

 • Wiśniewski J. Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi Łomżyńskiej w końcu XIV i w XV wieku // Studia Łomżyńskie. T. 1. Łomża, 1989. S. 19–207 || d56; d57

 • Wiśniewski J. Początki Białegostoku i okolicznego osadnictwa // Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku. T. IV. Białystok, 1985. S. 7–27 || d68.

 • Wiśniewski J. Zarys dziejów osadnictwa wiejskiego we wschodniej części województwa Białostockiego do połowy XVII wieku // Навуковы зборнік. Беласток: Галоўнае праўленне Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы, 1964. С. 3–38 || d61 (нет некоторых страниц).

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 1. Kraków, 1840 || d17.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 2. Kraków, 1840 || d17.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 3. Kraków, 1841 || d17.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 4. Kraków, 1842 || d24.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 6. Kraków, 1844 || d24.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 7. Kraków, 1845 || d24.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 8. Kraków, 1851 || d24.

 • Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. T. 9. Kraków, 1857 || d24.

 • Wiszniewski M. Pomniki historyi i literatury Polskiej. T. 4. Kraków, 1837.

 • Witkowska H. Dzieje ustroju Polski w zarysie. Wyd. 2. Warszawa, 1913.

 • Witkowski R. Some Remarks on the History of the Karaites in Grand Duchy of Lithuania in the 15th Century // Karaite Archives. Nr. 1 (2013). P. 211–241 || караимы.

 • Wittyg W. O denarach koronnych z XIV wieku, aż do panowania Władysława Jagiełły // Ateneum. R. XI. T. 3. Z. 2. 1886 [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 237–238].

 • Włodarski B. Alians rusko-mazowiecki w 2. poł. XIII w. // Studia historyczne ku czci S. Kutrzeby. T. 2. Kraków, 1938. S. 611–629.

 • Włodarski B. Między Polską, Litwą i Zakonem Krzyżackim // Zapiski Towarzystwa Naukowego Toruńskiego. T. 16, 1950. S. 5–21.

 • Włodarski B. Polityczne plany Konrada I, ks. mazowieckiego. Toruń, 1971.

 • Włodarski B. Polityka ruska Leszka Białego. Lwów, 1925.

 • Włodarski B. Polska i Czechy w 2. połowie XIII i początkach XIV w. Lwów, 1931.

 • Włodarski B. Polska i Ruś 1194–1340. Warszawa, 1966.

 • Włodarski B. Problem jaćwiński w stosunkach polsko-ruskich // Zapiski historyczne. T. 24, 1959, z. 2 / 3. S. 7–35.

 • Włodarski B. Rola Konrada Mazowieckiego w stosunkach polsko-ruskich // Arch. dział. II. Lwów, 1936. T. 19. Zecz. 2. S. 33–109.

 • Włodarski B. Rzekomy dokument Świętopełka pomorskiego z 1180 r. Poznań, 1929 [Оттиск из «Roczników Historycznych», t. 5].

 • Włodarski B. Stanowisko Rusi halicko-wołyńskiej wobec akcji zjednoczeniowej Władysława Łokietka i jego powiązanie z utratą Pomorza Gdańskiego // Zapiski historyczne. № 27. 1962. Z. 3. S. 219–238.

 • Włodarski B. Udział Rusi halicko-włodzimierskiej w walce książąt na Mazowszu w 2. połowie XIII w. // Wieki średnie. Prace ofiarowane T. Manteufflowi w 60. rocznice urodzin. Warszawa, 1962. S. 171–183.

 • Włodarski B. Wołyń pod rządami Rurykowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowicza // Rocznik Wołyński. Równe, 1934. T. 3. S. 105–148.

 • Wo und wie röm. Kays. Majestaet und die Koenige von Ungarn, Pohlen und Boehmen zusammen gekommen und zu Wien eingeritten sind. [Wien, 1515]. Сигнатура в Bayerische Staatsbibliothek: 4 Eur. 412–3a.

 • Wobe M.F. Icones familiae ducalis Radivilianae ex originalibus... picturis desumptae: inscriptionibus historico-genealogicis... illustratae, ab anno... 1346 ad annum 1758 deductae. Nesvisii, [1758].

 • Wójcicki K.W. Historyja literatury polskiej w zarysach. T. 1. Warszawa, 1845.

 • Wójcicki K.W. Obrazy starodawne. T. 1. Warszawa, 1843.

 • Wojciechowski K. Uniwersytet Jagielloński i jego dzieje. W pięćsetną rocznicę jego założenia. Lwów, 1900.

 • Wojciechowski P.K. Ugrupowania polityczne w ziemiach Krakowskiej i Sandomierskiej w latach 1280–1286 // Przegląd historyczny. T. 70. Z. 1. 1979. S. 57–72.

 • Wojciechowski T. Podział i zakres dziejów polskich // Przewodnik nauk. liter. 1884. S. 961–973.

 • Wojciechowski Z. Zygmunt Stary (1506–1548). Warszawa, 1946.

 • Wójcik K. Kontakty intelektualne z Litwą. Litwini na Uniwersytecie Krakowskim // Chrzest Litwy. Geneza, przebieg, konsekwencje / Red. M. Zahajkiewicz. Lublin, 1990. S. 231–240.

 • Wojna S.K. Illvstrissimo principi, religiosissimo patri ... Benedicto Woynae ... episcopo Vilnen. ... pavperem strenam Stephanvs Casimirvs Woyna stud. humanit. in alma Acad. Vilnensi, suppliciter offert. Vilnae, 1615.

 • Wojtkowiak Z. [Rec.] Грамоти XIV ст. / Упорядк., вступн. стаття, коментарі і словники-покажчики М.М. Пещак. К., 1974 // Studia Źródłoznawcze. T. 23. Warszawa – Poznań, 1978. S. 213–216 || d54.

 • Wojtkowiak Z. «Pole» jako jednostka osadniczo-terytorialna na Litwie w XVI w. (na przykładzie powiatu wilkomierskiego) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Historia. Poznań, 1971. Nr. 11. S. 157–173.

 • Wojtkowiak Z. Chrzystianizacja Litwy w historiografii polskiej ostatniego czterdziestolecia // Chrzystianizacja Litwy. Kraków, 1987.

 • Wojtkowiak Z. Lithuania Transwilniensis saec. XIV–XVI. Podziały Litwy północnej w późnym średniowieczu. Poznań, 2005.

 • Wojtkowiak Z. Litwa Zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI w. Poznań, 1980.

 • Wojtkowiak Z. Maciej Stryjkowski, dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego: Kalendarium życia i dziejności. Poznań, 1990.

 • Wojtkowiak Z. Sprawa przyłączenia Brasławia do Litwy. Przyczynek do tworzenia nowych podziałów terytorialnych w W. Ks. Litewskim // Ars historica: prace z dziejów powszechnych i Polski. Poznań, 1976. S. 259–269.

 • Wolff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca czternastego wieku. Kraków, 1895 || d45.

 • Wolff J. O kniaziach Kobryńskich // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału hist.-filoz. AU. Kraków, 1884. T. 17. S. 107–134.

 • Wolff J. Ród Gedymina. Dodatki i poprawki do dzieł gr. K.Stadnickiego «Synowie Gedymina», «Olgierd i Kiejstut», «Bracia Władysława Olgierdowicza Jagiełły» we Lwowie 1867. Kraków, 1886 || d07.

 • Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–1795. Kraków, 1885 || d11.

 • Woliński J. Polska i Kościół Prawosławny. Zarys historyczny. Lwów, 1936 [Рец.: AW. R. 13. Z. 1. 1938. S. 316–323].

 • Wołowska T. Historya Polska. T. 1. Paryż, 1860.

 • Wolter E. Zur altlitauischen Topographie der russischen Städte Wilna und Troki // Mitteilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft (Heidelberg). 1899. T. 4. P. 281–293. Вильно, Троки, нужны

 • Wołyniak [Giżycki J.M.A.]. Z przeszłości karmelitów na Litwie i na Rusi. Cz. 1–2. Kraków, 1918.

 • Wörterbuch der Littauischen Sprache. Königsberg, 1851.

 • Wright J. A Middle High German primer with grammar, notes, and glossary. 3-rd ed. rewritten and enlarged. Oxford, 1917 || Сайт: Germanic Lexicon Project.

 • Wright J. Grammar of the Gothic language and the Gospel of St. Mark, selections from the other Gospels and the Second Epistle to Timothy with notes and glossary. 2-nd ed. with a supplement to the grammar by O.L. Sayce. Oxford, 1954 [першае изд.: 1910] || Сайт: Germanic Lexicon Project.

 • Wróbel W. Krąg rodzinny Zofii z Chożowa Holszańskiej i jej testament z 29 VII 1518 r. // Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych / Pod red. D. K. Rembiszewskiej i H. Krajewskiej. Łomża, 2013. S. 345-366 || d70a. Олехно Судимонтович

 • Wróblewski K. Żubr Puszczy Białowieskiej: monografja. Poznań, 1927.

 • Wróblewski R. Najazdy litewskie na Lęczyckie Kujawy i Dobrzyńskie w latach 1269–1300 (maszynopis pracy magisterskiej w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego – сообщение Гж. Блащика).

 • Wróblewski R. Obrona Polski przed najazdami Jaćwingów i Litwinów w XIII w. Łódź, 1967 (maszynopis pracy magisterskiej w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego – сообщение Гж. Блащика).

 • Wróblewski R. Problem jaćwieski w polityce Bolesława Wstydliwego w latach 1248–1264 // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Ser. 1, 1970, z. 72. S. 3–17.

 • Wszeteczka R. Zabiegi o Węgry w 1527 r. // Rocznik Filarecki. Kraków, 1886. S. 331–439. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 344–348].

 • Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku) / Oprac. G. Labuda, B. Miśkiewicz. T. 3. Poznań, 1970.

 • Wyczański A. Refleksje nad miejscem unii lubelskiej w dziejach Europy XVI w. // Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999. S. 103–105.

 • Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. T. 1. Województwo wileńskie. Warszawa, 1938.

 • Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych. Księga podskarbińska Nr 8: księga poborowa nr 8 z lat 1571–1573 / Oprac. F.K. Piekosiński. Lwów, 1911.

 • Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych. Rekognicyarz poborowy woj. Podlaskiego z r. 1581: wykaz dziedziców dóbr, ich urzędników, sług i sprawców powiatu Bielskiego / Oprac. F.K. Piekosiński. Lwów, 1911.

 • Wyrobisz A. Podlasie w Polsce przedrozbiorowej // Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI–XVIII w. Warszawa, 1981. S. 173–210.

 • Wyrozumska B. Zapiski w krakowskiej «Liber proscripcionum» dotyczące królowej Jadwigi // Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych w Polsce. Kraków, 1995.

 • Wyrozumski J. Formowanie się politycznej i ustrojowej wspólnoty polsko-litewskiej w latach 1385–1501 // Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 45. Z. 1–2. 1993. S. 445–455.

 • Wyrozumski J. Historia Polski do 1505 r. Warszawa, 1973.

 • Wyrozumski J. Kazimierz Wielki. Wrocław, 1982.

 • Wyrozumski J. Królowa Jadwiga między epoką piastowską i jagiellońską. Kraków, 1997 [Wyd. 2. Kraków, 2006].

 • Wyrozumski J. Litwa w polityce Piastów // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 240. Historia. T. 26. Toruń, 1992. S. 54–67.

 • Wyrozumski J. Na drodze do unii Polski z Litwą // Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie. Kraków, 2000. S. 7–18.

 • Wyrozumski J. Polska – Węgry i sprawa Rusi halicko-włodzimerskiej za Kazimierza Wielkiego // Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów. Toruń, 1997. S. 111–119.

 • Wyrozumski J. Próba chrystianizacji Litwy w czasach Giedymina // Analecta Cracoviensia. T. 19, 1987. S. 69–89.

 • Wyrozumski J. W 600 rocznicę koronacji Jadwigi Andegaweńskiej // Tygodnik Powszechny. № 47. 1984. S. 1–4 [То же в изд.: Dzieło Jadwigi i Jagiełły w 600-lecie chrztu Litwy i jej związków z Polską / Wyb. i oprac. W. Biliński. Warszawa, 1989. S. 17–24].

 • Wyrozumski J. Z najstarszych dziejów uniwersytetu Krakowskiego. Szkice. Kraków, 2000 || d56a.

 • Wysłouch S. Posługi komunikacyjne w miastach W. Ks. Litewskiego na prawie magdeburgskiem do połowy XVI w. Wilno, 1936.

 • Wzorów sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce wydawanych przez Aleksandra Przeżdzieckiego i Edwarda Rastawieckiego serji trzeciej zeszyt dodatkowy / Oprac. S. Skibiński. Warszawa, 1923.

 • Wzory pism dawnych w przerysach wystawione, i objaśnione drukowanem ich wyczytaniem. Cz. 1 obejmująca pismo dyplomatów od roku 1228 do 1536 / Wyd. K. Stronczyński. Warszawa, 1839 || d12.

 • Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII. Serya 1 / Wyd. A. Przeździecki, E. Rastawiecki. Paryż – Warszawa, 1853–1855.

 • Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII. Serya 2 / Wyd. A. Przeździecki, E. Rastawiecki. Paryż – Warszawa, 1855–1858.

 • Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII. Serya 3 / Wyd. A. Przeździecki, E. Rastawiecki. Warszawa, 1860–1869.

 • X. Roman Fedorowicz Sanguszko wobec unii lubelskiej 1569 r. Lwów, 1911. [Оттиск из «Monografii XX. Sanguszków, t. 2»].

 • Xanów J. Uwagi nad dziełem: Historja stołecznego królestw Galicji i Lodomerji miasta Lwowa, od założenia jego, aż do czasów teraźniejszych. Lwów, 1833.

 • XVI a. raštija (The Written Language of the 16th Century). Vilnius, 2000. [Senoji Lietuvos literatūra; 5].

 • XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas / Sud. D. Narbutienė, S. Narbutas. Vilnius, 1998. [Senoji Lietuvos literatūra; 8].

 • XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas / Index librorum latinorum Lituaniae saeculi quinti decimi et sexti decimi / Par. D.Narbutienė, S.Narbutas. Vilnius, 2002. [Series: Senoji Lietuvos literatūra; 12].

 • Yevarouski V. The Danube in Slavonic History // Biopolitics. The Bio-Enviroment. Vol. VI. BIO. Athens, 1998. P. 66–69.

 • Z dokumentów xięcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego Sierotka. Warszawa, 1905.

 • Z dziejów monasteru supraskiego: Materiały międzynarodowej konferencji naukowej «Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa» (Supraśl-Białystok, 10–11 czerwca 2005 r.). Białystok, 2005.

 • Zabicki E., Zabicki K. Genealogia xx. Swiatopełkow-Czetwertynskich. Łuck, 1793.

 • Zabiela G. Kur stovėjo Vorutos pilis? // Lietuvos istorios metraštis. 1991. Vilnius, 1993. P. 5–22.

 • Zabiela G. Lietuvos medinės pilys. Vilnius, 1995.

 • Zabiela G. Nalšia Lietuvos valstybės kūrimosi išvakarėse // Rytų Lietuva: istorija, kultūra, kalba. Vilnius, 1992. P. 12–24.

 • Zabiela G. Piliakalnių likimas Lietuvos valstybės susidarymo išvakarėse // Lituanistica. 1991. N 4 (8). P. 22–42.

 • Zabiela G. Pilys Rytų Lietuvoje valstybės kūrimosi metu // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997. P. 459–474.

 • Zabiela G., Baranauskas T. Deltuvos žemė // Lietuvos istorijos metraštis 1995 m. Vilnius, 1996. P. 5–14.

 • Zabiełło S. Niesmiertelna pamiec wielkiego w oyczyznie bohatyra ... Jana Karola Chodkiewicza ... wojewody wilenskiego, hetmana wielkiego woysk W.X.L. ... Wilno, [non ante 1766].

 • Zachara-Wawrzyńczyk M. Geneza legendy o rzymskim pochodzeniu Litwinów // Zeszyty Historyczne. Uniwersytet Wrocławski. T. 3. 1963. S. 5–35.

 • Zachorowski S. Najstarsze synody arjan polskich. Z rękopisu kołoszwarskiego. Kraków, 1922.

 • Žagarės dvaro teismo knygos (1670–1751) / Parengė Vytautas Raudeliūnas, Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius. Vilnius, 2003. – 728 p. (Lietuvos teisės paminklai; IV).

 • Zahajkiewicz M. Chrzest Litwy // Chrzest Litwy. Geneza, przebieg, konsekwencje / Pod red. M.Zahajkiewicza, Lublin, 1990. S. 33–56.

 • Zahorski W. Katedra wileńska. Wilno, 1904.

 • Zahorski W. Przewodnik po Wilnie. Wilno, 1923. Вильно

 • Zahorski W. Troki i zamek trocki. Wilno, 1902. Троки

 • Zajączkowski S. (Rec.) Łowmiański H. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. Wilno, 1931–1932. T. 1–2 // Kwartalnik historyczny. 1932. T. 46/1. S. 447–475.

 • Zajączkowski S. (Rec.) Paszkiewicz H. Jagiellonowie a Moskwa. Warszawa, 1933. T. 1: Litwa a Moskwa w 13–14 wieku // Ateneum Wileńskie. 1934. R. 9. S. 303–313.

 • Zajączkowski S. Dzieje Litwy pogańskiej do 1386 r. Lwów, 1930.

 • Zajączkowski S. Jotvingių problema istoriografijoje // Lietuvos praeitis. T. 1, sąs. 2. 1941. P. 387–468.

 • Zajączkowski S. Kaip jotvingiai buvo vadinami viduriniais amžiais // Lietuvos praeitis. T. 1, sąs. 1. 1940. P. 57–76.

 • Zajączkowski S. Litewski ruch naukowy w zakresie historii // Kwartalnik historyczny. 1935. T. 49. S. 301–339.

 • Zajączkowski S. Podbój Prus i ich kolonizacja przez krzyżaków. Toruń, 1935 || d42.

 • Zajączkowski S. Polska a Wittelsbachowie w 1. połowie XIV w. // Prace historyczne w 30-lecie działalności S.Zakrzewskiego. Lwów, 1934. S. 41–111.

 • Zajączkowski S. Polska a Zakon Krzyżacki w ostatnich latach Władysława Łokietka. Lwów, 1929.

 • Zajączkowski S. Przegląd badań nad dziejami Litwy do 1385 r. // Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Lwów, 1935. S. 3–21.

 • Zajączkowski S. Przyczynki do hipotezy o pochodzeniu dynastji Giedymina ze Żmudzi // Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 392–416.

 • Zajączkowski S. Przymierze polsko-litewskie 1325 r. // Kwartalnik historyczny. R. 40, z. 4. Lwów, 1926. S. 567–617 || Рец.: At. Wil. R. 4. № 12. 1927. S. 219–220.

 • Zajączkowski S. Stan badań nad dziejami Litwy przed 1386 r. // Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Lwów, 1925. S. 1–8.

 • Zajączkowski S. Studja nad dziejami Żmudzi wieku XIII z mapą // Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział II. T. 3, z. 2. Lwów, 1925 || Рец.: At. Wil. R. 4. № 12. 1927. S. 216–219.

 • Zajączkowski S. W sprawie zajęcia Podlasia przez Giedymina // Ateneum Wileńskie. 1929. R. 6. Z. 1–2. S. 1–7.

 • Zajączkowski S. Wołyń pod panowaniem Litwy // Rocznik Wołyński. R. 2, 1931. S. 1–25.

 • Zajączkowski S. Żmudź w początkach unji polsko-litewskiej // Pamiętnik V Powszechnego zjazdu polskich historyków w Warszawie, 28 listopada – 4 grudnia 1930 r. T. 1. Referaty. Lwów, 1930. S. 337–344.

 • Zajączkowski S.M. W sprawie badań nad dziejami stosunków polsko-litewskich za Jagiellonów // Studia Historica w 35-lecie pracy naukowej H. Łowmiańskiego. Warszawa, 1958. S. 199–217.

 • Zajączkowski S.M. W sprawie najazdu litewskiego na Łęczycę w 1294 r. (polemika) // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. T. 12, 1966, cz. 2. S. 312–331.

 • Zakrzewski A. Prawno-ustrojowe aspekty związku Polski i Litwy // Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999. S. 106–107.

 • Zakrzewski A. Szlachta W. Ks. Litewskiego wobec odrębności Litwy w ramach Rzeczypospolitej (w świetle instrukcji sejmowych XVI–XVIII w.) // Senosios raštijos ir tautosakos saveika. Kulturine Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes patirtis / Par. R. Repsienė. Vilnius, 1998. S. 261–278.

 • Zakrzewski A.B. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego (połowa XVI – koniec XVIII w.) // Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii. Warszawa, 1995.

 • Zakrzewski A.B. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjowanie: sejmik trocki. Warszawa, 2000.

 • Zakrzewski S. Wpływ sprawy ruskiej na państwo polskie w XIV w. // Przegląd historyczny. T. 23, 1921. S. 86–121.

 • Zakrzewski S. Wpływ sprawy Ruskiej na państwo Polskie w XIV w. Zamość, 1922.

 • Zakrzewski S. Wypadki z lat 1382–1386 w związku z genezą unii // Pamiętnik V Zjazdu Historyków Polskich. T. 1. Lwów, 1930. S. 345–354.

 • Zakrzewski S. Ze studiów nad dziejami Unii polsko-litewskiej // Zagadnienia historyczne. II. 1936. S. 177–187.

 • Zakrzewski W. Po ucieczce Henryka: dzieje bezkrólewia 1574–1575. Kraków, 1878.

 • Zakrzewski W. Stefan Batory. Przegląd historyi jego panowania i program dalszych nad nią badań. Z powodu 300-letniej rocznicy śmierci króla Stefana. Kraków, 1887 [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 660–664].

 • Zakrzewski W.] Przegląd rozpraw i artykułów ogłoszonych z powodu rocznicy śmierci Stefana Batorego // Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520–524].

 • Załęski S. Jezuici w Polsce. T. 1. Walka z różnowierstwem 1555–1608. Cz. 1. 1555–1586. Lwów, 1900.

 • Załęski S. Jezuici w Polsce. T. 4. Cz. 2. Kolegia i domy założone w pierwszej dobie rządów Zygmunta III 1588–1608. Lwów, 1904.

 • Załęski S. Missye w Persyi w XVII i XVIII wieku pod protektoratem Polski. Kraków, 1882 2007.XI.11.

 • Załęski S. Stefan Batory // Przegląd powszechny. 1886, grudzień – 1887, styczeń. [Отдельное изд.: Kraków, 1886; Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520–524].

 • Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864 / Pod red. J.Sikorskiego. T. 1. Warszawa, 1965.

 • Zawaliński E. Polska w kronikach tureckich XV i XVI w. Stryj, 1938 [Collectanea Orientalia; 14] || d41.

 • Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej (1063–1415). T. 1 / Wyd. S.Kuraś. Lublin, 1965.

 • Zbiór dokumentów małopolskich (1211–1450). Cz. 1–6 / Wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa. Warszawa, 1962–1974.

 • Zbiór dokumentów Małopolskich. Cz. 6. Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1386–1417 / Wydali I. Sułkowska-Kuras, S. Kuras. 1974.

 • Zbiór dokumentów Zakonu OO. Paulinów w Polsce. Zesz. 1. 1328–1464 / Wyd. J.N. Fijałek. Kraków, 1938.

 • Zbiór ogólny przywilejów i spominków Mazowieckich / Wyd. J.K. Kochanowski. T. 1. Warszawa, 1919 || d58.

 • Zbiór pisarzów polskich. Cz. 1. Pisma Ł. Gornickiego. T. 1. Warszawa, 1828.

 • Zbiór pisarzów polskich. Cz. 1. Pisma Ł. Gornickiego. T. 3. Warszawa, 1828.

 • Zbiór pisarzów Polskich. Cz. 4. T. 10. Kronika Polska Stanisława Chwalczewskiego. Warszawa, 1829.

 • Zbiór pisarzów Polskich. Cz. 4. T. 11. Kronika Polska Marcina Bielskiego. Warszawa, 1829.

 • Zbiór pisarzów Polskich. Cz. 4. T. 12. Kronika Polska Marcina Bielskiego. Warszawa, 1830.

 • Zbiór pomników Reformacyi Kościoła Polskiego i Litewskiego. Ser. 1, z. 1. Zabytki z wieku XVI-go. Wilno, 1911.

 • Zbiór pomników Reformacyi Kościoła Polskiego i Litewskiego. Ser. 4, z. 2. Akta synodów prowincjalnych Jednoty Litewskiej: 1611–1625. Wilno, 1915.

 • Zbiór pomników Reformacyi Kościoła Polskiego i Litewskiego. Ser. 10, z. 1. Akta to jest sprawy zboru krześciańskiego wileńskiego... 1557. Wilno, 1913.

 • Zbiór praw litewskich od roku 1389 do roku 1529 tudzież rozprawy sejmowe o tychże prawach od roku 1544 do roku 1563. Poznań, 1841 || d04.

 • Zbiór praw y przywilejów miastu stołecznemu W. X. L. Wilnowi nadanych na żądanie wielu miast Koronnych, jako też Wielkiego Księstwa Litewskiego / Przez P. Dubińskiego. Wilno, 1788 || d75.

 • Zbiór wiadomości do antropologii krajowej.

 • Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce / Oprac. D. Kamulowa przy wspołdziale K.Muszyńskiej. Warszawa, 1988.

 • Zbylitowski A. De Victoria reportata anno D. M. D. LXXXVIII. die XXIIII. Ianuarii. Ad Invictissimum & Potentissimum Sigismundum III. Poloniae Regem, Magnum Ducem Lithuaniae &c. Epinicion. De eadem victoria, Illustris & Magnificae Dominae Griseldis de Somlio, Item & Authoris ad Illustrem & Magnificum Dnm. Ioannem de Zamoscie &c. Gratulatio. Cracoviae, 1588.

 • Zbylitowski A. Witanie króla nowego Zygmvnta Trzeciego z łaski Bożey wybranego od zacnego senatu y rycerstwa sławney Korony Polskiey. Kraków, 1587.

 • Zdanie sprawy o Tatarach Litewskich przez jednego z tych tatarów złożone sułtanowi Sulejmanowi w r. 1558. / Z języka tureckiego przełożył i materiałami historycznymi uzupełnił A.Muchłinski // Teka Wileń ska.Wilno,1858. № 4. S. 241–272; № 5. S. 121–179; № 6. S. 139–183.

 • Zdrenka J. Annäherung Polens, Litauens und Pommerns im Jahre 1396 // Baltische Studien. N. F. Bd.72. 1986. S. 31–41.

 • Zeissberg H. Dziejopisarstwo polskie wieków średnich / Przekł. z niem. T. 1–2. Warszawa, 1877 || d12.

 • Žemaitijos žemės privilegijos XV–XVII a. / Par. D. Antanavičius ir E. Saviščevas. Vilnius: Versus aureus, 2010. 104 p.

 • Žemaičių krikštas. Tyrimai ir refleksija / Sud. D. Baronas. Vilnius, 2013 || d67. Жемайтия, христианизация, католичество, источники

 • Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579) / Iš lot. k. vertė L. Jovaiša. Vilnius, 1998. [Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae; 1].

 • Žemaitijos istorija / Sud. A. Nikžentaitis. Vilnius, 1991.

 • Żenkiewicz J. Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską. Toruń, 2001.

 • Zeps V. Is Slavic a West Baltic language? // General Linguistics. Vol. 24. 1986. № 4. P. 213–222.

 • Zeytung von der jetzund dritter vorgenommener Kriegsrüstung dess Polnischen Koenigs Stephani gegen dem Moscwitter. Speyr, 1582 (B. Dalbin). То же Augsburg, 1582 (M. Manger).

 • Ziegenhorn Ch. G. Staats Recht der Herzogtuemer Curland und Semgallen. Beilage. Koenigsberg, 1772.

 • Zieleniewski J. Powstanie i rozwój układu przestrzennego Bielska Podlaskiego w XIV–XVIII wieku // Studia Podlaskie. 1990. T. 1. S. 47–70. Бельск

 • Zielińska T. Archiwa Radziwiłłów i ich twórcy // Archeion. 1978. T. 66. S. 105–129.

 • Zielińska T. Archiwa różnych linii rodu Radziwiłłów w polskich zbiorach publicznych // Miscellanea Historico-Archivistica. T. 7. Warszawa, 1997. S. 107–113.

 • Zielińska T. Ordynacje w dawnej Polsce // Przegląd historyczny. 1977. T. 68, z. 1. S. 17–30.

 • Ziembicki W. Ostatnie łowy Batorego. W 350 rocznicę zgonu wielkiego króla (grudzień 1586 – grudzień 1936). Lwów, 1937.

 • Ziemia Chełmińska w przeszłości: wybór tekstów Żródłowych. Toruń, 1961.

 • Ziemkiewič R. Wasil Ciapiński // Biełaruskaje żyćcio. 1919, 14 lipnia.

 • Ziesemer W. Nicolaus von Jeroschin und seine Quelle. Berlin, 1907.

 • Zimorowicz J.B. Opera quibus res gestae urbus Leopolis illustrantur / Ed. C.Heck. Leopoli, 1899. – 520 p.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių antroponimika. Vilnius, 1977.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių etnogenezė ir Gudija // Acta Baltico-Slavica. T. 30. Warszawa, 2006. P. 19–30.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos dialektologija. Vilnius, 1994.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. T. 2. Iki pirmųjų raštų. Vilnius, 1987.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. T. 3. Senųjų raštų kalba. Vilnius, 1984.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių poteriai: Kalbos mokslo studija, Vilnius, 2000.

 • Zinkevičius Z. Lietuvių tautos kilmė. Vilnius, 2005.

 • Žiugžda J. Rozwój stosunków przyjaźni między narodami litewskim i polskim. Warszawa, 1962.

 • Zjazdy orjentalistów polskich: III (Kraków, 1933); IV (Lwów, 1934). Wilno, 1934.

 • Zjazdy orjentalistów polskich: V (Warszawa, 1935). Wilno, 1935.

 • Zjazdy orjentalistów polskich: Warszawa-Wilno (1931–1932). Wilno, 1934.

 • Żmudzinas J. Commonwealth polono-lithuanien on l'Union de Lublin (1569). Paris etc., 1978. – 240 p.

 • Znosko P.K. Kniaź Konstantin Ostrozskij. Warszawa, 1933. – 290 s.

 • Zoltán A. Oláh Miklós Athila címu munkájának XVI a. századi lengyel é fehérorosz fordítása. Nyíregyháza, 2004. [Рец.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 10. Сш. 1–2 (18–19). 2003. С. 384–390].

 • Zonenberg S. Kronika Wiganda z Marburga. Bydgoszcz, 1994.

 • Źródła dziejowe. T. 3. Stefan Batory pod Gdańskiem w 1576–1577 / Wyd. A. Pawiński. Warszawa, 1877 || d09.

 • Źródła dziejowe. T. 4. Początki panowania w Polsce Stefana Batorego 1575–1577 r.: Listy, uniwersały, instrukcje. Warszawa, 1877 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 5. Lustracye królewszczyzn ziem Ruskich Wołynia, Podola i Ukrainy z pierwszej połowy / Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1877 || d69.

 • Źródła dziejowe. T. 6. Rewizya zamków ziemi Wołyńskiej w połowie XVI wieku / Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1877 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 7. Sprawy Prus Książęcych za Zygmunta Augusta w r. 1566 -1568: dyaryusz trzykrotnego poselstwa komisarzy królewskich / Wyd. A. Pawiński. Warszawa, 1879 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 8. Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego 1576–1586 / Wyd. A. Pawiński. Warszawa, 1881 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 9. Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576–1586 / Wyd. A. Pawiński. Warszawa, 1881 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 10. Sprawy wołoskie za Jagiellonów: akta i listy / Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1878 || d04.

 • Źródła dziejowe. T. 11. Akta metryki koronnej co ważniejsze z czasów Stefana Batorego. 1576–1586 / Wyd. A. Pawiński. Warszawa, 1882 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 12. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 1. Wielkopolska. T. 1 / Wyd. A. Pawiński. Warszawa, 1883 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 13. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 2. Wielkopolska. T. 2 / Wyd. A. Pawiński. Warszawa, 1883 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 14. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 3. Małopolska. T. 1 / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1886 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 15. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 4. Małopolska. T. 2 / Wyd. A. Pawiński. Warszawa, 1886 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 16. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 5. Mazowsze / Wyd. A. Pawiński. Warszawa, 1895 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 17, cz. 1. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6, cz. 1. Podlasie. Cz. 1 / Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1908 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 17, cz. 2. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6, cz. 2. Podlasie. Cz. 2 / Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1909 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 17, cz. 3. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6, cz. 3. Podlasie. Cz. 3 / Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1910 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 18, cz. 1. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 7, cz. 1. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. Cz. 1 / Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1902 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 18, cz. 2. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 7, cz. 2. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. Cz. 2 / Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1903 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 19. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 8. Ziemie ruskie. Wołyń i Podole / Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1889 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 20. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 9. Ziemie ruskie. Ukraina (Kijów – Bracław). T. 1 / Wyd. A.Jabłonowski. Warszawa, 1894 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 21. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 10. Ziemie ruskie. Ukraina (Kijów – Bracław). T. 2 / Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1894 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 22. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 11. Ziemie ruskie. Ukraina (Kijów – Bracław). T. 3 / Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1897 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 23. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 12. Prusy Królewskie. Cz. 1 / Wyd. I.T. Baranowski. Warszawa, 1911 || d12.

 • Źródła dziejowe. T. 24. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 13. Inflanty. Cz. 1 / Wyd. J. Jakubowski, J. Kordzikowski. Warszawa, 1915 || d12.

 • Źródła staropolskie i nauki pomocnicze historii / Red. J. Rogulski. Kraków, 2013 || d64. источники

 • Zrzódła do dziejów polskich. T. 1. Wilno, 1843 || d34.

 • Zrzódła do dziejów polskich. T. 2. Wilno, 1844 || d34.

 • Zrzodłopisma do dziejów Unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Cz. 2. Oddz. 1. Poznań, 1861 || d06

 • Zrzodłopisma do dziejów Unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Cz. 3. Poznań, 1856.

 • Zschokke H. Stephan Bathori, König von Polen. Ein historisch-romantisches Gemählde in zwey Büchern. Bayreuth, 1796.

 • Zsigmondkori oklevéltár. I. (1387–1399) / Összeállította M. Elemér. Budapest, 1951.

 • Zubrzycki D. Granica między rusinskim a polskim narodem w Galicji. Lwów, 1849.

 • Zubrzycki D. Kronika miasta Lwowa. Lwów, 1844.

 • Zubrzycki D. Rys do historii narodu Ruskiego w Galicji i hierarchii cerkiewnej w temże królewstwie. Lwów, 1837.

 • Zujienė G. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonų valdšios šenklai XVI–XVIII a. // Lietuvos istorijos metraštis. 2002/1. Vilnius, 2003. P. 5–32 [Symbols of Power of Hetmans of the Grand Duchy of Lithuania].

 • Žulkus V. Kurland. Die Grenzen und die nördlichen Landschaften in 8. – 13. Jahrhundert // Archaeologia Baltica. 6. Klaipėda, 2006. S. 88–103.

 • Žulkus V. Kuršių Baltijos jūros erdvėje. Vilnius, 2004. другие балты

 • Žulkus V. Kuršių kaimai XI–XV a. // Lietuvos archeologija. T. 18. Vilnius, 1999. P. 135–151.

 • Žulkus V., Klimka L. Lietuvos pajūrio žemės viduramžiais. Vilnius, 1989.

 • Zündt M. Vera designatio Urbis in Littavia Grodnae: Ware abconterfectung der Stadt Grodnae in der Littaw [...] [Dokument ikonograficzny]. 1568.

 • Zweite Fortsetzung von des Herrn Hofraths von Hagemeister Materialien zur Gütergeschichte Livlands, enthalted Beiträge zu einer älteren Geschichte der Oeselschen Landgüter und ihrer Besitzer. Riga, 1851.

 • Zwo warhafftige Erbermliche und klegliche Zeitungen und bericht... Sampt einer trewhertzigen erinnerung und vermannung an alle... Christen... S. l., 1577. – РНБ: 13.7.2.1043.

 • Zych F. Powołanie krzyżaków do Polski // Sprawozdanie c.k. gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1887. Przemyśl, 1887. [Рец.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 492–494].

 • Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. R. 1. Poznań, 1879–1908.

 • Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. R. 2. Poznań, 1880.

 • Życia sławnych polaków krótko zebrane. T. 1. Warszawa, 1788.

 • Žygas J. Krėvos akto klampynėse // Karys. 1986, № 1. S. 23–24, 28.

 • Žygas J. Krėvos akto šešėlyje // Naujoji viltis (Chicago). 1985, № 18. S. 72–78.

 • Żygulski Z. «Bitwa pod Orszą» – struktura obrazu // Rocznik historii sztuki. T. 12. Warszawa, 1981.

 • Żygulski Z. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa, 1982.

 • Żywot Lwa Sapiehy. Sanok, 1855.